auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Joost van den Vondel

geboren: 17 november 1587 in Keulen
overleden: 5 februari 1679 te Amsterdam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
I.V. Vondellen

lid van: Wit Lavendel

Biografie(ën) over Joost van den Vondel

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 6 VIC-ZYP (1827)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 19 (1876)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 60 (1896)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 60 (1896)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918)
Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Deel 1. 1605-1620 (1927)
Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Deel 2. 1620-1627 (1929)
Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Deel 4. 1640-1645 (1930)
Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Deel 5. 1645-1656 (1931)
Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Deel 7. Vertalingen uit het Latijn van Vergilius, Horatius en Ovidius (1934)
Gerard Brom, Vondels geloof (1935)
Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Deel 9. 1660-1663 (1936)
Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Deel 10. 1663-1674 (1937)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving (1977)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
Geeraardt Brandt de jonge, Het leven van Joost van den Vondel (1986)
Geeraardt Brandt de jonge, Het leven van Joost van den Vondel (2000)

Werken van Joost van den Vondel

Gysbreght van Aemstel, d' ondergang van zijn stad en zijn ballingschap, ? (12de druk)
Klinckdicht of Misbruik des kerkelyken bans, ? (?)
Voor de Leydsche weezen, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXVIII, ?
Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost, 17de eeuw (handschrift)
Schriftuerlijck bruylofts reffereyn, 1605
Het Pascha ofte de Verlossinge Israels wt Egypten, 1612
Den gulden winckel, 1613
Hymnus ofte Lof-gesangh over de wijdberoemde scheepsvaert der Vereenighde Nederlanden, 1613
De vaderen, 1616
Vorsteliicke warande der dieren, 1617
De heerlyckheyd van Salomon, 1620
De helden Godes des ouwden verbonds, 1620
Hierusalem verwoest, 1620
De verniewde gulden winckel, 1622 (2de druk)
Lof der zee-vaert, 1623
Stryd of kamp, tusschen kuyscheyd en Geylheyd, 1624
Minne-plicht ende kuysheyts-kamp, 1625-1626
Palamedes oft Vermoorde onnooselheyd, 1625
De Amsteldamsche Hecuba, 1626
Geboorteclock van Willem van Nassau, 1626
Rommel-pot van 't hane-kot, 1627
Verovering van Grol, door Frederick Henrick, Prince van Oranje, 1627
Hippolytus of Rampsalige kuyscheyd, 1628
De Rynstroom, 1629 of 1630
Een otter in 't bolwerck, 1630
Harpoen, 1630
Roskam, 1630
Decretum horribile, 1631
Uitvaert van mijn dochterken, 1633
Huigh de Groots Josef of Sofompaneas, 1635
Lyckklagt aan het vrouwekoor, over het verlies van mijn ega, 1635
Het Pascha ofte de Verlossinge Israëls uyt Egypten, 1636 (?)
Gysbreght van Aemstel, 1637
Elektra, 1639
Maeghden, 1639
Gebroeders, 1640
Joseph in Dothan, 1640
Joseph in Egypten, 1640
Peter en Pauwels, 1641
Brieven der Heilige maeghden, martelaressen, 1642
Hierusalem verwoest (alleen scans beschikbaar) , 1642 (?)
Ovidius' Heldinnebrieven, 1642
Maeghden, 1643 (?)
Joseph in Dothan, 1644 (?)
Maeghden, 1644 (?)
Verscheide gedichten, 1644
Altaergeheimenissen, 1645
Hekeldichten, 1646
Maria Stuart of Gemartelde majesteit, 1646
Publius Virgilius Maroos Wercken, 1646
Leeuwendalers, 1647
Poesy, ofte Verscheide gedichten (2 delen), 1647
Salomon, 1648
Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste, 1650
Poesy, ofte Verscheide gedichten, 1650 (2de druk)
Palamedes oft Vermoorde onnozelheit, 1652 (?)
Lucifer, 1654
Q. Horatius Flaccus lierzangen en dichtkunst, in het rijmeloos vertaelt, 1654
Speelstryt van Apollo en Pan, 1654
Uitvaert van Orfeus, 1654
Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam, 1655
Ondergang van Troje. Virgilius tweede boeck van Eneas, in Nederduitsch gedicht, 1655
De Parnas aen de Belt, 1657
Koning Davids harpzangen, den Nederduitschen toegezongen, 1657
Salmoneus, 1657
Afbeeldingen der stamheeren, 1658
Maeghdepalm voor Anna Bruining, 1658
Zeemagazyn gebouwt op Kattenburgh t'Amsterdam, 1658
De Noortsche Nachtegael. Op de wijze van Arent Pieter Gijzen etc, 1659
Gysbreght van Aemstel, 1659 (?)
Jeptha of Offerbelofte, 1659
Onderwys van het geloofshooftpunt der H. Dryeenigheit, 1659
Koning David herstelt, 1660
Koning David in ballingschap, 1660
Koning Edipus, 1660
Poëzy zijnde Verscheide gedichten. Deel 2, 1660 (3de druk)
Samson, 1660
Adonias of Rampzalige kroonzucht, 1661
Tooneelschilt of Pleitrede voor het tooneelrecht, 1661
Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Tegen d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit of Goddelijcke Voorzienigheit, 1662
Johannes de boetgezant. Begrepen in zes boecken, 1662 (?)
Batavische gebroeders of Onderdruckte vryheit, 1663
De heerlyckheit der Kercke. Haer ingang, opgang en voortgang, 1663
Faëton of Reuckeloze stoutheit, 1663
Adam in ballingschap, of aller treurspelen treurspel, 1664
Ifigenie in Tauren, 1666
Noah, of ondergang der eerste weerelt, 1667
Zungchin of ondergang der Sineesche heerschappije, 1667
Feniciaensche, 1668
Herkules in Trachin, 1668
Ovidius' Herscheppinge, 1671
Poëzy of Verscheide gedichten, 1682 (4de druk)
Salmoneus, 1685 (?)
Pascha ofte de Verlossinge Israëls uyt Egypten, 1695 (?)
Zegezang ter eeren van Frederik Hendrik Prince van Oranje, 1721
Gysbreght van Aemstel, 1745 (?)
Jan Koster (alleen scans beschikbaar) , 1869
Jurriaantjes (alleen scans beschikbaar) , 1871
De oude tolbaas (alleen scans beschikbaar) , 1873
Freule Bella (alleen scans beschikbaar) , 1878
Een roggebrood zonder wederga (alleen scans beschikbaar) , 1891
Vondel-studiën (4 delen), 1906-1910
J. van Vondels Hekeldichten (alleen scans beschikbaar) , 1909 (2de druk)
Gysbreght van Aemstel, d' ondergang van zijn stad en zijn ballingschap (alleen scans beschikbaar) , 1917 (8ste druk)
Lucifer (alleen scans beschikbaar) , ca. 1922 (7de druk)
Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp, 1937 (2de druk)
Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven, 1937 (12de druk)
Lyrische poëzie, 1942 (2de druk)
Gijsbrecht van Aemstel. D'onderganck van zijne stadt en zijn ballingschap, 1950 (16de druk)
Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven, 1950 (17de druk)
Lucifer, 1963 (2de druk)
Jefta of Offerbelofte, 1967 (2de druk)
Adam in ballingschap, 1969 (17de druk)
Lucifer (alleen scans beschikbaar) , 1973 (4de druk)
Moraliteit en satire uit de 16e en 17e eeuw, 1973 (2de druk)
Jeptha, 1977 (2de druk)
Twee zeevaart-gedichten. Deel 1. Teksten en inleiding (alleen scans beschikbaar) , 1987
Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid, 2004

Uitgaven van Joost van den Vondel

Joseph in Dotan, z.j. (?)
Voor de Leydsche weezen, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXVIII, 1788
Keur van paarlen (alleen scans beschikbaar) , 1846
De werken van Vondel, 1855-1869
De werken, 1855-1869
De werken van Vondel. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1855
De werken van Vondel. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 1857
De werken van Vondel. Deel 5 (alleen scans beschikbaar) , 1859
De werken van Vondel. Deel 6 (alleen scans beschikbaar) , 1861
De werken van Vondel. Deel 7 (alleen scans beschikbaar) , 1862
De werken van Vondel. Deel 9 (alleen scans beschikbaar) , 1864
Batavische gebroeders (alleen scans beschikbaar) , 1867
Dichtjuweelen, 1876
Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven, 1884
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 1: 1605-1620 (alleen scans beschikbaar) , 1887
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften (12 delen), 1887-1898
De werken 1618-1620. Hierusalem verwoest. De heerlyckheyd van Salomon. De helden godes. De Amsteldamsche Hecuba. Palamedes (alleen scans beschikbaar) , ca. 1888
De werken 1605-1616. Het Pascha. Den gulden winckel. De vaderen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1888
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 2: 1621-1631 (alleen scans beschikbaar) , 1888
De werken 1626-1636. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd. Josef of Sofompaneas (alleen scans beschikbaar) , ca. 1888
De werken 1618-1625. Hierusalem verwoest. De heerlyckheyd van Salomon. De helden godes, ca. 1888 (?)
De werken (16 delen), 1888-1893 (herziene druk)
De werken 1641-1645. Peter en Pauwels. Heldinnebrieven. Brieven der heilige maeghden. Grotius testament (alleen scans beschikbaar) , ca. 1889
De werken 1637-1640. Gysbreght van Aemstel. Elektra. Maeghden. Gebroeders. Joseph in Dothan. Joseph in Egypten (alleen scans beschikbaar) , ca. 1889
De werken 1648-1653. Salomon. Horatius lierzangen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1890
De werken 1645-1646. Altaergeheimenissen. Publius Virgilius Maroos wercken (deel 1) (alleen scans beschikbaar) , ca. 1890
De werken 1646-1647. Publius Virgilius Maroos wercken (deel 2). Maria Stuart. De Leeuwendalers (alleen scans beschikbaar) , ca. 1890
De werken 1660. Koning Davids harpzangen. Jeptha (alleen scans beschikbaar) , ca. 1891
De werken 1660. Koning Edipus. Koning David in ballingschap. Koning David herstelt. Publius Virgilius Maroos wercken in Nederduitsch dicht vertaelt (deel 1) (alleen scans beschikbaar) , ca. 1891
De werken 1654-1657. Lucifer, Inwydinge van't Stadthuis t'Amsterdam. Salmoneus. Koning Davids harpzangen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1891
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 3: 1631-1639 (alleen scans beschikbaar) , 1891
De werken 1660-1662. Publius Virgilius Maroos wercken in Nederduitsch dicht vertaelt (deel 2). Samson. Adonias. Bespiegelingen (deel 1) (alleen scans beschikbaar) , ca. 1891
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 4: 1639-1642 (alleen scans beschikbaar) , 1892
De werken 1662-1663. Bespiegelingen (deel 2). Joannes de Boetgezant. Batavische gebroeders. De heerlyckheit der kercke. Faëton (alleen scans beschikbaar) , ca. 1892
De werken 1664-1671. Adam in ballingschap. Ifigenie in Tauren. Zungchin. Noah. Feniciaensche. Herkules in Trachin. Ovidius Herscheppinge (deel 1) (alleen scans beschikbaar) , ca. 1893
De werken 1671. Ovidius Herscheppinge (deel 2) (alleen scans beschikbaar) , ca. 1893
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 5: 1643-1647 (alleen scans beschikbaar) , 1894
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 7: 1656-1657 (alleen scans beschikbaar) , 1895
Lucifer (alleen scans beschikbaar) , ca. 1895
Jeptha of Offerbelofte, 1895
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 6: 1648-1655 (alleen scans beschikbaar) , 1895
Gysbreght van Aemstel, d' ondergang van zijn stad en zijn ballingschap, 1895
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 10: 1660-1663 (alleen scans beschikbaar) , 1896
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 8: 1658-1660 (alleen scans beschikbaar) , 1896
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 9: 1660 (alleen scans beschikbaar) , 1896
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 12: 1671-1679 (alleen scans beschikbaar) , 1898
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 11: 1663-1670 (alleen scans beschikbaar) , 1898
J. van Vondels Hekeldichten, 1899
Leeuwendalers (alleen scans beschikbaar) , 1899
Bloemlezing uit J. van Vondel's gelegenheidsgedichten (alleen scans beschikbaar) , 1901
Joseph in Dothan (alleen scans beschikbaar) , 1903
Adam in ballingschap, of aller treurspelen treurspel, 1908
De volledige werken. Deel 2, ca. 1910
Noah (alleen scans beschikbaar) , 1910
Gijsbrecht van Aemstel. D'onderganck van zijne stadt en zijn ballingschap, 1910
De volledige werken. Deel 1, ca. 1910
Adam in ballingschap, 1910
Gijsbrecht van Aemstel, ca. 1911
Jeptha of Offerbelofte (alleen scans beschikbaar) , 1911 (3de druk)
De volledige werken (twee delen), 1911 (?)
Gijsbrecht van Aemstel, 1911-1921 (2de druk)
Vondels spelen. Deel I.2 [Palamedes of vermoorde onnoozelheid - Gijsbrecht van Aemstel - Maagden] (alleen scans beschikbaar) , 1912
Vondels spelen. Deel I.1 [Kultuurbeschouwende inleiding - Het Pascha - Hierusalem verwoest], 1912
Vondels spelen. Deel I.3 [Peter en Pauwels - Maria Stuart - Leeuwendalers] (alleen scans beschikbaar) , 1912
Vondels spelen (9 delen), 1912-1913
Vondels spelen. Deel III.1 [Koning David in ballingschap - Koning David hersteld - Adonias] (alleen scans beschikbaar) , 1913
Vondels spelen. Deel II.2 [Salmoneus - Jeftha - Samson] (alleen scans beschikbaar) , 1913
Vondels spelen. Deel III.2 [Batavische gebroeders - Faëton - Adam in ballingschap] (alleen scans beschikbaar) , 1913
Vondels spelen. Deel II. 3 [Koning David in ballingschap - Koning David hersteld - Adonias] (alleen scans beschikbaar) , 1913
Vondels spelen. Deel I.1 [Zungchin - Noah - Huygh de Groot's Sophompaneas] (alleen scans beschikbaar) , 1913 (?)
Vondels spelen. Deel II.1 [Vondels dramatiek - Gebroeders - Joseph in Dothan] (alleen scans beschikbaar) , 1913
Adam in ballingschap, of aller treurspelen treurspel, 1919 (6de druk)
Hekeldichten, ca. 1920 (3de vermeerderde druk)
Altaargeheimenissen, 1924
Jeptha of Offerbelofte (alleen scans beschikbaar) , 1926 (5de druk)
De heerlijkheid der kerke (alleen scans beschikbaar) , 1926
De werken van Vondel. Deel 1. 1605-1620, 1927
De werken van Vondel (10 dln) (WB-editie), 1927-1937
Lyrische poëzie, 1928
De volledige werken, 1929-1934
De werken van Vondel. Deel 2. 1620-1627, 1929
De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640, 1929
De werken van Vondel. Deel 4. 1640-1645, 1930
Op 's hemels ronde spil (alleen scans beschikbaar) , 1930
De werken van Vondel. Deel 5. 1645-1656, 1931
De werken van Vondel. Deel 6. Vondels Vergilius-vertalingen, 1932
De werken van Vondel. Deel 6 (alleen scans beschikbaar) , 1934
Joost van den Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. (alleen scans beschikbaar) , 1934
De werken van Vondel. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1934
De werken van Vondel. Deel 4 (alleen scans beschikbaar) , 1934
De werken van Vondel. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 1934
De werken van Vondel. Deel 5 (alleen scans beschikbaar) , 1934
De werken van Vondel, 1934
De werken van Vondel. Deel 7. Vertalingen uit het Latijn van Vergilius, Horatius en Ovidius, 1934
De werken van Vondel. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 1934
Brieven. Uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter (alleen scans beschikbaar) , 1935 (?)
De werken van Vondel. Deel 8. 1656-1660, 1935
Vondel's trilogie: Lucifer. Adam in Ballingschap. Noah (alleen scans beschikbaar) , 1935
De werken van Vondel. Deel 9. 1660-1663, 1936
De werken van Vondel. Deel 10. 1663-1674, 1937
Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, 1937
Gysbreght van Aemstel, 1937
In zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp (alleen scans beschikbaar) , 1937
Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp, 1937
Vondel brevier, 1939
Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste, 1945
Leeuwendalers, 1948
Lucifer, 1954
Jefta of Offerbelofte, 1955
Joseph in Dothan, 1962
Adonias of Rampzalige kroonzucht, 1963
Jeptha, 1966
De ziel van de poëet vertoont zich in zijn gedichten, 1967
Moraliteit en satire uit de 16e en 17e eeuw, 1968
De wereld is een speeltoneel. Klassieke toneelspelen van P. C. Hooft en Vondel, 1968
Adam in ballingschap, 1969
Bloemlezing uit zijn lyriek, 1970
Gebroeders, 1975
Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (ed. Werkgroep Utrechtse Neerlandici), 1977
Palamedes, 1979
Lucifer, 1979
Poëtologisch proza, 1979
Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam, 1982
Twee zeevaart-gedichten. Deel 2. Apparaat en commentaar (alleen scans beschikbaar) , 1987
Gijsbrecht van Aemstel, 1988
Lust tot poëzie, 1989
Gysbreght van Aemstel, 1994
Lucifer. Adam in ballingschap, of Aller treurspelen treurspel. Noah, of Ondergang der eerste wereld, 2004
Tassoos Godefroy of Hierusalem verlost, 2013

