auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 




Hadewijch

geboren: ?
overleden: 1248


Biografie(ën) over Hadewijch

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Hadewijch

Brieven, 13de eeuw (handschrift)
Mengeldichten, 13de eeuw (handschrift)
Strophische Gedichten, 13de eeuw (handschrift)
Visioenen, 13de eeuw (handschrift)
Strofische gedichten (2 delen), 1972 (2de druk)

Uitgaven van Hadewijch

Werken. Deel 1: Gedichten, 1875
Werken (3 delen), 1875-1905
Werken. Deel 2: Proza, 1895
Werken. Deel 3: Inleiding, varianten, errata, 1905
Proza. Deel 3: Strofische Gedichten. Ritmata Haywigis (alleen scans beschikbaar) , 1910
Visioenen, 1924
Brieven van Hadewijch in de oorspronkelijke tekst en in nieuw Nederlandse overzetting met aantekeningen, 1936
Uit de verzen en het proza van Hadewijch (alleen scans beschikbaar) , 1938
Strofische gedichten, 1942
Brieven, 1947
Mengeldichten (alleen scans beschikbaar) , 1952
Brieven. Oorspronkelijke tekst en Nieuw-Nederlandse overzetting, 1954
Hadewych. Strofische Gedichten. Middelnederlandse tekst en moderne bewerking, 1961
Mediaeval Netherlands Religious Literature, 1965
Strofische gedichten (2 delen), 1968
De visioenen van Hadewijch. Middelnederlandse tekst, vertaling en kommentaar, 1979
Het visioenenboek van Hadewijch, 1980
The complete works (ed. Columba Hart), 1981

Primaire teksten van Hadewijch elders in de dbnl

Hadewijch, ‘Geestelyk minnelied uit de XIIIe eeuw.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 2 (1838)
Hadewijch, ‘19XLI. Dit leert ons negenrehande minne.’ In: Limburgsche sermoenen (1895)
Hadewijch en Jozef van Mierlo, ‘Eenige moeilijke plaatsen in de Strophische Gedichten van Hadewijch Door Prof. J. Van Mierlo S.J. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1936 (1936)
Hadewijch, ‘Prof. Dr Leonce Reypens s.j. Op de grootzee der godheid Vertaling van Hadewijch's XXVIIIe Brief’ In: Roeping. Jaargang 24 (1947)
Hadewijch, ‘Strofische gedichten’ In: Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw (1976)
Hadewijch, ‘Brieven in proza’ In: Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw (1976)
Hadewijch, ‘Visioenen’ In: Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw (1976)
Hadewijch, ‘Rijmbrieven’ In: Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw (1976)
Anna Bijns, anoniem Egidius waer bestu bleven?, Hadewijch, Jan I van Brabant en anoniem Van den vos Reynaerde, ‘[Gedichten - Poêmes]’ In: Septentrion. Jaargang 27 (1998)
Hadewijch, ‘Transit’ In: Vlaanderen. Jaargang 51 (2002)

