De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Gerbrant vanden Eekhout]

Agter hem volgt de brave Konstschilder GERBRANT vanden EEKHOUT, geboren tot Amsterdam in 't jaar 1621 op den 19 van Oogstmaand. Hy was een Leerling van Rembrant van Ryn, en bleef tot het einde van zyn leven by de zelve wyze van schilderen, welke hy van zyn meester geleerd had. Alleenlyk heeft hy in velen van zyne Konststukken den agtergrond wat klaarder of helderder gehouden. Hy heeft veele pourtretten levensgroot in zyn tyd geschildert, die hy konstig en kragtig naar de Konst uitgevoert heeft. Geen van de minste is zyn Vaders pourtret, die een Goutsmit in zyn tyd was. Het hangt by zyn Neef Gerbrand vanden Eekhout: maar meest heeft hy toegeleit op het schilderen van Historien.

Ik heb verscheiden Konststukken van hem, en onder deze een gezien, verbeeldende Christus, zittende in den Tempel, onder de Hebreeuse leeraren, in welker wezenstrekken de yver in 't onderwyzen, en de verwondering over de antwoorden van den Heere Christus, zoo natuurlyk verbeeld was, dat men scheen te zien wat zy tegens malkander wilden zeggen. Een waarneming daar Rembrant zig inzonderheid door vermaart gemaakt heeft: zoo dat men Eekhout onder de besten van zyne Leerlingen met reden stellen mag.

Onder zyne voornaamste Konststukken word geteld een Tafereel, verbeeldende Jesus in de ar-

[p. 101]origineel

men van Simeon, by den Heer Jakob Hinloopen, daar de Dichter Jan Vos dit byschrift op gemaakt heeft.

 
Maria komt haar Kind, haar God, ten offer dragen.
 
Zoo word het Tempelregt van d'oude wet volbragt.
 
Wie dat de wet voldoet zal God in all' s behagen.
 
Nu zietmen daar all' d'aard zoo lang naar heeft gewagt,
 
't Verlangen naar een ding schynt alles te verlangen.
 
Zoo was 't met Simon dien wy vol vreugt zien staan.
 
Wie 't al omvangen heeft word hier van hem omvangen.
 
Wat God zyn volk belooft word op zyn tyd voldaan.
 
d'Onfeilbre waarheid komt al schyntze lang te wagten.
 
Hy heeft Gods Zoon in d'arm; den Geest van God in 't hert.
 
Is 't wonder? neen: hy heeft God zelf in zyn gedagten.
 
't Vernuft is heilig dat van God bezeten werd.
 
Nu dat hy 't leeven ziet, wil hy het leeven derven.
 
't Onsterflyk leeven krygt de mensch door deugdzaam sterven.

Hy stierf nog ongetrouwt zynde in 't jaar 1674. op den 22 van Herfstmaand. Wy hebben zyn Beeltenis geplaatst by zyne Konstgenooten in de Plaat E. 1.