Werken vertaald door Joost van den Vondel

De heerlyckheyd van Salomon (1620)
Sofompaneas of Josef in 't Hof (1692)

Primaire teksten van Joost van den Vondel elders in de dbnl

Joost van den Vondel, ‘Oorlof Liedt ’ In: Den nieuwen verbeterden lust-hof gheplant vol uytghelesene, welgherijmde, eerelijcke, amoreuse ende vrolijcke ghesanghen (1607)
Joost van den Vondel, ‘De Jaght van Cupido’ In: Den nieuwen verbeterden lust-hof gheplant vol uytghelesene, welgherijmde, eerelijcke, amoreuse ende vrolijcke ghesanghen (1607)
Joost van den Vondel, ‘De iacht van Cvpido.’ In: Thronus Cupidinis (1618)
Joost van den Vondel, ‘Aen de Ionckvrouwen van Nederlandt.’ In: Thronus Cupidinis (1618)
Joost van den Vondel, ‘Waerschouwingh voor het Musken Van Susanna Bartholot.’ In: Amsterdams minne-beekje. Deel 1 (1637)
Joost van den Vondel, ‘[TOen Bacchus lag en sliep, en sliep]’ In: Amsteldamsche minne-zuchjens (1643)
Joost van den Vondel, ‘[Tweede deel]’, ‘Kers-nacht, ’ In: Nieu dubbelt Haerlems lietboeck, ghenaemt den laurier-krans der amoureusen (1643)
Joost van den Vondel, ‘[Cathrijn die met Diaen ten reye// gaet]’ In: Nieu dubbelt Haerlems lietboeck, ghenaemt den laurier-krans der amoureusen (1643)
Joost van den Vondel, ‘Aen den edelen HeerFrancois Ivnivs. F.Z.’ In: Wetsteen der vernuften (1644)
Joost van den Vondel, ‘[Kersnacht schoonder dan de dagen]’ In: 't Amsteldams Minne-Beeckie (1645)
Joost van den Vondel, ‘De Heunigh-korff van Dirck Casteleyn en Elisabeth de Vries.’ In: 't Amsteldams Minne-Beeckie (1645)
Joost van den Vondel, ‘[O Kersnacht, schooner dan de dagen,’ In: Geestelick vreugde-beeckje. Toe-ge-eygent aen de Hollantse jeughd (1645)
Joost van den Vondel, ‘Kers-Nacht,’ In: Haerlemsche Winter-Bloempjes Op-geoffert Aen de Vreugd-lievende Nymphjes, Gepluct uyt 'et Breyn van verscheyden Rijmers (1647)
Joost van den Vondel, ‘II.’ In: Het tweede deel van de koddige olipodrigo (1654)
Joost van den Vondel, ‘Op de kunstige Teekeningen en Bootzeerzels van Juffr. Catharina Questiers.’ In: Het tweede deel van de koddige olipodrigo (1654)
Joost van den Vondel, ‘II.’ In: De nieuwe hofsche Rommelzoo (1655)
Joost van den Vondel, ‘Slot Van de Knip-zang.’ In: De nieuwe hofsche Rommelzoo (1655)
Joost van den Vondel, ‘Op mijne afbeeldinge in het kleen door Philips de Koning.’ In: Het eerste deel van de Amsterdamse mengel-moez (1658)
Joost van den Vondel, ‘Huwelyx lof.’ In: De Nieuwe Haagsche Nachtegaal (1659)
Joost van den Vondel, ‘Op den lof van den Ystroom, Gezongen door Joannes Antonides.’ In: De Ystroom (1671)
Joost van den Vondel, ‘Op zijne Afbeelding. Substitit unda.’ In: De Ystroom (1671)
Joost van den Vondel, ‘Op den welvertaalden Agrippa. Aen de Kunstkenners.’ In: Agrippa, of De gewaande Tiberinus (1734)
Joost van den Vondel, ‘XXXIII. Christelyk Vryagielied.’ In: Letterkundig overzigt en proeven van de Nederlandsche volkszangen sedert de XVde eeuw (1828)
Joost van den Vondel, ‘LXXXV. Het zoetste.’ In: Letterkundig overzigt en proeven van de Nederlandsche volkszangen sedert de XVde eeuw (1828)
Willem Bilderdijk, Anselmus Boetius de Boodt, Pieter van Braam, Peeter de Vleeschoudere en Joost van den Vondel, ‘Vertalingen van het kerkgezang: Stabat Mater Dolorosa.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
Joost van den Vondel en Jacob Wybrand Yntema, ‘Eenige regels uit Vondel's hekeldichten, wier toepassing den geëkrden lezer zij verbleven.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1846 (1846)
Joost van den Vondel, ‘Hoe Vondel over het heilige in dramatische voorstellingen dacht.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
Joost van den Vondel, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
Joost van den Vondel, ‘Joost van den Vondel. 17 November 1587-5 Februari 1679.’, ‘[De Bibliotheek]’ In: Noord en Zuid. Jaargang 11 (1888)
C. Barlaeus, Johan van Brosterhuyzen, Jacob van der Burgh, Jacob Cats, Daniël Heinsius, P.C. Hooft, Laurens Reael, Joost van den Vondel en Jacob Westerbaen, ‘Bijlage. Lofdichten, opdracht, voorrede, enz. van de Otia (1625).’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
C. Barlaeus, H. van Beaumont, François le Bleu, Cornelis Boey, Marcus Zuerius Boxhorn, Henrick Bruno, Jacob van der Burgh, Jacob Cats, Jeremias de Decker, George Rataller Doubleth, Daniël Heinsius, Nicolaus Heinsius, P.C. Hooft, Daniël Mostart, Hendrik Nierop, Catharina Questiers, Anna Maria van Schurman, Joost van den Vondel en Jacob Westerbaen, ‘Opdracht, lofdichten, enz. van de Korenbloemen (1658).’ In: Gedichten. Deel 6: 1656-1661 (1896)
Joost van den Vondel, ‘498. O Kersnacht, schoonen dan de daegen.’ In: Het oude Nederlandsche lied. Deel 3 (1907)
Joost van den Vondel, ‘41. Wildzang. J.v.d. Vondel. J. Duin.’ In: Kun je nog zingen, zing dan mee! (1908)
Joost van den Vondel, ‘Vondel en Verwey Albert Verwey, ‘Vondels vers’. (C.A. Mees, Santpoort, 1927.)’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Joost van den Vondel, ‘Een koning Saul....’ In: Bezet bezit (1945)
Joost van den Vondel, ‘De wijnpers....’ In: Bezet bezit (1945)
Joost van den Vondel, ‘Eendracht, doch eerst recht.’ In: Bezet bezit (1945)
Joost van den Vondel, ‘Al stonden wy....’ In: Bezet bezit (1945)
Joost van den Vondel, ‘Nu dreight....’ In: Bezet bezit (1945)
Joost van den Vondel, ‘Uit Psalm 20.’ In: Bezet bezit (1945)
Joost van den Vondel, ‘Het heyrkracht....’ In: Bezet bezit (1945)
Joost van den Vondel, ‘Hoofdstuk XXIV Christus, de slavenlosser, in slavengestalte ten teeken gesteld’ In: Christus in zijn lijden. Deel 1. Christus aan den ingang van zijn lijden (1949)
Joannes Stalpaert van der Wiele en Joost van den Vondel, ‘Hoofdstuk XV Christus zich substitueerend’ In: Christus in zijn lijden. Deel 3: Christus bij den uitgang van zijn lijden (1952)
Joost van den Vondel, ‘[Nummer 2]’, ‘[Michiel de Ruyter]’ In: Neerlandia. Jaargang 61 (1957)
Maria Tesselschade Roemer Visschersdr en Joost van den Vondel, ‘Bijlage 354 Vondel's prijsvraag:’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
C. Barlaeus en Joost van den Vondel, ‘Bijlage 349 Brief van Kasper van Baerle over de Hollandsche groete van P.C. Hooft. door J. v. Vondel vertaalt.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
Joost van den Vondel, ‘[nummer 159]’, ‘Op het klokmuziek t'Amsterdam Nec mortale sonans’ In: Vlaanderen. Jaargang 26 (1977)
Joost van den Vondel, ‘1301 + Edelen gestrengen Heere den Heere P.C. Hooft, Ridder Drost Tot Muiden’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Joost van den Vondel, ‘1136 (J. v.d. Vondel aan P.C. Hooft)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Joost van den Vondel, ‘Cultuur’, ‘spiegel van de nederlanden Algemeen-Nederlandse Kroniek’ In: Neerlandia. Jaargang 92 (1988)
Joost van den Vondel, ‘Joost van den Vondel (1587-1679) Op de doorluchtige zege van Groningen’ In: 'k Wil rijmen wat ik bouw (1994)
Joost van den Vondel, ‘Joost van den Vondel (1587-1679) De nachtegaal van Amersfoort’ In: 'k Wil rijmen wat ik bouw (1994)
Joost van den Vondel, ‘Joost van den Vondel (1587-1679) Aan de leeuw van Holland’ In: 'k Wil rijmen wat ik bouw (1994)
Joost van den Vondel, ‘Joost van den Vondel (1587-1679) Op Amstelredam’ In: 'k Wil rijmen wat ik bouw (1994)
Maria Tesselschade Roemer Visschersdr en Joost van den Vondel, ‘Neêrlands beste dichter gezocht (1630)’ In: Wat wonders, wat nieuws! De zeventiende eeuw in pamfletten (2002)
Joost van den Vondel, ‘Joost van den Vondel De vos en de druyven’ In: Tiecelijn. Jaargang 18 (2005)
Joost van den Vondel, ‘Joost van den Vondel De vos en de kraen’ In: Tiecelijn. Jaargang 18 (2005)
Joost van den Vondel, ‘Joost van den Vondel De papegay en den vos’ In: Tiecelijn. Jaargang 18 (2005)
Joost van den Vondel, ‘Joost van den Vondel De vos, en 't beeld’ In: Tiecelijn. Jaargang 18 (2005)

