De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Michiel Mierevelt]

Nu volgt de Konstige Pourtretschilder MICHIEL MIEREVELT, geboren te Delf 1567. wien wy moge vergelyken met de Aardvruchten, die hunnen bestemden tyd hebbende om te volgroeien, echter menigmaal, wanneer de Natuur dezelve door bekwamen reegen en zonneschyn gunstig is, eerder tot rypheid komen, dan de Landman gewacht had, 't geen hem dan hoop geeft van zyn oegst en winst zeker te hebben. Dus is

[p. 47]origineel

het gebeurd met onzen Mierevelt, van wien getuigt word, dat de vruchten van zyn vernuft vroeger als naar gewoonte tot rypheid gekomen, groote hoop van eenen gelukkigen uitslag aan zyne ouders gaven; want met zyn agtste jaar kon hy trots den besten Schoolmeester van Delf schryven; waarom hy al van zyn twaalfde jaar af, by den vermaarden Konstschilder Anthony Blokland besteld werd, om de Konst te leeren, welkers penceelhandeling hy in weinige jaren wist na te bootsen.

Ons lust het levensbedryf, van dien puikschilder zyner Eeuw in Pourtretten, te vervolgen tot aan zyn grafstee, daar wy uit 's vaders lykas een jongen Fenix, den Vader niet ongelyk in schoonheid, zullen zien voortspruiten.

Van Mander breekt de schakel van zyn levens bedryven af, met tot zynen roem te zeggen, op pag. 196. Dat hem de Hertog Albertus, om zyn verheven Konst, met grooten ernst heeft aangezogt. En Sandrart zegt: dat hy zo ver in de gonst des Hertogs door zyne Konst was ingedrongen, dat hy hem vergunde en vryheid gaf, om zyn Mennonisten Godsdienst die toenmaals naau vervolgt werd, onverhindert te mogen beleven. En als wy de oude gedenkschriften der Stad Delf doorsnuffelden, vonden wy ook t'zyner eere geboekt, dat, als Koning Karel de eerste trouwde met Henriette de Bourbon, Dochter van Henrik den IV. Koning van Vrankryk, in den jare 1625, hy verzocht werd om te Londen by zyne Majesteit te komen, het welke hy ook gedaan zoude hebben, ten ware in dien zomertyd het pestvuur zig te Londen zodanig verspreid hadde, dat de Koning en Koninginne zelf geraden vonden, de stad te ruimen, waar door zyn voornemen gestuit zynde hy besluit nam het overige

[p. 48]origineel

van zyn levenstyd in zyn eigen Vaderland te eindigen. Gelyk hy ook, na dat hy vele Vorsten en Heeren geschilderd heeft, tot Delf gestorven is, op den 27 van Hooimaand 1641. en een goeden naklank nagelaten heeft. De vermaarde Dichter Joachim Oudaan maakte 't zyner gedachtenis dit tydtellend Grafschrift:

 
dat aan den grooten MIere VeLt
 
sterfLIk VVas,
 
aLs 't tot asCh
 
en stof heen VIeL, Is hIer gesteLt,
 
het ander Laat gedaChtenIs
 
aan dees kreIts;
 
of ree WeIts
 
naar 't rIIk daar geene naCht en Is.
 
m. iɔc. xli.

Ik vind ook een ander op zyne af beelding door hem zelf geschildert, aldus:

 
Dit 's d'uiterlyle schyn van Michiel Miereveldt,
 
Die door zyn groote geest hem zelfs onsterflyk steldt.

Onder zyne leerlingen worden geteld inzonderheit Paulus Moreelze, Pieter Gerritze Monfoort en Klaudius Kornelisze. Hy was een wel bespraakt en vrindelyk man, waar door hy over al aangenaam was: men gelooft dat hy in zyn leven wel 5000 Pourtretten gemaakt heeft, waar onder zyn geweest daar hy 150 gulden voor gehad heeft.

Een groot getal van zyn Pourtretten ziet men in koper gesneden van zyn zwager Willem Delff, in druk uitkomen, deze is gestorven voor zyn schoon-

[p. 49]origineel

vader, welke overleden is te Delf den 27 van Hooimaand 1641. en heeft naargelaten twee zoonen, den eersten Pieter Mierevelt, geboren 1595. den 5 October, die een uitmuntend Pourtretschilder geweest is, gelyk men zien kan aan een stuk op de Snykamer tot Delf, zynde van den zelven aart als van zyn Vader.