anoniem

Geuzenliedboek (1574)

genre: poëzie
subgenres: liederen/liedjes, non-fictie/geschiedenis/OpstandAlgemene informatie/samenvatting(en)

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)


Beschikbare tekst in de dbnl

Geuzenliedboek, 1574

Primaire tekst(en) in de dbnl

anoniem Geuzenliedboek, ‘145. Nae dat de Coninck van Spangien sach dat hy niet en vorderde door den moort aenden Prince van Orangien (hoochloflijcker memorien) bedreven, ende dat de Coninginne van Engelant dees Landen groote assistentie dede, soo heeft hy (ghelijck hy voormaels meer ghedaen hadde) een gheweldighe Vloote toegherust, om hemselven daer door van Enghelandt meester te maken. Maer hoe dattet met de selve Vloote ghegaen is, sal u dit navolghende Liedeken te kennen gheven, het welcke ghenaemt is ’ In: Geuzenliedboek (1924-1925)
anoniem Geuzenliedboek, ‘Totten goedthertigen Sanger. ’ In: Geuzenliedboek (1924-1925)


Secundaire literatuur in de dbnl

Cd. Busken Huet, ‘III [Het ‘Geuzelietboeck’. - Verguizing van het katholicisme]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘IV [Het ‘Geuzelietboeck’. - Vergelding van kwaad met kwaad]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
G. Kalff, ‘De Letterkunde tijdens den Vrijheids-oorlog.’, ‘1. Strijdpoëzie der Geuzen en hunner Tegenstanders.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3 (1907)
E.T. Kuiper, ‘De oudste Geuzenliedboeken.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 36 (1917)
J. te Winkel, ‘XVIII. De Geuzenlitteratuur.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 2: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (2) (1922)
[tijdschrift] Nieuwe Taalgids, De, ‘Geuzenliedboek II no. 179.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 20 (1926)
L.C. Michels, ‘Over het geuzenliedboek.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 46 (1927)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Kleine Mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 51 (1932)
A.A. Verdenius, ‘Enkele duistere plaatsen uit het geuzenliedboek, I.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 32 (1938)
Gerrit Kamphuis, ‘Geuzenliedboek No. 162 en 206’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61 (1942)
W.J.C. Buitendijk, ‘Hoofdstuk IX. Het Geestelijk Liedboek.’ In: Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie (1942)
W.J.C. Buitendijk, ‘Hoofdstuk V. Verspreide stukken (1566-1600).’ In: Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie (1942)
Dirk Bax en R.B. Lenaerts, ‘Het wereldlijke lied van de XVIe eeuw door D. Bax met een musicologische toelichting van Dr. R. Lenaerts’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 3 (1944)
A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600 (1953)
Martinus Nijhoff, ‘Het Wilhelmus’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
A. de Korne en T. Rinkel, ‘8 Inname van Den Briel’ In: Cursus zestiende- en zeventiende- eeuws Nederlands (1987)


Terug naar overzicht