Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1838


auteur: [tijdschrift] Surinaamsche almanak


bron: Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1838. Departement Paramaribo der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, z.p. 1837


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1838


Inhoudsopgave

Voorberigt.

Almanak voor het jaar 1838, berekend op den meridiaan van Paramaribo.

Koninklijk huis der Nederlanden.

De regerende hoofden der Europesche Rijken.

Ministerie van koloniën.

Hooge regering, schutterij, militie-wezen, kollegiën en ambtenaren in de gezamenlijke Nederlandsche Westindische bezittingen.

Chronologische naamlijst der Leden van het Departement Paramaribo, der maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.

Naamlijst der plantaadjes en gronden, aanwijzende de grootte der concessiën en derzelver produkt, zoo ook de namen der Heeren eigenaren, directeuren en administrateuren.

Alphabetische naamlijst der plantaadjes. Alphabetische naamlijst der plantaadjes, derzelver gelegenheid, negernamen en aanwijzing.

Bijlagen. Bijlagen. Wet

Wet

Wet

Mengelingen. Naamlijst der predikanten bij de Evangeliesch-Lutersche gemeente in de kolonie Suriname, sedert het jaar 1742 tot 1837.

Opgave der bevolking van de Kolonie Suriname, benevens de afzonderlijke bevolking en bebouwing der onderscheidene plantaadjes en gronden, mitsgaders de daarop aanwezige fabrijken.

Opgave der gemanumitteerde slaven, gedurende het jaar 1836.

Uitgevoerde produkten naar Nederland.