De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640


auteur: Joost van den Vondel


editeur: Leo Simons, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn, H.W.E. Moller, J.F.M. Sterck en C.G.N. de Vooys


bron: J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller, C.G.N. de Vooys, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn. en L. Simons (eds), De werken van Vondel. Derde deel 1627-1640. De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1929


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 182]

Amsteldams Wellekomst
Aen den doorluchtighsten en hooghgeboren Vorst
Frederick Henrickaant.*

door Gods genade Prince van Oranjen &c.
Den 10. van Grasmaend des Iaers 1628.

 
Welkoom, welkoom, Welhems Soon.vs. 1
 
Neem mijn' Keyserlijcke kroon,2
 
Die uw grootvaer plagh te draegen;3
 
Doen de Duytschen voor hem laegen
5
Op hun aensicht, in het stof:4-5
 
Welkom in mijn Princenhof.6
 
O hoe schateren mijn' saelen,
 
Nu 't haer beuren magh t'onthaelen8
 
Dit doorluchtigh Hollandsch bloed;
10
Hier gewonnen, hier gevoed,
 
Onder 's krygs alarmtrompetten,
 
Onder 't dondren der musketten,
 
Onder 't barsten van 't metael,
 
Onder 't knarssen van het stael,
15
Onder 't sweyen van de vaenen.15
 
Kan mijn' vreugd wel sonder traenen
 
Wellekomen desen vorst,
 
Die noch onlangs met sijn' borst,
 
Met een onbekommert harte
20
'sVyands schut en yser tarte;
 
Yser dat van dichte by
 
Trof een' hopman aen sijn' sy?22
[p. 183]
 
'tScheld dat doock vol schricx en beven:23
 
Al te mild van bloed en leven24
25
Is die krijgsheld voor sijn volck,
 
Kreet de vlietnymf wt haer' kolck.
 
Y en Amstel met haer stemde.27
 
Ick verslegen driemael hemde,28
 
t'Elckens met een' diepen sucht,
30
Om te scheppen 's levens lucht:
 
Want ick nau 'tgevaer kon kroppen;31
 
En de schrick my toe quam stoppen
 
Watme dient tot ademtoght:
 
En soo ras ick spreken moght34
35
Steende ick vol bekommeringen:
 
Nimmermeer wil God gehingen36
 
Dat een slagh of scheut mijne hoop
 
Met dien Staetenpyler sloop.
 
Hemel keer die nederlagen39
40
Van dien Mars, die soo veel' slagen40
 
Heeft van kindsbeen wtgestaen,41
 
Over veld en Oceaen,
 
Diepe stroomen doorgeswommen,
 
Hooge bergen overklommen,
45
Swaere toghten wtgevoert,
 
Nacht en dagh de trom geroert,
 
Soo veel' starcke steên beronnen,47
 
Selfs noch onlangs Grol gewonnen,
 
In't gesicht van 's vyands maght;
50
Doen de groote Phlippes dacht:
 
't Is met Holland omgekomen,51
 
Zedert het geweld de vromen52
 
Heeft ten setel wtgeruckt;
 
En de wysheyd neergebuckt,54
55
Met haer' gryse silverhayren,
 
Met haer' zidderende jaeren,
 
Wachte na den jongsten slagh:57
 
Die haer 't hoofd nam, 't land 't gesagh:58
[p. 184]
 
Zedert 't luck, hunne hand ontwrongen,59
60
Is met kracht te rug gesprongen:
 
Hollands seenwen afgesneen61
 
Sleept het kreupel na sijn' leên.62
 
Ydel waeren dees' gedachten,
 
Doen de posten tyding bragten
65
Van den overgang der stad,65
 
Die ons heyr vergeefs eer had66
 
Tweemael met een' wal besloten.
 
'k Valle met mijn' speelgenooten,
 
Edel held, te voet voor u:
70
'k Bid weest voor u selven schuw:70
 
Wilt u van't gevaer wat spaenen:71
 
Spaer u om uwe onderdanen,
 
Om uw' kleenen Willem doch,
 
Nau gespeent van 's voesters sogh:
75
Dat hy aen uw' sy' magh wennen:75
 
Bussen losen, paerden mennen76
 
Leeren, onder uw beleyd;
 
Daerghe 't land met lijcken spreyt:
 
Datmen segge: sie te gader
80
Moedigh draeven soon en vader,
 
Als Aeneas de Trojaen,
 
Met den groeyenden Ascaen.81-82
 
'tLot dat spaerse lang te saemen:
 
'tLot wil geven dat hunn' naemen
85
Spanjen soo ontsaghlijck sijn
 
Als de blixems van Iupyn.
 
