auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Petrus Camper

geboren: 11 mei 1722 te Leiden
overleden: 7 april 1789 te Den Haag


Biografie(ën) over Petrus Camper

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 3 (1858)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)

Werken van Petrus Camper

Berigt van den zaaklyken inhoud van twee lessen, gegeeven aan de leden van de Teken-Akademie te Amsterdam, 1770

Primaire teksten van Petrus Camper elders in de dbnl

Petrus Camper, ‘Bericht van Petrus Camper, Wegens eene onheusche beschuldiging, hem door den Heere A. Cyrus aangewreeven, in zekere Verdediging, onder zyne handtekening onlangs uitgegeeven.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1777 (1777)
Petrus Camper, ‘Brief van Petrus Camper, Aan de Heeren Martens, van Gesscher, Zwagerman en Van Hussem, zeer Kundige, en zeer Beroemde Heelmeesters te Amsterdam, over het steensnyden in twee reizen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1777 (1777)
Petrus Camper, ‘Kort berigt wegens de ontleding van verscheidene orang outangs, en inzonderheid van die in de diergaarde van zyne doorluchtigste hoogheid, den heere Prinse van Orange, Erfstadhouder, enz. enz. enz. gestorven is, in den jaare 1777. Door Petrus Camper.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1779 (1779)
Petrus Camper, ‘Brief van Petrus Camper, aan den zeer ervaren, en beroemden heere Bs. Hussem. Heelmeester van het Edel M: Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, Lid van het Vlissingsch Genootschap der Wetenschappen, enz. enz. enz. Over het mankgaan der kinderen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1782 (1782)
Petrus Camper, ‘Aanmerkingen van Petrus Camper, over het schynbaar groot getal gestorvenen binnen Harlingen, in den jaare 1779, en eenige andere byzonderheden daartoe betrekkelyk.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1782 (1782)
Petrus Camper, ‘Brief van P. Camper,’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1783 (1783)
Petrus Camper, ‘Yerhaal van de konstbewerking, en gelukkigen uitslag, der doorsnede van de schaambeenderen; gedaan in 's Gravenhage, door den zeer Ervaren Heere J.C. Damen, 's Lands en Stads Heel- en Vroedmeester, den 20 October, 1783; Medegedeeld aan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, Door Petrus Camper.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1784 (1784)

