Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende eeuw


auteur: E. Ellerbroek-Fortuin


bron: E. Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende eeuw. J.B. Wolters, Groningen / Batavia 1937


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende eeuw

E. Ellerbroek-Fortuin

bron

E. Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende eeuw. J.B. Wolters, Groningen / Batavia 1937

codering

DBNL-TEI 1

Wijze van coderen: standaard

dbnl-nr elle005amst01_01
logboek

- 2011-10-24 AS colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende eeuw van E. Ellerbroek-Fortuin uit 1937.

 

redactionele ingrepen

p. IV, 39, 48, 69, 75, 86, 123, 126, 134: accolades verspreid over meerdere regels kunnen in deze digitale versie niet weergegeven worden. Daarom wordt de accolade hier, eventueel met bijbehorende tekst, op iedere regel herhaald.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten.


[pagina I]

AMSTERDAMSE REDERIJKERSSPELEN IN DE ZESTIENDE EEUW

DOOR

Dr. E. ELLERBROEK - FORTUIN


 

f 4,90

BIJ J.B. WOLTERS' UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ n.v. GRONINGEN - BATAVIA - 1937


[pagina II]

BOEKDRUKKERIJ J.B. WOLTERS' U.M.


[pagina III]

INHOUD.


Hoofdstuk I.
Blz.
De achtergrond: Amsterdam in de zestiende eeuw 1-14
  1. Topografisch: Groei van de stad; enkele gebouwen 1-2
  2. Politiek: De regering van Amsterdam. Opstand en overgang 2-4
  3. Maatschappelijk: Handel en Zeevaart. Nijverheid. Bevolking. Overheidsbemoeiing. Vreemdelingen over Amsterdam 5-8
  4. Geestelijk leven. Kerkelijke geschiedenis. Kunst en wetenschap. Drukkers en uitgevers. Onderwijs 9-14
 
Hoofdstuk II. 15-38
 
A. De rederijkers in de zestiende eeuw 15-24
  1. Oorsprong 15-16
  2. Inrichting 16
  3. Verhouding tot de overheid 16
  4. Landjuwelen 16-17
  5. Opvatting der kunst 17-18
  6. Verval 18
  7. Lyriek 18-19
  8. Werk 19-24
 
B. De rederijkers in de zestiende eeuw in Amsterdam 24-38
  1. De Kamers 24-30
  2. De leden der Kamers 30-34
  3. Invloed 34-35
  4. De stukken 35-38
 
Hoofdstuk III.
 
I.
 
  1. Zeven spelen van de Wercken der Bermherticheydt 39-123
 
II.
 
  2. Een spul van sinnen vanden siecke Stadt 124
  3. Spel van Naboth 124-133
 
III.
 
  4. Een spel van sinnen van Lazarus doot ende hoe dat Christus hem opweckte 133-138
  5. Piramus en Thisbe 138-139
  6. Van ons lieven heeren minnevaer 139-142
  7. Een speel te speelen in tijden van oorloghe van moortdadich werck en manhatighe tanden 142-147
  8. Een Meyspel van sinnen van menschelijcke broosheit de met swerlts ghenuechte triumpheert inden ghemeynen beyart 147-153

 


[pagina IV]


Blz.
  9. Het in 1561 in Rotterdam op het Landjuweel opgevoerde spel 154-159
  10. Tafelspel van twee Personagien d'een genaemt Moetwilligh bedrijf een Krijghsman ende d'ander een Boer geheeten den gemeenen Huysman 159-161
 
IV.
 
  11. Spel van St. Jans Onthoofdinghe 161-164
  12. Een spel van sinnen hue mennich mensch suect thuys van vreeden 164-169
  13. Een ander spel van die becooringe des duvels; hoe hij crystus becoorden 169-171
  14. Een ander Tafelspel van drij personagien te weten heymelic lijden een schamel man, bedecte aermoed een schamel vrouw, ende de wijse beradinghe een doctoor ghemaeckt op dees laetste dieren tijt van het jaar vijftienhondert seven en vijftich } 171-175
  15. Een tafelspel van twee personagien te weten de weereltsche gheleerde ende Godlicke wijse } 171-175
 
V.
 
  16. Swerelts aendoen 175-179
 
Conclusie 180
 
Bijlagen: De spelen genoemd onder 14 en 15 181-211
 
Voornaamste geraadpleegde werken 212-216