Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96


auteur: [tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap


bron: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96. Martinus Nijhoff, Den Haag 1981


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96

bron

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96. Martinus Nijhoff, Den Haag 1981

codering

DBNL-TEI 1

Wijze van coderen: standaard

dbnl-nr _bij005198101_01
logboek

- 2012-03-12 CB colofon toegevoegd

verantwoording

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96 uit 1981.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren beijvert zich voor het verkrijgen van toestemming van alle rechthebbenden; eenieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op in dit tijdschrift opgenomen bijdragen, wordt verzocht dit onverwijld aan ons te melden (post@dbnl.org).

 

redactionele ingrepen

p. 239: noot 23 heeft geen nootverwijzing in de tekst en is daarom door de redactie geplaatst.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. 452) is niet opgenomen in de lopende tekst.


[Deel 1, voorplat]


 

BIJDRAGEN EN MEDEDELINGEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN

 

deel 96 aflevering 1 1981

uitgegeven met steun van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur


[Deel 1, binnenkant voorplat]

Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden

 

De BMGN zijn een uitgave van het Nederlands Historisch Genootschap

 

Redactie:

G. Asaert

A.H. Huussen jr.

Johanna Kossmann-Putto

Joh. de Vries

H. van der Wee

 

Correspondentie en boeken ter recensie:

 

Drs. Gees van der Plaat

Redactie BMGN

p/a Koninklijke Bibliotheek

Lange Voorhout 34

2514 EE 's-Gravenhage

 

De leden van het NHG ontvangen de BMGN

 

Inlichtingen omtrent het lidmaatschap: secretariaat NHG, p.a. Lange Voorhout 34, 2514 EE 's-Gravenhage, tel. 070-64 40 19

 

Abonnementsprijs m.i.v. deel 96:

voor Nederland f 53,25 per jaar + f 15,50 verzendkosten

voor België frs 840. - per jaar + frs 245. - verzendkosten

 

Administratie abonnementen:

Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9-11, 2514 AE 's-Gravenhage

 

Administratie leden NHG:

Secretariaat NHG, p.a. Lange Voorhout 34, 2514 EE 's-Gravenhage

 

Het verlenen van toestemming tot publikatie in dit tijdschrift houdt in, dat de auteur aan de uitgever onvoorwaardelijk de aanspraak overdraagt op de door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren, als bedoeld in Artikel 17, lid 2 der Auteurswet 1912 en in het K.B. van 20 juli 1974 (Stb. 351) ex Artikel 16b der Auteurswet 1912, teneinde deze te doen exploiteren door en overeenkomstig de Reglementen van de Stichting Reprorecht te Amsterdam, een en ander behoudens uitdrukkelijk voorbehoud van de kant van de auteur.

 

Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in Historical Abstracts and/or America: History and Life.


[binnenkant achterplat]

Inhoud


K. van Berkel, Aggaeus de Albada en de crisis in de Opstand (1579-1587) 1
 
O. Vries, Klerken ter Griffie van de Staten-Generaal in de achttiende eeuw. Een prosopografisch onderzoek 26
 
J.J. Poelhekke, Een niet herdachte Vondel bedacht 71
 
J. Michman, De emancipatie van de Joden in Nederland 78
 
Recensies 83
 
Kroniek 126
 
Het XVe Internationale congres voor historische wetenschappen 173
 
Jaarrede voorzitter NHG 176
 
Naamlijst medewerkers/sters 181
 
Auteurs 182

 


[achterplat]

ISSN 0165-0505


[Deel 2, voorplat]


 

BIJDRAGEN EN MEDEDELINGEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN

 

deel 96 aflevering 2 1981

uitgegeven met steun van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur


[Deel 2, binnenkant voorplat]

Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden

 

De BMGN zijn een uitgave van het Nederlands Historisch Genootschap

 

Redactie:

G. Asaert

A.H. Huussen jr.

Johanna Kossmann-Putto

Joh. de Vries

H. van der Wee

 

Correspondentie en boeken ter recensie:

 

Drs. Gees van der Plaat

Redactie BMGN

p/a Koninklijke Bibliotheek

Lange Voorhout 34

2514 EE 's-Gravenhage

 

De leden van het NHG ontvangen de BMGN

 

Inlichtingen omtrent het lidmaatschap: secretariaat NHG, p.a. Lange Voorhout 34, 2514 EE 's-Gravenhage, tel. 070-64 40 19

 

Abonnementsprijs m.i.v. deel 96:

voor Nederland f 53,25 per jaar + f 15,50 verzendkosten

voor België frs 840. - per jaar + frs 245. - verzendkosten

 

Administratie abonnementen:

Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9-11, 2514 AE 's-Gravenhage

 

Administratie leden NHG:

Secretariaat NHG, p.a. Lange Voorhout 34, 2514 EE 's-Gravenhage

 

Het verlenen van toestemming tot publikatie in dit tijdschrift houdt in, dat de auteur aan de uitgever onvoorwaardelijk de aanspraak overdraagt op de door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren, als bedoeld in Artikel 17, lid 2 der Auteurswet 1912 en in het K.B. van 20 juli 1974 (Stb. 351) ex Artikel 16b der Auteurswet 1912, teneinde deze te doen exploiteren door en overeenkomstig de Reglementen van de Stichting Reprorecht te Amsterdam, een en ander behoudens uitdrukkelijk voorbehoud van de kant van de auteur.

 

Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in Historical Abstracts and/or America: History and Life.


[binnenkant achterplat]

Inhoud


A.F. Manning, ‘Het bevrijde zuiden’: kanttekeningen bij het historisch onderzoek 184
 
J. Bosmans, ‘Beide er in en geen van beide er uit’. De rooms-rode samenwerking 1945-1952 204
 
Jan Bank, Rubber, rijk, religie. De koloniale trilogie in de Indonesische kwestie 1945-1949 230
 
P.W. Klein, Wegen naar economisch herstel 1945-1950 260
 
H.A. Schaper, Het Nederlandse Veiligheidsbeleid 1945-1950 277
 
J.C.H. Blom, Jaren van tucht en ascese. Enige beschouwingen over de stemming in Herrijzend Nederland (1945-1950) 300
 
M.D. Bogaarts, ‘Weg met de moffen’. De uitwijzing van Duitse ongewenste vreemdelingen uit Nederland na 1945 334
 
Recensies 352
 
Kroniek 389
 
Naamlijst medewerkers/sters 450
 
Auteurs 451

 


[achterplat]

ISSN 0165-0505


[Deel 3, voorplat]


 

BIJDRAGEN EN MEDEDELINGEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN

 

deel 96 aflevering 3 1981

uitgegeven met steun van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur


[Deel 3, binnenkant voorplat]

Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden

 

De BMGN zijn een uitgave van het Nederlands Historisch Genootschap

 

Redactie:

 

G. Asaert

A.H. Huussen jr.

Johanna Kossmann-Putto

Joh. de Vries

H. van der Wee

 

Correspondentie en boeken ter recensie:

 

Drs. Gees van der Plaat

Redactie BMGN

p/a Koninklijke Bibliotheek

Lange Voorhout 34

2514 EE 's-Gravenhage

 

De leden van het NHG ontvangen de BMGN

 

Inlichtingen omtrent het lidmaatschap: secretariaat NHG, p.a. Lange Voorhout 34, 2514 EE 's-Gravenhage, tel. 070-64 40 19

 

Abonnementsprijs m.i.v. deel 96:

voor Nederland f 53,25 per jaar + f 15,50 verzendkosten

voor België frs 840. - per jaar + frs 245. - verzendkosten

 

Administratie abonnementen:

Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9-11, 2514 AE 's-Gravenhage

 

Administratie leden NHG:

Secretariaat NHG, p.a. Lange Voorhout 34, 2514 EE 's-Gravenhage

 

Het verlenen van toestemming tot publikatie in dit tijdschrift houdt in, dat de auteur aan de uitgever onvoorwaardelijk de aanspraak overdraagt op de door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren, als bedoeld in Artikel 17, lid 2 der Auteurswet 1912 en in het K.B. van 20 juli 1974 (Stb. 351) ex Artikel 16b der Auteurswet 1912, teneinde deze te doen exploiteren door en overeenkomstig de Reglementen van de Stichting Reprorecht te Amsterdam, een en ander behoudens uitdrukkelijk voorbehoud van de kant van de auteur.

 

Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in Historical Abstracts and/or America: History and Life.


[pagina 604]

Inhoud 96e jaargang

 

ARTIKELEN


Ankersmit, F.R. Een moderne verdediging van het historisme. Geschiedenis en identiteit 453-474
Bank, J. Rubber, rijk, religie. De koloniale triologie in de Indonesische kwestie 1945-1949 230-259
Berkel, K. van Aggaeus de Albada en de crisis in de Opstand (1579-1587) 1-25
Blom, J.C.H. Jaren van tucht en ascese. Enige beschouwingen over de stemming in Herrijzend Nederland (1945-1950) 300-333
Bogaarts, M.D. ‘Weg met de Moffen’. De uitwijzing van Duitse ongewenste vreemdelingen uit Nederland na 1945 334-351
Bos, R.W.J.M. Loon en arbeidsmarkt in Nederland, 1800-1850. Een overzicht en uitblik 516-524
Bosmans, J. ‘Beide er in en geen van beide er uit’. De rooms-rode samenwerking 1945-1952 204-229
Israel, J.I. Algemene Geschiedenis der Nederlanden, VII, Nieuwe Tijd 509-515
Klein, P.W. Wegen naar economisch herstel 1945-1950 260-276
Manning, A.F. ‘Het bevrijde zuiden’: kanttekeningen bij het historisch onderzoek 184-203
Michman, J. De emancipatie van de Joden in Nederland 78-82
Poelhekke, J.J. Een niet herdachte Vondel bedacht 71-77
Reynebeau, M. Het Vlaamsch Verbond als politiek experiment (Gent, 1861-1862) 491-508
Schaper, H.A. Het Nederlandse Veiligheidsbeleid 1945-1950 277-299
Veenendaal sr., A.J. Het ontslag van William Cadogan als Brits gevolmachtigde te Brussel in 1710 475-490
Vries, O. Klerken ter Griffie van de Staten-Generaal in de achttiende eeuw. Een prosopografisch onderzoek 26-70

 

JAARREDE VOORZITTER NHG, INSTELLINGEN, CONGRESSEN, ONDERWIJS


Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap 176-180
Hartog Beem prijs van de stichting voor joodse studiën (G.N. van der Plaat) 558
Prijsvraag Historisch Genootschap ‘Roterodamum’ (C. Zöllner) 558
Symposium oprichting afdeling geschiedenis der techniek Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 28 mei 1980 (A.L. van Schelven) 557-558
Werkgroep geschiedenis der geodesie (A. Waalewijn) 390
Congres Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen, Zeist 18.-22. Juni 1974 (O.J. de Jong) 84
Congres voor historische wetenschappen 1980 te Boekarest, Het XVe Internationale - (E.H. Kossmann) 173-175
Onderwijscommissie Nederlands Historisch Genootschap. Overzicht van de stand van zaken rond het schoolvak ‘Geschiedenis en staatsinrichting’ 1977-1980 (J. Drewes) 127-130

 

NEGROLOGIE


In memoriam Johannes Herman(n) Kernkamp (T.S. Jansma) 600-603

 

LITERATUUROVERZICHT


Aalbers, P.G. ‘De Winterswijkse scholtengoederen’, Acht zwerfstenen uit het Gelders Landschap, 141-159 (R.W.M. van Schaïk) 568

 


[pagina 605]