Secundaire literatuur over Petrus Camper in de dbnl

J. le Francq van Berkhey, ‘Vyfde hoofdstuk. Handelende over de uitwendige en eenige inwendige Gebreken der paarden.’ In: Natuurlyke historie van Holland. Deel 4 (1769-1805)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Verhandelingen over de Pypzweeren en uitzakkingen van den Aars. Door Petrus Camper. Te Amsterdam by Yntema en Tieboel, 111 bladz. in groot 8vo. 1778.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1778 (1778)
Cornelis Pereboom, ‘Brief, van D. Cornelius Pereboom, aan den Wel Edelen Hoogberoemden Heere Petrus Camper, over het mankgaan.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1782 (1782)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Mengelstoffen, over de Steengroeijing en derzelver Heelwyze. Door Petrus Camper. Te Amsterdam, by Yntema en Tieboel, 1782. 203 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1782 (1782)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Kort berigt, wegens den Dugol van den Graave de Buffon, en de Siren Lacertina van den Ridder Linneus, door Petrus Camper.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1786 (1786)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Verhandeling van Petrus Camper,over het natuurlyk verschil der Wezenstrekken in Menschen van onderscheiden Landaart en Ouderdom; over het schoon in Antyke Beelden en gesneedene Steenen. Gevolgd door een Voorstel van eene nieuwe manier om Hoofden van allerleye Menschen met zekerheid te Tekenen. Naa des Schryvers dood uitgegeeven door zynen Zoon adriaan gilles camper. Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, 1791. In gr. 4to, 130 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1791 (1791)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Redevoeringen van wylen Petrus Camper, over de wyze om de onderscheidene Hartstogten op onze Wezens te verbeelden; over de verbaazende overeenkomst tusschen de viervoetige Dieren, de Vogelen, de Visschen en den Mensch; en over het Gedaante-schoon. Gehouden in de Teken-Academie te Amsterdam. Uitgegeeven door zynen Zoon Adriaan Gilles Camper. Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, 1792. In gr. 4to. 106 bl. Met Plaaten. Benevens het Afbeeldzel van den Autheur.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1792 (1792)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige Breuken in de eerstgeborene Kinderen; benevens een vervolg op die Verhandeling, beiden door Petrus Camper; opgehelderd met zeer uitvoerige, en fraai in 't koper gegraveerde Kunstplaaten, van de beroemde J. van der Schley, en J.C. Philips. Te Amsteldam, by J.B. Elwe, 1800. In gr. 8vo. 78 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1801 (1801)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Een zestal Verloskundige Operatien en Waarneemingen, zo omtrent het verlosstn van Vrouwen door de Sectio Symphisis ossis Pubis, of doorsnyding der Schaambeensvereeniging, als wegens het openen eener toegegroeide Baarmoeder; door Johannes van Munster, Stadt Operateur, Heel- en Vroedmeester te Nymegen. Met een aanpryzenden Brief van wylen Professor Petrus Camper; benevens een anderen onlangs bekomen Brief van G.J. van Wy, Lector in de Ontleed-, Heel- en Verloskunde te Arnhem. Te Amsterdam, by J.W. Yntema en Comp. 1804. In gr. 8vo. 61 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Joannis Mulder Oratio de meritis Petri Camperi in Anatomiam Comparatam, &c. accedunt annotationes biographicae et literariae atque descriptio Musei Camperiani. Groningae apud T. Spoormaker. 4to.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1809 (1809)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Redevoering over de verdiensten van Petrus Camper in de vergelijkende Ontleedkunde, gehouden door den Hoogl. J. Mulder, enz. Uit het Latijn vertaald door G.H. Wachter, Pz., Student in de Genees- en Heelkunde te Groningen. Aldaar, bij J. Römelingh. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1810 (1810)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Petri Camperi Diatribe caet. (Verhandeling over Thucydides, en het gevoelen van Cicero omtrent denzelven.) Traj. ad Rhen. 8vo. pp. 183.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1822 (1822)
Ferd. Sassen, ‘Derde hoofdstuk Ervaringswijsbegeerte en verlichting’, ‘Inleiding’ In: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw (1959)
P.J. Buijnsters, ‘IV. Nieuws over de Werkgroep 18e Eeuw en ISECS’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1972 (1972)
R.P.W. Visser, ‘II. Voorlopige inventaris van Camper's correspondentie’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1972 (1972)
R.P.W. Visser, ‘I. Chronologie Petrus Camper’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1972 (1972)
R.P.W. Visser, ‘III. Literatuur over Petrus Camper’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1972 (1972)
G.A. Lindeboom, ‘Hoofdstuk 6 Achttiende eeuw’ In: Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland (1972)
G.A. Lindeboom, ‘Hoofdstuk 5 De verloskunde en de heelkunde in de 17de en 18de eeuw’ In: Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland (1972)
R.P.W. Visser, ‘II. Een brief van Petrus Camper aan Frans Hemsterhuis’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1974 (1974)
Victor Sánchez Valencia, ‘Petrus Camper (1722-1789) Over mens, aap en spraak Víctor Sánchez-Valencia’ In: Tabu. Jaargang 29 (1999)
Peter Buijs, ‘Peter Buijs ‘Dat gy inwendig over uwe redenering bloost!’ Een pennenstrijd in 1774 over kindermoord en zelfmoord tussen Petrus Camper en Augustus Sterk’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 2001 (2001)


Terug naar overzicht