auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Frans de Potter

geboren: 4 januari 1834 te Gent
overleden: 15 augustus 1904 te Gent


Biografie(ën) over Frans de Potter

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1904 (1904)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Frans de Potter

Het laetste Rozeblad, 1858
Verhandeling over de Vlaemsche letterkunde in België, sedert het begin der XIXe eeuw (alleen scans beschikbaar) , 1858
Robert van Valois te Gent, 1862
Geschiedenis der stad Aalst (4 delen), 1873-1876

Werken in een editie van Frans de Potter

Chronijcke van Ghendt (1885)
De rederijkkamers in Nederland. Deel 1 (1900)
De rederijkkamers in Nederland (1900-1902)
De rederijkkamers in Nederland. Deel 2 (1902)

Primaire teksten van Frans de Potter elders in de dbnl

Frans de Potter, ‘De blauwe Kiel.’ In: De Vlaemsche zanger (1856)
Frans de Potter, ‘Een hoekje der stad Gent.’ In: Het Belfort. Jaargang 1 (1886)
Frans de Potter, ‘Spelling der aardrijkskundige namen.’ In: Het Belfort. Jaargang 1 (1886)
Frans de Potter en P. Willems, ‘Zitting van 18 Februari 1887.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887 (1886-1887)
Lodewijk Mathot, Napoléon de Pauw en Frans de Potter, ‘Vijfde prijsvraag. Vaderlandsche geschiedenis.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887 (1886-1887)
Frans de Potter en P. Willems, ‘Prijskampen.’ In: Het Belfort. Jaargang 2 (1887)
Frans de Potter, ‘Karel-Lodewijk Ternest.’ In: Het Belfort. Jaargang 2 (1887)
Frans de Potter, ‘Het vaderlandsch gevoel bij de Middelnederlandsche dichters.’ In: Het Belfort. Jaargang 2 (1887)
Frans de Potter en P. Willems, ‘Prijskamp.’ In: Het Belfort. Jaargang 2 (1887)
Frans de Potter, ‘Rozeken en Emmeken. door Fr. de Potter.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
Frans de Potter, ‘Gedichten van Frans de Potter.’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
Frans de Potter, ‘Onze Boeren, Volgens de Middelnederlandsche dichters.’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
Th. Coopman en Frans de Potter, ‘Ontwerp van werkzaamheden voor de Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1888 (1888)
Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekeningen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1889 (1889)
J.A. Alberdingk Thijm, Th. Coopman en Frans de Potter, ‘Dagorde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1889 (1889)
Frans de Potter, ‘[Verslag over de werkzaamheden der commissie voor Geschiedenis en Bibliographie]’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1890 (1890)
Frans de Potter, ‘‘Schrijft gij ook al uwen naam met eene kleine d?’’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
Frans de Potter, ‘De leproos in de middeleeuwen. (Vervolg.)’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
Frans de Potter, ‘De leproos in de middeleeuwen. (Vervolg.)’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
Frans de Potter, ‘[Deel 2]’, ‘De redding van Brugge.’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekening.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1891 (1891)
Frans de Potter, ‘Oprakelingen van biographischen aard, door Fr. De Potter.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1891 (1891)
Frans de Potter, ‘Middelnederlandsche rijm-snippers.’ In: Het Belfort. Jaargang 7 (1892)
Pieter Marius Nicolaas Jan Génard en Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekening.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekening.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
Frans de Potter, ‘Toelichting van het voorstel der bestendige Commissie van Geschiedenis, Bio- en Bibliographie betrekkelijk den vijfjaarlijkschen Staatsprijskamp van vaderlandsche geschiedenis, door Fr. de Potter.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
Frans de Potter, ‘De heer baron de Selys-Longchamps en de Koninklijke Vlaamsche Academie. (Zittingen van den Senaat van 29 Januari en 5 Februari 1892) door den heer Fr. de Potter.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
C.J. Hansen, Lodewijk Mathot en Frans de Potter, ‘Vierde prijsvraag. Huiselijk leven, zeden en gewoonten in eene Vlaamsche gemeente gedurende de 2de helft der XVIIIe eeuw, bepaaldelijk vóór de Fransche omwenteling.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
Adolf de Ceuleneer en Frans de Potter, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 8 (1893)
C.J. Hansen, Lodewijk Mathot en Frans de Potter, ‘Vierde prijsvraag. Huiselijk leven, zeden en gewoonten in eene Vlaamsche gemeente gedurende de tweede helft der XVIIIe eeuw, bepaaldelijk vóór de Fransche omwenteling.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1893 (1893)
Frans de Potter, ‘Nog een woord over de ambachten of neringen.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
Frans de Potter, ‘Vlaamsche belangen.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
Frans de Potter, ‘Landjuweel van 1497.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekeningen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1894 (1894)
Hendrik Claeys en Frans de Potter, ‘Letterkundige wedstrijden voor 1896.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1894 (1894)
Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekening.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1894 (1894)
Frans de Potter, ‘De dichter Cracco.’ In: Het Belfort. Jaargang 10 (1895)
Th. Coopman, Lodewijk Mathot en Frans de Potter, ‘Vijfde Prijsvraag. Buitengewone prijskamp. Geschiedenis. Men vraagt een ‘Volksboek’ over de geschiedenis van België, van 1792 tot 1814.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1895 (1895)
Frans de Potter, ‘Davids-fonds. - Hoofdbestuur. Plechtige Herdenking van den Boerenkrijg.’ In: Het Belfort. Jaargang 11 (1896)
Edward Gailliard en Frans de Potter, ‘Letterkundige wedstrijden voor 1898.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Th. Coopman, Alfons Jozef Maria Janssens en Frans de Potter, ‘Buitengewone prijskamp. Vijfde prijsvraag. A. Men vraagt eene volledige Kunst- en Vakwoordenlijst over het ambacht van den Timmerman, zooveel mogelijk met bijvoeging van de afbeelding der opgegeven voorwerpen. In het antwoord zullen de Mededingers zooveel mogelijk de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche benamingen mededeelen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekeningen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Jan Bols, Th. Coopman, Servaas Daems, C.J. Hansen, Alfons Jozef Maria Janssens, Frans de Potter en P. Willems, ‘Vijfjaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche letterkunde. IXe Tijdvak (1889-1894). Verslag van den Keurraad aan den heer Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekeningen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Karel Lodewijk Ledeganck en Frans de Potter, ‘Onuitgegeven en weinig bekende gedichten van Karel-Lodewijk Ledeganck, medegedeeld door Fr. de Potter.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 (1897)
Th. Coopman, Frans de Potter en H. Sermon, ‘Vierde prijsvraag. Men vraagt een Volksboek over de geschiedenis van België, van 1792 tot 1814.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 (1897)
Frans de Potter, ‘Bibliographische Aanteekening.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 (1897)
Frans de Potter, ‘Onze XVIIIe-eeuwsche rederijkers.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 (1897)
Frans de Potter, ‘Lezingen. ‘Het Nederlandsch geene rechtstaal?’ door Fr. de Potter.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 (1897)
Paul Alberdingk Thijm en Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekeningen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 (1897)
Frans de Potter, ‘[Voorstel tot het uitbrengen eener stemming van hulde en dank aan de Regeering en aan de Wetgeving wegens het stemmen des wetsvoorstels Coremans - de Vriendt, door den heer Fr. de Potter]’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1898 (1898)
J.A. Alberdingk Thijm en Frans de Potter, ‘Letterkundige wedstrijden’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1898 (1898)
Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekening.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1898 (1898)
Frans de Potter, ‘† Frans van Herseele.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
Julien Claerhout, J.D.M. Cornelissen en Frans de Potter, ‘Boekennieuws en Kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
Jan Broeckaert, Th. Coopman, Napoléon de Pauw, Frans de Potter, H. Sermon en August Snieders, ‘Buitengewone wedstrijd. Geschiedenis. Men vraagt een ‘Volksboek’ over de geschiedenis van België, van 1792 tot 1814.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1899 (1899)
Jan Broeckaert, Adolf de Ceuleneer en Frans de Potter, ‘Derde prijsvraag. Geschiedenis.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1902 (1902)
Frans de Potter, ‘Bibliographische aanteekeningen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1903 (1903)
Frans de Potter, ‘Zitting van 18 November 1903.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1903 (1903)
Frans de Potter, ‘[Verslag over het feest ter ere van wijlen Guido Gezelle, te Kortrijk, door den heer Fr. de Potter]’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1903 (1903)
Frans de Potter, ‘[Nader bericht aangaande de gift van den heer J. van de Veu]’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1903 (1903)
Frans de Potter, ‘[Mededeeling eens berichts van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, meldende de gift aan de Academie eener som van 20,000 fr, waarvan de kroos te gebruiken is tot bevordering der Nederlandsche taal en wetenschap]’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1903 (1903)
Desideer Claes en Frans de Potter, ‘Zitting van 15 Juni 1904.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1904 (1904)
Frans de Potter, ‘Bezoek van den heer dr Abraham Kuyper, Buitenlandsch eerelid, Aan de koninklijke Vlaamsche academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1904 (1904)
Frans de Potter en Antoon Viaene, ‘Westvlaamse archiefstukken als pondpapier Brief van Frans de Potter aan Adolf Duclos 1872’ In: Biekorf. Jaargang 70 (1969)