Aalders, P.J. Inventaris van een verzameling papieren afkomstig van D.J. de Eerens (1781-1840) en van enige familieleden (1787-1883) (H. Boels) 398
Abeele, H. van den. Leven en werken van Johannes Drusius door Abel Curiander (H. de Ridder-Symoens) 426
Abspoel, J.J. Studenten, moordenaars en ander volk. Kritische kanttekeningen van een officier van justitie (A.H. Huussen) 447-448
Aerbeydt, G. Staten van goed van Roeselare-Poorterie. Index 1709-1746, V (J. Mertens) 397
Akkerman, F. en Hubbeling, H.G. ‘The Preface to Spinoza's Posthumous Works 1677 and its Author Jarig Jelles (c. 1619/20-1683)’, Lias, VI (1979) 103-173 (R. van Uytven) 432
Alberts, A. en Verlaan, J.E., ed. Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje 1581 gevolgd door het Plakkaat van Verlating 1581 (A.F. Mellink) 578
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, VII, Nieuwe Tijd (J.I. Israel) 509-515
Ibidem, VIII (J.L. Price) 375-376
Ibidem, XIV (R.T. Griffiths) 549-550
Algra, H. Uw pijlen vast gebonden houdt (Th.S.H. Bos) 136
Idem. ‘Fryslän en de Uny, polityk bisjoen’, It Beaken, XLI (1979) 160-169 (O. Vries) 154-155
Ankum, H. ‘Le mariage et les conventions matrimoniales des mineurs’, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, XLVI (1978) 203-249 (J.A. Kossmann-Putto) 133
Idem. ‘Testaments et procédures civiles des mineurs’, Ibidem, XLVII (1979) 295-318 (J.A. Kossmann-Putto) 133
Arickx, V. ‘De hervormde gemeente van Moerkerke, 1579-1581’, Biekorf, LXXIX (1979) 295-300 (M. Baelde) 155
Art, J. ‘Documents concernant la situation de l'Eglise catholique en Belgique en vue du Concile de Vatican I (1869-1870)’, Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, XLVII-XLIX (1978-1979) 353-556 (H. de Ridder-Symoens) 161-162
Idem. Herders en parochianen. Kerkelijkheidsgegevens betreffende het bisdom Gent 1830-1914 (H. de Ridder-Symoens) 161
Idem. Kerkelijke structuur en pastorale werking in het bisdom Gent tussen 1830 en 1914 (H. de Ridder-Symoens) 161
Auweele, D. van den en Tournoy, G. ‘Notes sur la tradition manuscrite des “Annales” d'Hubert Thomas Leodius’, Archief- en bibliotheekwezen in België, L (1979) 104-139 (M. Baelde) 425
Avondts, G. Levensschetsen van een aantal Gentse arbeidersfamilies (J. Delbeke) 539-543
Avondts, G., Scholliers, P. Gentse prijzen, huishuren en budgetonderzoeken in de 19e en 20e eeuw (J. Delbeke) 539-543
Avondts, G., e.a. Lonen in de spinnerij van het bedrijf A. Voortman-N.V. Texas, 1835-1914 (J. Delbeke) 539-543
Idem. Lonen in de weverij van het bedrijf A. Voortman-N.V. Texas, 1845-1925 (J. Delbeke) 539-543
Idem. Methodiek (J. Delbeke) 539-543
Baalbergen, J. Van opstand tot onafhankelijkheid (J. Drewes) 147
Baar, P.J.M. de. ‘Twee gevelstenen van Rombout Verhulst geïdentificeerd’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 197-202 (Th.S.H. Bos) 418
Backer, L. de Status Animarum. Sint-Niklaas, 1732 (J. Smessaert) 582
Baesjou, R., ed. An Asante Embassy on the Gold Coast. The Mission of Akyempon Yaw to Elmina 1869-1872 (G.J. Schutte) 546-547
Baetens, R. De nazomer van Antwerpens welvaart: De diaspora en het handelshuis De Groote tijdens de eerste helft der 17e eeuw (J.S. Bromley) 105-108
Baillieu, H. Tongeren van Romeinse civitas tot middeleeuwse stad (H.P.H. Jansen) 357
Balthazar, H., e.a. Het komen en gaan van het politieke personeel in de Zuidelijke Nederlanden doorheen tien regimewisselingen, (1787-1848) (H. Boels) 435

 


[pagina 606]


Bank, J., Ros, M. en Tromp, B., ed. Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme (A.F. Mellink) 117-118
Bastin, J. en Brommer, B. Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia, with Particular Reference to the Print Collection of the Tropenmuseum, Amsterdam (W.Ph. Coolhaas) 159
Bastin, J. en Rohatgi, P. Prints of South East Asia in the India Office Library. The East India Company in Malaysia and Indonesia, 1786-1824 (W.Ph. Coolhaas) 434-435
Baudet, H. en Meulen, H. van der., ed. Kernproblemen der economische geschiedenis (R.F. Griffiths) 352-353
Bax, M. en Nieuwenhuis, A. ‘Boerenemancipatie in Brabant: Vergruizeling van een beeld’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVIII (1980) (P.D. 't Hart) 405-406
Belmans, J. ‘Broodhuis’, Gemeentekrediet van België, XXXIII (1979) 273-283 (M. Baelde) 136
Beltjes, P.J.W. ‘Over Staverden en de witte pauwen. Een verkenning’, Acht zwerfstenen uit het Gelders Landschap, 117-140 (R.W.M. van Schaïk) 568
Berenbroek, L.W.M., e.a., ed. Zoeklicht op Nijmegen. Genealogische heraldische bundel (R.W.M. van Schaïk) 392
Berendts, A. ‘Carolus Clusius (1526-1609) and Bernardus Paludanus (1550-1633). Their Contacts and Correspondence’, Lias, V (1978) 49-64 (R. van Uytven) 146
Berg, J. van den. ‘Eighteenth Century Dutch Translations of the Works of some British Latitudinarian and Enlightened Theologians’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LIX (1979) 194-212 (O.J. de Jong) 150
Berg, J. van den en Dooren, J.P. van, ed. Pietismus und Reveil (O.J. de Jong) 84-85
Bergen-Pantens, C. van den. ‘La sigillographie source d'identification et de datation de la Peinture flamande du XVe et du début de XVIe siècle’, Miscellanea archivistica, XXIV (1979) 5-49 (R. van Uytven) 143
Berkvens-Stevelinck, C. ‘La tolérance et l'héritage de P. Bayle en Hollande dans le première moitié du XVIIIe siècle. Une première orientation’, Lias, V (1978) 257-272 (R. van Uytven) 149-150
Bervoets, J.A.A. ‘Wie verre reizen doet, laat veel papieren na...’, Verslagen en aanwinsten van de Stichting cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee (1978-1979) 36-40 (W.Ph. Coolhaas) 413
Beyaert, M. ‘Opkomst en bloei van de Gentse rederijkerskamer Mariën Theeren’, Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, VII (1978) 5-141 (M. Baelde) 425
Blok, A. ‘Inleiding historiserende antropologie in Nederland’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVIII (1980) (P.D. 't Hart) 405
Idem. ‘Eer en de fysieke persoon’, Ibidem (P.D. 't Hart) 405
Blok, E. Loonarbeid van vrouwen in Nederland, 1945-1955 (H.J. Wedman) 123-124
Blommenstein, J.C.T. van. De Grebbelinie, van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument (Y.P.W. van der Werff) 138
Bocxlaer, H. van. Herzele 1643-1796. Een historisch-demografisch onderzoek (M. Boone) 108-109
Boekholt, P.Th.F.M. ‘De Gelderse katholieken en de eerste fase van de Schoolstrijd’, Bijdragen en Mededelingen Gelre, LXX (1978/1979) 169-189 (R.W.M. van Schaïk) 140
Boer, K.P. de. ‘De collatierechten van de heren van Nienoord in Vredewold’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LIX (1979) 160-193 (O.J. de Jong) 136
Boersma, J.W. ‘Een imitatie-solidus van het type munus divinum uit de omgeving van Ten Post (Gr.) en soortgelijke in Noord-Nederland gevonden exemplaren’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 161-192 (Th.S.H. Bos) 417
Bonger, H. Leven en werk van D.V. Coornhert (O.J. de Jong) 101-103
Boom, H. ten. ‘Een horoscoop van Adolf van Egmond, hertog van Gelre’, Bijdragen en  

 


[pagina 607]


Mededelingen Gelre, LXX (1978/1979) 36-44 (R.W.M. van Schaïk) 139
Booma, J.G.J. van. ‘Acta van een reeds in 1579 gehouden Overijsselse synode’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LX (1980) 107-113 (O.J. de Jong) 578
Boon, P. ‘Jan Cornelisz Dekker uit Zwaag: een gedwongen “gastarbeider” in Marokko’, West-Frieslands Oud en Nieuw, XLVII (1980) 16-28 (J.R. Bruijn) 581
Booij, A. de. ‘Hoe vonden onze voorouders de weg over zee naar Oost-Indië’, Verslagen en aanwinsten van de Stichting cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee (1978-1979) 41-45 (W.Ph. Coolhaas) 413
Booy, E.P. de. Overzicht van archieven van particuliere ondernemingen berustend in openbare archiefbewaarplaatsen. Tweede herziene uitgave (H. Boels) 393
Bordewijk, H. Hoofdcommissie tot oprigting nationaal gedenkteeken 1813, 1863-1871 (J.A.M.Y. Bos-Rops) 400
Borrie, G.W.B. Dagboeknotities van een Gelders burgemeester (H.J.L. Vonhoff) 598-599
Bos, R.W.J.M. Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914. Een analyse van machtsafbrokkeling op een markt (F. Messing) 379-383
Bosch, L.J.M. Petrus Bertius 1565-1629 (C.S.M. Rademaker) 366-367
Bosch, D. van den. ‘De laatste eer aan de eerste stand. Aristocratische begrafenisrituelen in Limburg van de 18e tot de 20e eeuw’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVIII (1980) (P.D. 't Hart) 405-406
Boshart, M. De muiterij op de Zeven Provinciën (J.C.H. Blom) 443
Bosmans, J. ‘Das Schiedsgericht zur Regelung der westungarischen Frage 1922-1923’, Zeitgeschichte, VII (1979-1980) 233-257 (A.E. Kersten) 169
Bosscha Erdbrink, G.R. ‘De “Gemeente van Gedoopte Christenen” te Stadskanaal, aantekeningen bij de geschiedenis van Nederlands en Gronings oudste Baptistengemeente’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 85-91 (Th.S.H. Bos) 448
Bosscher, D. Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939-1952) (J. Bosmans) 386-388
Bostoen, K.J. ‘De handschriften in de Dutch Church Library (Austin Friars) te Londen’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LX (1980) 56-89 (O.J. de Jong) 564-565
Bots, H. ‘Het kabinet Smetius, een illustere Nijmeegse bezienswaardigheid, ook tijdens het vredescongres’, Numaga, XXV (1978) iv, 170-184 (R.W.M. van Schaïk) 156
Bottema, J. ‘De moorden te Geefsweer, historie en legende’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 48-62 (Th.S.H. Bos) 448
Boucher, M. ‘Dutch Commerce and Cape Trade in mid-18th Century’, Kleio, XII (1980) 14-18 (W.Ph. Coolhaas) 431
Idem. ‘The Early Cape in New Perspective’, Ibidem, 37-43 (W.Ph. Coolhaas) 431
Bousse, A. Inventaris van de archieven van de administratie van de BTW, registratie en domeinen (Provincie Antwerpen) (E. Aerts) 564
Braasem, W.A. In Haastrecht staat een huis... Museum Bisdom van Vliet (Th.S.H. Bos) 437-438
Brave-Maks, M.H. De koningin in Londen (A.E. Kersten) 597
Bree, L.W. de. Zeeland 1940-1945, I (A.V.N. van Woerden) 552-553
Bremer, J.T. Wiringherlant, I, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen (H.P.H. Jansen) 408
Bremmer, R.H. Gereformeerde kerk in de storm (1568-1579) (O.J. de Jong) 427
Brendgen, J.H.J. Belevenissen van een K.N.I.L.-officier in de periode 1942-1950. Militaire ervaringen vóór en bij politiële akties (A.E. Kersten) 598
Brieffies, W.F.M. Collectie Jhr. Pieter Opperdoes Alewijn, 1835-1875 (H. Boels) 563
Idem. Comité ‘Tramplan Wieringen-Schagen’, 1899-1908 en de N.V. Spoor-(Tram-)weg Wieringen-Schagen, 1907-1937 (H. Boels) 563
Idem. Posterijen in Noord-Holland, 1813-1926 (H. Boels) 562
Brink, E.A.B.J. ten. ‘De leiding van de PTT in de jaren 1924-1926’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, XLII (1979) 298-364 (H.P.H. Jansen) 169