Secundaire literatuur over Joost van den Vondel in de dbnl

Jan Vos, ‘Puntdichten’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Aan de Ed. Heeren Burgermeesteren, En Regeerders der Stadt Amsterdam, Toenze 't vertoonen van J. van Vondels Salomon met haar Ed. byzyn vereerden.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Titelplaat voor J. v. Vondels Treurspel van Lucifer.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Aan d'algemeene Rymers of galbrakers, toen J. v. Vondel het treurspel van Maria Stuart, &c.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘Joost van Vondel, &c. Door Govert Flink geschildert.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Joachim Oudaen, ‘Naarder Onderregting, Vereischt op het Onderwys der dryeenigheid: door J.v. Vondel.’ In: Nederduitse en Latynse keurdigten (1710)
H.K. Poot, ‘Op een hantschrift van Vondel, my vereert door den kunstryken heer Joan de Haes.’ In: Mengeldichten (3 delen) (1716-1722)
H.K. Poot, ‘Op de Beeltenis van Joost van den Vondel, Vorst en Vader der Nederduitsche Dichtkunst.’ In: Mengeldichten (3 delen) (1716-1722)
Lambert Bidloo, ‘Elfde boek.’ In: Panpoëticon Batavum (1720)
Lambert Bidloo, ‘Sevende boek.’ In: Panpoëticon Batavum (1720)
H.K. Poot, ‘Op de Beeltenis van Joost van den Vondel, Vorst en vader der Nederduitsche dichtkunst.’ In: Gedichten. Deel 1 (1722)
H.K. Poot, ‘Op een Hantschrift van Vondel, My vereert door den kunstryken heer Joan de Haes.’ In: Gedichten. Deel 1 (1722)
Jan Jacob Mauricius, ‘Aen den dichter van de vreugde, voorspel.’ In: Vervolg der dichtlievende uitspanningen (1754)
Lodewijk Meyer en Andries Pels, ‘Elfde hoofdstuk. Van de Volkoomenheid der Geschiedenisse in een Tooneelspel.’ In: Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poëzy (1765)
J. le Francq van Berkhey, ‘Eerste afdeeling. Derde hoofdstuk. Beschrijvende de Naams-verschillendheden der Koeijen, derzelver ras, kleuren, bont, soort van haren, kloekte en verdere bijzonderheden.’ In: Natuurlyke historie van Holland. Deel 4 (1769-1805)
[tijdschrift] Denker, De, ‘De Denker. No. 489. Den 11 Mey 1772. ['t Gedenkteken op 't Graf van Vondel tegen berispingen verdeedigd.]’ In: De Denker. Deel 10 (1772) (1773)
[tijdschrift] Denker, De, ‘De Denker. No. 520. Den 14 December 1772. [Laage afkomst, doch zeldzaame opklimming van Joan van Amstel, van Scheepsjongen tot Zee-Capitein, nevens zyne Heldendaaden en Grafschrift, door Vondel gemaakt.]’ In: De Denker. Deel 10 (1772) (1773)
[tijdschrift] Denker, De, ‘De Denker. No. 475. Den 3 February 1772. [Overdenking by het oprichten van her Grafteken voor J. van den Vondel in de nieuwe Kerk te Amsterdam, den 1. Febr. 1772.]’ In: De Denker. Deel 10 (1772) (1773)
Meinard Tydeman, ‘Dichtlievende aanmerkingen.’ In: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)
Meinard Tydeman, ‘Dichtlievende aanmerkingen over de grafschriften, bijschriften, en puntdichten.’ In: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)
Balthazar Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde (4 delen) (1782-1794)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen, over eenige Dichtstukken van vondel, en over den Ystroom van Antonides. Tweede Deel. Te Utrecht by de Wed. J.v. Schoonhoven 1783. In gr. ôctavo 278 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1783 (1783)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Proeve van Taal- en Dichtkunde; in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius; voorgesteld door B. Huydecoper. Tweede Uitgave, door wylen F. van Lelyveld. Met Byvoegsels en vermeerderingen van den Schryver, en eenige Aantekeningen van den Uitgever. III Deel. Te Leyden by A. en J. Honkoop. 1788. in gr. 8vo. 460 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1789 (1789)
Adriaan Loosjes Pzn., Het leven van Maurits Lijnslager (1808)
Jeronimo de Vries, ‘Tweede afdeeling. Opgave der dichters dezer eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
Jeronimo de Vries, ‘Vierde hoofddeel. Besluit of kort overzigt der vorderingen en verachteringen van de Nederduitsche dichtkunst gedurende de achttiende eeuw, in vergelijking van vroegere tijdperken.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
Adriaan Loosjes Pzn., Het leven van Hillegonda Buisman (1814)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Davids Tranen of de zeven Boet-zangen berijmd en met korte Aanteekeningen opgehelderd door Jakob Hendrik de Wit, naar Vondel. Ten behoeve der Algemeene Haagsche Armen. In 's Gravenhage, bij J. du Mee. In gr. 8vo. 60 Bl. f :-12-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1817 (1817)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hulde, toegebragt aan de Nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gijsbrecht van Amstel, Dec. 1818, door C. Loots, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, en Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut. Te Amsterdam, bij J. van der Hey. 1818. In gr. 8vo. 16 Bl. f :-5-8’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1819 (1819)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vondel.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1820 (1820)
Willem Hendrik Warnsinck, ‘Iets, over de karakters der hoofdpersonen in den Lucifer van Vondel. Door W.H. Warnsinck, Bz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1821 (1821)
Willem de Clercq, ‘Vierde Tijdperk. Van het midden tot het einde der zeventiende eeuw.’ In: Verhandeling ter beandwoording der vraag welken invloed heeft vreemde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen? (1824)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Drie Proeven van opheldering over den grootsten der Oud-Nederlandsche Dichters, J. van den Vondel, (als Bijvoegsel tot het hiernevens voorgedragen Ontwerp eener met doorloopende Aanteekeningen voorziene Uitgave van eenige zijner voornaamste Werken). Door Mr. B.H. Lulofs, Hoogleeraar in de Nederl. Letterk. en Welspr. te Groningen enz. enz. enz. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1830, In gr. 8vo. 36 Bl. f :-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1830 (1830)
John Bowring, ‘Iets over de Hollandsche taal- en letterkunde.’ In: Brieven (1830)
John Bowring, ‘Haarlem, 22 September.’ In: Brieven (1830)
Prudens van Duyse, ‘Vierde zang.’ In: De wanorde en omwenteling op den Vlaemschen zangberg (1830)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Leven van Joost van den Vondel.Een Lettergeschenk voor de Jeugd door H. Zeeman,Adsistent Onderwijzer. Met Platen. Te Amsterdam, bij J.B. Julio. 1831. In kl. 8vo. 100 bl. ƒ :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832 (1832)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Mengelingen.’, ‘Vondel met Roskam en Rommelpot.’ In: De Gids. Jaargang 1 (1837)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Mengelingen.’, ‘Vondel met Roskam en Rommelpot.’ In: De Gids. Jaargang 1 (1837)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Mengelingen.’, ‘Vondel met Roskam en Rommelpot.’ In: De Gids. Jaargang 1 (1837)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Mengelingen.’, ‘Vondel met Roskam en rommelpot.’ In: De Gids. Jaargang 1 (1837)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vondels Droom, Tafereel, opgevoerd ter gelegenheid van het tweede Eeuwfeest van den Schouwburg te Amsterdam, door Mr. J. van Lennep, enz. enz. Te Amsterdam, bij M. Westerman en Zoon en C. van Hulst. 1838. In kl. 8vo. 28 Bl. f :-30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1838 (1838)
[tijdschrift] Gids, De, ‘J. van den Vondel, door Geschiedkundige inleidingen, omschrijvingen in Proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.’ In: De Gids. Jaargang 3 (1839)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd. Een boek voor het algemeen, en als proeve, om dien Prins onzer oude Dichters, ook voor min geletterden, regt verstaanbaar te maken. Door Mr. B.H. Lulofs, Hoogleeraar te Groningen, Lid van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut enz. (Versierd met het Portret des vierentachtig jarigen Dichters, en voorafgegaan door eenige aanmerkingen en dichtregelen tot zijn' lof, als voorstander van regt, orde, vrijheid en verdraagzaamheid in deze en gene zaken van Staat en Godsdienst.) Te Groningen, bij J.B. Wolters. 1838. In gr. 8vo. XLVIII en 378 bl. f 5-25.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1839 (1839)
Jacob van Lennep, ‘Uitnodiging.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
F.A. Snellaert, ‘Vierde tijdvak.’ In: Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1850)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Over Vondel.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
Isaäc da Costa, ‘Bilderdijk en Vondel, uit de Feestrede van Mr Is. Da Costa.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
W.J. Hofdijk, ‘Derde tijdvak Latere Nederlandsche letteren. (Van 1550-1790.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857)
N. Donker, ‘Een dramatiesch gedicht ter eere van Joost vanden Vondel.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Maria bij 't kruis. Stabat Mater, de Latijnsche tekst, benevens eene metrische navolging. Door J.P. Heije. (Met bijlagen van Bilderdijk, Vondel en Van Braam.) Te Amsterdam bij J.H. en G. van Heteren. 1856. In gr. 8vo. 27 bl. f :-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vondel Gekroond. Lyriesch-dramatiesch Gedicht door W.J. Hofdijk. Amsterdam. Gebr. Binger. 1858. In roijaal 8vo. VI en 56 bl. f 1 - :’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1859 (1859)
Willem Bilderdijk, ‘Vondel.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 13 (1859)
Adrianus Bogaers, ‘Losse aanmerkingen betrekkelijk woorden, bij Vondel voorkomende.’ In: De Taalgids. Jaargang 5 (1863)
J.A. Alberdingk Thijm en W.J.C. van Hasselt, ‘Genealogische aanteekeningen over Nederlandsche Letterkundigen en Kunstenaars, Door Mr W.J.C. van Hasselt en J.A. Alb. Th.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm en W.J.C. van Hasselt, ‘Over Vondel.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Genealogische Aanteekeningen over Nederlandsche Letterkundigen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
Adrianus Bogaers, ‘Losse aanmerkingen betrekkelijk woorden, bij Vondel voorkomende, door Mr. A. Bogaers. (Zie Dl. V. bl. 225.)’ In: De Taalgids. Jaargang 6 (1864)
J. van Vloten, ‘Germanismen en woordverklaring bij Vondel;’ In: De Taalgids. Jaargang 6 (1864)
J. van Vloten, ‘Woordverklaring in Vondel.’ In: De Taalgids. Jaargang 6 (1864)
Adrianus Bogaers, ‘Losse aanmerkingen betrekkelijk woorden, bij Vondel voorkomende door Mr. A. Bogaers.’ In: De Taalgids. Jaargang 6 (1864)
E.J. Potgieter, ‘XV Gedroomd paardrijden. Antwoord aan de vrouwe van Meerhof.’ In: De werken (1864-1898)
Adrianus Bogaers, De Taalgids. Jaargang 7 (1865)
Adrianus Bogaers, De Taalgids. Jaargang 7 (1865)
J. van Vloten, ‘Woordverklaring bij Vondel, afkapping van ig, germanismen, enz.’ In: De Taalgids. Jaargang 7 (1865)
Adrianus Bogaers, De Taalgids. Jaargang 7 (1865)
J. van Vloten, ‘WOORDVERKLARING BIJ VONDEL, AFKAPPING VAN IG, GERMANISMEN, ENZ.’ In: De Taalgids. Jaargang 7 (1865)
Adrianus Bogaers, De Taalgids. Jaargang 7 (1865)
E.J.P. Jorissen, ‘Helmers en zijn Hollandsche natie. Door E.J.P. Jorissen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1866 (1866)
Willem Gerard Brill, ‘Tweede hoofdstuk. De Moderne Dramatische poëzij.’ In: Nederlandsche spraakleer. Deel III. Stijlleer (Rhetorica. Letterkundige encyclopedie en kritiek) (1866)
Willem Gerard Brill, ‘Tweede hoofdstuk. De Idylle.’ In: Nederlandsche spraakleer. Deel III. Stijlleer (Rhetorica. Letterkundige encyclopedie en kritiek) (1866)
J. van Vloten, ‘Historische Aanteekeningen over Letterkundigen en Kunstenaars.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
Jan Willem Brouwers, ‘Over eenige Dramatische Karakters bij Vondel.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
Jan Willem Brouwers, ‘Over eenige Dramatische Karakters bij Vondel.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
[tijdschrift] Taalgids, De, De Taalgids. Jaargang 9 (1867)
[tijdschrift] Taalgids, De, De Taalgids. Jaargang 9 (1867)
[tijdschrift] Taalgids, De, De Taalgids. Jaargang 9 (1867)
[tijdschrift] Taalgids, De, De Taalgids. Jaargang 9 (1867)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De vondelsfeesten.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
A.C. Loffelt, ‘Vondel en de Vondelsfeesten, door een Engelschman beoordeeld, door A.C. Loffelt.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
Aart Admiraal, ‘Meizondag in het Vondelspark. Een teekening van Bato van de Maas.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1869 (1869)
Willem de Clercq, ‘Hoofdstuk II. 1812.’ In: Naar zijn dagboek (1869)
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Vondel met Roskam en Rommelpot.’, ‘I.’ In: Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 2 (1870)
H. Prins de Jong, ‘De Betrekking tusschen Hooft en Vondel. Historisch-kritische studie over den Muiderkring, door H. Prins de Jong.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het Schouwtooneel, iets ijdels of iets edels?’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vondels ‘Dichterlijke moraliteit’. II.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘‘Vondel's dichterlijke moraliteit’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vondels Geboortehuis.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
H. Prins de Jong, ‘De Betrekking tusschen Hooft en Vondel. Historisch-kritische studie over den Muiderkring, door H. Prins de Jong.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De liefdesgeschiedenissen van twee Nederlandsche dichters.’ In: De Gids. Jaargang 35 (1871)
Johan Hermann Christian Heyse, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 35 (1871)
J.J. Backer Dirks, W.C. van Manen, H.M.C. van Oosterzee, Samuel Reinier Johan van Schevichaven en Willem Pieter Wolters, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1872 (1872)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Baertiën Hooft.’ In: De Gids. Jaargang 37 (1873)
Willem Doorenbos, ‘III. De Nederlandsche letterkunde in de 17de en 18de eeuw.’ In: Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde. Deel 2 (1873)
Lina Schneider en Christiaan Nicolaas Wybrands, ‘Vondel und kein Ende! I. Vondels familie en zijn geboortehuis, door’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vondels ‘dichterlijke moraliteit’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
T.T.H. Jorissen en Joan van Oldenbarnevelt, ‘Palamedes-Oldenbarnevelt. Door Dr. Theod. Jorissen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1876 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, Portretten van Joost van den Vondel (1876)
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Vondel's kleinere gedichten, opgehelderd door Lulofs.’ In: Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 3 (1876)
[tijdschrift] Gids, De, ‘De boeken der vorige maand.’ In: De Gids. Jaargang 41 (1877)
Jan Willem Brouwers, ‘Iets Nieuws over Vondel, door J.W. Brouwers, Pr.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
Nicolaas de Roever, ‘Vondels Woning in de Warmoesstraat, met ‘lendenen’ en verdere geburen Door Mr N. de Roever, Az.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
Pieter Marius Nicolaas Jan Génard, ‘Vondel en de Zijnen. Over Couvrechef, door P. Génard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
Johan Hermann Christian Heyse en Samuel Adrianus Naber, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 43 (1879)
Nicolaas de Roever, ‘Vondels woning.’ In: De Gids. Jaargang 43 (1879)
C. Honigh, ‘In 's levens lente weggerukt.’ In: De Gids. Jaargang 43 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Over Vondel als dramatiesch dichter, en meer bizonder over zijn ‘Leeuwendalers’.’ In: De Gids. Jaargang 43 (1879)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Letterkundig overzicht.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 2 (1879)
W.J.A. Jonckbloet, ‘Het Brandt-Vondel vraagstuk.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 1 (1881)
H.L. Drucker, Pieter Rutger Feith, Johan Hendrik Gallée, Johan Hermann Christian Heyse, J. van Loenen Martinet en Max Rooses, ‘Bibliograpisch album.’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
L. Leopold en Joh. A. Leopold, ‘Op Joest van Vondel. (Heerlen.)’ In: Van de Schelde tot de Weichsel. Deel 1: Frankrijk - Zuid-Nederland - Noord-Nederland (1882)
Cd. Busken Huet, ‘XXXIV [Vondel en de Franschen]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘XXXIII [Vondel en de klassieken]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘Joost van den Vondel.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 1 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘J.A. Alberdingk Thijm.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 25 (1884)
Jacob Bartus Meerkerk, ‘Iets over Hooft en Vondel.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 8 (1885)
