Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 17]

XVII Diese minst behoeft / isser best aen*I, 17

 


HULP van buyten is wel goet, voor die niet beter en mach: maer beter is hy daer aen, die hem selfs behelpen kan, ende lyden hem* met water ende broodt, al ist een sobere portie. Nochtans valt het wel soo, datter Koninghen en Vorsten zijn, die uytheemsche hulp behoeven, al zijnse rijck en machtigh. Dat laet ick waerachtigh zijn: maer hulpe van buyten komt te spade ofte te vroech, en oock moetmen daer veel om verdragen, veynsen en dancken, met stuypen* en nyghen, het welck een edel ghemoedt swaer valt. Dan een Courtisaen of Hovelingh moet zijn aensicht stellen, nu blyde, nu droevigh, na het believen of affectie van zijn Heere, die rechtschapen* de krick* is daer hy op steunt: en als hem die ontrocken wordt, valt hy ter neder in alle dreck ende ellendigheydt.
illustratie