De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Rozee]

Om een voorbeeld aan te wyzen brengen wy Juffrouw ....... ROZEE op 't Toneel onder de Schilderessen.

Deze geboren tot Leiden in 't jaar 1632, heeft, (ik weet niet door wat wyze van doen, of wat voor werktuigen zy daar toe gebruikt heeft) van allerhande koleur van uitgepluisde zyde op paneel we-

[p. 263]origineel

ten te verbeelden Landschappen, Bloemen, Gedierten, Pourtretten enz. zoodanig dat men in een weinig afstand niet anders kon zien dan dat de zelve dingen, met verf, door een welbedreven penceel geschildert waren.

Een van hare Konstwerken, waar in een oude stam van een boom kwam, een spin in haar web, en voort een Landschap, werd voor 500 guldens verkogt, de stam was zoo natuurlyk met zyn schors, kwasten, en most bewassen, als ook de spin met haar fyne weefsel, naar 't leven afgebeeld, dat het werk elk tot verwondering strekte, te meer alzoo men de wyze hoe het zelve gemaakt was, niet konde begrypen, waarom het gemeene volk van haar zeide: dat zy tooveren konde. M. Carre die verscheiden van hare Konstwerken gezien heeft, zeit: dat zy een pourtret gemaakt had, dat wel geleek, zynde de koleuren van 't naakt zoo zagt in een gedommelt en smeltende even of het met olyverf geschildert waar geweest.

Een stuk van haar beste werk is by den Groot-Hertooge van Florencen, en andere elders, daar zy veel geld voor gekregen heeft.

Zy stierf ongetrouwt in 't jaar 1682, in den ouderdom van 50 jaren.