De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Pieter Snayers]

PIETER SNAYERS, geboren te Antwerpen in den jare 1593. heeft in zyn leven geweest Schilder van de Aartshertogen Albertus, en Isabelle, als ook van zyn Hoogheid den Prins Kardinaal Infant van Spanje, en meer andere Prinsen. Zyn Konst bestond in 't schilderen van landschappen, maar inzonderheid landbataljes, met hunnen bedroefden nasleep. En 't is te verwonderen, dat

[p. 151]origineel
 
Hy, die den Krygsgod Mars, die als een Salamander
 
In 't vuur van buskruit leeft, nog legers aan malkander,
 
Nog 't zwangere metaal, met koegels opgevult,
 
Dat als 't zyn vlam uitbraakt, vervaarlyk loeit, en brult,
 
Nog 't blanke zwaart, geschaart op blinkende kasketten
 
Zag rukken uit de scheê, nog trommels, nog trompetten,
 
Den aantogt blazen: en veel min in 't bloedig velt
 
Ooit was, daar lyk op lyk gestapelt, door 't gewelt
 
Verwonnen, legt ten prooi der plonderzieke handen;
 
Of daar men dorp aan dorp, ziet als een Etna branden;
 
Nogtans al dit bedryf des Oorlogs zoo vertoont,
 
Als of hy 't van de wieg af aan had bygewoont.
 
Men ziet hoe legers als verwoede Tygerinnen
 
Het bloedig schoutoneel, in rook, en vuur beginnen:
 
En hoe de dolle wrok weerzyds niet is gepaait,
 
Ten zy'er is een oegst van lyken afgemaait
 
Door 't blinkent staal, gewet op moort en bloet vergieten;
 
Hoe een verdwaalde troep zig voelt den moed ontschieten,
 
Daar yder vrugteloos kermt om 't leven in dien nood.
 
Hoe ginder een die zig van helpers vint ontbloot:
 
Mee moet den bangen steek der punt van 't lemmer smaken,
 
En uit die open wond zyn veege ziel uitbraken.
 
Daar weder anderen verminkt aan arm en voet,
 
Vast worst'len met de dood, en zwemmen in hun bloed.
 
Den gantschen handel en byzondere bedryven
 
Des Oorlogs, kon geen pen zoo ysselyk beschryven,
 
Nog ook de trekken van het wezen als de nood
 
Den mensch zoo prangt, dat hy om hulp roept aan de Dood,
[p. 152]origineel
 
Als hy (slegs op berigt) heeft door zyn Konstpenceelen
 
Gemaalt, op 't gladde veld van zyne tafereelen.

Hy was 1662 nog in leven en woonde te Brussel.