Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1983


auteur: [tijdschrift] Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw


bron: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1983. APA - Holland Universiteits Pers, Amsterdam & Maarssen 1983


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1983

bron

Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1983. APA - Holland Universiteits Pers, Amsterdam & Maarssen 1983

codering

DBNL-TEI 1

Wijze van coderen: standaard

dbnl-nr _doc003198301_01
logboek

- 2010-09-15 VH colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1983 onder redactie van P.J. Buijnsters, R.P.W. Visser en J. Roegiers. De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren beijvert zich voor het verkrijgen van toestemming van alle rechthebbenden; eenieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op in dit tijdschrift opgenomen bijdragen, wordt verzocht dit onverwijld aan ons te melden (post@dbnl.org).

 

redactionele ingrepen

Om aan te geven waar een nieuw nummer begint is er voor iedere aflevering een kop tussen vierkante haken toegevoegd.

De eindnoten zijn opgenomen in de lopende tekst. Hierdoor zijn p. 28, 130-135, 179-183, 211-213 komen te vervallen.

p. 127: het nootteken bij noot 120 ontbrak in de lopende tekst, wij hebben deze alsnog geplaatst.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (deel 1, p. 90, 100, 140, 222, 226) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.


[pagina *1]

INHOUD

DOCUMENTATIEBLAD WERKGROEP ACHTTIENDE EEUW


XV/1 (Nr 57-58) (1983):  
G. van der Meer, Prijspenningen van Nederlandse geleerde genootschappen in de achttiende eeuw 1
J.J. Kloek et al., Literaire genootschappen 1748-1800 21
P. Knolle, Recensie van B. Sliggers ‘Het schetsboek van Cornelis van Noorde, 1731-1795’ 91

 

APA-ACADEMIC PUBLISHERS ASSOCIATED

(APA-UITGEVERS ASSOCIATE)

PHILO PRESS-VAN HEUSDEN-HISSINK & CO / FONTES PERS

HOLLAND UNIVERSITY PRESS

ORIENTAL PRESS / UNIVERSITY PRESS AMSTERDAM

POSTBUS 1850 NL-1000 BW AMSTERDAM

&

POSTBUS 122 NL-3600 AC MAARSEN


[pagina *2]

15e Symposium van de werkgroep achttiende eeuw


 

De Middeleeuwen in de 18e Eeuw

zaterdag, 5 november 1983, Aula, Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112, Schiedam 10-17 uur


[pagina *3]


Programma
10.00 uur Inschrijving en koffie
10.30 uur Prof. dr. R. de Schrijver (Leiden): De historici van de Verlichting en de Middeleeuwen.
Discussie
11.30 uur Drs. P. Knolle en mevr. drs. E. Koolhaas: De visie op de Gothiek in de 18e- en begin 19e-eeuwse kunsttheorieën.
Discussie
12.30 uur Lunch
13.30 uur Orgelconcert door W. Thijsse
14.00 uur Prof. mr. G.C.J.J. van den Bergh (Leiden): Continuïteit en verandering in het rechtshistorisch onderzoek.
Discussie
15.00 uur Prof. dr. P.J. Buijnsters (Nijmegen): Kennis van de waardering voor de Middelnederlandse literatuur in de 18e eeuw.
Discussie
16.00 uur Thee
16.15 uur Huishoudelijke vergadering
17.00 uur Slot

 


[pagina *4]

Inschrijving:

Degenen die willen deelnemen aan het symposium, kunnen zich opgeven met het aangehechte inschrijvingsstrookje.

Aan inschrijving zijn geen kosten verbonden; wel wordt verzocht van tevoren f. 15.- voor de gezamenlijke lunch (+ koffie en thee) over te maken op de rekening van de Werkgroep 18e Eeuw, bij de Rabobank te Woudenberg, rekeningnummer 37 24 64 602 (gironummer van de bank 5619).

