auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Karel van Mander

geboren: mei 1548 te Meulebeke
overleden: 11 september 1606 te Amsterdam

lid van: Witte Angieren

Biografie(ën) over Karel van Mander

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 4 JAC-NYV (1823)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 12. Eerste stuk (1869)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Karel van Mander

De harpe, oft des herten snarenspel, ?
Het Herder Pijpken, ?
Dat hooghe liedt Salomo, met noch andere gheestelycke liedekens, 1595
Bucolica en Georgica, dat is, Ossen-stal en Landt-werck, 1597
De harpe, oft des herten snarenspel, 1599 (?)
De kerck der deucht, 1600
Een schriftuerlijck Liedeken van Jephtah. Op de wijse, 1600
History-Lied van den Ouden Tobias. Op de wijse Venus der minnen Godinnen, 1600
Het Herder Pijpken, 1603 (3de druk)
Het schilder-boeck, 1604 (handschrift)
Olijfbergh ofte poëma van den laetsten dagh, 1609
Den Nederduytschen Helicon, 1610
De eerste XII boecken vande Ilyadas, 1611
Bethlehem dat is het broodhuys, 1613
De gulden harpe, inhoudende al de geestelijcke liedekens (alleen scans beschikbaar) , 1613
Bethlehem dat is het broodhuys, 1627 (?)
De gulden harpe, inhoudende al de liedekens, die voor desen by K.V.M. gemaeckt, ende in verscheyden Boecxkens uyt-ghegaen zijn, 1627 (?)
Het Schilderboeck van C.v.M. in hedendaagsch Nederlandsch overgebracht, 1943 (2de druk)
Het Schilderboeck van C.v.M. in hedendaagsch Nederlandsch overgebracht, 1950 (4de druk)
Het schilder-boeck, 1969 (facsimile)

Uitgaven van Karel van Mander

Uitbeelding der figuren, 1643
Uitlegging over de Metamorphosis, of Herschepping van P. Ovidius Nazo, 1643
Uitbeelding der figuren, 1643
Schilderboeck (ed. J. Sandrart), 1679
Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders, 1764
Schilderboeck, 1884-1885
Schilderboeck (ed. H. Floerke), 1906
Drie lofdichten op Haarlem (alleen scans beschikbaar) , 1911
Das Lehrgedicht (ed. R. Höcker), 1916
Het Schilderboeck van C.v.M. in hedendaagsch Nederlandsch overgebracht, 1936
Karel van Mander. Dichter, prozaschrijver en schilder, 1938
Den grondt der edel vry schilderkonst, 1973
De kerck der deucht, 1973
Ter liefde der const. Uit het Schilder-Boeck (1604), 1983
Bethlehem dat is het broodhuys, 1985

