auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
J. le Francq van Berkhey

geboren: 23 januari 1729 te Leiden
overleden: 13 maart 1812 te Den Haag

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Justus Schietspoel


Biografie(ën) over J. le Francq van Berkhey

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 1 ABE-BYN (1821)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 6 (1859)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Eerste stuk (1874)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van J. le Francq van Berkhey

't Bataafsche Athene, in drie herderskouten, 1760
Claudius Civilis, hersteller der Bataafsche vrijheid, 1764
Huwelijk van Telemachus en Anthrope in Ithaka, 1768
Natuurlyke historie van Holland. Deel 1, 1769
Natuurlyke historie van Holland. Deel 2, 1769-1771
Natuurlyke historie van Holland. Deel 4, 1769-1805
Natuurlyke historie van Holland. Deel 3, 1772-1776
Het verheerlijkt Leyden, 1774
Lijkzang in heldendicht, ter nagedagtenis van den beroemden Leydschen schaatsrijder Cornelis Fleur, 1776
De poëtische snapper, 1778
Gouden Jubelzang, 1779
Natuurlyke historie van Holland. Deel 1-9, 1779-1811
Natuurlyke historie van Holland. Deel 5, 1805
Natuurlyke historie van Holland. Deel 6, 1807
Natuurlyke historie van Holland. Deel 7, 1808
Natuurlyke historie van Holland. Deel 8, 1810
Natuurlyke historie van Holland. Deel 9, 1811

Uitgaven van J. le Francq van Berkhey

Nagelaten gedichten, 1817

Primaire teksten van J. le Francq van Berkhey elders in de dbnl

J. le Francq van Berkhey, ‘J. le Francq van Berkhey, De Bataafsche menschlijkheid opgehelderd (1)’ In: Revolutie in woorden (1989)
J. le Francq van Berkhey, ‘J. le Francq van Berkhey, De Bataafsche menschlijkheid opgehelderd (2)’ In: Revolutie in woorden (1989)
J. le Francq van Berkhey, ‘No. 29. Leydsch oranje burgers tafellied.’ In: De van den hemel afgebeeden, in alle verdrukking, nog bloeiënden Oranjeboom (ca. 1784)

