Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800


auteur: E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem


bron: E.O.G. Haitsma Mulier en G.A.C. van der Lem (samenstelling), Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800. Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag 1990


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

523 Winsemius, Pierius

Leeuwarden, 1586 - Franeker, 2 november 1644

Winsemius kreeg zijn eerste onderwijs aan de Latijnse school van Leeuwarden en bezocht de universiteit van Franeker. Van deze weggestuurd studeerde hij rechten aan de Leidse universiteit, enkele Duitse universiteiten, en reisde naar Zweden en Frankrijk, om uiteindelijk in Caen in 1611 te promoveren in de rechten. Na korte tijd als advocaat in Leeuwarden werkzaam te zijn geweest, wijdde hij zich geheel aan de studie. Op 5 december 1616 werd hij benoemd tot historieschrijver van Friesland, als opvolger van B.G. Furmerius*, wiens nagelaten geschriften dan ook door Winsemius bezorgd zijn. In 1636 werd hij voor zijn werkzaamheden beloond met het hoogleraarschap in de welsprekendheid en de geschiedenis in Franeker.

 

a Annalium Frisiorum, trias tertia, continens lib. septimum octavum et nonum; in quibus res inter Frisios et Hollandos controversae hactenus historice determinantur. Leovardiae 1617 [187 pp.; 4o].

Dit werk van B.G. Furmerius werd na zijn dood door Winsemius uitgegeven (zie: 174, d).

b Ius regum Hispaniae in provincias Belgicas. Franekerae 1621 [31 pp.; 4o].

 

Verhael van het recht des conincks van Hispanien op de Nederlanden. Franeker 1621.

 

c Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant beginnende van den jaere nae des werelts scheppinghe 3635, ende loopende tot den jaere nae de gheboorte Christi 1622 ... Franeker 1622 [913 pp.; fo].

Zie ook: Carasso-Kok, 98, 224.
[p. 451]

d Vita, res gestae, et mors, illustrissimi principis Mauritii ... Franequerae 1625 [88 pp.; 4o].

 

e Historiarum ab excessu Caroli V caesaris; sive rerum sub Philippo II per Frisiam gestarum liber I et II. Leovardiae 1629 [342 pp.; 4o]; liber III et IV. Franekerae 1633 [415 pp.; 4o]; libri septem. Leovardiae 1646 [558 pp.; fo].

Het volledige werk in zeven boeken verscheen pas na de dood van Winsemius.

Literatuur

De Wind, 355-359; Van der Aa, XX, 308-310; NNBW, X, 1224-1225; Waterbolk, Friese geschiedschrijving; H. Miedema, ‘De yllustraesjes by de apokrife skiedskriuwing’, It beaken, XXII (1960) 60-72.