De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn. en Franco Musarra


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (tweede deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1977  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 576]

664 Aen den H Constantijn Hujghens, Ridder &c.

1 Ede &c.

 

2 Om een' gelijkenis te gebrujken van 't gewas dezer landouwe: Ik2 3 en hoorde nojt van barmhartigheit, die om eenen vriendt ujt het3 4 vaeghevier te helpen, zich zelven in de hachlijkheit van den mondt 5 der helle ging waeghen, ende door zulken vujr proeve doen, dat de5 6 fijnte zijner trouwe meer dan 24 karaten moght haelen. 'T welk6 7 van haer met minder ongerijmthejt gezejdt kan worden, dan van 't7 8 goudt van 25 karaten, 't welk zeker Alchijmist zich vermat te 9 kunnen maeken: gemerkt de fijnte van dat metael haer bestek9 10 heeft, die van de trouwhartigheit geenszins, gelijk ik kome van te10 11 leeren bij de blijken mij getoont door UEd. gestr. die 't gelieft 12 heeft den voorstandt van mij en de mijnen te beijvren door haer12 13 genaede, op gevaer van ongenaede des Vorsten. Wat dat in hebbe,13 14 kan ik, alhoewel zonder ervaerenheit, t'over bevroeden, ende14 15 moet belijden, tot grootmaeking van de haere, dat ik mijner15 16 standtvastigheit zoo veel goeds niet zouw toevertrouwt hebben. 17 Vinde mij nochtans zulx gesticht door dezen voorgank Uwer Ed.17 18 gestr. dat ik mij darre sterk maeken zoo mijne geringheit haer18 19 emmermeer kan te staede koomen, te beschrijen de naeste trap aen19 20 die waer op zijne voeten gevestight heeft de geene, die alleen ende 21 met uitslujting van de reste der menschen, verdient te draeghen den 22 naem van Constantijn. Maghtighe redenen van de weighering des 23 vorsten (ongewis oft ik 't wit raek) weete mij wel in te beelden,23 24 ende schep daer ujt te voller 't gewight uws volhardens. Niet bezeft24 25 te hebben de kleenigheit die 't waer voor dat hof ijder met zijn' tael25 26 te gemoete te komen, vergeeve U Ed. gestrengheit aen eenen 27 onverzochten hoveling, die 't echter wel behoort had te bezeffen,27 28 ujt redenen op die stoffe hem meermaels voorgekomen. Ook28 29 hebben mij hierin vervoert de ijver tot de gloorije Uwer Ed.gestr.29 30 daer 't vaederlandt mij dunkt zijn deel aen te eighenen, ende 't30 31 gevoelen dat de zelve van eenigh aenzien en baet moght wezen,31 32 in 't beweghen des persoons dien wij van doene hebben. Oolijke32 33 zorghvuldigheden van lujden die 't nauw zoeken, daer 't nauw 34 bijkomt. Dies achte met UEd.gestr. dat men eeven hoogh zeilen zal34 35 met den zeker wel bondighen Franschen brief, zoo d'achtbaerheit35 36 van den teekenaer haere waerde gelden magh. Ik kusse ter knie de36 37 zeeghbaere handt zijner Doorl. voor de eere haerder genaede; ook 38 de gelukkighe penvoerster, die mij ten besten doet hoopen van38

[p. 577]

39 't geluk dat voorts te verwachten staet; ende draeghe aen haer39 40 eeuwlijk en aellijk op,40

41 Ede &c.

42 Uwer Ed.gestr.

43 Verplichtsten ootmoedighsten

44 dienaer

45 P C Hóóft.

45 Brussel, 31 Oct. 1634.

 

Uitvoerige dank voor het doorzetten, bij de Prins, van de gevraagde introductie.