Secundaire literatuur over Hadewijch in de dbnl

A.A. Angillis en Constant A. Serrure, ‘De klooster-zuster Hadewig, dichteres der XLV liederen uit de XIIIe eeuw.’ In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 2 (1858)
W.J.A. Jonckbloet, ‘II. Het kunst-lied.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2: De middeleeuwen (2) (1889)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 10 (1895)
Edward van Even, ‘Hadewijch, de Vlaamsche dichteres uit de 13e eeuw, door Ed. van Even.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Edward van Even, ‘Hadewijch en Bloemardinne, door Edw. van Even.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9 (1896)
G. Kalff, ‘2. Geestelijke Poëzie.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 1 (1906)
Johanna Snellen, ‘Hadwigiana.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 26 (1907)
R.A. Kollewijn, E. Rijpma en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 2 (1908)
Klaas Poll en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 2 (1908)
Jozef van Mierlo, ‘Eene paraphrase van de brieven van Hadewych door Hendrik Mande’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1909 (1909)
Johanna Snellen, ‘Hadewijch mystica.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 31 (1912)
J.A.N. Knuttel, ‘Hadewijch - Bloemaerdinne.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
J. Prinsen J.Lzn, ‘De geestelijke poëzie’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
J.W. Muller, ‘Iets over verwisseling of verwarring van persoonsnamen, naar aanleiding van Hadewijch-Heilwijch.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
Albert Verwey, ‘III De konflikten van Hadewych’, ‘De konflikten van Hadewych’ In: Goden en grenzen (1920)
Jozef van Mierlo, ‘Uit de geschiedenis onzer middeleeuwsche lettrkunde. Hadewijch.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1921 (1921)
Jozef van Mierlo, ‘Uit de geschiedenis onzer middeleeuwsche letterkunde. Hadewijch. (Vervolg).’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1921 (1921)
Jozef van Mierlo, ‘Uit de geschiedenis onzer middeleeuwsche letterkunde. 1. - Wanneer heeft hadewych geleefd?’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1921 (1921)
Jozef van Mierlo, ‘Uit de geschiedenis onzer middeleeuwsche letterkunde I. Wanneer heeft Hadewijch geleefd?’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1921 (1921)
Jozef van Mierlo, ‘Uit de geschiedenis van onze middeleeuwsche letterkunde. Wanneer heeft Hadewijch geleefd?’, ‘[1921/2]’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1921 (1921)
Jozef van Mierlo, ‘Hadewych en de ketterin Blommardinne.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 40 (1921)
Albert Verwey, ‘De Liederen van Hadewych’ In: De weg van het licht (1922)
J. te Winkel, ‘XVII. De eerste Lierdichters.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 1: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (1) (1922)
Jozef van Mierlo, ‘Uit de geschiedenis onzer middeleeuwsche letterkunde. Hadewijch. (Vervolg en slot.)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1922 (1922)
Jozef van Mierlo, ‘Hadewych en Eckhart.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1923 (1923)
A.C. Bouman, ‘Johannes Ruusbroec en de Duitsche mystiek.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 42 (1923)
Jozef van Mierlo, ‘Was Hadewych de gelukzalige (Vervolg).’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
Jozef van Mierlo, ‘Was Hadewijch de gelukzalige.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
D.Th. Enklaar, ‘Reinaert en Hadewych.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 43 (1924)
Jozef van Mierlo, ‘Hadewijch een Gelukzalige Bloemardinne? door J. van Mierlo Jun. S.J.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Jozef van Mierlo, ‘Een hopeloos pleit. door Dr. J. Van Mierlo Jr. S.J.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Jozef van Mierlo, ‘Een hopeloos pleit door J. Van Mierlo S.J.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1926 (1926)
Beatrijs van Nazareth, ‘Vierde hoofdstuk Beatrijs en Hadewych’ In: Seven manieren van minne (1926)
Jozef van Mierlo, ‘Hadewijchiana II Over de vrouwelijke geslachtsnamen op -inne met het oog op een mogelijke vereenzelviging van de Bloemardinne met Heilwijch Blomardinne. Lezing door J. van Mierlo jun. S.J., briefwisselend lid.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1927 (1927)