 


[pagina 608]


Brink-Poort, M. van. Aletta Jacobs (Th.S.H. Bos) 136
Brinkhoff, J.M.G.M. ‘Het “Nijmeegs” Te Deum van Marc-Antoine Charpentier’, Numaga, XXV (1978) iv, 196 (R.W.M. van Schaïk) 156
Brongers, J.A. Air Photography and Celtic Field Research in the Netherlands (H.P.H. Jansen) 355-356
Brood, P. Inventaris van de doop-, trouw-, overlijdens- en begraafregisters van vóór 1811 in de provincie Drenthe, tevens bevattende registers van aanneming van geslachtsnamen in origineel en in kopie (Th.S.H. Bos) 399-400
Brood, P., e.a. Het archief van de N.V. ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën, 1951-1968 met de archieven van haar voorgangers, 1924-1961 (H. Boels) 563-564
Brouwer, J. de. Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796 (M. Cloet) 370-371
Brugmans, H. Historikus en historie nu (F.R. Ankersmit) 404
Bruin, C.C. de. Het Nieuwe Testament van de Moderne Devotie (O.J. de Jong) 572-573
Bruneel, C. ‘Le livre de comptes d'un chirurgien rural en Brabant (1758-1788)’, Bijdragen tot de geschiedenis, LXII (1979) 254-266 (M. Baelde) 432-433
Brusselen, L. van. Pastoor De Clerck en de scholen van Bermhertigheyt. Oorsprong van de congregatie der Annuntiaten (M. Cloet) 536-537
Bruijn, Jac. de. De Hervormde Gemeente De Meern (O.J. de Jong) 140
Buning, L. ‘De Groot-Nederlandse gedachte. Iets over de idee, geschiedenis en historiografie’, Wetenschappelijke Tijdingen (L. Wils) 126
Busch, A.J. Molens in Gorinchem. Wetenswaardigheden over de plaatselijke molens in de loop der eeuwen (Th.S.H. Bos) 411
Buschman, M. ‘De scheurcirculaire. Diskussies over richting en strategie binnen de Nederlandse vakbeweging (1901-1905)’, Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (1979) (P.D. 't Hart) 167-168
Buurman, D.J.G., e.a. Acht zwerfstenen uit het Gelders Landschap (R.W.M. van Schaïk) 568
Buijtenen, M.P. van. ‘Stichtingsoorkonde voor het huis van de Broeders van het Gemene Leven te Berlikum (Fr.) 1483’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LIX (1979) 121-132 (O.J. de Jong) 144
Carter, A.C. ‘The Dutch Barrier Fortresses in the Eighteenth Century as shown in the de Ferraris Map’, De cartografie in de 18de eeuw en het werk van graaf De Ferraris (1726-1814) 259-272 (M. Baelde) 581-582
Cartografie in de 18e eeuw en het werk van graaf De Ferraris (1726-1814), De - (M. Baelde) 581-582
Castelain, R. Kinderen en hun opvoeding in de kasselrij Oudenaarde tijdens het ancien régime (E.P. de Booy) 531-532
Catalogus genealogische tentoonstelling Afstemmen op Afstammen (R.W.M. van Schaïk) 391-392
Catalogus tentoonstelling 750 jaar Zwolle in archiefstukken, 1230-1980 (H. Boels) 391
Ceulemans, J. en Janssen, H. ‘Secundaire Nijmeegse genealogische bronnen uit de negentiende en twintigste eeuw’, Afstemmen op Afstammen, 8-38 (R.W.M. van Schaïk) 391-392
Ceyssens, L. ‘Les réligieux belges à Rome et le jansénisme’, Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, XLVIII-XLIX (1978-1979) 273-299 (M. Baelde) 428-429
Choux, J. ‘La famille de Ferraris en Lorraine’, De cartografie in de 18de eeuw en het werk van graaf De Ferraris (1726-1814) 27-35 (M. Baelde) 581-582
Clerck, K. de. Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse Universiteit (M. Baelde) 393
Clerck, K. de en Troch, L. De opvoeding van een prins van Oranje in het midden van de 19e eeuw (C.A. Tamse) 590-591
Coenen, J. Het corpus van Geldrop, dorpsbestuur in de zeventiende en achttiende eeuw (J.A.M.Y. Bos-Rops) 429

 


[pagina 609]


Cohen, E.A. De negentien treinen naar Sobibor (J.C.H. Blom) 444
Colloquium van Nederlandse en Belgische rechtshistorici. Vijf voordrachten gehouden op 2 en 3 mei 1978 te Antwerpen, Derde - (A.H. Huussen) 135-136
Congrès de Comines. Actes. XLVe congrès de la Fédération des cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique et 1er congrès de l'Association des cercles francophones d'historie et d'archéologie de Belgique (R. van Uytven) 558-559
Coolhaas, W.Ph. Generale missiven van gouverneur-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, VII (G.J. Schutte) 580-581
Daalen, B.G.A. van. Eerstaanwezend ingenieurs der genie te Naarden, Amsterdam en Den Helder-Texel, 1802-1850 (H. Boels) 562
Dalen, A.G. van. Bergh. Heren, land en volk (R.W.M. van Schaïk) 568-569
Dam, P.R. Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente Huizum 1457-1951 (1973) (O.J. de Jong) 395
Dantzig, A. van. Forts and Castles of Ghana (W.Ph. Coolhaas) 430
Darquenne, R. La dette publique belge de 1790 à 1830: le cas du Hainaut (J. Rassel-Lebrun) 376-377
Dasberg, L. Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000 of Hulde aan de hoop (E.P. de Booy) 557
David, J. ‘Het middeleeuws gereedschap. Enkele problemen’, Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, CXVI (1979) (J. Mertens) 144
Decker, A. de. Feitelijke, openbare en verkozen machtsinstellingen van deze tijd (M. Baelde) 138-139
Dekker, R.M. Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigeverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750) (D.J. Roorda) 152-153
Delforterie, C.W. De inneemboeken van het hou-huis en armkinderhuis te Leiden van 1710-1746 (J.A. Kossmann-Putto) 157
Denis, P. ‘Les frontières de la tolérance religieuse: Le procès d'Adrien Cornelisz. van Haemstede (1525-1562), défenseur des Anabaptistes, à Londres en 1560’, Lias, VI (1979) 189-197 (R. van Uytven) 145-146
Depamelaere, G. René Declercq uit liefde alleen... (R. van Uytven) 439
Depuydt, F. ‘La mise en carte topographique du territoire belge pendant le régime hollandais’, De cartografie in de 18de eeuw en het werk van graaf De Ferraris (1726-1814) 119-125 (M. Baelde) 581-582
Derolez, A. The Library of Raphael de Marcatellis, Abbot of St. Bavon's Ghent 1437-1508 (R. van Uytven) 365
Idem. Lambertus qui librum fecit. Een codicologische studie van de Liber Floridusautograaf (Gent, Universiteitsbibliotheek, handschrift 92) (R. van Uytven) 89-90
Devlieger, L. ‘Het koor van de romaanse Sint-Donaaskerk te Brugge’, Sint Donaas en de voormalige Brugse kathedraal (M. Baelde) 421
Devolder, J., ed. Catalogus van de tentoonstelling Carolus Linnaeus (1707-1778) (H. de Ridder-Symoens) 392-393
Dewitte, A. ‘Boek- en bibliotheekwezen in de Brugse Sint-Donaaskerk XIIIe-XVe eeuw’, Sint Donaas en de voormalige Brugse kathedraal (M. Baelde) 421
Dhont, J. Estates or Powers. Essays in the Parliamentary History of the Southern Netherlands from the XIIth to the XVIIIth Century (H.P.H. Jansen) 567
Dirkzwager, J.M. In Den Haag daar woont niet alleen een graaf (P. Kooij) 163-164
Dittrich, K.L.L.M. Partij-politieke verhoudingen in Nederlandse gemeenten. Een analyse van de Gemeenteraadsverkiezingen 1962-1974 (M. Wolters) 553-556
Dogger, G.A. De vierkante maan. Een persoonlijk oorlogsrelaas (J.C.H. Blom) 444
Dongelmans, M.J.M. De Oranjes en het Valkhof 1786-1787. De Oranjes op 's Furstendoms Burcht te Nijmegen 1786-1787 (R.W.M. van Schaïk) 582-583
Donkers, J. ‘Begraafplaats Groenesteeg’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde  

 


[pagina 610]


van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 149-154 (Th.S.H. Bos) 418
Doorn, J. Nederland, Oranje en de doofpot. Raadsels rond Oranje in de negentiende eeuw (C.A. Tamse) 585-586
Doorn, M. van. Sint Josephparochie 1868-1972 (O.J. de Jong) 400
Douxchamps-Lefèvre, C. en Dufour, L. Documents inédits concernant des événements météorologiques dans le Namurois pendant la première partie du XVIIIe siècle (1700-1748) (M. Baelde) 432
Draak, J. den. Gebundelde inventarissen van het archief van de heren van Rossum als beheerders van de geestelijke goederen in de heerlijkheid Rossum en het archief van het Manhuisfonds te Rossum (R.W.M. van Schaïk) 561-562
Duke, A. ‘Salvation by Coercion: the Controversy surrounding the “Inquisition” in the Low Countries on the Eve of the Revolt’, Reformation Principe and Practice: Essays in Honour of Arthur Geoffrey Dickens (A.F. Mellink) 575
Duvosquel, J.-M. ‘Les biens des seigneurs de Comines (familles de Halluin et de Croy) dans le Courtraisis aux XVe et XVIe siècles’, Handelingen van de Koninklijke geschieden oudheidkundige kring van Kortrijk, nieuwe reeks, XLV (1978) 283-343 (M. Baelde) 433
Duyverman, J.P. Omtrek van ons wetenschappelijk onderwijs in staatsrecht en volkenrecht. De hoogleraren, lectoren en privaat-docenten, hun levens- en ambtsperioden en hun intree-redes (A.H. Huussen) 132
Dijk, R.Th.M. van. ‘De kongregatie van Windesheim en haar jongste geschiedenis’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LIX (1978) 1-10 (O.J. de Jong) 134
Dijkstra, B.K.S. Graven en gravinnen van het Hollandse Huis. Onderzoek van de stoffelijke resten opgegraven op het terrein van de voormalige abdijkerk te Rijnsburg (H.P.H. Jansen) 420-421
Dijkstra, C.E. ‘Het vrouwenklooster Essen’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 7-27 (Th.S.H. Bos) 424-425
Eelaart, W. van den. Zeven eeuwen mijnen en mijnwerkers in Limburg (G.C.P. Linssen) 410-411
Eerenbeemt, H.F.J.M. van den. ‘De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en de proeven met een inheemse zijdeteelt 1850-1875’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, XLII (1979) 181-214 (H.P.H. Jansen) 162
Ekkart, R.E.O. ‘De prooi der vlammen. Bij de stadhuisbrand van 1929 verloren gegane schilderijen’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 113-136 (Th.S.H. Bos) 418
Elfrink, A. en Heijden, B. van der. ‘Proeve tot een bibliografisch overzicht van de in de bibliotheek van het Nijmeegs Gemeentearchief aanwezige genealogische literatuur’, Afstemmen op Afstammen, 78-102 (R.W.M. van Schaïk) 391-392
Eliëns, F. ‘Koning Willem II bezoekt Nijmegen’, Numaga, XXV (1978) 83-88 (R.W.M. van Schaïk) 172
Elphick, R. en Giliomee, H. The Shaping of South African Society, 1652-1820 (W.Ph. Coolhaas) 431
Elzenga, E. ‘De functie van de Nederlandse regalia’, De Nederlandse Leeuw (1980) (W.Ph. Coolhaas) 406
Engels, J. Zestig jaar socialistische beweging (A.F. Mellink) 118-119
Engels, M. ‘Erasmiana in de Franeker academiebibliotheek’, De Vrije Fries, LIX (1979) 65-72 (O. Vries) 154
Fellingue, E., Hanssen, R., Lambou, M. en Renard, J.H. Les tramways au pays de Liège, I, Les tramways urbains (A.J. Veenendaal) 438
Fischer, E.J. Geschiedenis van de techniek. 22 teksten over geschiedenis van de techniek (A.J. Veenendaal) 566
Flitsen uit het KNMI. 125 jaar Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1854-1979 (A.D.A. Monna) 162
Floor, W. ‘Het Nederlands-Iraanse conflict van 1645’, Verslagen en aanwinsten van de Stichting cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee (1978-1979) 46-51 (W.Ph. Coolhaas) 413-414