J.H.W. Unger, ‘Een document over Vondel's bekeering door J.H.W. Unger.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 1 (1885-1886)
J.G. Frederiks, ‘Vondel's albumblaadje voor Jacob Heiblocq.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5 (1886)
Norbert van Reuth, ‘Vondel, de lierdichter. Letterkundige studie.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5 (1886)
Abraham Seyne Kok, ‘Het Lied bij Vondel.’, ‘[De Bibliotheek]’ In: Noord en Zuid. Jaargang 9 (1886)
Taco H. de Beer, ‘Boekaankondigingen.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 9 (1886)
Hendrik Claeys, ‘Lofrede op Vondel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887 (1886-1887)
Pieter Marius Nicolaas Jan Génard, ‘Aanteekening over de voorouders van Vondel, door den heer P. Génard, lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887 (1886-1887)
Hendrik Claeys, ‘Lezing. Terugkeer tot Vondel, door den heer H. Claeys, lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887 (1886-1887)
Hendrik Claeys, ‘Terugkeer tot Vondel, door den heer H. Claeys, lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887 (1886-1887)
Willem Hendrik de Beaufort, ‘Vondel's verhouding tot de kerkelijke en staatkundige twisten van den aanvang der XVIIe eeuw.’ In: De Gids. Jaargang 51 (1887)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige Kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 51 (1887)
Julien Claerhout, Lodewijk Frans Dirks en Jaak Muyldermans, ‘Boekbeoordeeling.’ In: Het Belfort. Jaargang 2 (1887)
J.A. Alberdingk Thijm, Paul Alberdingk Thijm en Wilhelm Bäumker, ‘Aankondigingen en advertentiën.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
Norbert van Reuth, ‘Vondel, als Lierdichter.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
J.A. Alberdingk Thijm, Paul Alberdingk Thijm, Joseph Dankó en Norbert van Reuth, ‘Dichtkunst, letteren. Albrecht Dürer en ‘De vier temperamenten’, door Dr Jozef Dankó.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
Norbert van Reuth, Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
Norbert van Reuth, ‘Dichtkunst, letteren. Vondel als lierdichter door N. van Reuth.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
Louis de Backer en Camille Looten, ‘De Nederlandsche letteren in Frankrijk. (Uittreksel van eenen brief aan den redacteur, geschreven den 16n November 1887.)’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Vondel herdacht op het laatste Congres te Rijsel.’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
Hendrik Claeys en Hector Claeys, ‘[Deel 1]’, ‘Bekeering van Vondel.’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
A. van Bogaert, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
Hector Claeys, ‘Bekeering van Vondel. (Vervolg van bl. 15.)’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
Johan Winkler, ‘De doopnaam van Vondels vriend Roemer Visscher.’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
Willem Kloos, ‘Literaire kroniek.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 3 (1888)
J. te Winkel, ‘Het nationaal karakter van Vondel's Poëzie.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 11 (1888)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Prof. Jan ten Brink over Vondel.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 11 (1888)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Eene goedkoope uitgave van Vondel.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 11 (1888)
Taco H. de Beer, ‘Vondel-vereering voor vijftig jaar en nu.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 11 (1888)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Nog eene uitgaaf van Vondel.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 11 (1888)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Nog eene uitgave van Vondel.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 11 (1888)
Julien Claerhout, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 4 (1889)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Vondel en Dr Jonckbloet.’ In: Het Belfort. Jaargang 4 (1889)
S. van Kerkhoff, ‘Dichtkunst, letteren. Vondel en Milton bewerkt door S. van Kerkhoff.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2 (1889)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Dichtkunst, letteren. Vondel en Milton’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2 (1889)
Frank van der Goes, ‘De opleiding van Tooneelspelers. Door F. van der Goes.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
Taco H. de Beer, ‘Boekaankondiging.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 12 (1889)
W.J.A. Jonckbloet, ‘XIII. Het politiek-kerkelijk drama.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: De zeventiende eeuw (1) (1889)
[tijdschrift] Nieuwe Gids, De, ‘Varia.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 5 (1890)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Schriftelijke taalopgaven van de examens voor de akte van hoofdonderwijzer in 1890.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 13 (1890)
W.J.A. Jonckbloet, ‘V. Vondel.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: De zeventiende eeuw (2) (1890)
W.J.A. Jonckbloet, ‘VIII. De dramatische dichter.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: De zeventiende eeuw (2) (1890)
W.J.A. Jonckbloet, ‘VI. Kritiek.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: De zeventiende eeuw (2) (1890)
W.J.A. Jonckbloet, ‘VII. De lierdichter.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: De zeventiende eeuw (2) (1890)
E.J. Potgieter, ‘[Inleiding 1869]’, ‘[I. Vondel met roskam en rommelpot. 1867]’ In: De werken. Deel 5. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink (1890)
E.J. Potgieter, ‘XV Gedroomd paardrijden. Antwoord aan de vrouwe van Meerhof.’ In: De werken. Deel 10. Poëzy 1827-1874 (1890)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Vondels werken.’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
Pieter Marius Nicolaas Jan Génard, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
L. Scharpé, ‘Vondels eerstelingen (1605-1610.)’ In: Het Belfort. Jaargang 7 (1892)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
Camille Looten, ‘Dichtkunst, letteren. Vondeliana. Michiel de Swaen over Vondel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
Jan Willem Brouwers, ‘Vondel, en de Catalaansche dichtkunst. Redevoering uitgesproken door den heer J.-W. Brouwers, buitenlandsch eerelid.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
Joannes Carolus Alberdingk Thijm, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 57 (1893)
J.L.C.A. Meyer, ‘Vondel's monsters onzer eeuwe.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 3 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1627]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7 (1894)
Joannes Carolus Alberdingk Thijm en Pol de Mont, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7 (1894)
Joannes Carolus Alberdingk Thijm, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7 (1894)
G. Kalff, ‘Verwey's bloemlezingen van Nederlandsche dichters.’ In: De Gids. Jaargang 58 (1894)
Hein Boeken, ‘Inleiding tot Vondel door H.J. Boeken.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 9 (1894)
Albert Verwey, ‘Vondel en Brederoo.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 4 (1894)
G. Kalff, ‘Vondeliana’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 13 (1894)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Vondel en het Shakespeare-sonnet.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 13 (1894)
G. Kalff, ‘Vondeliana’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 13 (1894)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Shakespeare-sonnetten bij Vondel.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 13 (1894)
Gustaaf Segers, ‘Vondels persoonlijkheid, door Gustaaf Segers.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1894 (1894)
Constantinus Bake, ‘Verscheidenheden.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
Abraham Seyne Kok, ‘Aren-lezing. XI. Voortzetting van bl. 234 deel XVII.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
Abraham Seyne Kok, ‘Aren-lezing. VIII. Voortzetting van blz. 564, deel XVI.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 10 (1895)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Gustaaf Segers, ‘Eenige karaktertrekken van Vondel door Gustaaf Segers. (Slot.)’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Joannes Carolus Alberdingk Thijm, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Gustaaf Segers, ‘Vraagpunten uit Vondels Geschiedenis door Gustaaf Segers’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Arnoldus Wilhelmus Stellwagen, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Gustaaf Segers, ‘Dichtkunst, letteren. Eenige karaktertrekken van Vondel. door Gustaaf Segers.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
W.G.C. Byvanck, P.W.A. Cort van der Linden en J.N. van Hall, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 59 (1895)
Albert Verwey, ‘Over vertalen!’ In: Taal en Letteren. Jaargang 5 (1895)
G. Kalff, ‘Vondel's vertaling van La Gerusalemme Liberata.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 14 (1895)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 11 (1896)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 11 (1896)
Gustaaf Segers, ‘Dichtkunst, letteren. Vondels Karakters, door Gustaaf Segers. Lucifer (slot).’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9 (1896)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9 (1896)
Pieter Marius Nicolaas Jan Génard, ‘Vondeliana. Eene nieuwe Bescheede rakende de Ouders van Joost Van den Vondel te Antwerpen, door P. Génard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9 (1896)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9 (1896)
Arnoldus Wilhelmus Stellwagen, ‘Vertalingen van Vondel's treurspelen.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 19 (1896)
Jan Koopmans, ‘Maeghdeburghs lyckoffer.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 6 (1896)
G. Kalff, ‘Vondeliana.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 15 (1896)
G. Kalff, ‘Vondeliana. Vondels zelfcritiek (vervolg van blz. 51).’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 15 (1896)
Gustaaf Segers, ‘Lezing. Het nationalismus van Vondel door Gustaaf Segers.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 10 (1897)
Gustaaf Segers, ‘Vondels Karakters door Gustaaf Segers. Attila.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 10 (1897)
Gustaaf Segers, ‘Vondels Karakters, door Gustaaf Segers. II. Attila.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 10 (1897)
Jan Koopmans, ‘Een paar bruilofts-zangen van Vondel.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 7 (1897)
J.A.F.L. van Heeckeren, ‘Vondel's zang op Oldenbarneveld. Fragment eener studie uit de portefeuille van J.A.F.L. Baron van Heeckeren.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 7 (1897)
G. Kalff, ‘Ontstaan en groei van Vondels gedichten.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 16 (1897)
J.N. van Hall en G. Kalff, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 62 (1898)
J.N. van Hall, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 62 (1898)
Foeke Buitenrust Hettema, ‘Hoe men uitgeeft en verklaart.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
Jan Koopmans, ‘Vondel-studieën. II. De verchristeliking van de heidense epiek.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
Fred. Berens, ‘Dorre ranck.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
J.A.F.L. van Heeckeren, ‘Nog een en ander over Vondel Van J.A.F.L. baron van Heeckeren. (Vervolg van blz 13.)’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
J.A.F.L. van Heeckeren, ‘Nog een en ander over Vondel Van J.A.F.L. van Heeckeren.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
Jan Koopmans, ‘Vondel-studieën. III. Eerste wijsgerige en theologiese invloeden.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
Jan Koopmans, ‘Vondel-studieën. I. Vondels verchristeliking van de heidense didaktiek.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
Leo Simons, ‘Een blik op Vondel als wijsgeer. Naar aanleiding van den eersten Rei uit ‘Lucifer’.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1898 (1898)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
G. Kalff, ‘'t ‘Verzuimd Brasil.’’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
Gustaaf Segers, ‘Vondel een Zuid-Nederlander.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)
Gustaaf Segers, ‘Vondel als opvoedkundige, door Gustaaf Segers.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1899 (1899)
Raf Verhulst, ‘Vondel’, ‘Vondel.’ In: Langs groene hagen (1899)
K.P. de Vries, ‘De kerkelijke twisten te Amsterdam 1626-1631. Inleiding op Vondels Hekeldichten uit dien tijd.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 10 (1900)
Jan Koopmans, ‘Vondel-studieën. IV. De strijd tegen de Antikrist. B. Heiden- en Ketterdom.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 10 (1900)
K.P. de Vries, ‘De kerkelijke twisten te Amsterdam 1626-1631. Inleiding op Vondels Hekeldichten uit dien tijd.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 10 (1900)
K.P. de Vries, ‘De kerkelijke twisten te Amsterdam 1626-1631. Inleiding op Vondels Hekeldichten uit dien tijd.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 10 (1900)
Albert Verwey, ‘Rytmiek.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 10 (1900)
N.A. Cramer, ‘Over Vondel. (Fragment uit een lezing over Vondel als historie-dichter.)’ In: Taal en Letteren. Jaargang 10 (1900)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Jan Koopmans, ‘Vondel-studieën. V. De Immanente Liefde.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 11 (1901)
Jan Koopmans, ‘Op d' Ilias van de Medicis, door Vondel.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 11 (1901)
Albert Verwey, ‘Dichter-kunst.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 11 (1901)
E.H.G. Wrangel, ‘Eerste hoofdstuk.’ In: De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw (1901)
E.H.G. Wrangel, ‘Vierde hoofdstuk.’ In: De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw (1901)
E.H.G. Wrangel, ‘Zesde hoofdstuk.’ In: De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw (1901)
M.M. Kleerkoper, ‘De ‘prijsvraag’ van de Nederduytsche Academie (1630).’ In: Taal en Letteren. Jaargang 12 (1902)
Jan Bols en Adolf de Ceuleneer, ‘Bibliographische mededeelingen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1902 (1902)
Betsy Perk, Jacques Perk (1902)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Amerika’, ‘Vondel-lezingen in Amerika.’ In: Neerlandia. Jaargang 7 (1903)
G. Kalff, ‘Vondels bloedverwanten.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 22 (1903)
Albert Verwey, ‘Holland en Duitschland’ In: Luide toernooien (1903)
J. Salsmans, Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1904 (1904)
Gustaaf Segers, ‘Lezing. Vondel gelegenheidsdichter door Gustaaf Segers.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1904 (1904)
P.J. Blok, G.F. Haspels, E.B. Kielstra en Henri Smissaert, ‘Onze leestafel’ In: Onze Eeuw. Jaargang 5 (1905)
Nicolaas Beets, ‘Vondels borstbeeld, in mijn studeervertrek, met violen versierd.’ In: Gedichten. Deel 3 (1905)
Nicolaas Beets, ‘Vondel.’ In: Gedichten. Deel 3 (1905)
Nicolaas Beets, ‘Vondel.’ In: Gedichten. Deel 2 (1905)
L. Knappert, ‘Bijlage II. Voordracht van den Heer Dr. L. Knappert. Oude Nederlandsche Psalmberijmingen.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1906 (1906)
Harco Beckering Vinkers, ‘Vondeliana.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 16 (1906)
R.A. Kollewijn, ‘Een taaldespoot uit de pruiketijd.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 16 (1906)
J. van den Bergh van Eysinga-Elias, ‘Vondel en de Grieksche tragici.’ In: De Gids. Jaargang 71 (1907)
Jan Koopmans en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 1 (1907)
Reindert Jacobsen, ‘De alexandrijn en de vijevoet.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 1 (1907)
Reindert Jacobsen, ‘Over versbouw. (Vergelijking van de Virgilius-vertaling bij Vondel en Van Mander).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 1 (1907)
G.A. Nauta, ‘Moyses gezang. (Tijdschr. XIII, 72).’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 26 (1907)
G.A. Nauta, ‘Vondel's Zeetriomf der vrije Nederlanden, vs. 23-28.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 26 (1907)
G. Kalff, ‘Roomsche Vondel-studie.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Een Engelsch geleerde over Hooft en Vondel.’ In: Neerlandia. Jaargang 12 (1908)
Jan Koopmans, Klaas Poll en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 2 (1908)
H.W.E. Moller, ‘Vondel's spelling.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 27 (1908)
G.A. Nauta, ‘Bij een hekeldicht van Vondel. (Grafschrift op een Musch).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 3 (1909)