Het aangehechte strookje kunt u opsturen naar de penningmeester, de heer R.P.W. Visser, Prinseheuvellaan 5, 3951 VA Maarn.

Symposium ‘De Middeleeuwen in de 18e Eeuw’

Naam: ..................................................

Adres: ..................................................

........................

(handtekening)


[pagina *5]

vvv schiedam

buitenhavenweg 9

postbus 490, 3100 AL schiedam, holland

telefoon (010) 73 30 00

INLICHTINGEN: VVV-inlichtingenkantoor, Buitenhavenweg 9 (hoek Koemarkt). Postadres: Postbus 490, 3100 AL Schiedam, telefoon 010 - 733000. Geopend ma tm vr 9.00 - 17.30, za zo fd gesloten.

LIGGING EN VERBINDINGEN: Aan de Nieuwe Waterweg, ten w. van Rotterdam. Trein:Rotterdam-Schiedam-Vlaardingen-Hoek van Holland. Amsterdam-Haarlem-Leiden-Den Haag-Delft-Schiedam/Rotterdam West-Rotterdam. Bus:(Westnederland): Den Haag-Maasland-Vlaardingen-Schiedam-Rotterdam (halfuurdienst). (ZWN: Hoogvliet-Spijkenisse (kwartierdienst). Hoogvliet-Rozenburg-Brielle (halfuurdienst). Auto: Aan E 36/A20 (Hoek van Holland Rotterdam-Utrecht-Arnhemrichting Did.) en in nabijheid van E10/A13 (uit Antwerpen (B)-Breda-Rotterdam-Den Haag-Amsterdam-Afsluitdijk-Leeuwarden-Groningen).

ALGEMENE GEGEVENS: Inw. ca. 70.000. Ontstaan omstreeks 1250 bij het slot ‘Huis te Riviere’ en sedert 1275 stadsrechten. Bestaansbronnen: industrie (gedistilleerd)en scheepsbouw.

NATUURSCHOON: Maasboulevard met fraai uitzicht op het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg. Vrij toegankelijke stadsparken: Prinses Beatrixpark (60 ha), aan de noordzijde van de stad. Met heemtuin, kinderboerderij, trimbaan, hertenkamp, speeltuin, viswater en pannenkoekenhuis. Julianapark: Burg. Knappertlaan.

BEZIENSWAARDIGHEDEN: Stedelijk Museum: Hoogstraat 112, 010-269066. Gevestigd in St. Jacobs Gasthuis, in 1787 gebouwd in neo-classicische stijl. Stedelijke oudheden, archeologische vondsten, moderne schilderkunst, regelmatig wisselende tentoonstellingen, tevens is hier het Nationaal Gedistilleerd Museum gevestigd. Voorwerpen betreffende de oude geneverindustrie, o.a. diorama's. Geopend: ma tm za 10-17, zo en fd 12.30-17. Entree: gratis. Nationaal Coöperatie Museum, Kethelstraat 12, 010-264596. Geopend: do 14-17 en le za vd mnd 10-16 en na tel afspraak. Toegang gratis. Tevens is hier gevestigd 't Winkeltje, anno 1920. Levensmiddelen uit grootmoederstijd. Geopend: do vr 13.30-17, za 10-16. Grote- of St. Janskerk: (NH), Lange Kerkstraat. Driebeukige hallekerk met forse toren (gebouwd tussen 1335 en 1425). fraai interieur met orgel (midden 16e eeuw), preekstoel (ca. 1600), doophek (17e eeuw), gebrandschilderde ramen en consistoriekamer. Te bez: n.v.o., 010-266241. Stadhuis: Grote Markt. Oorspronkelijk 16e eeuws gebouw, dat enkele malen is gerestaureerd. Niet te bez. Zakkendragershuisje: Oude Sluis. Voormalig Gildehuis van de zakkendragers uit 1725. gerestaureerd. Niet te bez. Voormalige Korenbeurs: Lange Haven. Dateert uit 1792. Niet te bez. Proveniershuis: Proveniersplein. In 1591 gebouwd als leprozenhuis. later bejaardentehuis. Hofje vrij toegankelijk huis niet te bezichtigen. Ruïne van Kasteel ‘Huis te Riviere’: Broersvest. In 1260 gebouwd door Aleida van Henegouwen en in 1573 door de Schiedammers zelf verwoest, opdat het niet in Spaanse Handen zou vallen. Niet te bez. Molens: Van de 19 hoge ronde stenen molens (korenmolens), die Schiedam omringden, resteren er nog 4 t.w. ‘De Drie Koornbloemen’: (1770), Vellevest. Niet te bez. ‘De Walvisch’: (1794), Westvest. Hoogste molen van Europa 33 m. Niet te bez. ‘De Vrijheid’: (1785), Noordvest 40. Volledig in werking. Te bez: za 10.30-16.30. Di en do voor groepen van max 15 pers. n.v.o. (010-733000) Entree: ƒ1,50 kind 8 tm l2 jr ƒ0,75, kind tm 7 jr geen toegang. De Noort: (1794), verplaatst in 1803) Noordvest 38, 010-263104. Sinds 1973 is deze molen een proeflokaal van Lucas Bols en tevens specialiteitenrestaurant. Oude gevels: fraaie oude gevels aan de Korte- en Lange Haven, Tuinlaan en Lange Nieuwstraat.


