Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 126]

Bij Meer-en-berg.

 
De morgen lacht, de koeltjes zweven,
 
De hemel straalt van liefde en licht;
 
Stil, statig uit de schoone dreven
 
Rijst Meer-en-berg, 't gewijd gesticht.
 
 
 
Ach, droeve plek! Hier breekt u 't harte
 
Van weedom, die de weelde stoort:
 
Bedrogen hope, en zonde, en smarte
 
Vereent haar offers in deze' oord.
 
 
 
Nochtans, vanwaar die glans van vrede,
 
Die op dit huis der jammren daalt,
 
Daar 't landschap stil, als in gebede,
 
Gods goedertierenheên verhaalt?
[p. 127]
 
't Is omdat Hij, die eens Zijn armen
 
Tot al wat leed heeft uitgebreid,
 
De Zoon, vol goddelijk erbarmen
 
Daar binnen licht en troost verspreidt.
 
 
 
't Is wijl een heilige gedachte
 
Van liefde en hoop hier werkt en leeft;
 
't Is wijl de mensch van Gods geslachte,
 
Hier ín zijns redders voetspoor streeft!
 
 
 
O zoet, weemoedig-zoet aanschouwen,
 
Dat vredig huis, die kerk, die hof....
 
Ik groet u, heilge Godsgebouwen,
 
Geen schooner Tempel rijst in 't stof!
 
 
 
Mijn oog ziet op! mijn ziele luistert!
 
Uw steenen spreken, God tot eer!
 
En 't koeltje door de dreven fluistert:
 
Aanbid en hoop; hier is de Heer!

B. 1858.