 


[pagina 611]


Fluit, Th.P.M. van der. Collectie Semeijns de Vries van Doesburg waarin opgenomen papieren afkomstig van leden van de geslachten Buyskes, Van Doesburg, Semeyns en aanverwante geslachten (J.A.M.Y. Bos-Rops) 396
Idem. Commissaris(-generaal) en substituut-fiscaal der convooien en licenten te Amsterdam, 1794-1811, en te Hoorn, 1798-1805 (H. Boels) 562
Fluitman, H.F.M. Heemraadschap van Nieuwer-Amstel, vanaf 1823 Heemraadschap van de Amstel en Nieuwer-Amstel, 1569-1908 (1911) (H. Boels) 562
Fock, C.W. ‘Een Leidse kelk uit 1510’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 59-70 (Th.S.H. Bos) 418
Fontaine, J. Uit Suriname's Historie. Fragmenten uit een bewogen verleden (G.J. Schutte) 407
Formsma, W.J. ‘Delvinaria’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1966-1977) 28-36 (Th.S.H. Bos) 424
Frey, L., Frey, M. en Rule, J.C. Observations from The Hague and Utrecht: William Harrison's Letters to Henry Watkins, 1711-1712 (A.J. Veenendaal) 580
Friedrich, C.J. Johannes Althusius und sein Werk im Rahmen der Entwicklung der Theorie von der Politik (Th. Veen) 103-105
Frieswijk, J. ‘Rüters spoorwegstakingen nabeschouwd. Kanttekeningen en vraagtekens’, Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (1979) (P.D. 't Hart) 167-168
Frijhoff, W. ‘L'Album inclytae Nationis Belgicae de l'Université de Dole en Franche-Comté, 1651-1674’, Lias, V (1978) 87-151 R. van Uytven) 148-149
Frijhoff, W.Th.M. ‘Een weinig bekend hoofdstuk uit de agrarische geschiedenis van Gelderland: de poging tot oprichting van een veeartsenijschool in Zutphen, 1805-1813’, Bijdragen en Mededelingen Gelre, LXX (1978-1979) 97-139 (R.W.M. van Schaïk) 140
Gadeyne, G. ‘De plaatselijke commissies van geneeskundig toevoorzicht in Oost-Vlaanderen (1818-1830)’, Handelingen van de Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, XXXIII (1979) 175-220 (H. de Ridder-Symoens) 171-172
Idem. Inventaris van het archief van het Sint-Margriethospitaal te Schorisse (Maarkedal) (G. Asaert) 395
Galen, C.J. van. ‘Centrale collectie Nederlanders in Japanse kampen’, Verslagen en aanwinsten van de Stichting cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee (1978-1979) 74-76 (W.Ph. Coolhaas) 414
Gedenkboek Stichting Unie ‘School en Evangelie’ 1879-1979 (C.G. van der Kooij) 165
Geet, M. van. De gendarmerie te Antwerpen, 1830-1977 (F.E. Stevens) 160-161
Gehring, Ch., e.a. A Guide to Dutch Manuscripts relating to New Netherland in United States Repositories (H.P.H. Jansen) 397
Geirnaert, N. ‘Claude Verdonck en de boeken van de Duinabdij (1578-1584)’, Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde, taal- en volkskunde, LXXX (1980) 176-178 (M. Baelde) 577
Idem. ‘De Duinheer Carolus de Visch (1596-1666) en zijn Bibliotheca Scriptorum Sacri Ordinis Cisterciensis’, Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, CXVI (1979) 163-214 (J. Mertens) 155
Gelder, F. van. ‘De kleermakersstaking van 1903. Uit de geschiedenis van de groningse arbeidersbeweging’, Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (1979) (P.D. 't Hart) 167-168
Gelder, H.E. van. ‘De Nederlandse manualen 1586-1630’, Jaarboek voor munt- en penningkunde, LXV-LXVI (1978-1979) 39-79 (J.A.M.Y. Bos-Rops) 411
Gelder-Ottway, S. van. ‘Dierenresten uit de bouwput van de parkeergarage aan de Raamstraat in Groningen’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 183-201 (Th.S.H. Bos) 417
Geldhof, J. ‘Antoon Viaene in zijn levensherfst’, Biekorf, LXXIX (1979) 257-278 (M. Baelde) 126-127

 


[pagina 612]


Genders, C. Monumenten van bedrijf en techniek in beeld (A.C.M. Kappelhof) 406
Genicot, L. Simples observations sur la façon d'écrire l'histoire (R. van Uytven) 404
Gerbenzon, P., ed. Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten (A.H. Huussen) 573
Giele, J. Arbeidersleven in Nederland 1850-1914 (A.F. Mellink) 113-115
Gilmont, J.F. ‘La correspondance de Jean Crespin (vers 1520-1572)’, Lias, VI (1979) 3-37 (R. van Uytven) 145
Gleason, J.B. ‘The Birth Dates of John Colet and Erasmus of Rotterdam: Fresh Documentary Evidence’, Renaissance Quarterly, XXXII (1979) 73-76 (G.N. van der Plaat) 574
Goethem, H. van. Het taalgebruik voor de Vlaamse hoven en rechtbanken en de vernederlandsing van het gerecht (1794-1898) (A.H. Huussen) 583-584
Gorp, P.J.M. van. ‘Over vollen en volmolens’, Bulletin van de stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van Nederland, IV-VI (1979) (A.C.M. Kappelhof) 571
Goudappel, H. en Snapper, F. ‘Het Leidse schoutambt 1564-1795’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 31-58 (Th.S.H. Bos) 418
Gout, D. ‘Het broodoproer in 1847’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 63-84 (Th.S.H. Bos) 448-449
Graaf, J. de. De Leidse paardetram (A.J. Veenendaal) 166
Graaf, J. van der. Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1906-1951 (O.J. de Jong) 441
Graaff, B. de, Marcus, L. Kinderwagens en korsetten. Een onderzoek naar de sociale achtergrond en de rol van vrouwen in het verzet 1940-1945 (A.E. Kersten) 597
Grandjean, H. La terre de Saint Remacle. Réflexions sur sa fondation et sa délimitation. Sa limite officielle primitive (R. van Uytven) 419-420
Grauwels, M. Inventarissen van archieven van Brabantse kerkfabrieken (E. Aerts) 395
Griffiths, R.T. Industrial Retardation in the Netherlands 1830-1850 (R.W.J.M. Bos) 516-524
Groot, J.H. de. Zaltbommel. Stad en Waard door de eeuwen heen (R.W.M. van Schaïk) 529-531
Gijsel, H. van. Jozef Aertssens en zijn tijd (R. van Uytven) 443-444
Haan, H. de. ‘Het huishouden in Nederlands verleden, een studie van de literatuur’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVII (1980) (P.D. 't Hart) 132
Haight, G.S. ‘The Publication of Motley's Rise of the Dutch Republic’, The Yale University Library Gazette, LIV (1980) 135-140 (W.R.H. Koops) 440-441
Haks, D. ‘Het gezin tijdens het ancien regime: een historiografisch overzicht’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XIX (1980) 235-270 (P.D. 't Hart) 574
Hale, J.R. The Travel Journals of Antonio de Beatis, Germany, Switzerland, The Low Countries, France and Italy, 1517-1518 (W.Ph. Coolhaas) 145
Hamers, N.A. ‘Genealogisch onderzoek in Nijmegen en omgeving’, Zoeklicht op Nijmegen. Genealogische heraldische bundel, 7-29 (R.W.M. van Schaïk) 392
Handelingen van het vijfde nationaal kongres voor industriële archeologie: textiel (H.F.J.M. van den Erenbeemt) 525-529
Hardonk, R. ‘De invasie van het Huis Cannenburch in 1590’, Bijdragen en Mededelingen Gelre, LXX (1978/1979) 55-78 (R.W.M. van Schaïk) 139
Hectors, G. Een historisch-demografische studie van een Kempense plattelandsgemeenschap: Kalmthout op het einde van het ancien régime (1678-1828) (P.D. 't Hart) 533-534
Heel, C. van en Raat-Giljam, A.J. de, ed. Oude archieven in Overijssel. Inventaris van de oude archieven van de gemeenten IJsselham, Hardenberg, Wijhe, IJsselmuiden en Stad-Delden (J.A.M.Y. Bos-Rops) 396
Hees, F. van. Maastrichtse monumententaal (H.P.H. Jansen) 406
Heide-Kort, A. van der. Zij komen... Dolle Dinsdag 5 september 1944 - bevrijding mei 1945 (A.E. Kersten) 445
Heiden, H.G.M. de. ‘De Blok: Nijmegens oudste archiefbewaarplaats’, Numaga, XXV (1978) ii-iii, 64-71 (R.W.M. van Schaïk) 139

 


[pagina 613]


