Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Christoffel Swarts, Schilder van Munchen.

Den ghenen die in desen onsen tijdt den Peerel van gheheel Duytslandt is gheweest in onse Const, dat is Christoffel Swarts, van Munchen in Beyer-landt: desen was Hof-schilder des doorluchtighen Vorsts van Beyeren. Hy is gheweest een seer uytnemende Schilder, en Coloreerder, ghelijck als seer groote heerlijcke wercken aldaer tot Munchen in den Kercken ghetuyghen, te weten, in de Kerck der Jesuijten, en elder. Van zijn inventie comen uyt, door Ioan Sadler ghesneden, verscheyden fraey Printen, en Passy, daer den Christus meest altijt onder voet oft op der Aerden light, met veel ander dinghen, die ons zijnen gheest in't ordineren en stellinghen der beelden ten deele voor oogen stellen. Hy was van Goltzio, t'zijnen daer wesen, Ao. 1591. met cryons gheconterfeyt, en is ghestorven in't Iaer 1594.