Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4. A.W. Sijthoff, Leiden 1918


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Enschedé, Johannes (2)]

ENSCHEDÉ (Johannes) (2), mede lid van bovengenoemde firma, 16 Nov. 1750 te Haarlem geb. en overl. ald. 29 Juli 1799. Reeds op 15-jarigen leeftijd (12 Sept. 1765) werd hij te Leiden als student ingeschreven en promoveerde 17 Apr. 1770 tot Litt. hum. Dr. op een diss. de Tutelis et insignibus navium, en 20 Apr. 1771 tot Jur. Utr. Dr. op Theses.

Aanvankelijk als advocaat in zijn geboorteplaats gevestigd, moest hij weldra wegens velerlei andere bezigheden die betrekking laten varen. Hij was n.l. lid der Kleine Bank van Justitie, lid der provisioneele Stadsregeering en Municipaliteit, lid van Teyler's Natuurk. Genootschap en van de Holl. Maatsch. van Wetenschappen, regent van het St. Elizabeth's-Gasthuis en van de hofjes van Staats en Noblet.

Begaafd met bijzondere voorliefde voor de classieken, breidde deze Joh. E. de bibliotheek der firma uit door aankoop van Grieksche en Latijnsche schrijvers. Reeds als student had hij een werkzaam aandeel genomen aan de samenstelling van den Catalogus der Stadsbibliotheek te Haarlem.

Joh. E. was in 1783 gehuwd met Johanna

[p. 573]

Elisabeth Swaving (overl. 1826), die hem twee zonen schonk: Johannes (3) (die volgt) en Christiaan Justus, den vader van A.J. Enschedé (III kol. 351).

Een geschilderd portret en een miniatuur, door onbekenden, bij Mr. A.J. Enschedé te Haarlem. Twee portretten, door onbekenden geschilderd, waren bij Mr. Joh. Enschedé te Haarlem. Een pastel, door onbekende, bij Mr. Ch. Enschedé te Haarlem. Een portret door onbekende in het Hofje de Noblet te Haarlem.

Zuidema