De Gids. Jaargang 15


auteur: [tijdschrift] Gids, De


bron: De Gids. P.N. van Kampen, Amsterdam 1851


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

De Gids. Jaargang 15


Inhoudsopgave

Populaire Staathuishoudkunde.

Hydrographie van Overijssel.

Over den Oorsprong der Taal.

Winterbloemen.

Reis van Abd'allah Ben Abd'elkader, van Singapoera naar Kelantan.

Eene halve-eeuws wake.

Bibliographisch Album.

Macaulay en de Engelsche geschiedenis.

Het beginsel en stelsel van Hervorming.

De Dierensage in Vlaanderen.

De Nieuwe Stads-Herberg.

Napoleon Bonaparte.

Bibliographisch Album.

Johan de Witt tegenover Frankrijk.

De armoede in het Heidensche Rome.

Over de Redelijkheid van het Geloof aan het Eeuwige.

Het Volkslied, in zijnen invloed op de ontwikkeling der nieuwere muziek.

't Was maar een Weesje!

Bibliographisch Album.

Korte Beschouwingen over Plaatselijke Accijnsen.

Gezondheidsleer. Voeding.

De dichter-schilder.

Salmagundi.

Bibliographisch Album.

De slag bij Marathon.

Macaulay en de Engelsche Geschiedenis.

Herinneringen aan Italië.

De Comala van Niels Gade.

Adagio con espressione. (de laatste gedachte van Weber.)

Salmagundi.

Bibliographisch Album.

Hollandsche Bouwkunst. Noord-Hollandsche Huizen.

Herinneringen aan Italië.

De Vereeniging der Leen- en Spaarbanken.

Balladen van W.J. Hofdijk.

Salmagundi.

Bibliographisch Album.

Een Avond bij de Baronesse de Staël. (1797.)

Willem de Veroveraar en Harold de Sakser.

Salmagundi.

Bibliographisch Album.

De Verdediging van Nederland. in 1672 en 1673.

Willem de Veroveraar en Harold de Sakser.

Pauperisme en Armoede.

Twee studeerkamers.

Buiten. Drie Liederen van J.P. Heije.

Salmagundi.

Bibliographisch Album

Frédéric Bastiat.

De Verdediging van Nederland. in 1672 en 1673.

Iersche Schetsen.

Salmagundi.

Bibliographisch Album.

Aan den wel edel geboren heer A.J. de Bull, lid der commissie, door den koning benoemd, ter beraming en opgave der middelen tot herstel van het nationaal tooneel.

De Grieksche Schouwburg.

De Verdediging van Nederland. in 1672 en 1673.

De Liturgische Schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk.

Iersche Schetsen.

Bibliographisch Album.

Vijf en Zeventig Stellingen voor den eersten 31sten October van de tweede helft der Negentiende Eeuw.

De Haringvisscherij.

Een Kunstblad uit den Vreemde.

Kunst. - Schoonheid. - Idéaal. (Naar het Hoogduitsch van Dr. Max Schasler.)

Het Directoire.

Iersche Schetsen.

Bibliographisch Album.

Over het Koloniaal Monopoliestelsel.

Na de Algemeene Tentoonstelling.

Het Directoire.

Iersche Schetsen.

Bibliographisch Album.