Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1892


auteur: [tijdschrift] Surinaamsche almanak


bron: Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1892. Erve J. Morpurgo, Paramaribo 1891


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1892


Inhoudsopgave

Voorwoord.

Mr. Jan Willem Gefken.

Tijdtafel aantoonende den stand der uurwerken op hetzelfde oogenblik op verschillende plaatsen van den aardbol.

Tijdperken voor het Schrikkeljaar 1802.

Chronologische Cirkels.

Verklaring omtrent den Almanak.

Verklaring der Teekens van den Zodiak.

Israëlietische Feestdagen.

Christelijke Feestdagen.

Quatertempers.

Verschillende mijlmaten in Nederlandsche ellen.

Verschil van lengte en breedte van Braamspunt met Amsterdam (Westertoren).

Breedte en Lengte van eenige plaatsen in Suriname.

Zons- en Maansverduisteringen voor het Schrikkeljaar 1892.

Maten en Gewichten, nog in gebruik in de Nederl. West-Indische Bezittingen.

Gewichten en inhouden bij belading van Zeeschepen.

Tafel betreffende ons Zonnestelsel. Millioen Duitsche Mijlen.

Het Metrieke Stelsel.

Tafel van de veelvouden en onderdeelen der Metrieke Maten en Gewichten

Herleidingstafelen. Herleiding van lengtematen.

Soortelijke Gewichten.

Vreemd Geld - Zilveren Geldstukken en Munten. (Molesworth's pocketbook of Engineering formalea.)

Thermometerschalen.

Smeltpunt van eenige stoffen.

Hoeveel planten noodig om eene Hectare te beplanten.

Koninklijk Huis der Nederlanden.

Verjaardagen van het Koninklijk Huis.

Ministers van Koloniën sedert 1848.

Gouverneurs van Suriname, gerangschikt naar de jaren van opvolging.

Gouverneurs van Curaçao.

Verjaardagen van Vorsten en andere Hoofden van Buitenlandsche Mogendheden, waarvan er Consals in de kolonie gevestigd zijn.

Presidenten der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

Opgave van Titels en Praedicaten.

Januari, 31 dagen.

Februari, 29 dagen.

Maart, 31 dagen.

April, 30 dagen.

Mei, 31 dagen.

Juni, 30 dagen.

Juli, 31 dagen.

Augustus, 31 dagen.

September, 30 dagen.

October, 31 dagen.

November, 30 dagen.

December, 31 dagen.

Grenzen van Suriname.

Watergetijen.

Hoeveelheid gevallen regen te Paramaribo van 1881-1890.

Graphische Voorstelling

Graphische Voorstelling

Postwezen.

Postwisselverkeer met Nederland.

Post- en Portzegels en Briefkaarten in Suriname in gebruik.

Telephoonlijnen Paramaribo-Fort Nieuw Amsterdam-Frederiksdorp-Post Leiden (ingeval deze als quarantaineplaats wordt gebruikt)-Rust en Werk-Johannisburg-Berlijn.

Aanwijzing tot het invaren der Geul naar de rivier Marowijne.

Zeilaanwijzing en Betonning van het Gat der Nickerie-rivier.

Ligging van het lichtschip bij Braamspunt.

Vermoedelijke dagen van aankomst en vertrek onzer Mail, en bepalingen omtrent de communicatie met de buitendistricten.

Tarief van Passagegelden

Tarief van Vrachtgelden op de Gouvernements-Vaartuigen.

Postverkeer voor Paramaribo gedurende 1892.

Koninklijke West-Indische Maildienst.

Compagnie Générale Transatlantique,

The Direct Line of Steam Packets

The Demerara & Berbice Steam Ship Line,

Clyde Line of Steamers.

Atlantic & West-India Line of Steamers.

Royal Mail Steam Packet Company.

Regular Line.

Societe Française des Télégraphes sous marins.

West India & Panama Telegraaf Kantoon

Vereeniging voor Suriname,

Land- en Tuinbouw Vereeniging Suriname.

Nederlandsche Handel Maatschappij.

Landbouw en Cultuur Maatschappijen.

Surinaamsche Bank.

Balans op 31 December 1890.

Levens-, Brand- en Zee-Assurantie Maatschappijen, waarvan Agentschappen gevestigd zijn in de kolonie.

Verdeeling der stad in wijken, met vermelding van het aantal erven dat iedere wijk bevat en de namen der wijkmeesters.

Ziekenfondsen.

Orde der Vrijmetselaren.

Ancient Order of Foresters.

Tooneel- en Muziek-Gezelschappen.

West-Indische Roelvereeniging.

Liefdadigheids Instellingen.

Bewaarplaats voor Krankzinnigen.

Parc Vaccinogène.

Goudindustrie.

Staat van de Goudindustrie gedurende de jaren 1881-1890.

Stations per Roeiboot naar de Boven Suriname en Sarakreek bij een' normalen Waterstand.

Afstanden die men aflegt, wanneer men met een geladen boot, bij een' normalen waterstand de Boven Saramacca-rivier opvaart.

Tabel van afstanden varende bij gunstig tij, met goede roeiers, in een zesriems vaartuig.

Graphische Voorstelling van het aantal H.A. jaarlijks in concessie verleend tot ontginning van delfstoffen in Suriname van 1877/1890.

Graphische Voorstelling van het aantal grammen goud uitgevoerd van 1882/1890.

Uitgevoerde landbouwproducten van 1795/1890, zooveel mogelijk om de 5 jaren vermeld.

Staat van der Waag gepasseerde Producten, gedurende de jaren 1885/1890.

Staat van de waarde van in de kolonie in- en uitgevoerde goederen met daarop gevallen recht, gedurende de jaren 1885/1890.

Opbrengst van Inkomende Rechten onder de werking van het Regeeringsreglement.

Surinaamsche Begrootingen van 1869-1892.

Bevolkingstaat der Kolonie Suriname op 31 December 1890.

Verdeeling der Bevolking naar de onderscheidene Betrekkingen, Beroepen en Ambachten in 1890.

Bevolking op verschillende tijdstippen van:

Tarief van Werktaken en Loonen voor vrije arbeiders. (Verordening van 1861 (G.B. No. 1.)

Verordening van 9 Februari 1886 op de heffing en invordering der personeele belasting (G.B. 1886 No. 3).

Verordening van 10 Mei 1887, omtrent de heffing van in- en uitvoerrechten en van baak- en los- of laadgelden (G.B. 1887 No. 25).

Scheepvaartverordening, G.B. 1888 No. 1. (Enkele daarin voorkomende bepalingen).

Besluit van 6 October 1887, tot regeling van het bedrag en de invordering van het schoolgeld op de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs te Paramaribo (G.B. 1887 No. 27).

Ministerie van Koloniën.

Naamlijst van Ambtenaren, Autoriteiten en Collegiën.

Paramaribo.

Boven Cottica, Perica, Boven Commewijne, Commetewane en Matappica.

Beneden Cottica en Beneden Commewijne.

Boven Suriname en Boven Para.

Beneden Suriname en Beneden Para.

Boven en Beneden Saramacca.

Nickerie.

Coronie.

Marowijne.

Plantages in de kolonie Suriname, die gedurende 1890 geproduceerd hebben, alphabetisch gerangschikt.

Kroniek van 22 Oct. 1890 tot 30 Oct. 1891.

De arbitrale uitspraak van den Czaar betreffende Guiana.

Addenda et Corrigenda.

[Advertenties]

Alphabetisch gerangschikte inhoudsopgave.

[Advertenties]