Primaire teksten van Karel van Mander elders in de dbnl

Karel van Mander, ‘[Minne God dom eerghierich,, wicht]’ In: Den nieuwen verbeterden lust-hof gheplant vol uytghelesene, welgherijmde, eerelijcke, amoreuse ende vrolijcke ghesanghen (1607)
Karel van Mander, ‘Bruylofts-liedt, op de voys: Het voer een schip laveren.’ In: Den Bloem-hof van de Nederlantsche Jeught beplant met uijtgelesene Elegien, Sonnetten, Epithalamien, en gesangen etc (1608)
Karel van Mander, ‘Bruylofts liedt: Op de voys, Schoon ionck-heertgen heus en trouvve. ’ In: Den Bloem-hof van de Nederlantsche Jeught beplant met uijtgelesene Elegien, Sonnetten, Epithalamien, en gesangen etc (1608)
Karel van Mander, ‘Recht-voorstaenders troost. ’ In: Den Nederduytschen Helicon (1610)
Karel van Mander en Dirck Woutersen, ‘Strijdt tegen Onverstandt, in eenen Sendtbrief, aen mijnen goeden vriendt I. de Hemelaer, vervaett. ’ In: Den Nederduytschen Helicon (1610)
Karel van Mander, ‘Boere-klacht. ’ In: Den Nederduytschen Helicon (1610)
Karel van Mander en Dirck Woutersen, ‘Klinck-dicht, van den lof der Deught. ’ In: Den Nederduytschen Helicon (1610)
Karel van Mander, ‘WOlfaert, welvaert’ In: Den Nederduytschen Helicon (1610)
Karel van Mander, ‘Verhael van 't leven des Menschen, afsterven, ende ghevolgh. ’ In: Den Nederduytschen Helicon (1610)
Karel van Mander, ‘[Hoort Iupiters scholieren]’ In: Apollo of Ghesangh der Musen (1615)
Karel van Mander, ‘Het honderdt ende tiende Liedt, Van Iephthah.’ In: Het Ryper Liedtboecxken, inhoudende veel schriftuyrlijcke liedekens by verscheyden autheuren gemaeckt (1636)
Karel van Mander, ‘[O Christe God, Heere, van grooter waerden]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[Ryst uyt den slaep ghy 's Heeren knecht]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘T'samen-spraeck-liedt, ’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[Een Cananeetsche Vrouwe minjoot]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[Christen Broeders vercoren]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘Gheestelijcke Liedekens.’, ‘[Al die daer zijn beladen]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[O Bruydegom verheven]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[Fraey en ghesont by maten]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘AEgloga.’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[O Godt, ghy woont daer boven in 't licht]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[Hadd' ick een vloedt van tranen]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[Een vast gheloove met ootmoet]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘Vanden Pinxster.’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[Och Werelt, ghy singht, speelt ende lacht]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘Onderscheydt vanden ruymen ende nauwen wegh.’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[Broeders, vrienden generale]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘[Den schoonen lichten morgen]’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘Den 133. Psalm.’ In: 't Kleyn Hoorns-liet-boeck, inhoudende eenige psalmen Davids, lof-sanghen, en geestelijcke liedekens (1644)
Karel van Mander, ‘Van de ootmoedigheyt Christi.’ In: Lusthof des gemoets (1732)
Karel van Mander, ‘[RYst uyt den slaep, gy 's Heeren knecht]’ In: Lusthof des gemoets (1732)
Karel van Mander, ‘[BRoeders, vrienden generale]’ In: Lusthof des gemoets (1732)
Karel van Mander, ‘[TEr eeren van Godts hooge Naem]’ In: Lusthof des gemoets (1732)
Karel van Mander, ‘[EEn gebroken hert na Godts behagen]’ In: Lusthof des gemoets (1732)
Karel van Mander, ‘Vorsteliicke Warande der dieren’ In: De werken van Vondel. Deel 1. 1605-1620 (1927)
Karel van Mander, ‘Karel van Mander (1548-1606) Het beeld van de stad Haarlem, waarin te lezen is haar ligging, aard, en oud en heerlijk voorkomen’ In: 'k Wil rijmen wat ik bouw (1994)