Jan Koopmans en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 3 (1909)
Gustaaf Segers en W.L. de Vreese, ‘Een paar versjes van Vondel opgehelderd door Gustaaf Segers.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
G. Kalff, ‘Joost van den Vondel (1587-1679).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4 (1909)
Albert Verwey, ‘Boeken, Menschen en Stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 6 (1910)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Boekennieuws’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1910 (1910)
Jan Koopmans, ‘Opmerkingen bij Coornhert's ‘Beatus ille’.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 4 (1910)
G. Kalff, ‘Jan Vos. Brandt. Asselyn.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 5 (1910)
Jan Koopmans, ‘Een nieuw leven van Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 5 (1911)
Jan Koopmans en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 5 (1911)
Albert Verwey, ‘Vondel's Jephta.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 5 (1911)
C.P.F. Lecoutere, Jaak Muyldermans en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 15 Februari 1911.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
W.L. de Vreese, ‘Een eigenhandig handschrift van Vondel Ontdekt door Prof. Dr. Willem de Vreese.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
[tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, ‘Een gesprek met Vondel door Gustaaf Segers.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
J.J. Salverda de Grave, ‘Over een Frans gedicht van Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 6 (1912)
Jacob van der Valk, ‘Het onbepaelde ront.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 6 (1912)
Gustaaf Segers, ‘Op wandel met Vondel door Gustaaf Segers.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Jules Persyn, ‘LII. ‘Vondel’.’ In: Dr. Schaepman. Deel 1 (1912)
Jules Persyn, ‘LI. De Vondelfeesten.’ In: Dr. Schaepman. Deel 1 (1912)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Allerlei’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1913 (1913)
J.F.M. Sterck, ‘Uit het Amsterdamsche tooneelleven op het einde der XVIIe eeuw.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913 (1913)
Jan Koopmans, ‘Vondel's Dramatiek.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 7 (1913)
M.G. de Boer, ‘Enkele regels van Vondel toegelicht.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 32 (1913)
Albert Verwey, ‘Afrikaans pleidooi Beantwoord Door Albert Verwey’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Gerard van Eckeren en H.E.H. van Loon, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 13 (1914)
Constantinus Bake, ‘Een uurtje met Vondel Non coquis sed convivis. Door Mr. C. Bake.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 15 (1915)
Jan Koopmans, ‘Vondel en De Decker in Westerbaen's jachtperk.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 9 (1915)
J.W. Muller, ‘Geusevesper.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 34 (1915)
P. Leendertz (jr.), ‘Op de jonghste Hollantsche transformatie.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 34 (1915)
C.G.N. de Vooys, ‘Kroniek en kritiek.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 10 (1916)
P. Leendertz (jr.), ‘Geuse-vesper.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
P. Leendertz (jr.), ‘Wtvaert en treur-dicht van Henricus de Groote.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
Constantijn Huygens, ‘5624. Vondel.’ In: Briefwisseling. Deel 5: 1649-1663 (1916)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Joost van den Vondel’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
Tiemen de Vries, ‘Chapter XXXIV John Milton. His Life and Paradise Lost. Milton and Grotius. Milton and Vondel. Milton and Junius. Milton and Salmasius. Milton and Alexander Morus. Bibliography. Hugo Grotius and John Selden. Selden and Ghaswinckel.’ In: Holland's Influence on English Language and Literature (1916)
Hendrik Clemens Muller, ‘[Winckelkout]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 16 (1917)
G. Kalff, ‘[Kleine mededeelingen]’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 36 (1917)
Jan Koopmans, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 12 (1918)
Jan Koopmans, D.C. Tinbergen en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 12 (1918)
G.J. Geers, ‘Geuse-vesper.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
J.F.M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn kring (1918)
Albert Verwey, ‘Tesselschade Door Albert Verwey’ In: De Beweging. Jaargang 15 (1919)
F. Schmidt-Degener, ‘Rembrandt en Vondel.’ In: De Gids. Jaargang 83 (1919)
Hajo Brugmans, ‘Johan van Oldenbarnevelt 1619 - 13 Mei - 1919. Door H. Brugmans.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 19 (1919)
Henriette Laman Trip-de Beaufort, ‘Vondel 1587-1679. Kunst en karakterschets. Door H. Laman Trip - de Beaufort.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 19 (1919)
Henriette Laman Trip-de Beaufort, ‘Vondel 1587-1679. Kunst- en karakterschets. Door H. Laman Trip - de Beaufort.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 19 (1919)
Wobbe de Vries, ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 39 (1920)
Gustaaf Segers, ‘Amsterdamsche schetsjes uit Vondels werk, door Gustaaf Segers, Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Maurits Sabbe, ‘Vondel's herbarium door Maurits Sabbe.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
J.A. Worp, ‘De Nieuwe Schouwburg I. (1665-1708).’ In: Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg 1496-1772 (1920)
Maurits Sabbe, ‘Vondel, Balthasar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen, Door Dr. Maurits Sabbe, Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Maurits Sabbe, ‘Heeft Vondel Zuid-Nederland bezocht? Door Dr. Maurits Sabbe, Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Gustaaf Segers, ‘Reukbeelden: a) in Vondels werk; b) in den volksmond. De reuk: a) bij den mensch; b) in de dierenwereld; c) in de geschiedenis, Door Gustaaf Segers, Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Gustaaf Segers, ‘Vondel Onze Vlaamsche Dante. Shakespeare's vierde eeuwfeest. 1616-1916, Door Gustaaf Segers, Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Gustaaf Segers, ‘Is Vondel in België geweest? Door Gustaaf Segers, Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Leo Simons, ‘Vondel's Tassovertaling. Vergelijking tusschen het handschrift van St Petersburg en dat van Oxford naar canto i, stanza 1-4; canto xx, st. 140-144; iii, 8, en xi, 70. Door Dr. L. Simons, Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Albert Verwey, ‘Dr. J. Leendertz Jr.: Het leven van Vondel’ In: Proza. Deel V (1922)
Charivarius, ‘17. Waar werd opreghter trou......’ In: Ruize-rijmen (1922)
André Jolles, ‘Vondel als rederijker.’ In: De Gids. Jaargang 87 (1923)
J.F.M. Sterck, ‘Een oom van Vondel, Amsterdamsch rederijker.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 17 (1923)
J.F.M. Sterck, ‘De Ontwikkeling van Vondels karakter Door Dr. J.F.M. Sterck, Buitenlandsch Eerelid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1923 (1923)
J. te Winkel, ‘XXXIII. Vondel als de dichter van het Catholicisme.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
J. te Winkel, ‘XXV. Hooft's vriendenkring tot 1624.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
J. te Winkel, ‘XVIII. Vondel's leerjaren.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
J. te Winkel, ‘XXXII. De Muiderkring van 1627 tot 1647.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
J. te Winkel, ‘XXX. Stichting en inwijding van den Amsterdamschen Schouwburg.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
J. te Winkel, ‘XXVIII. De Academie en de Doorluchtige School.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
J. te Winkel, ‘XXVII. Verheerlijking van Frederik Hendrik en hekeling der Gomaristen.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
Rob de Wilt, ‘Een Vondel-portret door Rembrandt!’ In: Roeping. Jaargang 2 (1923-1924)
Rob de Wilt, ‘Een Vondelportret door Rembrandt.’ In: Roeping. Jaargang 2 (1923-1924)
J.F.M. Sterck, ‘Een Vondel-portret door Rembrandt?’ In: Roeping. Jaargang 2 (1923-1924)
G.S. Overdiep en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 18 (1924)
H.W.E. Moller, ‘Vondelstudies.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 43 (1924)
Gustaaf Segers, ‘Lichtstralen uit Vondels Werk door Gustaaf Segers, werkend lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1924 (1924)
P.J. Blok, ‘Hoofdstuk IV De Vereenigde Nederlanden in 1640’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 2 (1924)
J. te Winkel, ‘LX. Vondel en Amsterdam.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (2) (1924)
J. te Winkel, ‘XLIX. Vondel als treurspeldichter.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (2) (1924)
J. te Winkel, ‘LIX. Hollands gouden eeuw door Vondel verheerlijkt.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (2) (1924)
J. te Winkel, ‘L. Enkele van Vondel's treurspelen.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (2) (1924)
J. te Winkel, ‘LIII. Het tooneel door de Overheid begunstigd, door de Kerk bestreden.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (2) (1924)
J. te Winkel, ‘LVIII. Het overige proza.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (2) (1924)
Maria Simon Thomas, ‘Vondel en Jan Vos.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19 (1925)
J. Salsmans, ‘Of Vondel onbekend blijven mag aan ons Volk? door J. Salsmans S.I.; werkend lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925 (1925)
Gustaaf Segers, ‘Eenige Karaktertrekken van Bilderdijk Bilderdijk tegenover Vondel door Gustaaf Segers, werkend lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925 (1925)
P.J. Blok, ‘Hoofdstuk IV Land en volk omstreeks 1660’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 3 (1925)
Henk Kuitenbrouwer, ‘Boekbespreking’ In: Gemeenschap. Jaargang 2 (1926)
Andries Borgeld, ‘Een rei van Vondel in het Platduitsch.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 20 (1926)
S.J. du Toit, ‘Nog 'n keer die Brandt-Vondel-vraagstuk.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 45 (1926)
P. Leendertz (jr.), ‘Vondel op het St.-Lucasfeest.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 45 (1926)
Jan Gessler, ‘Vondel en Gillis van Vinckenroy door Dr. Jan Gessler, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Hasselt.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1926 (1926)
J. Salsmans, ‘Theologische toelichting bij Vondels gedichten door J. Salsmans S.I., werkend lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1926 (1926)
Frederik van Eeden, ‘XXI Vondel's Standbeeld in het Vondelpark te Amsterdam’ In: Jeugd-verzen (1926)
Joost van den Vondel, ‘Vondel en Verwey Albert Verwey, ‘Vondels vers’. (C.A. Mees, Santpoort, 1927.)’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
C.G.N. de Vooys, ‘Vondelstudie.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 21 (1927)
J. Salsmans, ‘Vergadering van 27 April 1927’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1927 (1927)
Louis Simons, ‘Naar aanleiding van een minder bekend meesterdichtje van Vondel door Dr. L. Simons, werkend lid.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1927 (1927)
Gustaaf Segers, ‘Vondel en Rembrandt De kleine meesters door Gustaaf Segers, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1927 (1927)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Vondels proza door Prof. Dr. J. Prinsen Jlzn.’ In: De werken van Vondel. Deel 1. 1605-1620 (1927)
J. Salsmans, ‘Vondels levensbeschrijving: van Brandt tot Sterck door J. Salsmans S.I., werkend lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928 (1928)
Gustaaf Segers, ‘Vondel in het bewogen leven van zijnen tijd. Vondels plastische kracht door Gustaaf Segers. Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928 (1928)
Jacob Haantjes, ‘Nieuwe Vondel-studie door J. Haantjes.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 6 (1928-1929)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken: Vondel-herdenking’ In: Gemeenschap. Jaargang 5 (1929)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken: De heldendaad van het Rooms gedicht’ In: Gemeenschap. Jaargang 5 (1929)
H.F. Wijnman, ‘Een dichterlijk bloedverwant van Vondel (A. Pietersz Craan)?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 48 (1929)
J.F.M. Sterck, ‘Geen dichterlijk bloedverwant, maar toch een poëtisch bentgenoot van Vondel.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 48 (1929)
Murk de Jong Hzn., ‘Het beeld des hekeldichters.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 48 (1929)
J.C. Bloem, H. Marsman en Martinus Nijhoff, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 93 (1929)
M.S.B. Kritzinger, ‘Vondel se Beskouings oor Poësie en Taal.’ In: Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1929 (1929)
C.G.N. de Vooys, ‘Vondel's Brabantse moedertaal.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 23 (1929)
J. Salsmans, ‘Vondel's ‘Zuid-Nederlandsche’ Gedichten Door J. Salsmans S.I. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929 (1929)
Margriet Prinssen, ‘Hooft en Vondel tegenover de idee der Volkssouvereiniteit Door Dr. J. Prinsen, hoogleeraar te Amsterdam, buitenlandsch eerelid der Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929 (1929)
Gustaaf Segers, ‘Vondel de Opvoeder van ons Volk, een Lichtbaak in onzen Tijd Door Gustaaf Segers Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929 (1929)
Jules Persyn, ‘Vondel's Deensche reizen Door Prof. Dr. Jul. Persyn Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929 (1929)
Juliette Louise Cohen, ‘III’ In: Dante in de Nederlandsche letterkunde (1929)
Dirk Coster, ‘Vondel herdacht (Vervolg van blz. 9)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
J.F.J. van Tol, ‘Vondel en de Muziek. door Jo van Tol.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Gerard Brom, ‘Vondelherdenking. door Prof. Dr. Gerard Brom.’, ‘[1929/3]’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Dirk Coster, ‘Vondel herdacht. (Vervolg van blz. 14).’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Dirk Coster, ‘Vondel Herdacht.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
J.W.F. Werumeus Buning, ‘Vondel’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
H.A. Mulder, ‘Vondels dichterschap door H.A. Mulder.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 7 (1929-1930)
H.A. Mulder, ‘Vondels dichterschap door H.A. Mulder.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 7 (1929-1930)
H.A. Mulder, ‘Vondels dichterschap door H.A. Mulder.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 7 (1929-1930)
Anton van Duinkerken en Albert Kuyle, ‘Hagel’ In: Gemeenschap. Jaargang 6 (1930)
J.W. Muller, ‘Hooft en Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 24 (1930)
J.W. Muller, ‘Hooft en Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 24 (1930)
J.W. Muller, ‘Over navolging in de 17de eeuw, inzonderheid naar of door Hooft en Vondel.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49 (1930)
J.W. Muller, ‘Vondelianum.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49 (1930)
Constantinus Bake en J.H. Kern, ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49 (1930)
J.W. Muller, ‘Hooft en Vondel. II. Het oordeel van het nageslacht over Hooft en Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 25 (1931)
J.W. Muller, ‘Hooft en Vondel. II. Het oordeel van het nageslacht over Hooft en Vondel. (Vervolg van blz. 99).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 25 (1931)
Wobbe de Vries, ‘'n Uiting van Bilderdijk over Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 25 (1931)
C.C. van de Graft en A.J. Schneiders, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 25 (1931)
Gerard Brom, ‘Vondel en Pers.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 25 (1931)
J.W. Muller, ‘Hooft en Vondel. II. Het oordeel van het nageslacht over Hooft en Vondel. (Vervolg van blz. 20).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 25 (1931)
Gerard Brom, C.B. van Haeringen en Jacob Hiegentlich, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 25 (1931)
A.C. Bouman, ‘De datering van Vondel's Geuse Vesper.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50 (1931)
J.W. Muller, ‘Wanneer zijn Vondel's palamedes, Geusevesper en Transformatie geschreven?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50 (1931)
Abraham Bogaert, Simon Abbes Gabbema, François Halma, Pieter Rabus, A.J.J. van de Velde en A.V. Westerhout, ‘Zuid- en Noordnederlandsche kruid- en tuinboeken vóór 1800 I. Van Jacob van Maerlant tot Franciscus van Sterbeeck Door Prof. Dr. Alb. J.-J. van de Velde werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie van Belgie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1931 (1931)
