Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 127]

V Ambitiosa Temeritas*III, 5

 


MEN vindt lieden soo seer in hooghmoet ontsteecken, datse gheen periculen en willen mercken, voor en al eer zy daer onder ghevelt legghen: onder welck getal te reeckenen zijn, die haer begheven tot groote Heeren dienste; jae achten haer selven gheluckigh, als zy van een groot Meester ofte Heere ghegroet worden, ende alsoo onder het ghetal van zijn Panlickers*, 'tzijnder tafelen gaen eten, niet eens ghedenckende dat een Leeuw een Leeuw blijft, al laet hy hem altemet streelen en stroocken van menschen handen, die immers altijdt (indien zy haer stuck verstaen*) in ghevaer haers lijfs zijn ende blyven, soo langhe als zy by hem zijn. Dese Sinnepop ofte Emblema heb ick tot Heemstede in een glas ghesien, met dese veerskens:

 
In sulck perijckel hy hem selven steckt /
 
Die met zijn overhooft* speelt / lacht of geckt.

De menschen betoonen haer dwaesheydt nerghens beter aen, dan aen haer reuckelose Eersucht.
illustratie