De Gids. Jaargang 10


auteur: [tijdschrift] Gids, De


bron: De Gids. P.N. van Kampen, Amsterdam 1846.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

De Gids. Jaargang 10


Inhoudsopgave

Boekbeoordeelingen. Handboek van den vroegsten bloei der nederlandsche letterkunde, of Proeve uit Nederlandsche schriften der dertiende en veertiende eeuw, met Inleidingen, Aanstipping over de Spraakleer en den stijl van dien tijd, een klein Woordenboek, enz., door Mr. B.H. Lulofs, Ridder, enz. enz. Te Groningen, bij J. Oomkens, 1845. XVI en 428 blz. 8o.

Christophilus voor 1846. 6de Jaargang. Te Nijmegen, bij J.F. Thieme. IV en 296 bl. Aurora. Jaarboekje voor 1846. Uitgegeven door Mr. J.I.D. Nepveu. Te 's Gravenhage, bij K. Fuhri. VIII en 280 bl. Nederlandsche Muzen-almanak voor 1846. Amsterdam, J.H. Laarman. 168 bl.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. De sterrekunde en de Bijbel. Proeve van voorstelling der bijbelsche wereldbeschouwing, met eene proeve van hare ontwikkeling en bevestiging uit de resultaten en voorstellingen der nieuwere sterrekunde, door J.H. Kurtz. Uit het Hoogduitsch vertaald en met eenen brief van Mr. Is. da Costa, uitgegeven door J.J. van Toorenenbergen, Theol. Cand. Utrecht, Kemink en Zoon. 1844. 168 bladz. 8o.

I. Beginselen van nederlandsch staatsbestuur. Te Amsterdam, bij Joh. Müller. 1845. 156 bl. 8o. II. De regering en de natie sedert 1672 tot 1795 (Ontwikkeling van Staatsregtelijke Theorieën), door Mr. G.W. Vreede, Hoogleeraar te Utrecht. Te Amsterdam, bij J.F. Schleijer. 1845. 144 bl. 8o.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. De kerkelijke architectuur en de doodendansen, als proeve van het humoristisch karakter der Christelijke kunst in het tijdvak, hetwelk de Hervorming heeft voorbereid (met vijf lithographische platen), door N.C. Kist. Leiden, S. en J. Luchtmans, 1844.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Archaeologie der lijdensgeschiedenis van onzen heer Jezus Christus. Historisch-kritisch bewerkt naar de grondstellingen der Evangeliën-Harmonie, door J.H. Friedlieb, Hoogleeraar te Bonn. Uit het Hoogduitsch. Deventer, M. Ballot, 1844. XIV en 192 bll. gr. 8o.

De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest; eene handleiding voor moeders bij de eerste opvoeding, door G.A.N. Allebé. M.D. Stads-Geneesheer, enz. te Amsterdam. Amsterdam, Caarelsen en Co. 1845.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. De Indische Bij, (.) Tijdschrift ter bevordering van de kennis der Nederlandsche volkplantingen en derzelver belangen, uitgegeven door C.L. Blume. Eerste Deel. Met Platen. Leyden, H.W. Hazenberg en Comp. 1843. IV en 663 bl. gr. 8o. Proeve eener beschrijving van het gebied van Palembang (zuid-oostelijk gedeelte van Sumatra), door W.L. de Sturler, Ridder der M.W.O. vierde klasse, Gepensioneerd Majoor van het Nederlandsch Oost-Indisch leger. Met eene Kaart en eene Tabel. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1843. 210 bl. gr. 8o. Indische herinneringen, aanteekeningen en tafereelen uit vroegeren en lateren tijd, door W.L. Ritter, te Batavia. Amsterdam, J.C. van Kesteren. 1843. 295 bl. gr. 8o.

Blik op de dierlijke vermogens en derzelver betrekking tot de ziel, door J.N. Ramaer, M.D. Geneesheer bij het Krankzinnigengesticht te Zutphen. Rotterdam, Kramers. 1845.

Herdersdichten, door Mr. J.F.A. Leesberg. 's Gravenhage, bij K. Fuhri.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Rutger Jan Schimmelpenninck, en eenige gebeurtenissen van zijnen tijd, beschreven door zijnen zoon G. Graaf Schimmelpenninck, Minister van Staat, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal enz. Met Portret en Fac simile. I. D., x en 365, II. D., 362 bladz. in 8o. 's Gravenhage en Amsterdam, Gebr. van Cleef, 1845. Het leven van mr. Samuel Iperuszoon Wiselius, beschreven door zijnen behuwdzoon P. van Limburg Brouwer. Met Portret en Fac simile. Groningen, van Zweeden, 1846. 305 bl. in 8o.

Het zenuwstelsel en deszelfs ziekten, door Marshall Hall (met 14 platen). Naar het Engelsch door L.C.E.E. Fock, M.D. Te Amersfoort, bij W.J. Bommel van Vloten, 1845, in 4 Stukken, 537 bl. gr. 8o.

Verscheidenheid van ligchamen, in betrekking tot atomen-leer, door H.J. Cop, Hoogleeraar te Deventer. Te Deventer, bij J. de Lange, 1845, 79 blz.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Het leven van Jezus, door Dr. J.J. van Oosterzee, Predikant te Rotterdam. Eerste Deel, eerste Stuk. De Inleiding. Utrecht, Kemink en Zoon. 1846. IX, 256 bl.

