Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4


auteur: G.P.M. Knuvelder


bron: G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4. Malmberg, Den Bosch 1976  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4

G.P.M. Knuvelder

bron

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4. Malmberg, Den Bosch 1976

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr knuv001hand04_01
logboek

- 2003-09-19 MG colofon toegevoegd

- 2009-03-03 DH conversie van het bestand naar teixlite;
bestand verbeterd volgens richtlijnen februari 2009

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: 1265 D 27

 

algemene opmerkingen

Dit bestand is, met een aantal hierna te noemen aanpassingen, een diplomatische weergave van het vierde deel van Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van G.P.M. Knuvelder uit 1976. De eerste druk van het complete werk verscheen in 1948-1953. De later verschenen zesde-zevende druk is volgens de auteur (zie diens opmerking in deel I, p. VII) ‘volledig gelijk’ aan deze vijfde druk.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. II, VI, 2, 64, 66, 84, 100, 234, 260, 376, 418, 420, 436, 590, 620 en 624) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. I)]

Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde

Deel IV

 

[pagina ongenummerd (p. III)]

Dr. G.P.M. Knuvelder

Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde

 

Deel IV

Vijfde, geheel herziene, druk

Malmberg Den Bosch 1976

 

[pagina ongenummerd (p. IV)]

Dit vierde deel omvat de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde van 1875 tot 1916

 

[pagina ongenummerd (p. VII)]

Inhoud


Moderne letterkunde Derde tijdvak 1875-1916  
   
Algemene inleiding 3
1. Voornaamste stromingen 4
2. Realisme 6
3. Naturalisme 8
4. Impressionisme 12
5. Sensitivisme 18
6. Symbolisme 23
7. Jugendstil 35
8. Neoromantiek en ‘moderne kunst’ 39
9. Individualisme 40
10. Stijlvormen 44
   
Eerste generatie 1875-1894 65
Guido Gezelle 67
Beweging van Tachtig: voorbereiding, kenmerken 85
   
Hoofdpersonen 101
Jacques Perk 102
Marcellus Emants 107
Willem Kloos 128
Lodewijk van Deyssel 140
Herman Gorter 166
Frederik van Eeden 179
Albert Verwey 196
Louis Couperus 212
   
Andere auteurs 235
Dichters 236
Prozaschrijvers 242
De crisis rond 1890 256

 

 

[pagina ongenummerd (p. VIII)]


Tweede generatie 1894-1905 259
De Negentigers: voorbereiding, kenmerken  
   
Hoofdpersonen 279
Jan Hendrik Leopold 280
P.C. Boutens 286
Henriëtte Roland Holst-van der Schalk 297
August Vermeylen 305
Karel van de Woestijne 311
Alfred Hegenscheidt 321
Cyriel Buysse 322
Stijn Streuvels 325
Arthur van Schendel 366
   
Andere auteurs 377
Prozaschrijvers 378
Dichters 397
Tijdschriften 403
   
Derde generatie 1905-1916 419
Voorbereiding, kenmerken 421
   
Hoofdpersonen 437
Geerten Gossaert 438
P.N. van Eyck 448
A. Roland Holst 463
J.C. Bloem 489
Jan van Nijlen 494
Herman Teirlinck 495
Felix Timmermans 525
J.A. dèr Mouw 529
F. Schmidt-Degener 534
Aart van der Leeuw 539
J. van Oudshoorn 546
Martinus Nijhoff 555
Nescio 577
Willem Elsschot 583
   
Andere auteurs 591
Dichters 592
Prozaschrijvers 600
   
Lijst van afkortingen 621
Register 625

 

 

[p. 646]

Omslag Louis Derijks

 

ISBN 90 208 0241 0 voor het complete werk

ISBN 90 208 9332 7 voor het vierde deel

 

©Malmberg

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Voor alle kwesties inzake het kopiëren zoals bedoeld in art. 16b en 17 van de Auteurswet 1912 (t.b.v. eigen oefening, studie, enz. en/of t.b.v. organisaties, instellingen, enz.) van een of meer pagina's gelieve men zich te wenden tot: Stichting Reprorecht, Herengracht 257, Amsterdam.