De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Frederik de Moucheron]

Na hem volgt de brave Schilder FREDERIK de MOUCHERON geboren te Embden, in 't jaar 1633. Deze van natuur van jongs af aan geneigt tot de Konst, en in de beginselen van de Teekenkonst onderwezen, verkoos, om de behandeling van 't Penceel te leeren, den berugten Jan Asselyn, anders Krabbetje. By wien hy in korte jaren zodanig vorderde, dat hy ondernam op zyn Konst naar Vrankryk te reizen, daar hy verscheiden agtereenvolgende jaren bleef, oeffenende zig yverig naar 't leven, in alles dat hem in zyne verkiezing dienstig was, en naderhand tot voorraad konde strekken; waar na hy weder naar Nederland kwam afzakken, en zette zig in de bloeijende Amstel-Stad ter neer, daar hy sedert veele zoo groote als kleine Konststukken, voor de Konstlievenden geschildert heeft, die het vernuft van hun maker melden.

De voorwerpen van zyne Tafereelen zyn doorgaans vremt, natuurlyk en konstig 't zamen geschikt. De verschieten schynen als door een graauwen mist of morgendaau betrokken, daar en tegen de voorgronden helder en krachtig: de boomen

[p. 328]origineel

zyn los en dartel behandelt, en geven somwyl een aangename spiegeling in de vlieten, die de Velden van een scheiden.

Vele van zyn voorname Konststukjes zyn door Adriaan vanden Velde, met Beesjes, en Beeldjes geciert: ook die hy in Vrankryk gemaakt heeft door den braven Konstschilder Theodoor Helmbreker, een Haarlemiet van geboorte, welke in dien tyd te Parys woonde, en in 't gemeen Italiaansche Markten met Boertjes, Kwakzalvers, en andere Potsemakers schilderde. Deze was een groot vrient van Abraham Genoels gebentnaamt Archimedes, die ook in zyn Reisbeschryving van hem gedenkt op 't jaar 1674.

De tydrol van Moucheron afgeloopen zynde, is hy gestorven in zyn 53 jaar 1686. Hy heeft een Zoon nagelaten den Vader veer voorby in Konst, waar van wy hier na zullen melden.