Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Marten de Vos, vermaert Schilder, van Antwerpen.

Onder de gene die Antwerpen, en ons Nederlandt, in de Schilder-const gheruchtigh hebben ghemaeckt, hoeftmen niet achter te stellen den vermaerden en constighen Schilder Marten de Vos, van Antwerpen, die van in zijn jeught hem vlijtigh tot de Const heeft begheven. Italien, Room, Venetien, en ander Landen besocht hebbende, is ghecomen in't Gildt t'Antwerpen in't Iaer 1559. Sijn Vader, Pieter de Vos, quam in't Gildt t'Antwer-

[fol. 265r] origineel

pen Ao. 1519. Pieter, de Broeder van Marten, was oock een uytnemende* goet Schilder. Veel heerlijcke schoon wercken heeft Marten gedaen, hebbende een veerdighe handt, aerdigh en lustigh zijn dingen colorerende: heeft oock veel uytnemende Conterfeytselen nae t'leven ghedaen. Sijn ordinantien der Historien, manier, en steldtselen der beelden, en in summa, zijnen geest, bewijsen overvloedich de Printen, die van hem door verscheyden Plaet-snijders uytcomen, en in sulck ghetal, dat hy in de veelheyt den anderen Marten, te weten, Hemskerck, te boven gaet, oft ten minsten ghelijck is: want hy was seer overvloedigh, veerdigh, en vast in zijn teyckenen: en was een seer statigh, groot, en swaerlijvigh Man. Hy is ghestorven nu in dit Iaer 1604. in goeden ouderdom.