Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 31]

XXXI Dummodo prosim*I, 31

 


EEN Zeeton die in de Zeehavens gheleyt wordt ende in de Zee, tot merckteecken, hoe na de Schippers het landt moghen aensoecken*, die draeght* alle winden, stroomen en stormen, op dat hy voldoen mach daer hy toe gheordonneert is. Beteyckent, dat een goet Vorst moet verdraghen alle onmoet* en oproer van zijn gemeente met een kloeckmoedigh herte, en dat stillen met de minste wreetheydt die hy mach, luttel hooft-belbinders straffende, tot exempel van de goede ghemeente.
illustratie