Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907


auteur: [tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde


bron: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1907


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907


Inhoudsopgave

Vergadering van 16 Januari 1907.

Eene zonderlinge legende door Jhr. Dr. K. de Gheldere.

Eene legende over den oorsprong der Begijnen door Dr. C. Lecoutere.

Bijdrage tot de Geschiedenis van den invloed van Erasmus op het Engelsch tooneel in de 16de en 17de eeuwen. Eerste stuk: Shakespeare Jest-Books. - Ben Jonson. - Lyly. Door Hendrik de Vocht, Doctor in Wijsbegeerte en Letteren.

Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. 2e Verslag over de Van de Ven-Heremans' Stichting.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Wedstrijden voor 1907.

Vergadering van 20 Februari 1907.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1906.

Eenige bijzonderheden van het Hasseltsch dialect.

Het leenwoord Ledikant.

Wedstrijden voor 1906. Prijsvraag over het diamantvak.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie Van den Vlaamschen taalstrijd.

Vergadering van 20 Maart 1907.

De sage van den Zwaanridder door Omer Wattez.

Bestendige commissie voor Middelnederlandsche Taal- & Letterkunde. Huishoudelijk Reglement

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Wedstrijden voor 1907. Prijsvraag over het Landbouwbedrijf.

Vergadering van 17 April 1907.

Lijkrede uitgesproken bij de begrafenis van Baron de Bethune Gouverneur der provincie West-Vlaanderen Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie door den Hr Edw. Gailliard.

Iets voor vereenvoudigers. Roosevelt's fiasco.

Het woord ‘Imparat’, uit oorkonden van Vlaamschen oorsprong, door Edw. Gailliard.

Koninklijke Vlaamsche academie. Handelingen van de Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht.

Vergadering van 15 Mei 1907.

Letterkundige Wedstrijden voor 1907. Verslagen der Keurraden. Eerste prijsvraag. Zuidnederlandsche folklore.

Tweede prijsvraag. Onderwijs.

Derde prijsvraag. Geschiedenis.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Wedstrijden voor 1907. Prijsvraag over het Landbouwbedrijf.

Vergadering van 19 Juni 1907.

Plechtige vergadering van 30 Juli 1907 In de groote feestzaal van het Gouvernementshotel.

Cornelis Everaert's spelen als spiegel van de maatschappelijke toestanden zijns tijds.

Jaarlijksch feestmaal. 30 Juni 1907.

Vergadering van 17 Juli 1907.

Eenige vraagstukken bij het Walthariusonderzoek.

Over den invloed van hulpmeel en hulpgist op de broodgisting Door Dr. A.-J.-J. Vandevelde en J. Masson.

Vergadering van 7 Augustus 1907.

Wedstrijden.

Vergadering van 25 September 1907.

De Gentsche tongval, door Jan Boucherij.

Scheikundige en Bacteriologische studie over de oesters Door Dr. A.-J.-J. Vandevelde, Lid van de Internationale Commissie tot Eenwording der Methoden van Levensmiddelenonderzoek

Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. Door den heer Octaaf A. Steghers, ter uitgave aangeboden verhandeling: Onze Vlaamsche Dichter Karel-Lodewijk Ledeganck. Verslagen bij de Academie ingediend.

Vergadering van 16 October 1907.

Meester Abrioen van Trier door Is. Teirlinck.

De zoogenaamde verstrooidheid der geleerden door Am. Joos.

Bestendige Commissiën voor Nieuwere Taal- en Letterkunde en voor het Onderwijs in en Door het Nederlandsch Door den heer C. Peeters, uit Schaffen (bij Diest), ter uitgave aangeboden verhandeling: Nederlandsche Taalgids, of Handleiding voor de kennis van de beschaafde schrijf- en spreektaal. Verslagen bij de Academie ingediend.

Vergadering van 20 November 1907.

Onze Kunst en ons Volk door Dr. Hugo Verriest.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Handelingen van de Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch.

Vergadering van 18 December 1907.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.

De Vlaamsche volksroman door Gustaaf Segers.

Over de werking van koolhydraten op de gisting van het brooddeeg Door Dr. A.-J.-J. Vandevelde en L. Bosmans.

Verslag over den driejaarlijkschen prijskamp voor Nederlandsche tooneelletterkunde XVIIe tijdvak: 1904-1906. (Overgedrukt uit het Staatsblad van 27 November 1907.)

Register.

Errata.