Secundaire literatuur over J. le Francq van Berkhey in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het verneedert en verheerlykt 's Graavenhage, Eeuwzang, door door J. le Francq van Berkhey. Te Amsterdam by F. de Kruyff. 1776. Behalven het Voorwerk, 74 bladz. in gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1776 (1776)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Verhandeling over het nationaal gebruik der Turf- of Houtassche, in Holland. Door J. le Francq van Berkhey, M.D. Te Amsterdam by Yntema en Tieboel, 1779. Behalven de Voorreden 145 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1779 (1779)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Beschryving van een Mineralogisch Zak-Laboratorium, benevens van het gebruik der Blaaspyp in de Mineralogie, door G.v. Engestrom. Uit het Engelsch vertaald, en met eenige Aanmerkingen, en bygevoegde Werktuigjes vermeerderd, door J. Esdré, A.L.M. et Phil. Doct. Voorzien met eene beredenerende Voorreden van J. le Francq van Berkhey, Med. Doct. Lector Hist. Natur. aan 's Lands Hooge School binnen Leyden enz. Te Leyden by F. de Does, Pz. 1780. In groot octavo 77 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1780 (1780)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vergelykende Aanmerkingen der Waarneemingen, door kundige, onderzoeklievende Mannen in de voorige Veesterften geboekstaaft, tegens die, welken in het Rapport wegens den Staat der Veeziekte, zyn waargenoomen, in de Maand December 1796, in de Landen tusschen Maas en Waal, en den Lande van Cuyk. Door S.J. Brugmans, Professor in de Genees- en Kruidkunde aan 's Lands Hooge School te Leyden. Uitgegeeven op last der Nationale Vergadering. Thands vrymoedig beoordeeld door J. le Francq van Berkhey, M.D. en Praelector in de Natuurlyke Historie aan dezelve welgemelde Hoge School. Voor Rekening van den Autheur, 1797. In gr. 8vo. 66 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1797 (1797)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vrymoedige en welmeenende Voorstellingen om te kunnen dienen ter overweging van een Ontwerp ter stichting van eene Vee-artzenykundige Schole, in ons Gemeenebest, door Joannes le Francq van Berkhey, der Med. Dr. en Praelector in de Nat. Hist. op 's Lands Universiteit te Leyden, enz. enz. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz., 1804. In gr. 8vo. 136 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lijkgedachtenis van zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem den Vijfde. Door Dr. Joännes le Francq van Berkheij. Te Amsterdam, bij J. Allart. 1806. In gr. 8vo. 94 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Toren van de Leydsche Saai- of Festijnhalle sprekende ingevoerd, bij gelegenheid van zijne slooping, veroorzaakt door de ramp van Leyden, 12 Jan. 1807. Door J. Le Francq van Berkhey. Te Leyden, bij P.H. Trap. 1807. In gr. 8vo. 8 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1807 (1807)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Toren van de Leydsche Saai- of Festijnhalle andermaal sprekende ingevoerd, bij gelegenheid, dat na de verkooping van denzelven tot afbraak, deszelfs slooping is opgeschortst: met eenige historische Aanteekeningen. Door J. Le Francq van Berkhey. Te Leyden, bij P.H. Trap. 1807. In gr. 8vo. 16 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1807 (1807)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Natuurlijke Historie van Holland. Door J. le Francq van Berkhey, Med. Doct. en Praelector in de Nat. Hist. aan 's Lands Universiteit te Leijden, enz. Vden Deels 2de Stuk. Te Leijden, bij P.H. Trap. In gr. 8vo. - Of, voor die dit als een Werk op zichzelve verkiezen, onder den Titel: Natuurlijke Historie van het Rundvee in Holland, enz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1808 (1808)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Oud Hollands Vriendschap, dankbaar aan Neênlands kroost, tot Leydens troost; besloten met Utrechts Eeuwschets: in Nederduitsche dichtmaat, met uitgebreide Historische oud Hollandsche Aanteekeningen, Afbeeldingen van vriendschappelijke Drinkbekers, en zinnebeeldige Titelplaat; mitsgaders een beeldtenis Medaillon des Konings van Holland. Aan den Raad en het Volk van Leyden, door Jannes le Francq van Berkheym Med. Doct. en Praelector in de Natuurlijke Historie aan de Koninklijke Universiteit te Leyden, enz. Gedrukt voor rekening en ten voordeele van den Autheur, en voor contant geld te bekomen bij F. de Munnik, Boekverkooper te Leyden. 1809. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1809 (1809)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Natuurlijke Historie van Holland. Door J. le Francq van Berkhey, Med. Doct. en Praelector in de Nat. Hist. aan 's Lands Universiteit te Leyden, enz. Vden Deels 3de Stuk. Met Platen. Te Leyden, bij P.H. Trap. In gr. 8vo. - Of, voor die dit Werk op zichzelve verkiezen, onder den titel: Natuurlijke Historie van het Rundvee in Holland, enz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1809 (1809)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Natuurlijke Historie van het Rundvee in Holland, door Joannes le Francq van Berkhey, Med. Doctor en Proelector in de Natuurlijke Historie aan 's Lands Universiteit te Leyden, Lid van verscheidene, zoo Uitheemsche als Vaderlandsche Maatschappijen der Natuur- en Dichtkunde. Vierde Stuk, Tweede en Derde Gedeelte. Vijfde Stuk, Eerste, Tweede, Derde en Vierde Gedeelte Zesde Stuk, Eerste Gedeelte. Met noodige Afbeeldingen. Te Leyden, bij P.H. Trap, 1809, 1810. 285, 526 en 171 Bladz. In gr. Octavo. De prijs der zeven Boekdeelen is, bij Inteekening, ƒ 40-16-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1811 (1811)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Geest der Geschriften van wijlen Joannes Le Francq van Berkhey, in huisselijke Zamenspraken van Dichtlief en Gloorroos met hunne Kinderen, door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1813. VIII en 151 Bl. In gr. 8vo. f 2-6-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1814 (1814)
Willem Bilderdijk, ‘Voorzang ter inleiding der lijkgedachtenis van Prins Willem V door le Francq van Berkheij.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 9 (1858)
Willem Bilderdijk, ‘Brief aan Dr. J. le Francq van Berkhey.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 11 (1858)
Willem Bilderdijk, ‘Le Francq van Berkhey. (Grafschrift.)’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 11 (1858)
Willem Doorenbos, ‘III. De Nederlandsche letterkunde in de 17de en 18de eeuw.’ In: Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde. Deel 2 (1873)
W.J.A. Jonckbloet, ‘V. De dageraad eener betere toekomst.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: De twee laatste eeuwen (1) (1891)
G. Kalff, ‘2. C. van Lennep (1751-1813). Le Francq van Berkhey (1729-1812).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 (1910)
G. Kalff, ‘2. Vertegenwoordigers van het behoud of de Reactie. (Van Alphen en Kleyn. Berkhey en Bilderdijk).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 (1910)
K.G. Lenstra, ‘K.G. Lenstra Naif’ In: Spektator. Jaargang 1 (1971-1972)
Bert Thobokholt, Het taal- en dichtlievend genootschap 'Kunst wordt door arbeid verkreegen' te Leiden, 1766-1800 (1983)
Donald Haks, ‘Hoofdstuk III Ongehuwde moeders en onderzoek naar het vaderschap’ In: Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw (1985)
R.L.P. Arpots, ‘R.P.L. Arpots Het verheerlijkt Leyden en de gevolgen’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1987 (1987)
Willem de Clercq, ‘[Woelige weken November-december 1813]’ In: Woelige weken: november-december 1813 (1988)
Willem de Clercq, ‘Berkhey, Nagelaten gedichten, 1 deel’ In: Woelige weken: november-december 1813 (1988)
J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘14 De natie: vrouwen en het volk’ In: 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001)
Eveline Koolhaas-Grosfeld, ‘Eveline Koolhaas-Grosfeld ‘Mensch, ken u zelven’ Antropologie als bron voor de volkskunde van Johannes Le Francq van Berkheij’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 2003 (2003)
Rietje van Vliet, ‘Veemgerecht De Marsyas-bende van Frans van Lelyveld Rietje van Vliet’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32 (2009)
Rick Honings, ‘‘Dat lasterschrift! - helaas! - moest nog te voorschyn komen’ Over het antistadhouderlijke pamflet De Oranjeboomen (1782) Rick Honings’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 33 (2010)
[tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn, ‘Gemengde berichten’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 30 (2012)

Websites over J. le Francq van Berkhey

http://www.kb.nl/webexposities/100-hoogtepunten-van-de-koninklijke-bibliotheek/71-rundvee


Terug naar overzicht