auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Lambert ten Kate Hz.

geboren: 23 januari 1674 te Amsterdam
overleden: 14 december 1731 te Amsterdam


Biografie(ën) over Lambert ten Kate Hz.

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 10 (1862)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5 (1921)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2004-...)

Werken van Lambert ten Kate Hz.

Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche, 1710
Den schepper in Zyn bestier te kennen in Zyne schepselen; Volgens het Licht der Reden en Wiskonst [...], 1716
Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake (2 delen), 1723
Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel, 1723
Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Tweede deel, 1723
Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche, 2001 (fotomechanische herdruk)

Uitgaven van Lambert ten Kate Hz.

Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel, 2001 (facsimile)
Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Tweede deel, 2001 (facsimile)

Primaire teksten van Lambert ten Kate Hz. elders in de dbnl

J.A. Alberdingk Thijm en Lambert ten Kate Hz., ‘Over de ideale Schoonheid, door Lambert Hermansz. ten Kate.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
Lambert ten Kate Hz., ‘Verhandeling over het Denkbeeldige Schoon der Schilders, Beeldhouwers en Dichters.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
Lambert ten Kate Hz., ‘Voorreden tot den lezer.’ In: Voor rede vatbaar (1995)
Lambert ten Kate Hz., ‘Gemeenschap Tussen de Gottische spraeke En de Nederduytsche,’, ‘Brief wegens de Gottische spraeke.’ In: Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche (2001)
Lambert ten Kate Hz., Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche (2001)

Secundaire literatuur over Lambert ten Kate Hz. in de dbnl

Zacharias Henrik Alewijn, ‘Onderzoek wegens het onderscheid, dat Ten Kate stelt tusschen een, ien, en een, ene, tusschen geen, geene, en de gene die, deze en gene, enz.’ In: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)
Meinard Tydeman, ‘Vertoog over eenige middelen ter vordering in taal-, oudheid-, en dichtkunde.’ In: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)
Adriaan Kluit, ‘Brief, over Theodericus, Diederik, Diet, Eo en Ie, Leudi, Feudum, Alodium.’ In: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)
G. t Hooft, ‘Verhandeling over den oorsprong onzer moedertaal, dienende tot eene inleiding op de volk- en taal- verspreiding van den Heer L. ten Kate.’ In: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)
anoniem Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, ‘Over den uitgang van den tweeden persoon in het enkelvoudige der gebiedende wijs.’ In: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)
Meinard Tydeman, ‘Eenige aanmerkingen, betreffende de spelling.’ In: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)
Balthazar Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde (4 delen) (1782-1794)
W.J. Hofdijk, ‘Derde tijdvak Latere Nederlandsche letteren. (Van 1550-1790.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857)
Tiemen de Vries, ‘Chapter IV The Dutch School of Lambert ten Kate and Balthazar Huydecoper’ In: Holland's Influence on English Language and Literature (1916)
C.G.N. de Vooys, ‘De taalbeschouwing van Lambert ten Kate.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 17 (1923)
C.G.N. de Vooys, ‘Uit de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde: van Ten Kate tot Siegenbeek.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 22 (1928)
H.J.A.M. Stein, ‘Chapitre II Les traités littéraires Hollandais dans leurs rapports avec les théories de Boileau’ In: Boileau en Hollande (1929)
M.M. Prinsen, ‘Lambert ten Kate als kunstkenner en aestheticus.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 30 (1936)
Rhijnvis Feith, ‘Inleiding’ In: Het ideaal in de kunst (1967)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdstuk V De achttiende eeuw’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taal (1970)
M. Evers, ‘M. Evers Pro Newtone et religione: de receptie van Newton en de Engelse fysicotheologen in de Bibliotheque Ancienne et Moderne (1714-1727)’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1988 (1988)
James Boswell, ‘6: c. 9 February’ In: 'Een Beytie Hollansche' (1994)
James Boswell, ‘Introduction’ In: 'Een Beytie Hollansche' (1994)
R.J.G. de Bonth en G.R.W. Dibbets, ‘9. Ten Kate 1723’ In: Voor rede vatbaar (1995)
Korrie Korevaart, ‘‘Eene bedenkelijke nieuwigheid...’’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 14 (1996)
Jan Noordegraaf, ‘Kleinkinderen van Ten Kate? Nederlandse taalkunde in de negentiende en twintigste eeuw Jan Noordegraaf (Amsterdam)’ In: Colloquium Neerlandicum 13 (1997) (1997)
R.J.G. de Bonth, ‘5 Grammatica’, ‘5.1 Inleiding’ In: De Aristarch van 't Y (1998)
Jan Noordegraaf, ‘Lambert ten Kates magnum opus beschikbaar’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 19 (2001)
Lambert ten Kate Hz., ‘‘En zie daer 't begéérde’ Ten Kate, Verwer en de studie van het Gotisch’ In: Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche (2001)
Kees Dekker, ‘Lambert ten Kate Hermansz. en Franciscus Junius: ‘Spoorzoekers in dit groote Woorden-woud’ Kees Dekker’ In: Voortgang. Jaargang 21 (2002)


Terug naar overzicht