Idem. ‘'t Meubleren van de plaetse van de vreedehandelingen’, Ibidem, iv, 185-195 (R.W.M. van Schaïk) 156
Helle, E., Meulen, J. van der en Nieuwenboer, A. Enen geheten Jan van Schaffelaar. De geschiedenis van het voortleven van een held (H.P.H. Jansen) 424
Hemricourt, G. le Beau de. L'histoire d'une famille qui bâtit une principauté et fonda un royaume. Le miroir de la noble, chevaleresque et illustre Maison le Beau de Hemricourt d'Isle de la Cange (R. van Uytven) 407-408
Hens, H., Bavel, H. van, Dijk, G.C.M. van en Frantzen, J.H.M. Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch (M. Carasso-Kok) 94-95
Herdt, R. de. ‘Een nieuwe wetenschap op zoek naar een eigen identiteit: de industriële archeologie’, Handelingen van de Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, XXXIII (1979) 221-236 (H. de Ridder-Symoens) 139
Hesselink, H.G. Hoe het spoor spoor werd, I, De eerste moeilijke jaren (A.J. Veenendaal) 164
Idem. Problemen moeten worden opgelost (A.J. Veenendaal) 438
Heuvel, J. van den. ‘Sint-Donaas, legende en geschiedschrijving’, Sint Donaas en de voormalige Brugse kathedraal (M. Baelde) 421
Heijkoop, H.L. ‘Het turfoproer aan de Zaan in 1678. Een voorloper van de algemene pachtersoproeren’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, XLII (1979) 1-14 (H.P.H. Jansen) 149
Hille, W. van. Inventaire des lettres de légitimation (J. Mertens) 394
Hoekx, J.A.M. en Laar, R.H.A. van de. De aloude broederschap van het Hoogheilig Sacrament te 's-Hertogenbosch, 1480-1980. Met inventarissen van de archieven der broederschap, 1495-1975 (J.A.M.Y. Bos-Rops) 561
Hoenderdaal, G.J. ‘Arminius en Episcopius’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LX (1980) 203-235 (O.J. de Jong) 579
Hogen Esch, I. Malthus in the Netherlands: the Reception of his Essays during the 19th Century (P.D. 't Hart) 586
Holtrop, A. Vrouwen rond de eeuwwisseling (H.J. Wedman) 592-593
Hooft, J.A.M. van 't. ‘Nijmegen en de vredesonderhandelingen 1675-1679’, Numaga, XXV (1978) iv, 113-136 (R.W.M. van Schaïk) 156
Hoogslag, C. Vastmaken. Geschiedenis van de Rotterdamse havensleepvaart (J.R. Bruijn) 545
Hoste, F.E.C. Inventaris van de papieren van het geslacht Van Dam van Isselt en aanverwante geslachten (H. Boels) 397-398
Houten, T.B. van. ‘Register op auteurs van het Nederlands archief voor kerkgeschiedenis - deel XXIII-LIX (1930-1979)’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LX (1980) 144-161 (O.J. de Jong) 565
Houtzager, H.L. Medicyns, vroedwyfs en chirurgyns. Schets van de gezondheidszorg in Delft en beschrijving van het Theatrum Anatomicum aldaar in de 16e en 17e eeuw (A.M. Luyendijk-Elshout) 574-575
Hugenholtz, F.W.N. ‘Huizinga's historische sensatie als onderdeel van het interpretatieproces’, Forum der Letteren, XX (1979) 396-404 (G.N. van der Plaat) 565-566
Huismans, K. ‘Getuigenissen uit het land van Stiefmoeder Aarde. Westopsterlandse arbeiders over toestanden van voor 1900’, Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (1979) (P.D. 't Hart) 167
Huizinga, M.H. Maple Leaf Up. De Canadese opmars in Noord-Nederland - april 1945 (C.G. van der Kooij) 445-446
Hulkenberg, A.M. Het Oude Koningshuys 1628/1978 (Th.S.H. Bos) 414
Hunink, M., Kloosterman, J. en Rogier, J., ed. Over Buonarotti, internationale avantgardes Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning (H.J. Wedman) 595-596
Huygebaert, J. ‘De Patriottentijd te Roeselare, 1789-1792’, Biekorf, LXXIX (1979) 13-23, 95-104, 217-224 en 342-355 (M. Baelde) 171

 


[pagina 614]


Huyghebaert, N. ‘Epitaphium Antonii’, Ibidem, 193-199 (M. Baelde) 126
‘Industriële gebouwen van de wolnijverheid in Tilburg. Rapport van de werkcommissie textielindustriële archeologie, uitgebracht door de gemeentelijke monumentencommissie. De -’, De Lindeboom, III-IV (1979-1980) (A.C.M. Kappelhof) 571
Inventarissen van het archief van het huis Aerdt en het archief van de familie Van Hugenpoth tot Aerdt. Gebundelde - (R.W.M. van Schaïk) 560
Iterson, A. van en Pignolet, M. Lambert Sandkoul (1703-1791), gouverneur des terres wallonnes de la maison de Loewenstein (L. van Buyten) 153-154
Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (1979) (P.D. 't Hart) 167-168
Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Kultureel - XXXII (1978) (J. Mertens) 390
Jaarverslag 1978 gemeentelijke archeologische begeleidingscommissie Leiden. Bodemonderzoek in Leiden (J.A. Kossmann-Putto) 390-391
Jaarverslag 1978 Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (H.P.H. Jansen) 391
Jaarverslag 1979 gemeentearchief Alkmaar, tevens regionaal archief voor de gemeenten Akersloot, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo, Schoorl, St. Pancras en Warmenhuizen (H. Boels) 558
Jaarverslag 1979 gemeentearchief van Leeuwarden (H. Boels) 391
Jacobs, H.M.B. Rozenburg 1886-1917. Inventaris van het archief van de Koninklijke Porcelein- en Aardewerkfabriek ‘Rozenburg’ en van de stukken afkomstig van J. Jurriaan Kok (Th.S.H. Bos) 401
Jacobs, M. ‘Begijnhof te Anderlecht’, Gemeentekrediet van België, XXXIII (1979) 285-294 (M. Baelde) 136
Jacobus, A. ‘De vrouwelijke religieuze roepingen in het bisdom Brugge, 1802-1914. Evolutie en herkomst’, Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, CXVI (1979) 27-86 (J. Mertens) 171
Jansen, J.C.G.M. Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden (R.W.J.M. Bos) 359-361
Jansen, T. ‘De wil der bazen regelt het werk. Havenarbeiders rond 1900 in Rotterdam en Amsterdam’, Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (1979) (P.D. 't Hart) 167
Jansen, W.J.M. Catalogus van boeken en tijdschriften met betrekking tot nationaal-socialisme en wereldoorlog (A.E. Kersten) 403-404
Janson, E.M.Ch.M. ‘De voormalige pastorie te Wassenaar. Eens woning van vicarissen en predikanten’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 184-196 (Th.S.H. Bos) 418
Janssen, A.E.M. ‘Elbertus Leoninus, neutralist en libertijn tijdens de Nederlandse opstand’, Lias, VI (1979) 39-76 (R. van Uytven) 145
Janssen, G.B. ‘Steen- en pannenfabricage rond Didam in de 19e eeuw’, Jaarboek Achterhoek en Liemers, III (1980) 37-45 (R.W.M. van Schaïk) 417
Idem. ‘Verwaayen, een naam in steen. Een vergeten steenbakkersgeslacht in herinnering teruggebracht’, Bijdragen en Mededelingen Gelre, LXX (1978/1979) 141-168 (R.W.M. van Schaïk) 140
Janssen, H. ‘De eerste fotografen binnen Nijmegen belicht, 1843-1877. Julius Schaarwächter en... een voorbeeld van “jalousie de métier”’, Afstemmen op Afstammen, 73-77 (R.W.M. van Schaïk) 391-392
Idem. ‘Een lijst van beoefenaars van de geneeskunde te Nijmegen, 1818-1864’, Ibidem, 124-142 (R.W.M. van Schaïk) 391-392
Janssens, F. en Cauwenberghe, E. van. ‘Stedelijke bevoorradingspolitiek en graanwetgeving in crisistijd te Antwerpen rond het midden van de zeventiende eeuw’ Bijdragen tot de geschiedenis, LXII (1979) 231-253 (M. Baelde) 430-431
Janssens, V. De Belgische frank. Anderhalve eeuw geldgeschiedenis (R. van Uytven) 377-379
Janssens de Bisthoven, B. ‘Het kapittel van Sint-Donatiaan te Brugge’, Sint Donaas en de voormalige Brugse kathedraal (M. Baelde) 421

 


[pagina 615]


Jaquet, F.G.P. ‘Mutiny en Hadji-ordonnantie: Ervaringen met 19de-eeuwse bronnen’, Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, CXXXVI (1980) 283-312 (W.Ph. Coolhaas) 591
Jobse, P. ‘De tin-expedities naar Flores, 1887-1891, een episode van de geschiedenis van Nederlands-Indië in het tijdperk van het moderne imperialisme’, Utrechtse historische cahiers (1980) (W.Ph. Coolhaas) 592
Jong, L. de. Englandspiel (A.E. Kersten) 445
Jonge, C. de. ‘Franciscus Junius (1545-1602) en de Engelse separatisten te Amsterdam’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LIX (1979) 133-159 (O.J. de Jong) 146
Jonge, H.J. de. ‘Josephus Scaliger in Leiden’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 71-94 (Th.S.H. Bos) 418
Jongeneel, C. Vierstromenland (O.J. de Jong) 570
Jongh, E. de. en Tijn, Th. van., ed. 58 miljoen Nederlanders en hun kerken (O.J. de Jong) 415
Jurriens, R. ‘De mijnstaking in Limburg (21 juni - 2 juli 1917). Startpunt van institutioneel overleg tussen werkgevers en werknemers in de steenkolenmijnindustrie’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, XLII (1979) 262-297 (H.P.H. Jansen) 167
Kamerling, J. De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879) (O.J. de Jong) 437
Kappelhof, A.C.M. Het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch. Regesten van oorkonden 1271-1359, I (J.A.M.Y. Bos-Rops) 130-131
Idem. Voorlopige inventaris van het archief van het blok Hinthamereinde (J.A.M.Y. Bos-Rops) 560-561
Idem. Voorlopige inventaris van het archief van het blok van de Hinthamerstraat (J.A.M.Y. Bos-Rops) 560-561
Karper, L.G. ‘De geschiedenis van het rijkswapen en het koninklijk grootzegel’, De Nederlandsche Leeuw (1980) (W.Ph. Coolhaas) 406
Keizer, M. de. De gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd (A.E. Kersten) 170
Keldermans, V. Staten van goed van de heerlijkheid Sint-Baafs bij Gent (M. Baelde) 394
Ketelaar, F.C.J. en Metselaars, H.J.A.H.G. Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, II, De archieven in Gelderland (R.W.M. van Schaïk) 394
Keverling Buisman, F. en Muller, E. Kadastergids. Gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw (H. Boels) 399
Kinder, R. de. De provincie, democratie en politieke besluitvorming in historisch perspectief (M. Baelde) 390
Klaassen, W. ‘De vakbeweging in het bevrijde Maastricht (september 1944 - augustus 1945)’, Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (1979) (P.D. 't Hart) 167-168
Klein, P.W. en Borger, G.J., ed. De jaren dertig. Aspecten van crisis en werkloosheid (J. Bosmans) 121-122
Klep, P.M.M. ‘Het historisch moderniseringsproces van bevolking en arbeid: Belgisch Brabant 1700-1900’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, XLII (1979) 15-25 (H.P.H. Jansen) 137-138
Knaap, J.P.H. van der. Sloot, huis, midden. Wat geschied is in Abbekerk en Lambertschaag (H.P.H. Jansen) 412
Knotter, A. ‘Sociaaldemokratische opvattingen van loon en loonstrijd in Nederland (1918-1940)’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVII (1980) (P.D. 't Hart) 168
Kok, J. 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram- en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar (A.J. Veenendaal) 590
Kolff, D.H.A. en Santen, H.W. van. De geschriften van Francisco Pelsaert over Mughal Indië, 1627. Kroniek en Remonstrantie (M.E. van Opstall) 371-373
Kommers, J.H.M. Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië (C. Fasseur) 112-113

 


[pagina 616]