Jozef van Mierlo, ‘Hadewijchiana I. Lezing door J. van Mierlo jun. S.J., briefwisselend lid.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1927 (1927)
Jozef van Mierlo, ‘Hadewijchiana III. Over de ketterin Bloemardinne door Dr. J. van Mierlo jun. S.J., briefwisselend lid der Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1927 (1927)
Jozef van Mierlo, ‘Beata Hadewigis de Antverpia.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1927 (1927)
Jozef van Mierlo, ‘Beata Hadewigis de Antverpia. (Slot) II.’, ‘[1927/11]’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1927 (1927)
Jozef van Mierlo, ‘De poëzie van Hadewijch Door Dr. J. van Mierlo, S.J. Werkend Lid der Kon. Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1931 (1931)
Jozef van Mierlo, De poëzie van Hadewijch (1931)
Jozef van Mierlo, ‘De 10e Brief van Hadewijch en het 41ste der Limburgsche Sermoenen Invloed van Hadewijch op de Limburgsche Sermoenen Door Prof. Dr. J. van Mierlo, S.J., werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1932 (1932)
Leonard Willems, ‘Lexicografische sprokkelingen Door Mr Leonard Willems, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Akademie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1932 (1932)
Roel Houwink, ‘Hadewych door Roel Houwink.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 10 (1932-1933)
C.B. van Haeringen, Jacob Smit en Marie H. van der Zeyde, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 27 (1933)
Albert Verwey, ‘Hadewijch-studie. Hadewijch, Een studie over de Mens en de Schrijfster, door M.H.v.d. Zeyde bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij Groningen - Den Haag - Batavia, 1934 (Utrechtsch proefschrift).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 28 (1934)
Jozef van Mierlo, ‘Over Hadewijch naar aanleiding van een dissertatie Door Prof. Dr. J. van Mierlo, S.J., werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1934 (1934)
Marie H. van der Zeyde, ‘Iets over de tekst van Hadewijchs brieven’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 55 (1936)
Marie H. van der Zeyde, ‘De tekst van Hadewychs liederen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 55 (1936)
Marie H. van der Zeyde, ‘Hadewych en Duitsland’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 55 (1936)
G.I. Lieftinck, ‘Inleiding.’ In: De Middelnederlandsche Tauler-handschriften (1936)
Jozef van Mierlo, ‘De wording van Hadewych's kunst Door Prof. J. Van Mierlo, S.J. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1937 (1937)
Johanna Snellen, ‘‘Besproken plaatsen’ uit Hadewijchs liederen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 57 (1938)
Willem de Mérode, ‘Hadewych’ In: Kaleidoscoop (1938)
C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 33 (1939)
Frank Baur en Jozef van Mierlo, ‘De mystieke minnelyriek’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 1 (1939)
G.S. Overdiep, ‘De letterkunde van de middeleeuwen tot omstreeks 1300 door Prof. Dr. J. van Mierlo met een inleiding van Prof. Dr. G.S. Overdiep over Middelnederlandsche taal en stijl’, ‘Middelnederlandsche taal en stijl’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 1 (1939)
Frank Baur en Jozef van Mierlo, ‘Het proza’, ‘Het mystieke proza’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 1 (1939)
Jozef van Mierlo, ‘Lyrische poëzie’, ‘Kunstlyriek’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 2 (1940)
Jacob Smit en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 37 (1943)
J.M. Willeumier-Schalij, ‘Richard van St. Victor en Hadewijchs 10de brief’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 62 (1943)
Jan L. Walch, ‘Geestelijke litteratuur’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
P. Geyl, ‘2. Vlaanderen in de twaalfde en dertiende eeuw’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
E.J. Dijksterhuis, Jan Sebastian Rabie en Gabriël Smit, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4 (1955)
C.C. de Bruin, N. de Paepe en W.A.P. Smit, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 55 (1962)
R. Lievens, ‘Verbijsterend tekstbederf’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 81 (1965)
Stephanus G. Axters, ‘Nederlandse mystieken in het buitenland van Rupert van Deutz tot Ruusbroec door Stephanus G. Axters, O.P. Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1965 (1965)
Karel Porteman, ‘Een nieuw getuigenis over Hadewijch uit de 17e eeuw’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 12 (1969-1970)
[tijdschrift] Septentrion, ‘bibliographie’ In: Septentrion. Jaargang 1 (1972)
