Het Belfort. Jaargang 8


auteur: [tijdschrift] Belfort, Het


bron: Het Belfort. Jaargang 8. Drukkerij A. Siffer, Gent 1893


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Het Belfort. Jaargang 8


Inhoudsopgave

[Deel 1] 1893

Een uitstapje naar de maan.

Beatrijs.

Historische inleiding tot de Germaansche en Nederlandsche taalwetenschap.

Sâvitrî.

Aan Hildebrand!

Tweëeuwige dagwijzer. 1800-2000

Op den Karmel.

Een praatje over kerkelijke kunst.

Levensstadiën.

De Staat en de maatschappelijke hervormingen.

Driemaandelijksch overzicht.

Davidsfonds. - Gentsche afdeeling.

Onze Brabançonne

De laatste Dooden Theodoor Ignatius Welvaarts.

Boekennieuws en kronijk.

Sâvitrî. (Vervolg van bl. 40.)

Handboeken en Fransche klemtoon.

Historische inleiding tot de Germaansche en Nederlandsche taalwetenschap.

University Extension.

De Staat en de maatschappelijke hervormingen.

Najaarsklanken.

Iets over de hedendaagsche lectuur.

Lucifers val.

Doodbeeldekens.

De laatste Dooden

Boekennieuws en kronijk.

De brug van San Martin. Eene Spaansche legende.

De ongezonde letterkunde.

Kunst en beschaving.

Flammarion.

Het Maskerbal.

Die Borchgravinne van Vergi.

Op 's Pauses gouden bisschopsfeest.

Eenige woorden over kerkschildering.

Eene lijkrede uitgesproken door zaliger deken De Bo.

Kinderoogen.

Waterkuur.

Davidsfonds van Borgerhout.

Davidsfonds en volksbelang.

Boekennieuws en kronijk.

Shakespeare-Bacon.

Een terugblik op 's Pauses jubelfeest.

Lick's observatorium in Californië.

Eenige woorden over kerkschildering.

Het slot Limburg.

Historische inleiding tot de Germaansche en Nederlandsche taalwetenschap.

Paus en werkman.

Als de Vos de Passie preekt, Boeren wacht uw Ganzen.

Bij de eerste communie van juffrouw Maria R...

Driemaandelijksch overzicht.

De laatste Dooden. In memoriam.

Boekennieuws en kronijk.

De staat en de maatschappelijke hervormingen.

Shakespeare-Bacon.

Antwerpen heil! (Zingdicht ter gelegenheid der wereldtentoonstelling.)

Het kerkelijk volkslied. De regel van St-Franciscus wereldlijke derde orde hare leden toegepast in vier liederen

De Borchgravinne van Vergi.

Handboeken enz.

Boererozen. Rosa centifolia.

Boekennieuws en kronijk.

Eene lettercritiek van het jaar 1849.

Op 't kerkhof.

Een praatje over kerkelijke kunst. (Vervolg en slot, zie ‘Belfort’ Januari, blz. 60.)

Latijnsche uitspraak. (Vervolg.)

De taal der Nachtegalen.

Vertaling van Dreizehnlinden.

De Helleput Dendermondsche sage. - 1308.

‘Pro domo

Aan A...

Boekennieuws en kronijk.

[Deel 2] P.M. Bots' Van Erasmus naar Vondel

Lijkbegraving en lijkverbranding.

Het prijsboek

Driemaandelijksch overzicht.

Poezie. Ter gelegenheid van ‘Nieuwe Bloempjes’ Dichtbundel door Jos. de Ras.

Bij 't afscheid der zusters Franciskanersen missionarissen in Argentine.

De Dichter en het Beekje.

De schepping der roos.

Op Garcia-Moreno's graf.

Ter gelegenheid der eerste mis van den eerw. heer Philemon Coppieters.

Boekennieuws en kronijk.

Erasmus. Kritisch-historische bijdrage.

Beleediger en beleedigde.

Over den toren van Babel.

Romans. Naar aanleiding van Demade's ‘Ame Princesse.’

Gilde en corporatie.

Zaterdag achternoen in Engeland.

Vragen en wenken.

De grootmoeder.

Kindertale.

Boekennieuws en kronijk.

Hypnotism.

De christelijke geest in man en kunstenaar.

Het ontzet van Sint-Bertewin's.

Gilde en corporatie. (Vervolg van bladz. 125.)

Vacantiefeesten.

Wenken en vragen.

De godsdienst, zijne vijanden en onze plichten door B. Franken, priester.

Tehuis van Arnhem.

Driemaandelijksch overzicht.

Boekennieuws en kronijk.

Heraclius of de kruisverheffing. Treurspel in drie bedrijven met reizangen en in verzen.

Eenige woorden over kerkschildering. (Zie jaargang 1893, afl. April blz. 296.)

Gilde en corporatie. (Vervolg van bladz. 210.)

De H. Franciscus van Assisië.

De zondag in Engeland.

Inkomrechten.

Gheluwe.

Versjes voor Anneken.

Vragen en wenken.

Boekennieuws en kronijk.

De tempel der wetenschap.

Ai, mijne oogen!

Van Reinaerde.

Sluimerlied

C.E. van Koetsveld. 1807-1893.

Een kerstnacht.

Ernst Wante's ‘Hij heeft voor ons geleden!’ te Brussel met den Godecharle-prijs vereerd.

Onuitgegeven Fransche aanspraken van Jan David.

Wenken en vragen.

De Vulgaat. Twee artikels der Revue théologique.

Levenstaak. Aan Mejuffrouw M.E.B.

In de duinen.

Boekennieuws en kronijk.

[Philologische Bijdragen 1] Water.

Nederlandsche dialecten.

Bekendmakingen.

Varia.

Oost- en Westgermaansch gerundium.

Gabbere

Eenige gevallen van j-omklank in de omstreken van Kortrijk

Bekendmakingen.

Varia.

Klankstand der Westnederfrankische eigennamen der Chartes de Saint-Bertin van het jaar 648 tot 1100.

Eene Sandhiverandering.

Valut.

Bekendmakingen.