Secundaire literatuur over Karel van Mander in de dbnl

Jan Vos, ‘Byschriften op Afbeeldingen, &c.’, ‘Byschriften.’, ‘Zijn Excellentie den Heer Joachim Gerstdorp, Ridder, Ryx-Hofmeester in Deenemarken, &c. Door Karel Van Mander geschildert.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Sofia Amalia, Koningin van Deenemarken, &c. Door van Mander &c.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Frederik de Derde, Koning van Deenemarken, &c. Door Karel van Mander geschildert.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Den Eed. Gestr. Heer Hendrik Bielke, Ridder, Ryx-Vys-Amiraal van Deenemarken, &c. Stadthouder van Yslandt, &c. Door Karel van Mander geschildert.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Christiaan, Prins van Deenemarken, &c. Door van Mander &c.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Lambert Bidloo, ‘Vierde boek.’ In: Panpoëticon Batavum (1720)
Pieter Langendijk, ‘Op het beeldtenis van Karel van Mander.’ In: De gedichten. Deel 3 (1751)
Jeronimo de Vries, ‘Vierde afdeeling. Zestiende eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
Prudens van Duyse, ‘Karel van Mander.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 6 (1842)
Th.-J.I. Arnold, ‘Broeder Cornelis Adriaensz. van Dordrecht. Een pleidooi, door Th.J.I. Arnold.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
Cd. Busken Huet, ‘Tiende hoofdstuk.’ In: Het land van Rubens (1881)
Cd. Busken Huet, ‘Zesde hoofdstuk. Overzigt der letteren.’, ‘I [Eenheid van Holland en Vlaanderen in de letteren]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Hendrik de Marez, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
Reindert Jacobsen, ‘Over versbouw. (Vergelijking van de Virgilius-vertaling bij Vondel en Van Mander).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 1 (1907)
G. Kalff, ‘Zuidnederlanders in Noord-Nederland. Marnix. Van Mander.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3 (1907)
Pol de Mont, ‘Pieter Bruegel de Oude’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1913 (1913)
Pol de Mont, ‘Pieter Bruegel de Oude (Vervolg)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1913 (1913)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Renaissance en Humanisme in Nederland’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
J. te Winkel, ‘IV. Karel van Mander en zijn kring.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
P.J. Blok, ‘Tweede afdeeling De dagen van Maurits en Oldenbarnevelt’, ‘Hoofdstuk I De Nederlanden in 1584’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 2 (1924)
W.A.P. Smit, De dichter Revius (1928)
Catharina Ypes, ‘II. Toenemende belangstelling voor Petrarca tijdens de Zestiende eeuw’ In: Petrarca in de Nederlandse letterkunde (1934)
Joost van den Vondel, ‘De Parnas Aen de Belt. Verscheide Dichten in Denemerck gedicht Door J. V. Vondel.’ In: De werken van Vondel. Deel 8. 1656-1660 (1935)
Jan L. Walch, ‘Renaissance-dichters’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
G.S. Overdiep, ‘Carel van Mander door Prof. Dr. G.S. Overdiep’, ‘Carel van Mander’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 3 (1944)
Paul de Keyser, ‘[De Gulden Passer 1944]’, ‘Een onbekende titelblad-teekening van Karel van Mander: het frontispice van den ‘Spieghel der schrijfkonste’ (1605). door Paul de Keyser’ In: De Gulden Passer. Jaargang 22 (1944)
P. Geyl, ‘6. Omwentelingen in het cultuurleven’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
H. van de Waal, ‘Deel I’, ‘Voorbericht’ In: Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800 (1952)
August Vermeylen, ‘Van Mander’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1955)
Gerard Brom, Schilderkunst en literatuur in de 16e en 17e eeuw (1957)
J.C. Arens, ‘Apolloos aanspraack: Bredero benut van Mander en Florianus.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 77 (1959-1960)
G. Geerts, Genus en geslacht in de Gouden Eeuw (1966)
G.P.M. Knuvelder, ‘Rond Amsterdam’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2 (1971)
E.K. Grootes, ‘E.K. Grootes Hessel Miedema. Karel van Mander (1548-1606). Het biobibliografisch materiaal.’ In: Spektator. Jaargang 1 (1971-1972)
M.J.M. de Haan en Wim Vermeer, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 67 (1974)
W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk V De rederijkers-vertalingen van Vergilius en Homerus’ In: Kalliope in de Nederlanden (1975-1983)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Een bruiloftsdicht van Karel van Mander’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92 (1976)
Arnold Houbraken, ‘De groote schouburgh Der Nederlantsche konstschilders En schilderessen.’ In: De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (3 delen) (1976)
R. Breugelmans, Magda Devos, R.A. Ebeling, A. Sassen, L. Strengholt, P.E.L. Verkuyl, Wim Vermeer en C.A. Zaalberg, ‘Boekbeoordeling’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94 (1978)
Nop Maas en M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 75 (1982)
G. Gyselen, ‘Le livre des peintres (1604) de Karel van Mander’ In: Septentrion. Jaargang 12 (1983)