Koning, L.A.A.C. Collecties Egbertus Veen Azn. en Alida Christina Veen-Brons (Famke) 1900-1958 (H. Boels) 563
Koonen, J.E.W. en Terçu, K.J.M. ‘Het mijnreglement 1906 en hoe het tot stand kwam’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, XLII (1979) 215-261 (H.P.H. Jansen) 166-167
Koopman, M. Gezagvoerder, levend tussen Auschwitz en de zee (J.R. Bruijn) 445
Kort, P.M.J.C. de. ‘De broederschap van het Heilig Kruis te Nijmegen: een momentopname uit het midden van de vijftiende eeuw’, Numaga, XXVII (1980) 102-122 (R.W.M. van Schaïk) 573
Kroese, W.T. Onze contacten met Japan, met als bijlagen: Een onderzoek naar de Japanse katoenindustrie en de Eisch van zijn keizerlijk majesteit. Een analyse van 40 textielstalen uit het archief van de Nederlandsche factorij in Japan 1609-1860 (M.E. van Opstall) 412-413
Kroon, Th. De katholiek in het openbare leven van deze tijd (Th.S.H. Bos) 136-137
Kruizinga, J.H. 350 Jaar Watergraafsmeer (P.C. Jansen) 414
Kruysen, B.A.M. ‘In de voetsporen van Daniëls’, Numaga, XXV (1978) ii-iii, 48-63 (R.W.M. van Schaïk) 139
Kuys, J. ‘Dagelijkse heerlijkheden in de Bommeler- en Tielerwaard tot omstreeks het midden van de zeventiende eeuw’, Bijdragen en Mededelingen Gelre, LXX (1978/1979) 1-35 (R.W.M. van Schaïk) 139
Laansma, S. De Joodse gemeente te Apeldoorn en het Apeldoornse Bosch (R.W.M. van Schaïk) 435-436
Idem. Geschiedenis van 120 jaar protestant-christelijk onderwijs in Zutphen (R.W.M. van Schaïk) 439
Laarhoven, J.C.T.M. van. ‘Gemeentemuseum Helmond. Een nieuwe toekomst voor een oud kasteel’, Bulletin van de stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van Nederland, VIII (1980) (A.C.M. Kappelhof) 571
Laisina, J. ‘Opname van huizen, personen, etc. in het Schependom van Nijmegen in 1750’, Afstemmen op Afstammen, 39-72 (R.W.M. van Schaïk) 391-392
Lammers, F.J. Alexander. De vergeten kroonprins (C.A. Tamse) 115-117
Lammerts, M.D. Militaire school te Haarlem, 1886-1897 (H. Boels) 562
Lancée, J.A.L. R.C. Bakhuizen van den Brink en het probleem van de tijdgeest (P.B.M. Blaas) 436
Lanting, A.E. ‘Een neolitische “dubbelhamer” uit Woltersum’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 137-150 (Th.S.H. Bos) 417
Leemans, W.F. ‘De Europese allure van de Oranje-Nassau's, weerspiegeld in hun bezittingen’, De Nederlandsche Leeuw (1980) (W.Ph. Coolhaas) 407
Idem. ‘Handel en migratie te Zaltbommel in de 16de en 17de eeuw’, Bijdragen en Mededelingen Gelre, LXX (1978/1979) 79-95 (R.W.M. van Schaïk) 139-140
Leesch, W., Persoons, E., Weiler, A.G., ed. Monasticon Fratrum Vitae Communis, II, Deutschland (R. van Uytven) 423-424
Leiderdorp, aan jaagpad en snelweg. 1200 jaar wonen (H.P.H. Jansen) 408-409
Leideritz, W.J.M. Van paardetram naar dubbelgelede; een historische terugblik op ruim 100 jaar bussen en trammen in Amsterdam (A.J. Veenendaal) 438-439
Lenders, P. ‘De laatste levensjaren van beeldhouwer Hendrik Pulinx’, Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, CXVI (1979) 245-255 (J. Mertens) 156
Lesthaeghe, R.J. The Decline of Belgian Fertility, 1800-1970 (F. Daelemans) 537-539
Leun, C. van der., ed. Natuurkundig gezelschap te Utrecht 1777-1977 (W.W. Mijnhardt) 433-434
Lievense-Pelser, E. ‘De Amsterdamse remonstranten in de zeventiende eeuw’, Vrijburg (O.J. de Jong) 569
Lindeboom, G.A. Boerhaave's Correspondence, III, Analecta Boerhaaviana, VIII (A.M. Luyendijk-Elshout) 151-152
Idem. Descartes and Medicine. Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde (A.M. Luyendijk-Elshout) 151

 


[pagina 617]


Linskens, R. Wat een leven!, V, Heren en boeren in de middeleeuwen (H.P.H. Jansen) 419
Linssen, G.C.P. Schets van de industriële ontwikkeling in Noord-Limburg 1839-1939 (H. van den Eerenbeemt) 437
Lipgens, W., ed. Sources for the History of European Integration (1945-1955). A Guide to Archives in the Countries of the Community (A.E. Kersten) 598
Lipschits, I. Politieke stromingen in Nederland. Inleiding tot de geschiedenis van de Nederlandse politieke partijen (Th.S.H. Bos) 164
Lit, R. van. Wassenaarse oudheden (J.W. Schulte Nordholt) 570
Loades, D.M. ‘The Netherlands and the Anglo-Papal Reconciliation of 1554’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LX (1980) 39-55 (O.J. de Jong) 576
Looyinga, A.J. Elites. Proeve van een bibliografie (H. Boels) 565
Lorette, J. ‘La fortune de la carte de Ferraris. Son emploi par la France de 1712 à 1816’, De cartografie in de 18de eeuw en het werk van graaf De Ferraris (1726-1814) 77-118 (M. Baelde) 581-582
Loup, W. Le. John Steinmetz 1795-1883. Brugs prentenverzamelaar (L. Schepens) 584
Lourdaux, W., Haverals, M. Bibliotheca Vallis Sancti Martini in Lovanio. Bijdrage tot de studie van het geestesleven in de Nederlanden (15de-18de eeuw), I, De bewaarde handschriften (M. Carasso-Kok) 96-97
Lutjeharms, W. De Vlaamse opleidingsschool van Nicolaas de Jonge en zijn opvolgers (1875-1926) (A.M. Simon-van der Meersch) 438
Lutz, L., e.a. Lexikon des Mittelalters, I (J.A. Kossmann-Putto) 141-142
Maanen, R.C.J. van. ‘Consumentenbedrog in de 18e eeuw’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 137-148 (Th.S.H. Bos) 418
MacLean, J. ‘Gegevens over de Nederlandse en Belgische glasindustrie 1800-1850’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, XLII (1979) 107-155 (H.P.H. Jansen) 158
Maddens, N. ‘De invoering van de “nieuwe middelen” in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van keizer Karel’, Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, LVII (1979) 342-363 en 861-898 (M. Baelde) 425-426
Idem. ‘Het geldvervoer ten tijde van keizer Karel’, Handelingen van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van Kortrijk, XLV (1978) 165-176 (M. Baelde) 426
Malvoz, L. en Preudhomme, C. ‘De agglomeratie waartoe de hoofdstad (Brussel) van het Rijk behoort’, Gemeentekrediet van België, XXXIII (1979) 249-272 (M. Baelde) 136
Man, R. de. ‘De eerste jezuïten te Kortrijk’, Handelingen van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van Kortrijk, nieuwe reeks, XLV (1978) 237-281 (M. Baelde) 433
Mansvelt, W.M.F. en Creutzberg, P. Changing Economy in Indonesia. A Selection of Statistical Source Material from the early 19th Century up to 1940, V, National Income (W.Ph. Coolhaas) 442-443
Maréchal, G. ‘De leprozen in de kwartieren Brugge en het Brugse Vrije. Nieuwe cijfers’, Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, CXVI (1979) 147-162 (J. Mertens) 144
Idem. De sociale en politieke gebondenheid van het Brugse hospitaalwezen in de middeleeuwen (J.A. Kossmann-Putto) 90-92
Idem. ‘Het gebouw van de Brugse Leprozerie in de XVIe eeuw’, Biekorf, LXXIX (1979) 316-322 (M. Baelde) 154
Maréchal, Ph. Inventaire des films conservés à la section d'histoire de la présence belge à l'étranger du musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren (M. Baelde) 131
Mat-Hasquin, M. ‘Une satire anti-Voltairienne: Le Diable Hermite ou Aventures d'Astarot, banni des Enfers. Ouvrage de fantaisie par de M. de M***, Livre III, Chapitre VIII’, Lias, V (1978) 177-189 (R. van Uytven) 149
Matthey, I. De hervormde gemeente van Noordbroek. Geschiedenis en inventaris van de archieven (H. Boels) 396-397
Mechoulan, H. ‘A propos de la visite de Frederic-Henri, prince d'Orange, à la Synagogue d'Amsterdam. Une lettre inédite de Menasseh ben Israël (1604-1657) à David de Wil-  

 


[pagina 618]


hem, suivie de la traduction française du discours de bienvenue’, Lias, V (1978) 81-86 (R. van Uytven) 148
Mededelingen van de sectie krijgsgeschiedenis koninklijke landmacht, II, 1 en 2 (Y.P.W. van der Werff) 137
Megens, I. en Rol, P. ‘Rijkeluisdochters en arbeiderszonen. Sociale afkomst, opleiding en organisatie van onderwijzers en onderwijzeressen rond 1900’, Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (1979) (P.D. 't Hart) 167
Méhoud, C. Manuscrits de la Société de Géographie concernant l'Asie et l'Océanie (W.Ph. Coolhaas) 397
Meilink-Roelofsz, M.A.P. ‘The Structures of Trade in the Early 17th Century. A Critical Appraisal’, Mare Luso-Indicum, l'Océan Indien, les pays riverains et les relations internationales, IV (1980) (W.Ph. Coolhaas) 578-579
Meinema, J. Inventaris van het familiearchief Siccama, Hora Siccama, Hora Siccama van de Harkstede en Rengers Hora Siccama (H. Boels) 396
Idem. Inventaris van het huisarchief van de Bredenborg te Warffum (H. Boels) 396
Merens, E.H. ‘Het kasteel van Batavia’, Verslagen en aanwinsten van de Stichting cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee (1978-1979) 68-73 (W.Ph. Coolhaas) 414
Meulemeester en Brugghe, Van. ‘Kunstschatten uit de verdwenen kathedraal in Sint-Salvators te Brugge’, Sint Donaas en de voormalige Brugse kathedraal (M. Baelde) 421
Meij, J.C.A. de. De watergeuzen. Piraten en bevrijders (D.J. Roorda) 427
Meijer, P. Van opstandige gewesten tot zelfstandige republiek (J. Drewes) 147
Middendorp, C.P. Ontzuiling, politisering en restauratie in Nederland. Progressiviteit en conservatisme in de jaren 60 en 70 (J. Bosmans) 446-447
Moer, A. van der., ed. Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611) (W.Ph. Coolhaas) 576-577
Moerman, I.W.L. ‘De Vismarkt’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 95-112 (Th.S.H. Bos) 418
Molen, J.R. ter. Het goede leven. Thee (W.Ph. Coolhaas) 414-415
Monballyu, J. ‘Het costumiere recht in de kasselrij Kortrijk tijdens de vijftiende en de zestiende eeuw’, Handelingen van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van Kortrijk, XLX (1978) 135-163 (M. Baelde) 425
Mook, B. The Dutch Family in the 17th and 18th Centuries. An Explorative-Descriptive Study (A.H. Huussen) 428
Moorman van Kappen, O. ‘Van excellente wanbetalers, vechtlustige domestieken en vlugvingerige dievegges’, Numaga, XXV (1978) iv, 162-169 (R.W.M. van Schaïk) 156
Moreau, Y. Les bourgmestres de Liège au XVIIIe siècle. Provenance et biographie sociale d'une aristocratie à la fin de l'Ancien Régime (D.J. Roorda) 110-111
Mulken, W. van. De gouden trots van Meers, Fanfare St. Joseph (H.P.H. Jansen) 443
Muller, C.F.J. ‘Oor die International Conference on Indian Ocean Studies, gehou in Perth, Wes-Australië 14-22 augustus 1979’, S(uid)-A(frikaanse) Argiefblad, XXI (1979) 42-53 (W.Ph. Coolhaas) 407
Idem. ‘The South African Archives as an important Source for the History of the Indian Ocean, 1652 to 1975’, Ibidem, 20-41 (W.Ph. Coolhaas) 407
Munier, W.A.J. Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1801-1821) (O.J. de Jong) 586-587
Muret, Ph. Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplément (nos. 34.466-34.499). Second inventaire complémentaire des archives de la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles (G. Asaert) 394-395
Natris, W. de. ‘Wie bouwden de eerste fabrieken?’, Bulletin van de stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van Nederland, VII (1979) (A.C.M. Kappelhof) 571

 


[pagina 619]