W.H. Staverman, ‘Onze klassieke schrijvers’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
J.F.M. Sterck, Oud en nieuw over Joost van den Vondel (1932)
Jac. van Ginneken, ‘De groote nieuwe Vondeluitgave der wereldbibliotheek’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 1 (1932-1933)
Anton van Duinkerken, ‘Boeken’ In: Gemeenschap. Jaargang 9 (1933)
Gerrit Dekker, F.E.J. Malherbe, P. de Villiers-Pienaar, A.J. van der Walt en Augusta de Wit, ‘Oor Boeke.’ In: Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1933 (1933)
[tijdschrift] Onze Taaltuin, ‘[Nummer 4]’, ‘De figuur van Willem I in Vondels lyriek’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 2 (1933-1934)
Jan Engelman, ‘Hagel’ In: Gemeenschap. Jaargang 10 (1934)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘De ‘Wilde Yr’ bij Vondel en elders.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53 (1934)
F.K.H. Kossmann, ‘De Getrouwe Haeghdis.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 53 (1934)
Jozef Muls, ‘De Dichters der Schelde Door Dr. Jozef Muls, werkend lid der Koninklijke Vlaamsehe Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1934 (1934)
Catharina Ypes, ‘III. Petrarca in het werk van de Zeventiende-eeuwse dichters en schrijvers’ In: Petrarca in de Nederlandse letterkunde (1934)
B. van den Eerenbeemt, ‘Boekbespreking’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 3 (1934-1935)
Albert Verwey, ‘Verwey over Vondel-waardering.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 29 (1935)
W.A.P. Smit, ‘Vondel en zijn bekering.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 29 (1935)
J.A.N. Knuttel, ‘Een merkwaardig geval van plagiaat’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 54 (1935)
Herman Gorter, ‘Vondel.’ In: De groote dichters (1935)
A.J.D. van Oosten, ‘Hagel’ In: Gemeenschap. Jaargang 12 (1936)
C.R. de Klerk, ‘C.R. de Klerk Vondel en zijn volk’ In: Gemeenschap. Jaargang 12 (1936)
E.J. Dijksterhuis, L.H. Grondijs en Johan Huizinga, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
G. Kazemier, ‘Vondels Lucifer en de leer van de praedestinatie.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 30 (1936)
Albert Verwey, ‘Vondels geloof.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 30 (1936)
C.G.N. de Vooys, ‘Vermakelijk optreden van Vondel en Hooft in een romantiek verhaal van 1834.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 30 (1936)
K.H. Heeroma, ‘De spotkoning bij Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 30 (1936)
G.A. Nauta, ‘Vondel-Rebolledo’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 55 (1936)
Anton van Duinkerken, ‘Het beeld van Vondel bij Verwey’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Stemmen uit de Redactie’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
Maurits Sabbe, ‘Vondel en Zuid-Nederland’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
J.J. Gielen, ‘Vondel en Shakespeare’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
W.H. Staverman, ‘Humor bij Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 31 (1937)
E.A. Leemans, ‘Vondel en Spinoza Door E.A. Leemans’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1937 (1937)
[tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, ‘Over Vondels tooneeltechniek Door Prof. Dr. René Verdeyen Bestuurder van de Koninklijke Vlaamsche Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1937 (1937)
G.S. Overdiep, ‘Over Vondels dichtkunst Door Prof. Dr. G.S. Overdiep’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1937 (1937)
Ben Albach, Drie eeuwen 'Gijsbrecht van Aemstel' (1937)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Ringsteken’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937 (1937)
Jac. van Ginneken, ‘[Nummer 8]’, ‘Vondel en Nederland’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 6 (1937-1938)
Jan H. de Groot, Roel Houwink, Gerrit Kamphuis en H.M. van Randwijk, ‘Boekbespreking’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 15 (1937-1938)
Anton van Duinkerken, ‘[Gedichten van Anton van Duinkerken]’ In: Gemeenschap. Jaargang 14 (1938)
André Schillings, ‘Een bron der geschriften van Vondel en Hooft over Hendrik IV’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57 (1938)
Menno ter Braak, ‘Vondelherdenking 1937’ In: Mephistophelisch (1938)
B.H. Molkenboer, ‘Bij het derde eeuwgetij van Vondels bekeering door Prof. Dr. B.H. Molkenboer O.P.’ In: Streven. Jaargang 7 (1939)
C.B. van Haeringen, J.A.N. Knuttel en Arie Zijderveld, ‘Boekbeoordeeling’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58 (1939)
Jac. van Ginneken, ‘Vondel en Pater Brugman’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 8 (1939-1940)
Prosper Arents, ‘Zuidnederlandsche Vondeldrukken en Vondelstudies Door Prosper Arents’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940 (1940)
J. Salsmans, ‘Vondels bekeeringsjaar door Prof. J. Salsmans S.I. werkend lid.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1940 (1940)
A.N. Molenaar, Martinus Nijhoff en Theun de Vries, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
A.A. Verdenius, ‘Twee klassieke ontleningen bij Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 35 (1941)
A.A. Verdenius, ‘Vondel tussen Latinisten.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 35 (1941)
A.A. Verdenius, ‘Vondel en de Nieuw-Bulgaarse letterkunde.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 35 (1941)
C.A. Zaalberg, ‘Vondels gedichtje op de verovering van Koevorden.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 35 (1941)
W. Kramer, ‘De ‘inventio’ in Vondels dramatische kunst.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 35 (1941)
Johan Moorman, M. Schönfeld, A.A. Verdenius en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 36 (1942)
Arie Zijderveld, ‘Opmerkingen over Vondels ‘vocaliseren’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61 (1942)
W.J.C. Buitendijk, ‘Hoofdstuk II. De Barok.’ In: Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie (1942)
W.J.C. Buitendijk, ‘Hoofdstuk III. Polemische bedrijvigheid.’ In: Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie (1942)
W.J.C. Buitendijk, ‘Hoofdstuk XIV. Michiel de Swaen.’ In: Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie (1942)
[tijdschrift] Nieuwe Taalgids, De, ‘Josephs bespotting door de broeders bij Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 37 (1943)
W. Kramer, ‘Het barokke karakter van Vondels lyriek.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 37 (1943)
A.J.J. van de Velde, ‘Technische Woorden XII Het Lapidarium van Vondel Door Prof. Emer. Dr. A.J.J. Van de Velde Binnenlandsch Eerelid van de Kon. Vla. Academie voor Taal- en Letterkunde van België.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1943 (1943)
Jan L. Walch, ‘Joost van den Vondel’, ‘Verdere barok in de XVIIde eeuw’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
Marie Ramondt, ‘Vondels wildeman’ In: De Gids. Jaargang 108 (1944-1945)
Emiel Jan Janssen, ‘Letterkundige kroniek Vondel redivivus door Em. Janssen S.J.’ In: Streven. Jaargang 12 (1945)
A.J.J. van de Velde, ‘Het Lapidarium van Vondel 2e en laatste deel Door Prof. Dr. A.J.J. Van de Velde Binnenlandsch Eerelid van de AcTa en Werkend lid van de AcWe.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1945 (1945)
K. Schilder, ‘7. Wederopbouw.’ In: Bezet bezit (1945)
J. Noë, ‘Naar de diepere eenheid van Vondel's leven door J. Noë S.J.’ In: Streven. Jaargang 13 (1945-1946)
L.J. Rogier, ‘XIII. Geestelijk leven’ In: Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (1945-1947)
W.A.P. Smit, ‘Verzen’ In: De Gids. Jaargang 110 (1947)
C.G.N. de Vooys, ‘Vermakelijk optreden van Vondel en Hooft in een romantiek verhaal van 1834.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 40 (1947)
W.A.P. Smit, ‘Terugblik op de Hooft-herdenking 1947. (Enkele notities en boekbeoordelingen).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 40 (1947)
C.G.N. de Vooys, Nederlandse spraakkunst (1947)
W.M.A. van de Wijnpersse, ‘De Mystiek van Vondels 'Kruisbergh' door W.M.A. van de Wijnpersse’ In: Streven. Jaargang 1 (1947-1948)
W.A.P. Smit, ‘Judas en Ruben in Vondels ‘Joseph in Dothan’.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 41 (1948)
W.A.P. Smit en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 41 (1948)
Gerard Brom, ‘Vondel en de barok.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 41 (1948)
Paul van der Meulen, ‘Vondels varianten in het proza van de Palamedes.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 41 (1948)
G.A. van Es en G.S. Overdiep, ‘Vondel voor zijn overgang naar de Roomsch Katholieke Kerk door Prof. Dr G.S. Overdiep.’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 4 (1948)
Anton van Duinkerken, ‘Kroniek der Nederlandse Letteren’ In: De Gids. Jaargang 111 (1948)
P. Geyl, ‘5. Noord en Zuid tegenover elkander’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
P. Geyl, ‘4. Cultuurleven’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
P. Geyl, ‘8. Maatschappij en cultuurleven’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
P. Geyl, ‘Boek V In tegenovergestelde kampen, 1609-1648’, ‘1. Voortschrijdende verwijdering in het geestelijke’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
H.H. Knippenberg, ‘Blinde Wouter en de wildeman in Vondel's Leeuwendalers.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 42 (1949)
Gerard Brom, ‘Vondel en de Bijbel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 42 (1949)
P. Maximilianus O.F.M. Cap., ‘Enige aantekeningen over Vondel-Ovidius.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 42 (1949)
L.C. Michels, ‘Woordgebruik bij Vondel Door Prof. Dr L.C. Michels Buitenlands Erelid der Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1949 (1949)
Menno ter Braak, ‘Vondels persoonlijkheid’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Karel van de Woestijne, ‘Vondel als dichter’ In: Verzameld werk. Deel 5. Beschouwingen over literatuur (1949)
Marie Ramondt, ‘Vondel, Mucedorus en Pieter Breughel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 43 (1950)
W.A.P. Smit, ‘Nieuwe Vondel-literatuur i. Dr. J. Aleida Nijland: Joost van den Vondel (L.J. Veen's U.M., Amsterdam z.j.). Dr. J.G. Bomhoff: Vondels drama; studie en pleidooi (Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam 1950).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 43 (1950)
G.G. Kloeke en Arie Zijderveld, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 67 (1950)
Prosper Arents, ‘Zuidnederlandse Vondeldrukken en Vondelstudies Addenda en Corrigenda door Prosper Arents’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1950 (1950)
Menno ter Braak, ‘Vondel-Shakespeare’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
A. Ampe, Climacus Bayer en Frans van Oldenburg Ermke, ‘Kroniek’ In: Roeping. Jaargang 27 (1950-1951)
W.A.P. Smit, ‘Nieuwe Vondel-literatuur II. B.H. Molkenboer O.P.: De jonge Vondel (Parnassus - Amsterdam 1950).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 44 (1951)
Menno ter Braak, ‘Vondelherdenking’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1951)
F. Veenstra, ‘Het motto van de Adam in Ballingschap.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
P. Maximilianus O.F.M. Cap., ‘Vondel en Vergilius’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
G.Th.M. Verhaak, ‘Couperus en Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
A.G. van der Horst, ‘Bilderdijks mening over Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
A.G. van der Horst, ‘Bilderdijks mening over Vondel. (Slot).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
W.A.P. Smit, ‘Nieuwe Vondel-literatuur III.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
Anton van Duinkerken, ‘Vondels Aendachtige Betrachtinge.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
A.J. de Jong, ‘Vondel na zijn overgang naar de rooms-katholieke kerk door Dr A.J. de Jong’, ‘I. ‘Op het pad na Roomen’’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5 (1952)
Herman Gorter, ‘Vondel’ In: Verzamelde werken. Deel 7. De groote dichters (1952)
J. de Kruys, ‘Bij een gedichtje van Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
J.D.P. Warners, ‘Oudaan's gedicht bij Vondels overlijden.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
W.A.P. Smit, ‘Nieuwe Vondel-literatuur IV. J. Noë SJ.: De religieuze bezieling van Vondels werk. (Drukkerij-Uitgeverij Lannoo, Tielt 1952).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
L.C. Michels, ‘Van Lennep, Huydecoper, Vondel en de latinisten.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
P. Maximilianus O.F.M. Cap., ‘De vergelijking maagd: boom bij Vondel’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71 (1953)
J.B. Drewes, ‘De horens van een rivier. Vondel als dichter bij de klassieken in de leer.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
L.C. Michels, ‘De zeekapitein Jan van Amstel en een grafdicht van Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
W.A.P. Smit, ‘Notities van een Lezer IX. De bron van Vondels ‘Rey van Bacchanten’.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
L.C. Michels, ‘De felle doot, die nu geen wit magh zien.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
K. Schilder, ‘Michaël tegen den draak.’ In: Preken. Deel 1 (Verzamelde werken afdeling I) (1954)
K. Schilder, ‘Christus verzocht om den tempel.’ In: Preken. Deel 1 (Verzamelde werken afdeling I) (1954)
W.Gs Hellinga, ‘W. Gs Hellinga Nieuwsgierigheid is mijn bedrijf’ In: Maatstaf. Jaargang 2 (1954-1955)
Gerard Brom, ‘Vondel en Bijbel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
J.D.P. Warners, ‘Aantekeningen bij Vondels Wildeman.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
Gerard Brom, ‘Rembrandt en Vondel Door Gerard Brom’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1956 (1956)
A.I.M. van der Waag, ‘Vondel en Rembrandt.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 49 (1956)
W.A.P. Smit, ‘Notities van een Lezer XII. Wildeman en satyr.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 49 (1956)
Gerard Brom, ‘Vondel en Rembrandt.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 49 (1956)
H. Algra en A. Algra, ‘6. De see is u gheweer’ In: Dispereert niet. Deel 2 (1956)
H. Algra en A. Algra, ‘5. Schutsheer van den tuyn’ In: Dispereert niet. Deel 2 (1956)
H. Algra en A. Algra, ‘8. Het grof muzijk der kartouwen’ In: Dispereert niet. Deel 2 (1956)
W.Gs Hellinga, 'De commentaar' (1956)
W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah. Deel 1: Het Pascha - Leeuwendalers (1956)
Hendrik de Vries, ‘Hendrik de Vries Mijn leerlingschap’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
Kåre Langvik-Johannessen, ‘In margine’, ‘Een eigenhandig Vondel-manuscript te Trondheim’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 1 (1956-1957)
J.D.P. Warners, 'Translatio-imitatio-aemulatio, 1-3' (1956-1957)
L.C. Michels, ‘Beny uw soon den hemel niet’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 75 (1957)
P. Maximilianus O.F.M. Cap., ‘Vondel en Thomas van Kempen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 75 (1957)
Gerard Brom, Schilderkunst en literatuur in de 16e en 17e eeuw (1957)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken Een ‘ander’ Vondel-beeld?’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
G. Kazemier, ‘Het beeld van de hekeldichter.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 51 (1958)
W.A.P. Smit, ‘Nieuwe Vondel-literatuur v.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 51 (1958)
F.K.H. Kossmann, ‘Het particuliere leven van Vondel’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76 (1958)
P. Maximilianus O.F.M. Cap., ‘Vondel voor zijn lyriek bij Horatius in de leer’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 76 (1958)
P. Maximilianus O.F.M. Cap., ‘Herinneringen aan Horatius bij Vondel Door P. Maximilianus O.F.M. Cap. Erelid der Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Nieuwe reeks 1958 (1958)
Victor E. van Vriesland, ‘Versconstructie, associatie en een regel van Vondel’ In: Onderzoek en vertoog 2 (1958)
E. du Perron, ‘Bibliotheek der Nederlandse letteren I, II, III, IV, V’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1958)
Albert Westerlinck, ‘Vondel in het Duits’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 3 (1959)
L.C. Michels, ‘Imitatio van Vondel bij Antonides’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 52 (1959)
G.P.M. Knuvelder, ‘D.J. van Lennep over Vondel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 52 (1959)
W.A.P. Smit, ‘‘Imitatio’ van Vondel bij Jan Vos.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 52 (1959)
F.G. Droste, ‘‘Beny uw soon den hemel niet’?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 52 (1959)
D.Th. Enklaar, ‘Spaanse hulp bij Nederlandse moeilijkheden IV.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 52 (1959)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken Gabriël bij Vondel’ In: Roeping. Jaargang 35 (1959)