B.C. Damsteegt, M.H. Schenkeveld, Bert van Selm, P.G.J. van Sterkenburg, Jan Stroop, M.C. van den Toorn en W. Waterschoot, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 99 (1983)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen en Anne de Vries, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
G.J. van Bork, Bernt Luger, F.P. van Oostrom, Herman Pleij, Marijke Spies, Hanna Stouten, Petra Veeger en P.J. Verkruijsse, ‘Recensies’ In: Literatuur. Jaargang 2 (1985)
K.J. Bostoen, G. Geerts, Luc de Grauwe, M.H. Schenkeveld en P.E.L. Verkuyl, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 101 (1985)
S.A. Vosters, 'Spaanse en Nederlandse literatuur. De wederzijdse invloeden' (1985)
C.J.M. Jansen, P. Schellens, M.H. Schenkeveld, S. Paul Verluyten en W. Waterschoot, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 79 (1986)
Wim Vermeer, ‘W. Vermeer Karel van Manders ‘Strijdt tegen onverstandt’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 102 (1986)
S.A. Vosters, ‘De bekendheid met de Nederlandse letterkunde in het Spanje van de Gouden Eeuw door Dr. S.A. Vosters’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986 (1986)
G.A. Bredero, ‘Toegift’ In: Verspreid werk (1986)
G.A. Bredero, ‘3 Bredero en de Van Manders’ In: Verspreid werk (1986)
G.A. Bredero, Verspreid werk (1986)
Marijke Spies, ‘Vondel tussen Van Mander, Heinsius en Hooft Marijke Spies’ In: Spektator. Jaargang 17 (1987-1988)
Eric J. Sluijter, 'Belering en verhulling? Enkele 17de-eeuwse teksten over de schilderkunst en de iconologische benadering van Noordnederlandse schilderijen uit deze periode' (1988)
Piet Visser, ‘De artes als zinnebeeld: over doopsgezinden en hun relatie tot kunst en wetenschap Piet Visser’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 5 (1989)
E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem, ‘319 Mander, Carel van’ In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (1990)
H. Duits, 'De levens der doorluchtige poeeten' I+II (1991-1992)
Hessel Miedema, ‘Over de betrouwbaarheid van Karel van Mander Hessel Miedema (Amsterdam)’ In: Colloquium Neerlandicum 11 (1991) (1992)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
H. Duits, ‘Het leven van Karel van Mander. Kunstenaarsleven of schrijversbiografie? H. Duits’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 9 (1993)
Wim Vermeer, 'Den Nederduytschen Helicon' (1993)
Hessel Miedema, ‘[Deel 2]’, ‘Dageraad der gouden eeuw Hessel Miedema’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 10 (1994)
Jan van Hout, ‘De Leidse rederijkerswedstrijd van 1596’ In: Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596 (1994)
Jan van Hout, ‘De jurygedichten’ In: Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596 (1994)
[tijdschrift] Zeventiende Eeuw, De, ‘Boek twee van Karel van Manders Wtbeeldinge: de hiërogliefen Hanneke Prins’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 11 (1995)
W. Waterschoot, 'Marot or Ronsard? New French Poetics among Dutch Rhetoricians in the Second Half of the 16th Century' (1995)
Marc Van Vaeck, ‘‘Who Described the Art of Painting in so Edifying and Instructive a Manner’’ In: The Low Countries. Jaargang 3 (1995-1996)
Hessel Miedema, ‘[Deel 2]’, ‘Dageraad en avondschemer Hessel Miedema’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 12 (1996)
Theo Hermans, ‘14 Karel van Mander (vert.), Bucolica en Georgica, Dat is / Ossen-stal en Landt-werck P. Virgilii Maronis, Prince der Poëten. Nu eerst in Rijm-dicht vertaelt / door K.V. Mander. Haarlem: Gillis Rooman, 1597’ In: Door eenen engen hals. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1550-1670 (1996)
H.M. Borst, Paul Dijstelberge, Anneke C.G. Fleurkens, Willem Frijhoff, Ton Harmsen, Marjolein 't Hart, C.L. Heesakkers, Ton Hoenselaars, W.J. op 't Hof, E.M. Kloek, H. Krop, Fred van Lieburg, Hans Luijten, Hessel Miedema, Dirk Jaap Noordam, Karel Porteman, B.A.M. Ramakers, Rudolf Rasch, Herman Roodenburg, Mieke B. Smits-Veldt, A. Agnes Sneller, K. van der Stighelen, P.E.L. Verkuyl, H. Vlieghe, W. Waterschoot en Adrienne M. Zuiderweg, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 13 (1997)
Willem van Toorn, ‘Landschap en literatuur’ In: Leesbaar landschap (1998)
Johan Koppenol, ‘Johan Koppenol & Garrelt Verhoeven Krakeel in het bloemperk.’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
Hessel Miedema, ‘Karel van Manders tijd Hessel Miedema’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 17 (2001)
Johan Koppenol en Garrelt Verhoeven, 'Krakeel in het bloemperk. Rederijkers, tulpen en vreemdelingenproblematiek in 1611' (2001)
Anke van Herk, Johan Koppenol, Bertram Mourits en Hans Renders, ‘[Gelezen]’ In: Literatuur. Jaargang 21 (2004)
Jan Bloemendal, Rudolf Dekker, T.B. Deneire, H. Duits, Anneke C.G. Fleurkens, Michiel van Groesen, Ton Harmsen, Vincent Hunink, E.M. Kloek, Anton van der Lem, Clé Lesger, Dirk van Miert, H.J.M. Nellen, Robert Schillemans, Jacob van Sluis, N.F. Streekstra, Boukje Thijs en H. Vlieghe, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 21 (2005)


Terug naar overzicht