Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 3]

Terugblik.

 
Wat wij wenschen, willen, streven,
 
Hooger geest gebiedt.
 
Vrije mensch, uw weg, uw leven
 
Maakt ge u-zelven niet.
 
's Aadlaars vlucht heeft vaste perken,
 
Waar hij henen schiet,
 
De Almacht neigt den wil des sterken
 
Als de wind het riet.
 
 
 
Leg den grond voor - luchtpaleizen!
 
Op der plannen kaart
 
Merk den weg, dien gij zult reizen;
 
Wijd en schoon is de aard!
[p. 4]
 
Kies uw lot en zoek uw wegen,
 
Bij uw eigen licht....
 
Maar verwacht een God van zegen,
 
Die uw gangen richt!
 
 
 
Om ons, in ons werkt en fluistert
 
Hooger geest en macht,
 
Die ons stuwt en buigt en kluistert
 
Met geheime kracht.
 
't Leven is vol wonderwoorden,
 
Ruischende uit de vert',
 
En onzichtbre liefdekoorden
 
Trekken 't menschenhart.
 
 
 
Laat de knaap in 't leven stormen
 
Met zijn vrijheidsleus,
 
Wanen zich tot man te vormen
 
Naar zijn fiere keus -
 
Straks komt daar een uur in 't leven,
 
Dat de mensch zich vraagt:
 
Wie zijn weg stiert en zijn streven?
 
Wie hem leidt en draagt?
 
 
 
Over 't land van zijn verleden
 
Slaat de zwerver 't oog;
 
In gepeinzen en gebeden
 
Vaart zijn geest omhoog:
[p. 5]
 
Wie toch heeft zijn slingerpaden
 
Naar zijn haard geleid?
 
Uit zijn droomen en zijn daden
 
Wie dees vrucht bereid?
 
 
 
In zijn vaart, wie hield hem tegen,
 
Met een stroohalm? Wie,
 
In een uur van smart of zegen,
 
Boog zijn hart, zijn knie?
 
Wie heeft bergen weggeschoven
 
Voor zijn matten voet?
 
Wie tot hopen en gelooven
 
Kneedde zijn gemoed?
 
 
 
Speelden onbekende machten
 
Met zijn hart, zijn lot?
 
Of wel leidden hem gedachten
 
Van een zeegnend God?
 
O, wie schept de omstandigheden?
 
Wie het toeval? Wie
 
Uit verwarring - orde, vrede,
 
Licht en harmonie?
 
 
 
Levensraadslen, die ons jagen,
 
Zalig, die het woord,
 
't Antwoord op uw groote vragen
 
In zijn leven hoort!
[p. 6]
 
Almacht, Liefde, Trouw, Genade,
 
Zalig, die uw hand
 
Ziet of weet op al zijn paden
 
In het vreemde land!

D., 1854.