J. Donkers, ‘Een naamloos grafschrift van Vondel’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 4 (1960)
J.C. Arens, ‘In margine’, ‘Vondel benut Lucretius in Lofsang tot Venus, geboortklock 1626’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 4 (1960)
L. Peeters, ‘Mogelijke achtergronden van Vondels Wildeman’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 53 (1960)
P.A.F. van Veen, ‘De Nederlandse hofdichten’ In: De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken (1960)
F.K.H. Kossmann, C. Kruyskamp en P. Minderaa, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78 (1961)
P. Maximilianus O.F.M. Cap., ‘Gezelle en Vondel door E.P. Maximilianus van Dun, O.F.M. Cap. Buitenlands erelid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Nieuwe reeks 1961 (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Vondel Bij zijn driehonderdvijftigste geboortedag’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Joost van den Vondel ‘Roskam en Rommelpot van 't hanekot’ Met inleiding en toelichtingen uitgegeven door A.J. Schneiders’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
C.C. de Bruin, N. de Paepe en W.A.P. Smit, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 55 (1962)
Anton van Duinkerken, C.B. van Haeringen, C.F.P. Stutterheim en A. Teeuw, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 55 (1962)
L. Strengholt, ‘Kanttekening bij Vondels ‘Zoo diep in 't grondelooze licht’’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 55 (1962)
B. de Ligt, ‘Marsman en Vondel?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 55 (1962)
P. Maximilianus O.F.M. Cap., ‘Vondel en Gezelle (Enkele comparatistische aspecten) Door E.P. Max van Dun O.F.M. Cap. Erelid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Nieuwe reeks 1962 (1962)
W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah. Deel 3: Koning David-spelen - Noah (1962)
S.F. Witstein, ‘Vondel, Barlaeus en de Weduw van Brandt.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 56 (1963)
P. Maximilianus O.F.M. Cap., ‘[Nummer 5]’, ‘Vondel en de anatomische les’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 56 (1963)
Garmt Stuiveling, ‘Over Vondel en ‘de andere’’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 56 (1963)
J.C. Arens, ‘Studies over nawerkingen van klassieken’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79 (1963)
P. Minderaa, ‘De knipzang’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79 (1963)
P. Maximilianus O.F.M. Cap., ‘De stervende nachtegaal bij Vondel’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 57 (1964)
C.C. de Bruin, W.J.C. Buitendijk, Anton van Duinkerken, L. Koelmans, W.A.P. Smit en C.A. Zaalberg, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 57 (1964)
N. van der Blom, ‘Nogmaals: een naamloos grafschrift van Vondel’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 8 (1964-1965)
Peter King, ‘Vondel tussen imitatio en imitatio Christi’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
W.A.P. Smit, ‘Nieuwe Vondel-literatuur VII J. Poulssen Tragiek van Vondels glans. Bijdrage tot de beschrijving ener dichterlijke eigenheid Overdruk uit het tijdschrift Raam (november 1963) 140 blzz.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
J.C. Arens, ‘Smaaldichtje van C. Kinschotius op Vondels Vergiliusvertaling van 1646.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
A.P. Braakhuis, ‘Vijfjambische versregels in Joseph in Dothan’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
W.A.P. Smit, ‘Nieuwe Vondel-literatuur VI Kåre Langvik Johannessen Zwischen Himmel und Erde; eine Studie über Joost van den Vondels biblische Tragödie in gattungsgeschichtlicher Perspektive Oslo, Universitetsforlaget - Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963 311 blzz.; prijs geb. f 20.-’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
J.C. Arens, ‘Noëma = Wellust (Vondel, Samson vs. 853)’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
K. Schilder, ‘Vuur, water, was’ In: De Kerk. Deel 3 (Verzamelde werken afdeling III) (1965)
Jan Baptist Wellekens, ‘B. De herderspoëzie en het Oude Testament’ In: Verhandeling van het herderdicht (1965)
Jan Baptist Wellekens, ‘F. De Nederlandse letterkunde’ In: Verhandeling van het herderdicht (1965)
Josef Kempen, ‘Joost van den Vondel, Govaert Flinck en het land van Kleef door Josef Kempen Bad Godesberg’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 9 (1965-1966)
W.A.P. Smit, ‘Nieuwe Vondel-literatuur VIII Het priester-koningconflict’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 59 (1966)
W.A.P. Smit, ‘Vondel en het Epos’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 59 (1966)
C.B. van Haeringen, ‘Vondels deense ossen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 59 (1966)
N.C.H. Wijngaards, ‘Vondels, ‘Hollantsche Transformatie’’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 59 (1966)
G. Geerts, Genus en geslacht in de Gouden Eeuw (1966)
Lieven Rens, ‘[Nummer 1]’, ‘Beelden van duisternis in Vondels drama’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 10 (1966-1967)
C.S.M. Rademaker, ‘3. Noctes Amstelodamenses’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
C.S.M. Rademaker, ‘Hoofdstuk 4 Hoogleraar in Amsterdam (1631-1649)’, ‘1. Het Athenaeum Illustre’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
J.C. Arens, ‘Nachtegaal tegen Luit: Vondel (WB 4.301:8-10) naar F. Strada’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 61 (1968)
Lieven Rens, ‘Egmont en Hoorne model voor de Batavische Gebroeders?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 62 (1969)
P.E.M. Boer, ‘Nogmaals deense ossen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 62 (1969)
S.F. Witstein, ‘4 vondel’ In: Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance (1969)
E.K. Grootes, ‘De datering van Vondels Grafnaelt van 's Konings Stadthouder in Yrlandt’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
D. Kuijper Fzn., ‘De minste teeckens’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86 (1970)
L. Strengholt, ‘Sonnetten en pseudosonnetten bij Vondel’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 86 (1970)
W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah. Deel 2: Salomon - Koning Edipus (1970)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdstuk IV De zeventiende eeuw’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taal (1970)
G.P.M. Knuvelder, ‘Joost van den Vondel 1587-1679’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2 (1971)
Carlos Tindemans, ‘Cornelia en Nero: priester en/of koning’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 14 (1972)
C.A. Zaalberg, ‘‘Eige(n)’ bij Vondel’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
J.M.F. Stalpers, ‘Vondels edelstenen en de traditie der lapidarii II Verzamelingen van edelstenen in Vondels werk.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
J.M.F. Stalpers, ‘Vondels edelstenen en de traditie der lapidarii III De Edelstenen op het Borstschild van de Hogepriester.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
J.M.F. Stalpers, ‘Vondels edelstenen en de traditie der lapidarii I’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
J.M.F. Stalpers, ‘Vondels edelstenen en de traditie der lapidarii (IV)’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Aandacht voor de Aenleidinge’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 88 (1972)
E.K. Grootes, 'Vondels Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste (1650)' (1972)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Drie Vondelportretten’ In: Een keuze uit zijn werk (ed. Projektgroep van het Instituut Nederlands van de KU Nijmegen) (1972)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vondel’ In: Een keuze uit zijn werk (ed. Projektgroep van het Instituut Nederlands van de KU Nijmegen) (1972)
S.F. Witstein, 'Aandacht voor de Aenleidinge' (1972)
J.A. van Leuvensteijn, ‘Anceus en het everzwijn bij Schermer, Vondel en Valentyn’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 66 (1973)
P.E.L. Verkuyl, ‘De staertstar boven Leeuwendael’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 66 (1973)
D. Fokkema Sr., H.M.J. van Galen, L. Koelmans, J. Taeldeman en F. Veenstra, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 66 (1973)
W.A.P. Smit, ‘Vondel's ‘Verovering van Grol’ als aanloop naar een oorspronkelijk epos.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 66 (1973)
Camiel Hamans, W.R.D. van Oostrum en Bert van Selm, ‘Notities’ In: Spektator. Jaargang 3 (1973-1974)
A.Th. van Deursen, ‘XIII. De kerk en het conflict: voorlichting’ In: Bavianen en slijkgeuzen (1974)
W.A.P. Smit, ‘Tweede periode (1728-1743)’, ‘Hoofdstuk IX ‘Abraham de Aartsvader’ van Arnold Hoogvliet 1728’ In: Kalliope in de Nederlanden (1975-1983)
W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk VII Vondel's ‘Verovering van Grol’ als aanloop naareen oorspronkelijk epos’ In: Kalliope in de Nederlanden (1975-1983)
W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk VIII Vondel's vertalingen van de ‘Aeneis’’ In: Kalliope in de Nederlanden (1975-1983)
W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk XIII Vondel's ‘Joannes de Boetgezant’’ In: Kalliope in de Nederlanden (1975-1983)
W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk XIII ‘Israëls Baälfegorsdienst’ van Dirk Smits 1737’ In: Kalliope in de Nederlanden (1975-1983)
Hans den Haan, ‘Nogmaals Vondel en Tomasso Garzoni’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 92 (1976)
J.D.P. Warners, ‘Vondels voorrede bij zijn Ovidiusvertaling’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 70 (1977)
A. Goovaerts, ‘Wat Vondel verzuimde, vergoedde burgemeester Van Ertborn’ In: Neerlandia. Jaargang 81 (1977)
Ben Albach, ‘6. Vondel regisseert 1638-1641’ In: Langs kermissen en hoven (1977)
Ben Albach, ‘7. Andere hoofden, nieuwe rollen 1641-1646’ In: Langs kermissen en hoven (1977)
Ben Albach, ‘8. ‘In hoven en op trotse sloten’ Eerste reisperiode 1645-1664’ In: Langs kermissen en hoven (1977)
Ben Albach, ‘9. Gillis en Ariaan tussen de mannen van het vak 1654-1664’ In: Langs kermissen en hoven (1977)
Karel Meeuwesse, ‘IV De Duytse Lier Poetische Aspecten’ In: Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier (1977)
Marijke Spies, ‘Het epos in de 17e eeuw in Nederland: een literatuurhistorisch probleem Marijke Spies’ In: Spektator. Jaargang 7 (1977-1978)
Marijke Spies, ‘Het epos in de 17e eeuw in Nederland: Een literatuurhistorisch probleem Marijke Spies’ In: Spektator. Jaargang 7 (1977-1978)
Mieke B. Smits-Veldt, ‘Vondels Vredewensch aen Constantyn Huigens (1633) als bijdrage tot een aktuele diskussie Mieke B. Smits-Veldt’ In: Spektator. Jaargang 7 (1977-1978)
Marijke Spies, 'Het epos in de 17e eeuw in Nederland: een literatuurhistorisch probleem' (1977-1978)
Hans den Haan, ‘Sint Laurens: Vondels vriendendienst aan Reael’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 71 (1978)
C.F.P. Stutterheim, ‘Sonnetten en pseudo-sonnetten bij Vondel en anderen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94 (1978)
S.H. Levie, ‘1657 48 H.A. van Trigt 1829-1899 ‘Een bedrukte vader’’ In: Het vaderlandsch gevoel (1978)
S.H. Levie, ‘103 L. Royer 1793-1868 Joost van den Vondel (1587-1679)’ In: Het vaderlandsch gevoel (1978)
S.H. Levie, ‘1653 46 J.H. van de Laar 1807-1874 Vondel gekroond op het St. Lucasfeest’ In: Het vaderlandsch gevoel (1978)
S.H. Levie, ‘90 L. Royer 1793-1868 Joost van den Vondel (1587-1679)’ In: Het vaderlandsch gevoel (1978)
Reinder P. Meijer, ‘V The golden age Seventeenth century’ In: Literature of the Low Countries (1978)
Andries Pels, ‘Gebruik, én misbruik des tooneels.’ In: Gebruik én misbruik des tooneels (1978)
Andries Pels, ‘II. De toneelbestrijding door kerk en staat’ In: Gebruik én misbruik des tooneels (1978)
Anton Bossers, ‘Nil volentibus arduum en Vondel Anton Bossers’ In: Spektator. Jaargang 8 (1978-1979)
Daniëlle Besançon, H.M. de Blauw, Ton Broos, Hans Crum, Hans Groot, A.J. Hanou, R.D. Kukenheim, J.S. De Ley, Jan van Luxemburg, Jelle van der Meulen, Lambertus Riekert Pol, Rudolf W. Poortier, Mart Pullens, Frans de Rover, A.J. Schuur, Barbara Sierman, Marijke Spies en Paul Vriesema, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 8 (1978-1979)
Karel Porteman, ‘Joost van den Vondel. ‘La scène est au ciel.’ Panégyrique à l'occasion du tricentenaire de sa mort (1679-1979).’ In: Septentrion. Jaargang 8 (1979)
Kåre Langvik-Johannessen, ‘Vondels ‘Havenschendery’ als historisch relaas’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 21 (1979)
E.K. Grootes en S.F. Witstein, Visies op Vondel na 300 jaar (1979)
P.C. Hooft, ‘1305 (P.C. Hooft aan J. van den Vondel.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Lodewijk van Deyssel, ‘Vondel, P. Czn. Hooft en Rembrandt ’ In: De scheldkritieken (1979)
L. Strengholt, 'De opbouw van de Aenleidinge' (1979)
L. Strengholt, ‘Ochtendzitting dinsdag 28 augustus 1979’, ‘Dromen in Vondels drama's door prof. dr. L. Strengholt (VU Amsterdam)’ In: Colloquium Neerlandicum 7 (1979) (1980)
Piet Simons, ‘Het Vondeljaar 1979.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 23 (1980)
L. Strengholt, ‘Vondels sonnet tegen het misbruik van de kerkelijke ban’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 73 (1980)
P.E.L. Verkuyl, ‘Venus-Lucifer in Vondels Vergilius’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 73 (1980)
Kåre Langvik-Johannessen, ‘De Imitatio in Vondels David-spelen van 1660 door K. Langvik-Johannessen: Buitenlands Erelid der Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1980 (1980)
Hans van den Bergh, Geert Evert Booij, G.J. van Bork, Hans Groot, Sies de Haan, Bernt Luger, A.N. Paasman, Willem Pijffers, Mieke B. Smits-Veldt, Marijke Spies, Gerard Verhoeven en Gerard de Vriend, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 10 (1980-1981)
J.J. Poelhekke, ‘Een niet herdachte Vondel bedacht J.J. Poelhekke’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96 (1981)
Henk Koeman, ‘Opmerkingen bij Strengholts ‘Vondels sonnet tegen het misbruik van de kerkelijke ban’’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 74 (1981)
Ferdinand van Ingen, Holländisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts (1981)
Bart Besamusca, Paul Brondeel, A.G. Melle, J.J. Oversteegen en Willemien B. de Vries, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
A.A. Keersmaekers, ‘De oudst-gedrukte gedichten van Vondel (1607)’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘M.A. Schenkeveld-van der Dussen Een nieuw gevonden bruiloftsdicht van Vondel?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 99 (1983)
A.A. Keersmaekers, Edward Rombauts en Lode Roose, ‘Het motief ‘schuld, straf en genade’ in de drama's van Vondel door G. van Eemeren’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1983 (1983)
Hubert Meeus, ‘Joost van den Vondel’ In: Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650 (1983)
Gunilla Dalberg, ‘Vondels Gedicht ‘De Tooneelbroeders van den Aertshertoge Leopoldus’ und die Truppe Fornenberghs im Jahre 1653’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
George J. Möller, 'Het album Pandora van Jan Six (1618-1700)' (1984)
Karel Porteman, ‘‘Aensiet de swackheyt van van uw armen dichter’ Een lectuur van Vondels ‘Gebedt’ (1621)’, ‘1. Biografische interpretaties’, ‘2. Het gebed van een dopers dichter’, ‘3. Het gebed van een melancholicus’ In: '"Aensiet de swackheyt dan van uwen armen dichter". Een lectuur van Vondels "Gebedt" (1621)' (1984)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, 'Poëzie als gebruiksartikel: gelegenheidsgedichten in de zeventiende eeuw' (1984)
Bob de Graaf, ‘Wat te verzamelen? 2. Vondel en Vondeliana Bob de Graaf’ In: De boekenwereld. Jaargang 2 (1985-1986)
[tijdschrift] Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw, ‘Peter Altena Het Journal Litéraire en de Poëtenoorlog in de Nederlandse Literatuur’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1986 (1986)
G. Kazemier, ‘De paradox van Vondels drama Gebroeders’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4 (1986)
Marijke Meijer Drees, ‘Toneelopvattingen in beweging: rivaliteit tussen Vos en Vondel in 1641’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 79 (1986)
S.A. Vosters, ‘De bekendheid met de Nederlandse letterkunde in het Spanje van de Gouden Eeuw door Dr. S.A. Vosters’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1986 (1986)
L. Strengholt, ‘Marnix bij Vondel L. Strengholt’ In: Voortgang. Jaargang 7 (1986)
Peter Altena, 'Het Journal litéraire en de Poëtenoorlog in de Nederlandse literatuur' (1986)
G.A. Bredero, ‘Eer-dicht op de Verlossinghe van Israel’ In: Verspreid werk (1986)
Hendrik Pieters, ‘Hendrik Pieters Feestzang aan Joost van den Vondel’ In: De akkoorden van het gemoed (1986)
Sjoerd Koopman, ‘Vondel! Het epos van een ambachtelijk dichterschap’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 5 (1987)
