Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 20]

XX Elck zijn tijdtI, 20

 


MEN mach niet levendigher het leven van den mensche in't grof* afbeelden oft afmalen, dan met dese Sinnepop ghedaen is: want elck heeft zijn tijd in't loopen, in't woelen, in't vergaren van rijckdommen, in't regeren van landen en luyden, in't verwerven of bejagen van eere en glorie, so wel in krijghsluchtighe* saecken als in gheleertheydt ende konstige wercken. Als die loop dan uyt is, en de mensch niet meer ghedreven wordt van den levendighen gheest, soo verlaet hy het draeyen en woelen, of om beter te seggen, het draeyen verlaet hem, en hy scheyter uyt, laet de wereldt staen, daerse staet, en kruypt onder een kleyn heuvelken swarte aerde, dan seytmen anders niet dan:

Fuit, non est plus*

dat is:

Hy heefter gheweest / en isser niet meer.illustratie