De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn. en Franco Musarra


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (tweede deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1977  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 837]

813 Aen den H. Caspar Barlaeus.

1 Mijn' Heere,

 

2 Die geen betaelen in den zin heeft, moet zich hoeden voor nieuwe 3 verbintenis. Voor heene had ik slechts vlugge toezegging, nu 't3 4 swart in 't wit: want U.E. schrijven bekent een' daegheraedt aen4 5 onze prujmen belooft te hebben. 'T ontslaen van de beloften, staet5 6 het aen den beloover? Indien UE haer, zij schelden U.E. niet quijt:6 7 veel min ik, die een scherp maener ben, en gasten op U.E.7 8 genoodight heb. Op morghen oft overmorghen ten langsten, zal tot 9 Mujden Joffrouw Tessel zijn. De vermaerste van 't landt, dunkt 10 U.E. die een' haeven om verbij te zejlen?

Dic aliquem, sodes, dic Quinctiliane colorem.11

12 Een man een man, een woordt een woordt, zeggen d'Amster- 13 dammers, waeronder U.E. nu gerekent wort. Dan verwacht ik 14 noch een' welgeaerde, blijgeestighe, kinderlooze, niet kindsche14 15 weduw van Naerden. Keur van pelsen. Lejden magh zich wat15 16 lijden; en de H. Overbeek daernae een' beurt krijghen. Honneur16 17 aux dames: zeij die quant. Omnia vincit amor; is 't roepen van den17 18 gemeenen afgodt, daer wij bij sweeren. En d'Italiaen maekt 'er een18 19 dexel tot alle potten af:

20
Che facilmente ogni scusa s'admette,
 
Quando in Amor la colpa si riflette.

22 Dies kan 't U.E. aen geen' ujtvlucht mangelen, om d'andre22 23 vrienden voor een' wijl te paeijen, ende houd ik de vejrsen hier in23 24 gijzeling tot dat U.E. die koomt lossen. Maer niet wederom, als 25 laestmaels, op heete koolen te zitten: tussen die; dat 's een ander.25 26 U.E. troone (is 't moghelijk) den H. Mostaert meê. Alle spijs zal te 27 beter smaek hebben met die saus. Dan zullen wij vonnis vellen over 28 die doorluchtighe gedichten, door weldaet der welke onze Mujden28

Tantum alias inter caput extulit urbes.29

30 Ook heb ik noch wat nieuws van den H. van Zujlekom, ende 31 spaere 't tot banket. Een gedekte schujt is goedt om U.E. binnen31 32 deur, over Weesp hier te leveren,

Et formidatis auxiliatur aquis.33

34 in spijt der artsenijkonst. Hoe eerder gekoomen, hoe U.E. meer34 35 danks begaen zal,35

36 Mijn' Heere, bij

37 U.E.

38 Onderdaensten,

39 toegedaensten dienaer

40 P C Hóóft.

38 In haeste, Van den Hujze

[p. 838]

39 te Mujden, 5en van

40 Oestmaent. 1636.

 

Antwoord op 812.