De onverbindbaarheid in regten van de tegenwoordige organisatie der hervormde kerk. Pleitrede voor den Hoogen Raad van Mr. P.L.F. Blussé. Teregtzitting van 20 Nov. 1845. Dordr. Blussé en v. Braam. IV en 32 bl. in 8o. Regtsgeding over de verpligting tot betaling eener som van uitkoop, wegens het niet-aanvaarden der betrekking van diaken. Het collegie van kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Zutphen, Eischer, tegen Mr. F.G. Nieuwenhuys, Gedaagde. Behelzende deze verzameling de voornaamste dingtalen, de daarin gevallen regterlijke uitspraken en de pleidooijen van Mr. L.A.J.W. Baron Sloet, Procureur te Zutphen, en Mr. G.M. van der Linden, Advocaat te 's Gravenhage. 's Gravenh. Gebroeders Belinfante. 1846. IV en 73 bl. in 8o.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Over den priester, de vrouw en het huisgezin. Naar het Fransch van J. Michelet, door den vertaler van Michelet en Quinet, over de Jezuïten. Amsterdam, bij D.H. Fikkert. 1845.

Schets der Syphilitische ziekten, volgens de klinische lessen van Ph. Ricord, ontworpen door Dr. Ludwig Türck. Uit het Hoogduitsch vertaald en met eenige bijvoegsels vermeerderd. Alkmaar, H.J. van Vloten. 1846.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Het wezen en de rationele behandeling van den zoogenoemden Diabetes mellitus (Phthisuria saccharina), door Dr. L. Ali Cohen. Groningen, bij C.M. van Bolhuis Hoitsema, 1845; 8o. 173 bl.

Reizen in Engeland en Wallis. Uit het Hoogduitsch van J.G. Kohl. III Dln. 281, 304 en 268 bll. in 8o. Te Amersfoort, bij W.J. van Bommel van Vloten. 1845 en 1846.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Encyclopaedia theologi Christiani. In scholarum suarum usum breviter delineata, a P. Hofstede de Groot et L.G. Pareau, Theologiae Professoribus in Academia Groningana. Editio altera, aucta et emendata. Groningae, apud C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1844. 136 pagg. Compendium dogmatices et apologetices Christianae. In scholarum suarum usum scripserunt L.G. Pareau et P. Hofstede de Groot. Editio altera, aucta et emendata. Groningae, apud C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1845. xii et 188 pagg.

Bijdragen tot geneeskundige staatsregeling. Deel III. Amsterdam, Johannes Müller, 1845.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. De vereering van Maria, de Moeder onzes Heeren. Geschiedkundig nagespoord en beoordeeld door J.A.M. Mensinga, Predikant te Sybecarspel. Eerste en tweede Stuk. Haarlem, Erven F. Bohn. 1846. XXX en 198, xx en 282 blz. in 8o.

Natuurkunde van den mensch, door G. Valentin, Hoogleeraar te Bern. Uit het Hoogduitsch, door J.G. Rooseboom, M.D. te Gouda. Met 234 tusschen den tekst geplaatste houtsneê-figuren. Gouda, G.B. van Goor, 1845, 2 deelen 8o., 764 en 930 blz.

Geschiedenis van Djohor Manikam, uitgegeven door Dr. J.J. de Hollander, Lector in de Oostersche talen aan de Koninklijke Militaire Akademie te Breda. Breda, Broese en Comp. 1845. kl. 8o.

Bijdrage tot de kennis onzer marine, door Arriens, gepensioneerd Schout-bij-nacht. 's Gravenhage, bij Gebroeders J. en H. Langenhuizen. 1846. Iets over de brochure van den heere arriens, en Nog iets over de marine. Beide door L. van Vliet. Te Amsterdam, bij J.A. Hoogendoorn en Comp. 1846.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Twaalf preken over teksten uit het O.T., door F.J. Domela Nieuwenhuis. Utrecht, W.H. van Heyningen. 1845.

Natuurkunde van den mensch, door G. Valentin, Hoogleeraar te Bern. Uit het Hoogduitsch, door J.G. Rooseboom, M.D. te Gouda. Met 234 tusschen den tekst geplaatste houtsneê-figuren. Gouda, G.B. van Goor, 1845, 2 deelen 8o., 764 en 930 blz.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Mengelingen. Louis Blanc.

Een Straatliedje, van Piet Bogcheljoen.

Een nieuw lied voor Amsterdam.

Mengelingen. Louis Blanc.

Mengelingen. Historische studiën uit het tijdvak van Prins Willem den eersten. Pieter Lozeleur, des prinsen raad en hofprediker.

Bruilofts-sonnetten.

Mengelingen. Louis Blanc.

Corsat.

Mengelingen. De Leviet en zijn Bijwijf.

Dajaksche Droom en offerande.

Het Zwarte Kleed.

Mengelingen. Diana.

Een Staatsman.

Van Effen en Hogarth.

Zangen aan de Geliefde.

Mengelingen. Schetsen, op reis verzameld.

Diana.

Splinters.

Mengelingen. Diana.

Noord-Amerikaansche Schetsen.

Mengelingen. Prescott's Geschiedenis der verovering van Mexiko.

De Sprong van den Sluiker.

Anno Domini......?

Mengelingen. Cartons voor de Geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog.

Diana.

Eothen. Fragmenten van eene Reis door Turkije, Syrië en Egypte.

Italiën.

Mengelingen. Diana.

Cartons voor de Geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog.

Mengelingen. Diana.

Cartons voor de Geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog.

Eothen. Fragmenten van eene Reis door Turkije, Syrie en Egypte.

Cecilia.

Den Heer P.J. Veth, Hoogleeraar in de Oostersche talen, enz.