Nauta, D. ‘Drie brieven van Gisbertus Voetius’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LX (1980) 193-202 (O.J. de Jong) 575-576
Idem. ‘Een verloren gewaande brief van Johannes a Lasco. 28 april 1550’, Ibidem, 182-185 (O.J. de Jong) 575-576
Neven, C. Omme twoort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657 (O.J. de Jong) 410
Noordhoff, L.J. Archieven van leden van de familie Lewe en vele aanverwante geslachten, 1300-1949 (H. Boels) 559-560
Nusteling, H.P.H. Binnen de vesting Nijmegen. Confessionele en demografische verhoudingen ten tijde van de Republiek (P. Kooij) 147-148
Nuttall, G.F. ‘English Dissenters in the Netherlands, 1640-1689’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LXI (1978) 37-54 (O.J. de Jong) 148
Nuyens, E.M.TH.W. De tegenwoordige provincies Limburg en omliggende gebieden in de Franse tijd (1802) (O.J. de Jong) 586
Nuyttens, M. Inventaris van het archief van de stad Geraardsbergen. Hedendaagse periode (E. Aerts) 399
Oonk, D.J.H. ‘Ruurlo anno 1647’, Jaarboek Achterhoek en Liemers, III (1980) 105-204 (R.W.M. van Schaïk) 417-418
Otten, F.J.M. Commissie van administratie tot de straatweg 's-Graveland-Soestdijk, 1826-1932 (H. Boels) 562
Oud, P.J. Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940 (G. Taal) 543-544
‘Panorama van Friesland in 1978’, De Vrije Fries, LIX (1979) 108-166 (O. Vries) 131
Parani, J.L. ‘Archiefbronnen met betrekking tot de cultures op Java gedurende het Nederlandse bewind’, Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, CXXXVI (1980) 374-377(W.Ph. Coolhaas) 591
Parker, G. Spain and the Netherlands 1559-1659. Ten Studies (J.I. Israel) 99-101
Paulusz, J.H.O. ‘The 1638 Westerwolt Treaty in Ceylon: Charges of Dutch Deceit disproved’, Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, CXXXVI (1980) 321-352 (W.Ph. Coolhaas) 430
Peeters, G. België. Een verhaal over land en volk (E. Aerts) 566
Peeters, R. Tilburg in beeld, 1865-1945 (H.F.J.M. van den Eerenbeemt) 164
Pennings, L.J.A. en Spiekerman, R.U.O.S. Gemeentelijke reinigingsdienst 1871-1945 (J.A.M.Y. Bos-Rops) 401
Pennington, D. en Thomas, K., ed. Puritans and Revolutionaries. Essays in Seventeenth-Century History presented to Christopher Hill (D.J. Roorda) 579-580
Persman, J.R. Inventaris van het archief van het departementaal bestuur van de Zuiderzee, 1811-1814 (H. Boels) 562
Pieters, G.H. Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging (J.C.G.M. Jansen) 441-442
Pleij, H. Het gilde van de Blauwe Schuit, literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen (J.A. Kossmann-Putto) 363-364
Poelen, A.G. Saevis tranquillus in undis: Stil, tusschen de onstuijmige Zee baaren. Nijmegen en de patriottenbeweging 1780-1787 (R.W.M. van Schaïk) 158
Porteman, K. De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96-1652) (O.J. de Jong) 428
Pouwelse, W.J. en Puijenbroek, F.J.M. van. ‘Kranten in Tilburg’, De Lindeboom, III-IV (1979-1980) 123-210 (A.C.M. Kappelhof) 591
Praag, Ph. van. ‘De weerklank van de bevolkingstheorie van Malthus in Nederland’, Bevolking en Gezin. Tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën (CBGS) - Brussel en het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut (NIDI) - Den Haag (1980) i (P.D. 't Hart) 586
Prins, W.F. Fugitieven en passanten (A.H. Huussen) 588-589

 


[pagina 620]


Pue, P. de, Dominikaanse wetenswaardigheden in West-Vlaanderen (M. Baelde) 134
Idem. ‘Mgr. Johannes De Witte, dominikaan en bisschop van Cuba’, Ibidem, 4-14 (M. Baelde) 134
Idem. ‘Terminarishuizen in West-Vlaanderen’, Ibidem, 31-46 (M. Baelde) 134
Quaedvlieg, G. Het muziekleven te Maastricht in de negentiende eeuw (J.C.G.M. Jansen) 158-159
Rapport van de Commissie van Drie in de zaak Aantjes (A.D. Belinfante) 124-125
Ratsma, P. Rotterdam getekend. Topografische tekeningen uit de atlas van het Gemeentearchief (H.P.H. Jansen) 416-417
Reeken, E. von. ‘Handschriftliche Aufzeichnungen des Emder Predigers Menso Alting und seines Sohnes, des Professors der Theologie Dr. Heinrich Alting’, Lias, V (1978) 19-48 (R. van Uytven) 146
Reeuwijk, G.F. van. Majesteit, uw trein staat gereed. De geschiedenis van het koninklijk spoorwegmaterieel in Nederland (A.J. Veenendaal) 593-594
Rey, M. van. Die Lütticher Gaue Condroz und Ardennen im Frühmittelalter. Untersuchungen zur Pfarrorganisation (R. van Uytven) 357-359
Ringoir, H. Afstammingen en voortzettingen der artillerie (Y.P.W. van der Werff) 415-416
Roeleveld, W. ‘De Dunkerkque II transgressie langs de Noordfranse en Noordnederlandse kust’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 151-160 (Th.S.H. Bos) 417
Röling, H.Q. Idealisme en toerisme; 50 jaar jeugdherbergen 1929-1979 (D.J. Roorda) 596
Roelink, J. Een blinkend spoor 1879-1979. Beeld van een eeuw geschiedenis der Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag (J.C.H. Blom) 165
Roelofsen, C.G. ‘De regeling van Nijmegens juridische positie ten behoeve van het vredescongres (1675-1676)’, Numaga, XXV (1978) iv, 137-152 (R.W.M. van Schäïk) 156
Römer, R.A. Een volk op weg. Un pueblo na kaminda. Een sociologisch historische studie van de Curaçaose samenleving (G.J. Schutte) 83-84
Roessingh, H.K. Het Veluwse kerkvolk geteld (O.J. de Jong) 587
Romer, H. Delven in Delfshaven (H.P.H. Jansen) 572
Romeyns, G. De dorpskeure van Bodegem 1279-1979 (J. Mertens) 421
Idem. Het Castelhof te Sint-Martens-Bodegem (E. Aerts) 420
Samson, M.L. Population Mobility in the Netherlands 1880-1910. A Case Study of Wisch in the Achterhoek (P.D. 't Hart) 547-548
Schepens, L. De provincieraad van West-Vlaanderen, II, 1921-1978. Socio-politieke studie van een instelling en haar leden met 550 biografieën van West-Vlaamse prominenten (E. Witte) 119-121
Schie, H.A.J. van. Inventaris van de archieven van het Comité tot de algemene zaken van het bondgenootschap te Lande, 1795-1798, van het ministerie van oorlog, 1798-1810 (1813) en van enige zelfstandige organen van dit ministerie, 1793-1813 (H. Boels) 398-399
Schimmelpenninck van der Oije, C.O.A. en Draak, J. den. Het archief van het huis Biljoen 1076-1969 (R.W.M. van Schaïk) 559
Schoenaerts, J. Kerk en gelovigen in de dekenij Waas tijdens de XVIIIe eeuw. Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het bisdom Gent (W. Baeten) 535-536
Scholl, L.U. ‘Technische, oekonomische und soziale Veränderungen in der Rheinschifffahrt nach 1816. Möglichkeiten einer Technikgeschichte in den Niederlanden’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, XLII (1979) 156-180 (H.P.H. Jansen) 160
Scholliers, P. Bedrijfsgeschiedenis van de firma A. Voortman-N.V. Texas (J. Delbeke) 539-543
Scholliers, P., Avondts, G. Herkomst, huisvesting, arbeids- en levensomstandigheden van de werkkrachten van het bedrijf A. Voortman-N.V. Texas (J. Delbeke) 539-543
Schouwburg, 1804-1979, 175 jaar Koninklijke - (B. Sierman) 159-160
Schulten, C.M. en Theil, J. Nederlandse pantservoertuigen (Y.P.W. van der Werff) 169-170
Schutte, G.J. ‘Nederlandse bronnen voor de Zuidafrikaanse geschiedschrijving’, S(uid)-A(frikaanse) Argiefblad, XXI (1979) 6-19 (W.Ph. Coolhaas) 407

 


[pagina 621]


Idem. ‘Zomaar een V.O.C. dienaar; de carrière van Cornelis de Cretser’, Historia, XXV (1980) 14-19 (W.Ph. Coolhaas) 431
Schutte, O. ‘Les titres du Premier Empire français en relation avec les Pays-Bas’, Nederlandsche Leeuw (1980) k.323-358 (W.Ph. Coolhaas) 588
Schuur, J.R.G. Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis (M.J. van Lennep) 85-87
Schwegman, M. Het stille verzet. Vrouwen in illegale organisaties, Nederland 1940-1945 (H.J. Wedman) 597-598
Selleger, S. Bello. Vijftig jaar railverbinding Alkmaar-Bergen-Bergen aan Zee (A.J. Veenendaal) 168
Sint-Niklaaskerk te Gent, De. Geschiedenis. Iconografie. Kerkschat. Restauratie (M. Baelde) 133
Sipkes, Jelle, Korte schets van mijn leeven, J.S. Postma, ed. (O. Vries) 432
Sloof, J.H.M. ‘De Gereformeerde Kerk te Voorschoten’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 203-216 (Th.S.H. Bos) 418
Smet, A. de en Dhondt, L. Gavere (M. Baelde) 569
Smit, J.F. De geschiedenis van de blauwe tram. Een eeuw streekvervoer van Scheveningen tot Volendam (A.J. Veenendaal) 166
Snelders, H.A.M. Terugzien naar het verleden, een les voor het heden (A.D.A. Monna) 389
Snijders, R. Het huis Kernhem (R.W.M. van Schaïk) 411
Soebadio, H. en Marchie Sarvaas, C.A. du., ed. Dynamics of Indonesian History (P.J. Drooglever) 354
Son, M.A.F.T. van. ‘Een raadsincident’, Numaga, XXV (1978) 79-82 (R.W.M. van Schaïk) 155-156
Spaander, I.V.T. en Leeuw, R.A., ed., De stad Delft. Cultuur en maatschappij tot 1572 (H.P.H. Jansen) 87-89
Spufford, P. ‘The General Officers of the Burgundian Mints in the Netherlands in the Fifteenth Century’, Jaarboek voor munt- en penningkunde, LXV-LXVI (1978-1979) 5-14 (J.A.M.Y. Bos-Rops) 411
Statistisch jaarboek van België, XCVII (1977) (J. Delbeke) 446
Stavast, F.M. Peek en Cloppenburg 1869-1961. Inventaris van de archieven van Peek en Cloppenburg en Maatschappij ‘De Dam’ tot exploitatie van onroerende goederen N.V., en van stukken, afkomstig van de familie Peek en H.A.A. Kloppenburg (Th.S.H. Bos) 400
Steemers, H.W. Hieronimus Bosch. Een interpretatie van zijn Laatste Oordeel's Triptiek te Wenen aan de hand van middelnederlandse literaire bronnen (N. Mout) 423
Steenhaut, W. en Steen, M. van de. Archief DEVLAG (F. Meire) 401-402
Sterre, P. van der. ‘De Hervormde Kerk van Noordwijk-Binnen na de restauratie’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 171-183 (Th.S.H. Bos) 418
Stuurman, J.G. ‘Het twaalfde artikel van de Unie van Utrecht’, Jaarboek voor munt- en penningkunde, LXV-LXVI (1978-1979) 15-38 (J.A.M.Y. Bos-Rops) 411
Synagogue de Bruxelles. Contributions à l'histoire des Juifs de Bruxelles 1878-1978. La Grande - (R.G. Fuks-Mansfeld) 591-592
Taverne, E. In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680 (G. Asaert) 367-370
Tempelaars, A.M. Inventaris van het archief van prof. dr. W.H. de Vriese (1806-1862) betreffende zijn onderzoek naar de kultures in Nederlands-Indië, 1857-1862, met retroacta vanaf 1816 (H. Boels) 398
Tentoonstellingscatalogus Bronnen voor de historische geografie van België (R. van Uytven) 133
Thieme, H., ed. Humanismus und Naturrecht in Berlin-Brandenburg-Preussen. Ein Tagungsbericht (E.H. Kossmann) 126

 


