Het nieuw Maas Sluysche hoekertje


auteur: C.L. Denik


bron: C.L. Denik, Het nieuw Maas Sluysche hoekertje. Joannes Kannewet, Amsterdam 1755 (tiende druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het nieuw Maas Sluysche hoekertje


Inhoudsopgave

’t Welvaren van Maas-Sluys,

Voor-reden. Aan den Goed-gunstigen Lezer, Zangers en Zangeressen.

Na-reden.

Het Maas-Sluysche Hoekertje. Lof over Maas-Sluys.

Nieuw Lied van de Visschers-Neering.

Een Nieuw Lied van de Haring-vaard die door de Wereld is vermaard.

Herts-vreugd ofte inwendige verheuginge, over het aanschouwen van de Werken Godts.

Den Haring-man zijn Wand uytschietende Zingt.

Den Man te Quart staande, Zingt

[Gelooft, Gedankt ô Heere!]

Nieuw Lied van een Vryster, waar over twee Ionkmans vryde, zijnde het eene een Visscher, ende het ander een Land-man.

Beklag-Lied van een Ionkman, die door het tegen-houden van zijn Ouders ende Vrienden van zijn Liefste moest af gaan.

Een Nieuw Lied.

Een Nieuw Liedeken.

Mey-Lied.

Droevig Lied, van 6 Scheepen die gebleven zijn van Maas-Sluys op den 4 en 5 Maart.

Echts-Vreugt, ofte Huwelijks-Triumph.

Bruylofs-Gezang.

Bruylofss-Gezang.

Een Nieuw Lied van een Ionkman, die om kwaklappers praat, Zijn zoete Lief verlaat, En na Oost-Indie gaat.

Nieuw Lied, gezongen op het vertrek uyt Holland, van zijn Majesteyt Carolus Stuart de tweede, Koning van Engeland.

Vrysters Hoogmoed.

’t Vreedzamig Huwelyk.

Treur-Zang, over de dood van den Vroomen en Godzaligen Leeraar. Do. Michael Lupardus, Dienaar van de Christelyke Gemeynte tot Maas-Sluys, in den Heere gerust op den 13 October 1660. Gesteld in t’Zamen-spraak tusschen een Treurder, en een Trooster.

Op den Zelven.

Kers-Vreugd.

Nieuw-Iaars Gezang, ter eeren de Geboorte Iesu Christi.

Mey-Lied.

Nieuw-Lied ter eeren der Visschers van Maas-Sluys.

Nieuwe-Iaars Wensch

Een Nieuw-Lied op het Woord ’t Hangt aan Gods Zegen.

Het Tweede Deel van het Maas-Sluysche Hoekertje. Eenige Nieuwe by-gevoegde Liedekens. Scheyd-Lied van een Visscher die na Oost-Indie is gevaren, hoe hy zijn Af-scheyd heeft genomen van zijn Vrouw en Kinderen ende Vrienden.

Een Nieuw-Lied van de Sterre met de Staart, die in Nederland is gezien, in ’t Iaar 1661.

Een droeflijk Lied van een Stier-man, die Dood geschooten is op een Hoeker, uyt-gevaren van Maas-Sluys.

Maas-Sluysche Vreede-Krans, Door Iacob Hendriksz van Dyk. Een Dank-Lied van de Vreede.

Een Vreede-Lied.

Een Nieuw Visschers-Lied.

Bruylofts Gratulatie Lied.

Het Derde Deel Van het Maas-Sluyssche Hoekertje, Zijnde een gedeelte van het Scheep-Makertje. Voerende eenige zoete aangename Liedekens. Aan-spraak van de Hollandsche Leeuw, aan den Koning van Engeland.

Gebed-Lied voor een Diaken, en andere die den Armen bedienen.

Nieuw-Lied, van Maas-Sluys haar Op-gang en Neder-gang, en haar tegenwoordigen Staat.

Dank-Lied, Na de verlossinge uyt een vyerige Koorts.

Register, Van de Drie Deelen van het Maas-sluysche Hoekertje.