De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Dirk Meerkerk]

Om dezen tyd, en uit de zelve School, en Stad en Konstgenoot van den voorgemelden, was een DIRK MEERKERK, geboren in de gewezen Brouwery van den Passer voor in de Keizerstraat. Deze reisde op zyn Konst naar Romen, woonde daar, en by de Bisschop van Nantes veele jaren. Onbekent en onverwagt aan zyn Ouders huis gekomen, vraagde hy hoe het met hunnen Zoon al ging, en of zy in korten tyd niet van hem gehoord hadden, of hem t'huis wagtende waren, 't geen hun nog geen agterdenken zoude gegeven hebben, ten zy de Moeders neus ontsprongen waar, en zy hem dus 't eerst kennende wierd. Maar na hy een korten tyd t'huis gekomen was komende van een Begraaffenis, viel hy in 't water, by de Lange Brug

[p. 92]origineel

niet veer van zyn Ouders huis, en verdronk. En gelyk volgens het spreekwoord 't eene ongeluk het ander volgt, zoo gebeurde 't ook, want hunne aller Tydt-, Stad-, Konstgenoot, en goed Schilder KORNELIS de VISSCHER, (wiens werk geprezen word, schoon hy dikwils met 't hoofd gekwelt, of als men gemeenlyk zeit, 't niet vast had) komende van Hamborg verdrinkt op Zee.