Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 99]

XXXVIII Unde habeas quaerit nemo*II, 38

 


EEN Griffoen, voor met Arents vleughelen, klaeuwen en beck; ende achter met het lijf van een Leeuwe: 'twelck in't wesen* niet en is, noch oock in de wercken der natueren niet ghevonden en wordt: maer versiert tot een Metaphora, om daer mede te kennen te gheven, dattet het Wapen is van alle Struyck-roovers, Zee-roovers, en Vrybuyters, die des Koopmans goederen, waghens en schepen met snelheyd achterhalen, ende in haer gheweldt sien te kryghen, ende met kracht den ghehaelden Roof verdedighen, zy hebben recht daerop of niet. Paulus Iovius* set daer by een Latijnsche sententie:

Unguibus et rostro atque alis armatus in hostem.

Dat is:

Met klaeuwen/ beck en vleughels ghewapent teghen den vyandt. En schrijft dat toe een Baroen*, die zijn Vaderlijcke stadt regeerdt teghen Recht of Electie, in forme van Tyran: hoe soudemen dan niet segghen of hy ghebruyckt dese Figuere met soo goet recht, als de tyrannye over zijn Medeburghers.
illustratie