[pagina *6]

DOCUMENTATIEBLAD WERKGROEP ACHTTIENDE EEUW

XV (1983)

APA - HOLLAND UNIVERSITEITS PERS

AMSTERDAM & MAARSSEN


[pagina *7]

DOCUMENTATIEBLAD WERKGROEP ACHTTIENDE EEUW

Verschijnt in twee afleveringen (à twee nummers) per jaar als contactorgaan voor de leden van de Werkgroep Achttiende Eeuw.

Bestuur van de Werkgroep: J.A.H.G.M. Bots, voorzitter; J. Stouten, secretariaat (Stadionkade 40R.P.W. Visser, ‘De Nederlandse geleerde genootschappen in de achttiende eeuw’, Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw nr. 7, mei 1970, p. 7-18., 1077 VP Amsterdam); R.P.W. Visser, penningmeester; U. Janssens; M. Fredericq-Lilar.

Redactie: P.J. Buynsters, R.P.W. Visser, J. Roegiers.

Redactie-adres: Witsenburgselaan 35, 6524 TE Nijmegen, Nederland; tel. 080 - 22 54 66.

Contributie: studenten ƒ 27,50, leden ƒ 35,-, instellingen ƒ 45,-.

Alle betalingen op bankgiro nummer 37 24 64 602 van de RABO-bank te Woudenberg (postgironummer van de bank: 5619, met vermelding van het bankgironummer) ten name van de Werkgroep 18e Eeuw.

Adreswijziging en aanmelding als lid: rechtstreeks opgeven aan de penningmeester R.P.W. Visser, Prinseheuvellaan 5, 3951 VA Maarn, Nederland.

Editorial: Artikelen worden graag persklaar ingewacht op aan één zijde getypt papier in A4 formaat, circa 30 regels per vel, voetnoten aan het eind.

De voorkeur gaat uit naar artikelen (maximaal 15 blz.) of mededelingen met een documentair of bibliografisch karakter: archiefvondsten, inventarisatie van verzamelingen, speciale bibliografieën, onderzoeksberichten e.d. - uiteraard steeds op het gebied van de achttiende-eeuwse cultuurgeschiedenis, meer in het bijzonder over het Nederlandse aandeel.

De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor om ingezonden kopij te weigeren.