O Doorluchtighste der helden!
 
Al te selden, veel te selden
 
Sagh u Y en Amstelstroom.
90
Driemael overwellekoom.90
 
Waerghe komt uw' treden setten
 
Krygen keuren en Stads wetten
 
Nieuwe kracht, en haet en twist
 
Stuyven wegh als roock en mist:
95
En die ongetoomde tongen,
[p. 185]
 
Die soo stout en onbedwongen
 
Galmden oproer bloed en moord,
 
Swygen stil aen yeder oord.
 
All' mijn' trouwe burgeryen
100
Eenigh in uw' komst verblyen.100
 
Geen' Megeere geeft sich bloot.101
 
Elck het hoofd leyd in den schoot.
 
Doen de windvorst deed verstroyen,103
 
Op de zee, de vloot van Trojen,
105
Sweegh al 't bulderen op 't vlack,
 
Alsoo ras Neptuyn weer stack
 
't Hoofd van wt de holle baeren:
 
Waer sijn wagen quam gevaeren
 
Lagh de woestigheyd getemt,
110
En 't oneffen glad gekemt:110
 
Even soo ghy nau verscheenen,111
 
Wat geraeckt was op de beenen,112
 
Wat my dreyghde met gevaer
 
Van een' schipbreuck al te swaer,114
115
Set sich voor uw' Godheyd neder.115
 
Van uw voorhoofd straelt moy weder,
 
En April geen' May en wyckt,
 
Die met verwe en bloemen pryckt.
 
'k Had met veel meer praels behangen119
120
Vw' doorluchtigheyd ontfangen;
 
Maer ick weet wel hoe ghy acht
 
Waere deughd de rijcxste pracht:
 
Hier mee (lof den heer der heeren)
 
Kan ick noch een' sael stoffeeren:
125
Mannen heb ick, soomen 't vraeght,
 
Daer mijn raedhuys moed op draeght:126
 
Onder dese, in raeds beraeming,127
 
Blinckt de schranderheyd van Vlaming,128
 
Pols oprechtigheyd heel braef,129
130
En de dapperheyd van Graef:
 
Mannen (laet de nijd wat grimmen)
[p. 186]
 
Die mijn' vesten deden klimmen:132
 
Sulcke soeck ick by de kaers.
 
'k Hebbe'r oock noch Hasselaers,134
135
Die hunne halsen voor my waegen;
 
Die hun vaders degen dragen,
 
Welcke op't Spaensche knokebeen137
 
Sijn geschaert voor 't algemeen.138
 
Errefvyanden van Spanjen,
140
Errefvrienden van Oranjen;
 
Daer een Veldheer meed bestuwt141
 
Voor geen' seven legers gruwt.
 
Laet de vyanden vry drieschen,143
 
Laet de draeckenkoppen brieschen;
145
Noyt ging Hollands fiere leeu
 
Druypen voor den draeckenschreeu:146
 
Maer hy schutte op sijne tanden147
 
Schenden, moorden, blaecken, branden.
 
En geen springvloed brack mijn' dam,
50
Watter oock van 't Westen quam.
 
Gaet mijn Prins te velde trecken
 
'k Sal sijn' rechterhand verstrecken,152
 
Of een' senuw aen dien arm,
 
Die tot Hollands schut en scharm154
155
Ruckt de klingen wt der scheede:
 
En myn burgery in vrede,
 
Midden onder het getier,
 
Sal in 't hart met offervier
 
FREDRICK HENRICX lof vermeeren,
160
En sijn' groote Godheyd eeren.
 
Welkoom, welkoom, Welhems soon.
 
Neem mijn' Keyserlijcke kroon,
 
Die uw Grootvaêr plagh te voeren,
 
Doen hem alle vorsten swoeren.
165
Welkoom heldendichters stof.165
 
Wellekoom in mijn Princenhof.

EYNDE.