[pagina 622]


Toebes, C.J. Haagse hervormde historiën (O.J. de Jong) 416
Tournoy, G. ‘New Evidence on the Italian Humanist Cornelius Vitellius (c. 1440-c.1500)’, Lias, V (1978) 13-18 (R. van Uytven) 143
Tournoy-Thoen, G. ‘A propos de quelques épitaphes latines pour la mort de Charles le Téméraire, Ibidem, 1-11 (R. van Uytven) 143
Trapman, J. De summa der godliker scrifturen (1523) (O.J. de Jong) 97-99
Trousson, R. ‘Deux lecteurs de Rousseau au XVIIIe siècle: Madame de Charrière et Elie Luzac’, Lias, V (1978) 191-255 (R. van Uytven) 150
Tukker, C.A., Een verborgen schat in den acker (O.J. de Jong) 426-427
Tussen jeugdzorg en jeugdemancipatie. Een halve eeuw jeugd en samenleving in de spiegel van het katolieke maandblad DUX, 1927-1970 (J. Bosmans) 383-386
Unger, R.W. Dutch Shipbuilding before 1800. Ships and Guilds (Ph.M. Bosscher) 373-375
Valkenburg, C.C. van. Bevorderaars der wetenschap, fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergaderingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1966-1978 (W.W. Mijnhardt) 389
Idem. ‘Lidmaatschap van het Koninklijk Huis’, De Nederlandsche Leeuw (1980) (W.Ph. Coolhaas) 406
Idem. ‘Titulatuur, wapens en vlaggen van leden van het Koninklijk Huis’, Ibidem (W.Ph. Coolhaas) 406
Idem. ‘Troonsopvolging in Nederland’, Ibidem (W.Ph. Coolhaas) 406
Vandenbroeke, Chr. ‘Sociale en konjunkturele facetten van de linnennijverheid in Vlaanderen (late 14e-midden 19e eeuw)’, Handelingen van de Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, XXXIII (1979) 117-174 (H. de Ridder-Symoens) 140
Idem. ‘Het seksueel gedrag der jongeren in Vlaanderen sinds de late 16e eeuw’, Bijdragen tot de geschiedenis, LXII (1979) 193-230) (M. Baelde) 412
Vandepitte, C. ‘Rechtspraak in het Brugse Vrije’, Rond de Poldertorens, XXI (1979) 23-24 (J. Mertens) 157
Vandermaesen, M., Ryckaert, M. en Coornaert, M. De Witte Kaproenen. De Gentse opstand (1379-1385) en De geschiedenis van de Brugse Leie (R. van Uytven) 422
Vandewoude, E. ‘Een prospectie in het staatsarchief te Praag en te Plzeň’, Miscellanea archivistica, XXIV (1979) (R. van Uytven) 131
Veen, J.H.S.M. Rails rondom de peperbus (A.J. Veenendaal) 594
Veen, W.K. van der. ‘Bibliografie betreffende de geschiedenis en taalkunde van de provincie Groningen, 1975 en 1976’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 110-134 (Th.S.H. Bos) 417
Vercruysse, J. ‘Cinq actes notariés bruxellois relatifs à Voltaire, à Helvetius et à la marquise Du Châtelet (1741-1742)’, Lias, V (1978) 167-176 (R. van Uytven) 150
Idem. ‘Voltaire maître à penser des jeunes officiers suisses de Hollande. Deux lettres de Jean-Louis de Gallatin (1778)’, Ibidem, 153-166 (R. van Uytven) 150
Verhulst, A. en Vandenbroecke, C., ed. Landbouwproduktiviteit in Vlaanderen en Brabant 14de-18de eeuw (R.W.J.M. Bos) 361-362
Verlinden, Ch. Perspectiefverschuivingen in de vroege geschiedenis der Europese expansie (M. Baelde) 573-574
Idem. Slavenhandel en economische ontwikkeling in Midden-, Oost- en Noord-Europa gedurende de hoge middeleeuwen (R. van Uytven) 419
Verrips, J. ‘De genese van een godsdienstige beweging: Het Nieuwkerkse werk’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVIII (1980) (P.D. 't Hart) 405
Idem. En boven de polder de hemel. Een antropologische studie van een Nederlands dorp (O.J. de Jong) 440
Verrips-Roukens, K. ‘Pachtrelaties en patronage: machtsbalansen op een Sallands landgoed’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVIII (1980) (P.D. 't Hart) 405
Verwoerd, R. ‘Anke van der Vlies, 1873-1939’, Ibidem, XIX (1980) 271-282 (P.D. 't Hart 591

 


[pagina 623]


Viaene, A. ‘Vijf eeuwen vangenis. Een overzicht van oude en nieuwe benamingen’, Biekorf, LXXIX (1979) 200-208 (M. Baelde) 126
Viaene, E.H.A. ‘Adalard van Eine en Oudenburg’, Ibidem, LXXIX (1979) 65-72 (M. Baelde) 144
Vleeschouwers-Van Melkebeek, M. en Raa, C. ten. ‘Tienden, tiendheren en pastoors te Sint-Gillis-Obbrussel van de dertiende tot de achttiende eeuw’, Handelingen van de Koninklijke commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België, XXVIII (1979) 47-118 (M. Baelde) 410
Vos Dzn., J. Inventaris van de archieven van de staatscommissie inzake luchtvaart en haar subcommissies 1919-1930, Inventaris van het archief van de commissie van advies voor de rijksstudiedienst voor de luchtvaart 1919-1937, Inventaris van de archivalia van de Noodcommissie luchtvaartterreinen 1945-1946, Rijkscommissie luchtvaartterreinen 1945-1948 en de Commissie tot liquidatie van de subsectie vliegvelden van het Militair Gezag 1945-1946, Inventaris van het archief van de commissie luchtvaart-scheepvaart 1947-1950, Inventaris van het archief van de commissie ter overweging van een plan tot het herinrichten van een luchtvaartterrein nabij Delft 1924-1926 (A.E. Kersten) 402
Vossen, K. ‘Van de oude Vrouwen’, Lijst van in het Oud-Burgeren Gasthuis opgenomen vrouwen, 1712-1822’, Afstemmen op Afstammen, 103-123 (R.W.M. van Schaïk) 391-392
Vries, J. de. ‘Barges and Capitalism. Passenger Transportation in the Dutch Economy, 1632-1839’, A.A.G. Bijdragen, XXI (1978) 33-398 (J. de Vries) 429-430
Vries, J. de., e.a., ed., Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland (A.A. de Jonge) 550-552
Vrijburg (O.J. de Jong) 569
Waal, J.J.F. de. N.V. Maatschappij van den Zaanlandschen communicatieweg, 1846-1924 (H. Boels) 562-563
Wagemakers, T. ‘Tilburgse pers en textielstaking van 1935. Een pershistorisch onderzoek’, De Lindeboom, III-IV (1979-1980) 211-242 (A.C.M. Kappelhof) 596-597
Wallast, M. Historisch overzicht van de Nederlandse automobielindustrie (P. Kooij) 132
Warlop, E. en Soete, R. Oud Rekkem, I (R. van Uytven) 409-410
Idem. The Flemish Nobility before 1300, I, Historical Study (Th. de Hemptinne) 142-143
Waterbolk, E.H. ‘Een verwaarloosde samenhang’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 37-41 (Th.S.H. Bos) 433
Idem. ‘More than a Student Riot. Letters to Ubbo Emmius (1547-1625)’, Lias, V (1978) 65-80 (R. van Uytven) 146-147
Weber, R.E.J. ‘'s Lands schip Verhildersum; zijn naam en de voorstelling op zijn bovenspiegel’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 42-47 (Th.S.H. Bos) 417
Weemaes, R. De Sint-Martinuskerk in het land van Beveren (W. Baeten) 567-568
Welsenes, Chr. van. ‘De Duitse verdediging van de stad Groningen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog’, Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen (1976-1977) 92-109 (Th.S.H. Bos) 449
Welters, J.M. ‘IJsbrand van Diemerbroeck's traktaat over de pest’, Numaga, XXV (1978) 72-78 (R.W.M. van Schaïk) 155-156
Wensky, M. Straelen (R.W.M. van Schaïk) 403
Wesseling, J. De Afscheiding van 1834 in Friesland, I, De classis Wanswerd (Dokkum) van de Afgescheiden kerken (O.J. de Jong) 589-590
Wetlesen, Jon. The Sage and the Way. Spinoza's Ethics of Freedom (T.J. Veen) 431-432
Wier, D. van en Mijland, H.J.M. Inventaris van het archief der Onderlinge Bosschenverzekering Maatschappij 1894-1963 (R.W.M. van Schaïk) 563
Wilde, I. de. Aletta Jacobs in Groningen (C.G. van der Kooij) 162-163
Wildeboer, J.J. De stad op de berg (O.J. de Jong) 439
Willems, A. ‘Kronijk door Adrien Carpentier en Charles Millet van 1597 over Langdorp, Messelbroek en Testelt in het hertogdom Aarschot’, Bijdragen tot de geschiedenis van het Land van Aarschot, III (1979) (M. Baelde) 155

 


[pagina 624]


Willems, J.C.M. ‘Jurisdictionele problemen ten tijde van de vredesonderhandelingen te Nijmegen’, Numaga, XXV (1978) iv, 153-161 (R.W.M. Schaïk) 156
Witstein, S.F. en Grootes, E.K., ed. Visies op Vondel na 300 jaar (J.J. Poelhekke) 71-77
Woltjer, J.J. ‘Friesland en de Unie van Utrecht’, It Beaken, XLI (1979) 138-145 (O. Vries) 154
Woltring, J., ed. Documenten betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1919-1945, II (J.C.H. Blom) 422
Woude, C. van der. ‘De Unie van Utrecht in haar relatie tot de kerk in Friesland’, It Beaken, XLI (1979) 146-159 (O. Vries) 154
Wyck, H.W.M. van der. ‘Het historisch landschap van de oostelijke Veluwezoom en Rosendael’, Acht zwerfstenen uit het Gelders Landschap, 71-116 (R.W.M. van Schaïk) 568
Wijck Jurriaanse, N.J. van. De stalen getrokken rijtuigen der Nederlandse Spoorwegen (A.J. Veenendaal) 595
Idem. Van stoom tot stroom; het blokkendozenmaterieel van de N.S. (A.J. Veenendaal) 594
Wymans, G. en Fox, J. De oorkondenschat van de graven van Henegouwen. Woord en wederwoord (H.P.H. Jansen) 422
Yante, J.M. La prévôté de Thionville au bas moyen âge. Essai d'histoire économique (R. van Uytven) 422
Zanden, P.J. van der. ‘Een foto-mystificatie’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, LXXI (1979) 155-170 (Th.S.H. Bos) 418
Zantkuijl, H.J. ‘De architectuur van de Oude Remonstrantse Kerk’, Vrijburg (O.J. de Jong) 569
Zeeuw, J.W. de. ‘Peat and the Dutch Golden Age. The Historical Meaning of Energy-attainability’, A.A.G. Bijdragen, XXI (1978) 3-31 (J. de Vries) 430
Zieleman, G.C. Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken (O.J. de Jong) 93-94

 


[binnenkant achterplat]

Inhoud


F.R. Ankersmit, Een moderne verdediging van het historisme. Geschiedenis en identiteit 453
 
A.J. Veenendaal sr., Het ontslag van William Cadogan als Brits gevolmachtigde te Brussel in 1710 475
 
M. Reynebeau, Het Vlaemsch Verbond als politiek experiment (Gent, 1861-1862) 491
 
Recensieartikelen:  
J.I. Israel, Algemene Geschiedenis der Nederlanden, VII, Nieuwe Tijd 509
R.W.J.M. Bos, Loon en arbeidsmarkt in Nederland, 1800-1850. Een overzicht en uitblik 516
 
Recensies 525
 
Kroniek 557
 
Inhoud jaargang 604
 
Naamlijst medewerkers/sters en auteurs 624