Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Pieter Cornelisz. van Rijck, Schilder van Delft.

De Oeffenaers onser Const, die buytens Landts besonder in Italien, hun langhen tijt hebben onthouden, t'huys weder comende, brengen gemeenlijck mede eenighe wijse oft ghedaente van wercken, die de gemeen oude Nederlandtsche in schoonheyt en treflijckheyt te boven gaet, oft daer men soo een onghewoon gheestighe aerdicheyt in siet. Dit heeft men oock soo bevonden aen de handelinghe van Pieter van Rijck, Schilder, geboren te Delft, welcken de Teycken-const aenving te Delft, by Iacob Willemsz. doch na den tijt van twee maenden, werdt van de Const ghenomen, en op ander dinghen gehouden den tijt van dry Iaren. Doe werdt hy door lust weder tot de Const ghedreven, en quam leeren by Hubrecht Iacobsz. een goet Schilder en Conterfeyter te Delft. Hier was Pieter aen teyckenen ses Maenden, en soo veel

[fol. 298v] origineel

tijts oock aen de verwen en het schilderen. Daer naer begaf hy hem met den Meester nae Italien, alwaer hy bleef den tijt van 15. Iaer, werckende met veel verscheyden Meesters, oock voor veel Princen, Heeren, Prelaten, Moniken, Nonnen, en alderley volck, meest in alle plaetsen van Italien, so van Oly-verwe, als op den natten kalck. Hy is dit Iaer 1604. een Man van 36. Iaren, woonende te Haerlem, alwaer hy oock verscheyden fraey dinghen heeft gedaen, so groot als cleen. Onder ander, een stuck van een keucken, wesende eenen Rijckeman en Lasarus, en staet buyten Haerlem tot de Siecken. Eyndlinghe heeft hy ghedaen op eenen seer grooten doeck een keucken, met veelderley ghevoghelte, en ander dinghen, met oock verscheyden beeldekens, beesten, en ghedierten. Hy heeft een fraey maniere, welcke genoech uytwijst en te kennen gheeft, dat hy veel nae Bassaens dinghen ghedaen heeft, en is seer veerdigh en aerdigh van handelinge. Sijn wercken die veel hier en daer gesien worden, ghetuygen hem een groot Meester in onse Const te wesen, soo in ordinantien, als oock in Conterfeytselen.