Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 198]

Turksche Beeldspraak.

 
U volgen op uw levenspaên
 
Twee Englen, die u gadeslaan,
 
Ter rechte en linke; beide schoon
 
En goed, twee milde hemelboôn.
 
En als ge een eedle daad verricht,
 
Den zwakke steunt, den arme geeft,
 
Den lijder troost - dan aanstonds zweeft
 
Omhoog naar 't rijk van Vrede en Licht,
 
Die wachter aan uw rechte, en grift,
 
In heilig schrift,
 
Het werk uwer Liefde, met dankend genot,
 
In 't Boek des Gerichts voor den troon van zijn God.
 
 
 
Doch als gij haatlijk onrecht pleegt,
 
Als booze drift uw hart beweegt,
[p. 199]
 
Dan weent, van rouw en medelij,
 
Die Engel aan uw linkerzij,
 
En teekent op de booze daad,
 
Het bitter woord; doch hij verlaat
 
Uw zij' nog niet en vaart daarheen -
 
Maar blijft! Hij teekent op alléén
 
Wat gij misdeedt... en toeft... en wacht
 
Tot middernacht,
 
Met stille gebeden, met Engelentrouw,
 
Of ge ook uw schuld nog erkent met berouw.
 
 
 
En - zoo uw hart nog eindlijk breekt,
 
En gij voor 't kwaad vergeving smeekt,
 
Dan wischt hij de aanklacht uit, terstond,
 
En hij blijft waken aan uw spond!
 
Maar sluit gij onboetvaardig 't oog,
 
Dan buigt hij 't blonde hoofd en staart
 
U somber aan een poos - en vaart
 
Op matte vleug'len naar omhoog,
 
Als die een harden, harden plicht,
 
Maar noô verricht,
 
En dan eerst, de ziele van weemoed vervuld,
 
In 't Boek van de Toekomst vermeldt hij - uw schuld!