De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 158]

969 Aen den Heere Professor Barlaeus.

1Mijn' Heere,

 

2Uwer E. lofzang, ujtbrommende de daeden van den Dujtschen2 3 Heldt, ik heb wel vroolijk geneurijt, en 't hart daerin opgehaelt, met 4 verbaesthejt over de pracht der taele, en den overvloedighen rijk-5doom der vonden, gevlooten ujt den onuitputtelijken bron van 6 Uwer E. altijds baerend, altijds eeven swanger vernuft. Ende geeft6 7 mij geenszins vreemdt, dat zoo weeldrigh een ader niet te stempen7 8 is, en zelfs half tegens Uwer E. dank zijne geestigheden doet op-8 9 borrelen. Maer, dewijl dat gelujdt mijn' ooren dus kittelt, hoe wil 't 10 het gemoedt van den Hartogh doortintelen?

 
Ad haec se11
 
Romanus, Grajusque, et Barbarus induperator
 
Erexit: causas discriminis atque laboris
 
Inde habuit.

15Dies staen ons daeghelijx meer en meer hooghe toeleggen, dappre 16 aenslaeghen, wondre werken van waepenen, van dezen vorst te 17 verwachten: dien wij, voor 't voortbrengen derzelve wel grootlijx 18 zullen verplicht zijn; maer niet min aen U.E., die, met zulke prikke-19len van gloorij, 't zaet daer toe in zijn' ziele zaejt. Kroonen, Staeten, 20 Volken steeken in uwe schuldt, zonder hoope van 'er ujt te raeken. 21 Ende mij, die, boven zoo veel' andre genoote gunsten, op nieuw 22 door deze schenkaedje, aen uwe Ed. verbonden ben, dient zulke 23 maetschappij in mijn onvermoghen van betaeling, tot eersten troost;24 25 tot tweeden, dat ik uwer E. mildthejts en edelaerdighejts genoegh 26 toe vertrouw, om ten aenzien mijner beroojthejt, zoo mij eenigh 27 zeldzaem geluk niet aen middel van vergelding helpt, de kerfstok27 28 in 't vujr te werpen. Daerentussen geloofd' ik gejrne, dat mij afslagh28 29 behoort te strekken het verdriet van uwer E. achterblijven op eer-30gister; mits wij ons de jeghenwoordighejt van Uwe E. samt Mê30 31 Joffren uwer E. dochters toen genoeghzaem belooft hielden. Niette-32min, al valt de schuldt zujr, ik kauw zoo veel zoets ujt den ontfank 33 van Uwer E. vriendschap, dat ik mij niet spejnen kan van bidden,33 34 Uwer <E.> gelieve ons, met den eerste, die eere te laeten gebeuren,34 35 zonder den Mostart, saus die alle gezelschap smaeklijker maekt, te

[p. 159]

36 vergeeten. Op welken toeverlaet zich dienstelijk t'Uwer E. gebiedt,36

37Mijn' Heere,

38Uwer E.

39Onderdaenste, Toegedaenste

40dienaer

41P.C. Hóóft.

39Van den Hujze te Mujde,

39den 19en van Hoijmaent

40des jaers 1639.