Vermakelyke Haagsche Tap-toe


auteur: anoniem Vermakelyke Haagsche tap-toe, De


bron: Vermakelyke Haagsche Tap-toe, Waer in te vinden zyn de aldernieuwste Liederen, die heedendaegs gezongen worden. Erve Hendrik vander Putte en Bastiaan Boekhout, Amsterdam 1774 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Vermakelyke Haagsche Tap-toe

Waer in te vinden zyn de aldernieuwste Liederen, die heedendaegs gezongen worden


Inhoudsopgave

De vermakelyke Haagsche Tap-Toe. Een Nieuw Lied, op het slaan van de Tap-Toe binnen 'sGravenhage.

De Nagt-Wagt.

Een Nieuw Lied, vermeerdert.

Tegen Zang, op de Christalyne Beek.

Een Nieuw Lied.

De Amsteldamsche Kermis-vreugd.

Nieuw Lied, op het beklag van den Haas.

Een Nieuw Lied van de Vlaamsche Operisten.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied, van drie Scheepen.

De Onverschillige.

Een Nieuw Lied over de Standvastigheid, tegen de Onstandvastigheid.

Een Nieuw Vermakelyk Lied.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Herders Lied.

Op het vallen van een Boerin met haer Eyer Mantje.

Droevige gebeurtenis voorgevallen op Zondag den 19. July 1772, tot Rotterdam op de Maas, van 10. Persoonen; dewelke met een Plaisier Schuyt uit waren; hebbende het Ongeluk dat de Schuit begint te zinken, waar door Zeven van dezelve, zynde Man, Vrouw en Kind, de Meid, Naayster en twee Kostgangers, op een jammerlyke wys Verdronken, de 3 andere (zynde meede Kostgangers;) zyn gelukkig geret, door een kort daar by zynde Vaartuyg. Deze Persoonen waren Woonagtig te Rotterdam, in de Draaysteeg.

Een Nieuw Lied of Samenspraak tussen een Rare Docter en een Grappige Kleeremaker.

Klugtig Voorval by het houden van de Amsterdamze Kermis, tussen een Jonge van 15 Jaaren, en zyn Moeder.

Een Nieuw Lied.

De opgeschikte Swierbol.

't Is om de Poen, Elk een te doen.

Amsteldam verheugd of de Groote Blydtschap binnen deeze Stad; weegens het Gevangen neemen van Neegen Booswigten, dewelke op Zondag ochtent, den 22 Augustus 1773, zyn opgebragt.

Op de Justitie gedaan binnen Amsteldam, den 6 November 1773. aan 9 Perzoonen; waar van 'er Zeeven met de Dood zyn gestraft.

Op het Wenschen Van de Menschen.

Op het Afbranden van de Amsteldamsche Schouwburg, voorgevallen op den Elfden May, 1772.

Op het verongelukken van 't Oost-Indies Compagnies Schip, De Jonge Thomas, Zynde den eerste Juny 1773 dit ongeluk gebeurd, aan de Kaap de Goede Hoop, Gevoerd door Capitein b. de la Maire, van de Equipagie die in 207 Man bestond, zyn niet meer dan 67 behouden gebleeven; dus 140 Perzoonen op een Elendige wyze het Leven hebben verlooren.

De Amoureuze Schoonheid of het Verliefde Spookzel.

De Verliefde Poes.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Lied.

Op het Zwendelaars Leeven binnen Amsteldam.

Het zwaare Regt of te Justitie, dat 'er binnen de Stad van Coppenhagen is gedaan, den 30ste April 1772. aan de Twee Graaven, genaamt Brand en Struensee, voor hun gepleegt verraat, wegens de Koning van Deenemarke;waar voor zy zyn Gevierendeeld, het Hart uyt hun Lichaame gescheurt, en de Hoofde op penne gestoken.

Een Nieuw Jagers Lied.

De Lof der Wytberoemde Wereld-Stad Amsterdam.

Een Nieuw Lied.

Zeemans-Lof.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Herder-Lied.

Register.