Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloads



DBNL vignet

Het leven van Marcus Geerarts, Schilder van Brugghe.

Daer is oock tot een vercieringe onser Schilder-const geweest te Brugghe, eenen ghetal weerdigh onder de vermaerde, geheeten Marcus Geerarts, dat een goet Meester is geweest, die binnen Brugghe en elder verscheyden wercken dede, wesende universael, oft in alles wel ervaren, t'zy beelden, Landtschap, Metselrijen, ordinantien, teyckenen, hetsen, Verlichterije, en alles wat de Const mach omhelsen. In Landtschap was hy seer aerdigh, veel hebbende de manier, van een gehuckt pissende Vrouken ergen op een brughsken oft elder te maken. Hy teyckende oock veel voor Glas-schrijvers, en ander. Doe in't Iaer 1566. door de nieu Precidatien, de Const in stil-stant was, maecte en hetste hy het Boeck van de Fabulen der Dieren Esopi, dat een fraey dinghen, en wel ghehandelt is. Daer te vooren hadde hy gheteyckent en ghehetst in't groot de stadt van Brugghe op de platte forme, en was een groote Caert, een dinghen dat ick acht niet te verbeteren is, sulcken tijdt, arbeydt, en nette aerdighe perfectie daer in te sien is, en alle dinghen soo wel en ghelijck nae ghedaen. Hy is eyndlinghe gestorven in Enghelandt. Geern had ick gheweten tijt en ouderdom van zijnen soon, die my sulcx niet heeft willen te ghevalle doen, meenende hem niet toe te comen van zijn Vader yet loflijcks my over te schrijven.