Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1830


auteur: [tijdschrift] Surinaamsche almanak


bron: Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1830. Departement Paramaribo der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, z.p. 1829


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1830


Inhoudsopgave

Voorberigt.

Almanak voor den jare 1830, berekend op den meridiaan van Paramaribo.

Souverein huis der Nederlanden.

Departement van marine en koloniën.

Hooge regering, kollegiën en ambtenaren in de gezamenlijke Nederlandsche Westindische bezittingen.

Kerkelijke beambten.

Vrijmetselaars-loges.

Naamlijst der leden van het departement Paramaribo, der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.

Naamlijst der plantaadjes en gronden,

Alphabetische naamlijst der plantaadjes.

Bijlagen. Bijlagen. Publicatie.

No. 37. Wet van den 27sten December, 1817, tot het heffen eener Belasting, onder den naam van Regt van Successie.

Publicatie.

Publicatie.

Publicatie.

Publicatie.

Publicatie.

Publicatie.

Publicatie.

Mengelingen. Uitgevoerde produkten naar Nederland.

Beschouwing van den tegenwoordigen staat, zeden en gewoonten van de Saramaccaner bevredigde boschnegers, in deze kolonie. Hoofdzakelijk medegedeeld door den heer J.W.S. van Eyck.

Approximative staat van de bevolking, en naamlijst der opperhoofden en dorpen van de bevredigde Saramaccaner boschnegers.

Korte Surinaamsche kronijk, beginnende van de grondlegging der volkplanting. 1630-1696.