Stephanus G. Axters, ‘Hadewijch in Franse vertaling door Stephanus G. Axters, O.P. Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1972 (1972)
Bert Decorte, A. van Elslander en Edward Rombauts, ‘De beeldspraak van Hadewijch (Joris Reynaert)’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1977 (1977)
G.P.M. Knuvelder, ‘Geestelijke letterkunde’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1 (1978)
H.W.J. Vekeman, ‘Panorama du mysticisme moyen-néerlandais’ In: Septentrion. Jaargang 10 (1981)
Frank Willaert, ‘Ende si affeleerde in rueken (Hadewijch Stg. XXVI, v. 30)’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 24 (1982)
F. van Elmbt, ‘Karel van de Woestijne en Hadewijch’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
Fons van Buuren, L. Strengholt, M.C. van den Toorn en C.A. Zaalberg, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100 (1984)
[tijdschrift] Vlaanderen, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 33 (1984)
J. Reynaert, 'Hadewijch en de Bijbel' (1987)
Jan Kuijper, ‘de tombe van hadewijch’ In: Tomben (1989)
Louis Peter Grijp, 'De zingende Hadewijch. Op zoek naar de melodieën van haar Strofische Gedichten' (1992)
Louis Peter Grijp, ‘De zingende Hadewijch Op zoek naar de melodieën van haar Strofische Gedichten Louis Peter Grijp’ In: Een zoet akkoord (1992)
Frank Willaert, 'Registraliteit en intertextualiteit in Hadewijchs "Eerste Strofische Gedicht"' (1993)
Frank Willaert, ‘Van luisterlied tot danslied De hoofse lyriek in het Middelnederlands tot omstreeks 1300 Frank Willaert’ In: Grote lijnen (1995)
Frank Willaert, 'Van luisterlied tot danslied. De hoofse lyriek in het Middelnederlands tot omstreeks 1300' (1995)
Toine Moerbeek, ‘[September/oktober - jaargang 40 - nummer 365]’, ‘Toine Moerbeek De geile noot of de ‘genade’ van Louis Andriessen (Het zevende visioen van Hadewych)’ In: Tirade. Jaargang 40 (nrs. 362-366) (1996)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Geert Warnar Een sneeuwbui in het Zoniënwoud Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113 (1997)
Lisa Kuitert, ‘Lisa Kuitert Orewoet in Bangkok, of de triomf der Middeleeuwen’ In: Mooi meegenomen? (1997)
Geert Warnar, 'Een sneeuwbui in het Zoniënwoud. Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec' (1997)
Erik Kwakkel, ‘Ouderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften E. Kwakkel’ In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 1999 (1999)
Veerle Fraeters, 'Visioenen als literaire mystagogie. Stand van zaken en nieuwe inzichten over intentie en functie van Hadewijchs Visioenen' (1999)
Erik Kwakkel, 'Ouderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften' (1999)
Paul Mommaers, 'De Brabantse mystiek. Alleen met God op een berg? En dan?' (2000)
Frida Balk-Smit Duyzentkunst, Léon Hanssen, Mary G. Kemperink, Thom Mertens, Bertram Mourits, G.F.H. Raat en Yves T'Sjoen, ‘literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
Frank Willaert, ‘Frank Willaert Hadewijch en Augustinus’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Orlanda S.H. Lie Middelnederlandse literatuur vanuit genderperspectief’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 117 (2001)
Orlanda S.H. Lie, 'Middelnederlandse literatuur vanuit genderperspectief. Een verkenning' (2001)
V.O. Belo-oesov, Luc Van Doorslaer, Odile Heynders, Michiel van Kempen, Agata Kowalska-Szubert, Inger Leemans, Reinier Salverda en A. Agnes Sneller, ‘........... Besprekingen en aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2004 (2004)
Jacques Hamelink, ‘Jacques Hamelink Antistrofen aan Hadewych’ In: De Gids. Jaargang 168 (2005)
Hans Wilbrink, ‘Hans Wilbrink Hildegard en Hadewijch, mystiek van uitkeer en inkeer’ In: Madoc. Jaargang 2006 (2006)
Stefaan van den Bremt, ‘Van Hadewijch tot Juan Gelman Stefaan van den Bremt, lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2007 (2007)
Menno ter Braak, ‘Epiloog bij Hadewijch’ In: Vaderlandartikelen 1934 (2009)
Menno ter Braak, ‘Hadewijch en de mystiek’ In: Vaderlandartikelen 1934 (2009)
Annette van Dijk, ‘‘O dom dryst hert, hwet bist rebelsk en wyld!’ Over de Friese dichter Douwe Kalma en Hadewijch’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 28 (2010)
Tamás Balogh, L. Beheydt, Jeroen Dewulf, Wilken Engelbrecht, Folgert Karsdorp, Pavlina Knap-Dlouhá, Ellen Krol, Cecile Portielje, Arie Pos en Saskia Schuster, ‘Besprekingen’ In: Internationale Neerlandistiek. Jaargang 2010 (2010)

Videobestanden waarin Hadewijch ter sprake komt



Terug naar overzicht