Losse afleveringen (à twee nummers) en afleveringen ten vervolge kunnen worden besteld bij de uitgever:

APA / POSTBUS 122 / NL-3600 AC MAARSSEN

© 1983 Holland University Press bv, Amsterdam

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door druk, fotodruk, fotocopie, microfilm, reproductie, of op enige andere wijze, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be translated or reproduced in any form by print, photoprint, photocopying, microfilm or any other means, without the written permission from the publishers.

Printed in the Netherlands


[pagina *14]

DOCUMENTATIEBLAD WERKGROEP ACHTTIENDE EEUW

 

Verschijnt in twee afleveringen (à twee nummers) per jaar als contactorgaan voor de leden van de Werkgroep Achttiende Eeuw.

 

Bestuur van de Werkgroep: J.A.H.G.M. Bots, voorzitter; J. Stouten, secretariaat (Stadionkade 401, 1077 VP Amsterdam); R.P.W. Visser, penningmeester; U. Janssens; M. Fredericq-Lilar.

 

Redactie: P.J. Buynsters, R.P.W. Visser, J. Roegiers.

Redactie-adres: Witsenburgselaan 35, 6524 TE Nijmegen, Nederland; tel. 080 - 22 54 66.

 

Contributie: studenten f 27,50, leden f 35,-, instellingen f 45,-.

Alle betalingen op bankgiro nummer 37 24 64 602 van de RABO-bank te Woudenberg (postgironummer van de bank: 5619, met vermelding van het bankgironummer) ten name van de Werkgroep 18e Eeuw.

 

Adreswijziging en aanmelding als lid: rechtstreeks opgeven aan de penningmeester R.P.W. Visser, Prinseheuvellaan 5, 3951 VA Maarn, Nederland.

 

Editorial: Artikelen worden graag persklaar ingewacht op aan één zijde getypt papier in A4 formaat, circa 30 regels per vel, voetnoten aan het eind.

De voorkeur gaat uit naar artikelen (maximaal 15 blz.) of mededelingen met een documentair of bibliografisch karakter: archiefvondsten, inventarisatie van verzamelingen, speciale bibliografieën, onderzoeksberichten e.d. - uiteraard steeds op het gebied van de achttiende-eeuwse cultuurgeschiedenis, meer in het bijzonder over het Nederlandse aandeel.

De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor om ingezonden kopij te weigeren.

 

Losse afleveringen (à twee nummers) en afleveringen ten vervolge kunnen worden besteld bij de uitgever:

APA / POSTBUS 122 / NL-3600 AC MAARSSEN

© 1983 Holland University Press bv, Amsterdam

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door druk, fotodruk, fotocopie, microfilm, reproductie, of op enige andere wijze, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be translated or reproduced in any form by print, photoprint, photocopying, microfilm or any other means, without the written permission from the publishers.

Printed in the Netherlands


[pagina 227]

INHOUD

DOCUMENTATIEBLAD WERKGROEP ACHTTIENDE EEUW


XV/1 (Nr 57-58) (1983):  
G. van der Meer, Prijspenningen van Nederlandse geleerde genootschappen in de achttiende eeuw (Met 26 ills). With summary in English 1
J.J. Kloek et al., Literaire genootschappen, 1748-1800 (Met 4 platen). With a short summary 21
P. Knolle, Recensie van B. Sliggers ‘Het schetsboek van Cornelis van Noorde, 1731-1795’. With summary in English 91
   
XV/2 (Nr 59-60) (1983):  
H. Reitsma, De beginjaren van Felix Meritis, 1777-1795. With summary in English 101
Paul Knolle, Het Departement der tekenkunde van Felix Meritis, 1777-1889 (Met 16 platen). With summary in English 141
H.A.M. Snelders, Het Departement van natuurkunde van de Maatschappij van verdiensten Felix Meritis in het eerste kwart van zijn bestaan. With summary in English 197
A. de Jonge & W.W. Mijnhardt, Het genootschapsonderzoek in Nederland. With a short summary 215
Nieuwe uitgaven 223