Secundaire literatuur over Frans de Potter in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De arme Dichter, door Frans de Potter. Romantisch Verhaal. Te Gent, ter Drukkerij van J.S. van Doosselaere. 1856. In kl. 8vo. 132 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)
Julien Claerhout, ‘Onze leestafel.’ In: Het Belfort. Jaargang 1 (1886)
Alfons Siffer, ‘Frans de Potter (Getrokken uit de feestrede der eerbetooging aan H. Claeys en Fr. de Potter.)’ In: Het Belfort. Jaargang 2 (1887)
Julien Claerhout, ‘Boekbeoordeeling.’ In: Het Belfort. Jaargang 2 (1887)
Paul Alberdingk Thijm, ‘Aankondigingen.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
[tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, ‘Beraadslaging over het ‘Ontwerp van werkzaamheden’ aangeboden door de heeren de Potter en Coopman.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1888 (1888)
[tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, ‘Toelichting voor het uitvoeren der gestemde voorstellen van de heeren Coopman en de Potter.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1889 (1889)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
Pieter Danco, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 8 (1893)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Omroeper.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7 (1894)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
Hendrik de Marez, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
Paul Alberdingk Thijm, A. Dupont en A. Habets, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 10 (1897)
Julius Laurens en Jaak Muyldermans, ‘Boekennieuws en Kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 13 (1898)
O. Cornet en A. Dupont, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1903 (1903)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Mededeelingen’ In: Neerlandia. Jaargang 8 (1904)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Mededeelingen’ In: Neerlandia. Jaargang 8 (1904)
Jan Broeckaert, ‘Lijkrede door den heer Jan Broeckaert.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1904 (1904)
Gustaaf Segers, ‘Dood van den heer Frans de Potter Bestendigen Secretaris der Kon. Vl. Academie. Toespraak van den heer onderbestuurder’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1904 (1904)
Th. Coopman en L. Scharpé, ‘[De dichters]’ In: Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)


Terug naar overzicht