Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1. A.W. Sijthoff, Leiden 1911


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Huygens, Constantijn (2)]

HUYGENS (Constantijn) (2), geb. 10 Maart 1628 te 's Gravenhage, begr. aldaar 2 Nov. 1697, was de oudste zoon van den voorg. en van Susanna van Baerle. Hij ontving thuis onderricht van Hendrik Bruno, den gouverneur der kinderen van Huygens, en werd 12 Mei 1645, tegelijk met zijn iets jongeren broeder Christiaan (2), te Leiden als student ingeschreven. Daarna hielp hij zijn vader een tijd lang als secretaris van Frederik Hendrik en van Willem II. In Mei 1649 begon hij eene langdurige reis naar Frankrijk en Italië. Zijn vader vroeg in 1654 voor hem de betrekking van ontvanger van het domein te Geertruidenberg en in het volgende jaar die van raad van den Prins, maar Amalia van Solms benoemde een ander. Later heeft zijn vader twee malen tevergeefs getracht voor hem het ambt van raadsheer in het Hof van Holland te veroveren. 24 Febr. 1672, toen Willem III tot kapitein-generaal werd benoemd, koos hij Constantijn Huygens Jr. tot zijn secretaris; hij heeft dat ambt tot zijn dood bekleed. Huygens was een zeer ontwikkeld man; hij deelde in al de onderzoekingen van zijn beroemden broeder, was een smaakvol latijnsch dichter en een groot kenner van schilderijen. Maar hij stelde toch nog meer belang in allerlei nesterijen en men vindt in zijne Journalen - zij zijn uitgegeven in de Werken van het Hist. Gen. Nieuwe Serie, no. 23, 25, 32 en 46; een register daarop verscheen in no. 22 der Derde Serie - in de allereerste plaats de chronique scandaleuse van zijn tijd. Voor de gewichtige gebeurtenissen, die hij van nabij heeft kunnen zien, had hij geen oog. Huygens is 28 Aug. 1668 getrouwd met Susanna Rijckaert (gest. 21 Sept. 1712); het paar woonde eerst bij vader Constantijn in, maar koos in 1680 eene eigen woning. Hun eenige zoon Constantijn (5 Febr. 1674 - Oct. 1697) is vóór zijne ouders overleden. - Het hs. der journalen en der latijnsche gedichten van Constantijn Huygens Jr. - de laatste zijn niet uitgegeven - bevindt zich in de bibl. der Kon. Academie te Amsterdam. Zijn portret als twaalfjarige knaap staat op de schilderij van A. Hanneman in het Mauritshuis te 's Gravenhage.

Worp