R. Breugelmans, ‘Vondel, Roderwolde en Goed gezien’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 5 (1987)
G. Kazemier, ‘Vondels Faëton, een psychologisch drama’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 5 (1987)
Walter Thys, ‘[Nummer 2]’, ‘Vondel et la France’ In: Septentrion. Jaargang 16 (1987)
Annejoke Smids, ‘Interpretatie Vondels Spiegel van Marie Spiegels, gemaelin van Burgemeester Geeraerd Schaep. 350 jaar na het ontstaan van de Gysbreght van Aemstel’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 80 (1987)
A. de Korne en T. Rinkel, ‘27 Boekdrukkunst’ In: Cursus zestiende- en zeventiende- eeuws Nederlands (1987)
E.H. Kossmann, ‘The Dutch case: a national or a regional culture?’ In: Politieke theorie en geschiedenis (1987)
Marijke Spies, 'Vondel in veelvoud. Het Vondel-onderzoek sinds de jaren vijftig' (1987)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Vondel en Frankrijk’ In: Neerlandia. Jaargang 91 (1987)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Letteren’ In: Neerlandia. Jaargang 91 (1987)
Evert Wiskerke, ‘Visies op de katholieke Vondel 1780-1850 Evert Wiskerke’ In: Spektator. Jaargang 17 (1987-1988)
Marijke Spies, ‘Vondel tussen Van Mander, Heinsius en Hooft Marijke Spies’ In: Spektator. Jaargang 17 (1987-1988)
Mieke B. Smits-Veldt en Marijke Spies, ‘Vondel 1987’ In: Spektator. Jaargang 17 (1987-1988)
Wiel Kusters, ‘Kroniek & kritiek’, ‘Poëtisch leven Wiel Kusters Constantijntje’ In: De Gids. Jaargang 151 (1988)
Wiel Kusters, ‘Poëtisch leven Wiel Kusters Mijn bedrukt gezicht Over Vondels ‘Lijkklacht aan het Vrouwe-koor’’ In: De Gids. Jaargang 151 (1988)
G.J. van Bork, E.K. Grootes en P.J. Verkruijsse, ‘Signalement’ In: Literatuur. Jaargang 5 (1988)
Herman Pleij, Magda Sosef, Bert Vanheste en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur recensies’ In: Literatuur. Jaargang 5 (1988)
Henk Eijssens, Evert Filius, M.C. Hoogma, Jeroen Jansen, F. van Thijn en G.J. Vis, ‘Literatuur recensies’ In: Literatuur. Jaargang 5 (1988)
Hans Krol, ‘Van Vlakveld-Lefevre in plaats van Vondel-Padbrué Verslag van een zoekactie in de Heemsteedse bibliotheek Hans Krol’ In: Literatuur. Jaargang 5 (1988)
Sonja Vanderlinden, ‘Echanges’, ‘Vondel et la France’ In: Septentrion. Jaargang 17 (1988)
Paul van Velthoven, ‘Se tourmenter pour Vondel’ In: Septentrion. Jaargang 17 (1988)
Ernst Vermeulen, ‘Un oratorio de Vondel exécuté trois siècles plus tard’ In: Septentrion. Jaargang 17 (1988)
Adiel van Daele, Robert Declerck, Katrien Deylgat, Fernand Florizoone, Fred Germonprez, Patrick Lateur, G. Maertens, Marcel Obiak, Rudolf van de Perre, Raoul M. de Puydt, Jan Vanmeenen, Werner Vens, F. van Vinckenroye en Christian-Adolphe Wauters, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 37 (1988)
Anneke C.G. Fleurkens, Ferdinand van Ingen, Gerdien C. Kuiper, Otto S. Lankhorst, Karel Porteman, Marcus de Schepper, C.W. Schoneveld, Marijke Spies, Marijke van der Tolsma, Geert Vanpaemel en Ernestine van der Wall, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 4 (1988)
W.J. van den Akker, Arie-Jan Gelderblom, Jan Nijen Twilhaar, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Fred Weerman en Wim Zonneveld, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 81 (1988)
Cecile Vandoorne, ‘Van de sociale geschiedenis via de media terug naar Vondel en Huygens Kroniek van Land en Volk van Nederland en Vlaanderen C. Vandoorne’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1988 (1988)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Vondel in Frankrijk’ In: Neerlandia. Jaargang 92 (1988)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Vondel in Engeland’ In: Neerlandia. Jaargang 92 (1988)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Vondel in Duitsland’ In: Neerlandia. Jaargang 92 (1988)
Evert Wiskerke, ‘Twee katholieke Vondelianen uit het begin van de negentiende eeuw: F.J. Hoppenbrouwers en J.M. Schrant Evert Wiskerke’ In: Spektator. Jaargang 18 (1988-1989)
Henk Hardeman, ‘Trans’, ‘Vondel door de hoorspelkern’ In: Vooys. Jaargang 7 (1988-1989)
Louis Peter Grijp, Jeroen Jansen, Gert-Jan Johannes, Em. Kummer, Nico Laan, Magda Sosef en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur recensies’ In: Literatuur. Jaargang 6 (1989)
K.J. Bostoen, ‘Vondel contra Smout De calvinistische predikant Adriaan Joriszoon Smout in Vondels hekeldichten Karel Bostoen ’ In: Literatuur. Jaargang 6 (1989)
G. van Eemeren, ‘Naar een psychosymbolische verklaring van Vondels drama’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 32 (1989)
Mieke B. Smits-Veldt, ‘Sandrart, Vondel en Barlaeus en de maanden van het jaar’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 32 (1989)
H.H.J. de Leeuwe, ‘Vondel, Bidloo, Faëton en de Amsterdamse decorprenten’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 82 (1989)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘M.A. Schenkeveld-van der Dussen Het probleem van de goddelijke inspiratie bij christen-dichters in de 16de en 17de eeuw’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105 (1989)
P.E.L. Verkuyl, ‘P.E.L. Verkuyl Duidingsproblemen n.a.v.: ‘De maanden van het jaar’, ed. K. Porteman, 1987’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105 (1989)
L. Strengholt, ‘Vondel doet ook mee Aanvulling op ‘Donne als model’ (Voortgang VI, 1985) L. Strengholt †’ In: Voortgang. Jaargang 10 (1989)
C.L. Heesakkers, Gerdien C. Kuiper, F.H. Matter en Marcus de Schepper, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 5 (1989)
K.J. Bostoen, 'Vondel contra Smout. De calvinistische predikant Adriaan Joriszoon Smout in Vondels hekeldichten' (1989)
Jan Kuijper, ‘de tombe van joost van den vondel’ In: Tomben (1989)
Frida Balk-Smit Duyzentkunst, L. Beheydt, K.J. Bostoen, Jo Daan, J.P.M. Groot, W.F. Jonckheere, A.J.M. van Seggelen, Kees Snoek en J.W. de Vries, ‘Boekbesprekingen en aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1989 (1989)
G.J. van Bork, Robert Declerck, C.L. Heesakkers, P.J. Verkruijsse, Paul Wackers en Ari Wesseling, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
Bert van Selm, ‘Teleurstellingen en vondsten bij de jacht op Vondel-handschriften 'T geluck waeit niemand in den mond B. van Selm’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
G.J. van Bork, M.F. Fresco, Jef van Gool, E.K. Grootes, Luc Herman, Marijke Meijer Drees en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
S.A.C. Dudok van Heel, ‘Amsterdamse burgemeesters zonder stamboom De dichter Vondel en de schilder Colijns vervalsen geschiedenis S.A.C. Dudok van Heel’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 6 (1990)
Herman Brinkman, P.J.A. Franssen, Jeroen Jansen, Nico Laan, R.Th. van der Paardt en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur recensies’ In: Literatuur. Jaargang 8 (1991)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Interpretatie Hooft onthoofd’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 84 (1991)
Ad Leerintveld, ‘Vondel, Reael en Huygens' Otia’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 84 (1991)
C.L. Heesakkers, P.G. Hoftijzer, Marika Keblusek, H.H. Kubbinga, Marcus de Schepper, Mieke B. Smits-Veldt, Marijke Spies en Marijke van der Tolsma, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 7 (1991)
Mieke B. Smits-Veldt, ‘V Ontwikkelingen binnen het renaissancetoneel 1600-1638’, ‘1. Doorbraak van nieuwe opvattingen binnen ‘Het Wit Lavendel’’ In: Het Nederlandse renaissance-toneel (1991)
Mieke B. Smits-Veldt, ‘VI Twee conflicterende dramaopvattingen: Vondel en Jan Vos’, ‘1. Vondels Gijsbreght van Aemstel’ In: Het Nederlandse renaissance-toneel (1991)
Joannes Six van Chandelier, ‘[579] J.v. Vondel.’ In: Gedichten (2 delen) (1991)
Alice Doek, ‘Bloed, zweet en tranen Vondel als sadomasochist? Alice Doek’ In: Vooys. Jaargang 10 (1991-1992)
H. Duits, 'De levens der doorluchtige poeeten' I+II (1991-1992)
Karel Porteman, Colloquium Neerlandicum 11 (1991) (1992)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Cultuur’ In: Neerlandia. Jaargang 96 (1992)
Wouter Abrahamse, Frank Jansen, Frans A. Janssen, Lisa Kuitert, Stella Linn, P. Th. van Reenen, Toos Streng, G.J. Vis en Gerard de Vriend, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 21 (1992)
Karel Porteman, ‘Zeventiende-eeuwse dichters in last ‘Op enen berg zo veer van huis’’, ‘Bibliografie’ In: 'Zeventiende-eeuwse dichters in last. "Op enen berg zo veer van huis"' (1992)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
[tijdschrift] Nieuwe Taalgids, De, ‘De aantekeningen van Pieter de la Ruë. Een 18e-eeuwse bron voor receptieonderzoek op letterkundig gebied.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 86 (1993)
N. van der Blom, ‘N. van der Blom Vondels ‘droom’: Hooft of het schavot’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 109 (1993)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘M.A. SChenkeveld-van der Dussen Vondels droom; een reactie’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 109 (1993)
Marijke Spies, ‘Minerva's commentaar: gedichten rond het Amsterdamse stadhuis Marijke Spies’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 9 (1993)
S.D. Post, 'De aantekeningen van Pieter de la Ruë. Een 18e-eeuwse bron voor receptieonderzoek op letterkundig gebied' (1993)
Hans Luijten en Mieke B. Smits-Veldt, 'Nederlandse pastorale poëzie in de 17de eeuw. Verliefde en wijze herders' (1993)
Peter Buwalda, ‘Vondel over Kellendonk Geschilderd eten en Frans Kellendonks literatuuropvatting Peter Buwalda’ In: Vooys. Jaargang 12 (1993-1994)
Kees Middelhoff, ‘1793 - Louis Royer - 1993 De Vlaamse beeldhouwer die De Zwijger deed spreken door K. Middelhoff’ In: Neerlandia. Jaargang 98 (1994)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Jan Konst Een onbekende Vondeluitgave’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 110 (1994)
Maria Tesselschade Roemer Visschersdr, ‘11 De beste tong die stemmen smeede (1630)’ In: De gedichten (1994)
Jacky Holterbosch, ‘Trans’, ‘Vondel aan de trans van onze taalnormen’ In: Vooys. Jaargang 13 (1994-1995)
Gees Linnebank, ‘Het spelen van oudere teksten Gees Linnebank (Nieuwegein)’ In: Colloquium Neerlandicum 12 (1994) (1995)
Marijke Meijer Drees, 'Patriottisme in de Nederlandse literatuur (ca. 1650-ca. 1750)' (1995)
Wiel Kusters, ‘Stokske’ In: Ik graaf, jij graaft (1995)
Wiel Kusters, ‘Constantijntje’ In: Ik graaf, jij graaft (1995)
Wiel Kusters, ‘‘Mijn bedrukt gezicht’ Over Vondels ‘Lijkklacht aan het Vrouwe-koor’’ In: Ik graaf, jij graaft (1995)
Roelof van Gelder, Harold Hendrix, Ton Hoenselaars, P.G. Hoftijzer, Gerrit H. Jongeneelen, Marika Keblusek, Th.M. van Leeuwen, Leo Noordegraaf, Mieke B. Smits-Veldt, A. Agnes Sneller, Joke Spaans, Marijke Spies, Marc Van Vaeck en An De Vos, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 12 (1996)
Theo Hermans, ‘26 Joost van den Vondel (vert.), Publius Vergilius Maroos Wercken vertaelt door J.v. Vondel. Amsterdam: Abraham de Wees, 1646’ In: Door eenen engen hals. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1550-1670 (1996)
Theo Hermans, ‘24 Joost van den Vondel (vert.), I.V. Vondels Elektra van Sofokles. Treurspel. [...] Ghespeelt in de Amsterdamsche Schouwburgh, in November, 1640. Amsterdam: Cornelis Houthaeck, 1639’ In: Door eenen engen hals. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1550-1670 (1996)
René van Stipriaan, 'Gysbreght van Aemstel als tragische held' (1996)
Jan Konst, ‘Fortuin, Noodlot en Voorzienigheid Gods in Vondels toneeloeuvre Jan Konst (Berlijn)’ In: Colloquium Neerlandicum 13 (1997) (1997)
Jos Nijhof, ‘Theater’, ‘Een ‘Vondel-revival’ met een somber perspectief’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 40 (1997)
H. Duits, ‘Vondel en de Vrede van Munster: ambivalente gevoelens henk duits’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 13 (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 7 Geschiedenis als ideologie’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Jan Konst, '"Het goet of quaet te kiezen". De rol van de vrije wil in Vondels "Lucifer", "Adam in Ballingschap" en "Noah"' (1997)
E.K. Grootes, ‘Verhandelingen’, ‘De Noortsche Nachtegael van Vondel Jaarrede door de voorzitter, Dr. E.K. Grootes’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1998 (1998)
R.J.G. de Bonth, ‘3 De Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730)’, ‘3.1 Inleiding’ In: De Aristarch van 't Y (1998)
R.J.G. de Bonth, ‘5 Grammatica’, ‘5.1 Inleiding’ In: De Aristarch van 't Y (1998)
Willem van Toorn, ‘Landschap en literatuur’ In: Leesbaar landschap (1998)
Willem Frijhoff en Marijke Spies, ‘7 De zusterkunsten’ In: 1650. Bevochten eendracht (1999)
Willem Frijhoff en Marijke Spies, ‘9 Literatuur en muziek’ In: 1650. Bevochten eendracht (1999)
Johan Koppenol, 'Nodeloze onrust. Het "roomse karakter" van Vondels Gysbreght van Aemstel' (1999)
Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (2000)
Johan Koppenol en Frans Ruiter, ‘Boek van de eeuw’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Marijke Spies, ‘Marijke Spies De Amsterdamse doolhoven’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
J. Weisgerber, ‘De topografie van het aardse paradijs: du Bartas, Vondel en Milton Jean Weisgerber, lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2001 (2001)
E.K. Grootes, ‘Toekomstbeelden in Nederlandse historiespelen uit de zeventiende eeuw E.K. Grootes’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 17 (2001)
Johan Koppenol, ‘De schepping anno 1654 Oudere Letterkunde en de verbeelding’, ‘De hemel in Lucifer’ In: De schepping anno 1654 (2001)
Marijke Spies, ‘De Amsterdamse doolhoven Populair cultureel vermaak in de zeventiende eeuw’, ‘Een nieuwe vorm van publiek vermaak’, ‘De Oude Doolhof’, ‘De Nieuwe Doolhof’, ‘Literatuuropgave’ In: 'De Amsterdamse doolhoven. Populair cultureel vermaak in de zeventiende eeuw.' (2001)
Kees Middelhoff, ‘Geschiedenis Zuid-Nederlanders versierden Amsterdams kroon in de 17e eeuw ● Kees Middelhoff’ In: Neerlandia. Jaargang 106 (2002)
Patrick Rooijackers, ‘Het woord is dus alles? Vondel, verzen, toneel en een componist’ In: Vooys. Jaargang 20 (2002)
Gijsbert Rutten, ‘Gijsbert Rutten Vondels ‘volkomen voorbeeldt’ Transmissie van Vondelianisme in de achttiende eeuw: een didactisch program’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 2003 (2003)
Karel Porteman, ‘Karel Porteman ........... Vondel schildert een Rubens’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2003 (2003)
F.W. Korsten, ‘Frans-Willem Korsten Twee nieuwe Vondels, of te oude?’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 121 (2005)
[tijdschrift] Zeventiende Eeuw, De, ‘Dove verf? De relatie tussen Rembrandt en Vondel in historisch perspectief Eva Schuss’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 22 (2006)
anoniem Vreugde en verdriet in kleine kring, ‘Geboorte en zuigelingensterfte’ In: Vreugde en verdriet in kleine kring (2006)
anoniem Vreugde en verdriet in kleine kring, ‘De dood van kinderen’ In: Vreugde en verdriet in kleine kring (2006)
J. Weisgerber, ‘Het afwijzen van de wraakzucht in de 17de-eeuwse tragedie: het voorbeeld van Corneille en Vondel Jean Weisgerber, lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2008 (2008)
Piet Calis, ‘5 Piet Calis, Voor Marita’ In: 'Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend'. Brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen, 30 oktober 2009 (2009)
Menno ter Braak, ‘Het dubbele gedenkjaar’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Gelegenheidspoëzie om Vondel’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Vondel-Shakespeare’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Menno ter Braak, ‘Uitgaven Ned. Letterkunde’ In: Vaderlandartikelen 1935 (2009)
Menno ter Braak, ‘Gysbreght van Aemstel Treurspel van Joost van den Vondel Jubileum-opvoering door de Amsterdamsche Tooneel-vereeniging’ In: Theaterartikelen in Het Vaderland 1933-1940 (2009)
Menno ter Braak, ‘Haagsche Vondelherdenking Fragmenten van ‘Noah’ en ‘Salomon’ Kon. Schouwburg’ In: Theaterartikelen in Het Vaderland 1933-1940 (2009)
Menno ter Braak, ‘Vondels Maria Stuart Het spel van de gemartelde majesteit Bij het Hofstadtooneel’ In: Theaterartikelen in Het Vaderland 1933-1940 (2009)
Willem Jan Otten, ‘Willem Jan Otten Vondel in ballingschap’ In: Tirade. Jaargang 54 (nrs. 432-436) (2010)
J.A. Worp, ‘De zeventiende eeuw.’, ‘I. Het treurspel.’ In: Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 1 (ca. 1972)
J.A. Worp, ‘XI. Bestrijding van het tooneel.’ In: Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 2 (ca. 1972)

audiobestanden: waarin Joost van den Vondel ter sprake komt


Videobestanden waarin Joost van den Vondel ter sprake komt


Websites over Joost van den Vondel

http://www.kb.nl/webexposities/100-hoogtepunten-van-de-koninklijke-bibliotheek/55-joost-van-den-vondel
http://www.kb.nl/webexposities/100-hoogtepunten-van-de-koninklijke-bibliotheek/78-nieuwe-kunst


Terug naar overzicht