auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Gerrit Paape

geboren: 4 februari 1752 te Delft
overleden: 7 december? 1803 te Den Haag

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
J.A. Schasz


Biografie(ën) over Gerrit Paape

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 5 OGI-VER (1824)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 15 (1872)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5 (1921)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Gerrit Paape

Bijbel- en zedegedichten, 1779
Kinderpligten, gebeden en samenspraaken, 1779
Vaderlandsche gedichten, 1784
Geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland, 1787
Vaderlandsche blijspelen, 1787
Agis of de republiek Sparta, 1788
De Hollandsche wijsgeer in Brabant, 1788-1790
Reize door het Aapenland (onder pseudoniem J.A. Schasz), 1788
Debora en Barak, 1789
Het land der willekeurigen (onder pseudoniem J.A. Schasz), 1789
De zegepraal der menschlievendheid, 1790
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap, 1792
Republikeinsche klugtspelen, 1796
De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch patriottismus, 1798
Het leven en sterven van een hedendaagsch aristocraat, 1798
Het leven en sterven van een hedendaags aristocraat, 1985 (2de druk)

Uitgaven van Gerrit Paape

Reize door het aapenland (onder pseudoniem J.A. Schasz), 1972
Het leven en sterven van een hedendaags aristocraat, 1985
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap, 1996
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap, 1996
Kinderpligten, gebeden en samenspraaken, 1999

Primaire teksten van Gerrit Paape elders in de dbnl

Gerrit Paape, ‘De historie van Japik de Boer (1797)’ In: Revolutie in woorden (1989)

Secundaire literatuur over Gerrit Paape in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Gamba of de Martelaer, Treurspel. Te Delft by E.v.d. Smout 1776. In octavo 27 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1776 (1776)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jurjen Lankbein of de Mof Commis. Tooneelspel in vier Bedryven: door J.A. Schasz, M.D. Te Utrecht by G.T. v. Paddenburg 1778. In groot octavo, 88 bladz. De Kantoor-Subordinatie, of de Mof meer gewild als de Hollander. Ongesteld by wyze van een Drama. Alom te bekomen. In groot octavo 32 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1778 (1778)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De verdrukte Wildeman. In vier bedryven; door J.A. Schasz, M.D. Te Utrecht by G.T. v. Paddenburg, 1778. In groot octavo 47 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1778 (1778)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Engelsche en Americaansche Kaartspel, vertoont in drie bedryven. Door J.A. Schasz, M.D. Te Utr. by G.T. v. Paddenburg, 1778. In gr. octavo 36 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1778 (1778)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Misrekening, zynde een tweede Vervolg op het Engelsche en Americaansche Kaartspel, vertoont in vier Bedryven, door J.A. Schasz, M.D. Te Utrecht by G.T. v. Paddenburg, 1778. In groot octavo 44 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1778 (1778)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Verdrag, zynde het derde Vervolg op het Engelsche en Americaansche Kaartspel, in drie Bedryven, Door J.A. Schasz. M.D. Te Utrecht by G.T. v. Paddenburg 1778. Behalven de Voorreden 64 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1778 (1778)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Holdwich. Of de Mof Commis door bedrog. In drie Bedryven. Door L.A. Schasz, M.D. Te Utrecht by G.T.v. Paddenburg, 1779. In groot octavo 71 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1779 (1779)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De geplaagde Hollander, of de lastige Nabuur, vertoond in vier Bedryven door J.A. Schasz, M.D. Te Utrecht, by G.T.v. Paddenburg, 1779. In groot octavo, 131 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1779 (1779)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Job, in vier Boeken, door G. Paape Lid van de Dichtlievende Genootschappen, Kunstliefde spaart geen Vlijt, in 's Hage; en Kunst wordt door Arbeid verkreegen, te Leyden. Te Delft by E.v.d. Smout 1779. Behalven het Voorwerk 89 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1779 (1779)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Christen, in negen Boeken, door G. Paape. Te Delft by E.v.d. Smout en J. de Groot Pz. 1780. Behalven de Opdragt 230 bladz. in groot octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1781 (1781)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Reize door het Wonderland en eenige andere vreemde Landen, gedaan door Dirk Denker, verzameld en uitgegeeven door J.A. Schasz M. Dr. Twee Deelen. Te Amsterdam by I. de Jongh, 1780. Behalven het Voorbericht 318 bladz. in groot octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1781 (1781)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Aristocraat en de Burger, door Gerrit Paape. Te Rotterdam, by J. Krap, A.Z. 1785. In gr. octavo, 61 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1785 (1785)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De taal van Hollands Souverain, of de Vaderlandsche Bededag. Door gerrit paape. Te Rotterdam, by de Leeuw en Krap, 1786. Behalven de Voorreden, 38 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1786 (1786)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De gewapende Burgercorpsen en de Antipatriottische Geestelyken, in verscheiden Brieven aan een Vaderlandsch Predikant, door gerrit paapje. Te Rotterdam, by J. de Leeuw en J. Krap, Az. 1786. In gr, octavo. 118 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1786 (1786)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Vryheid. Tooneelspel, door G. Paape. Te Rotterdam, by de Leeuw en Krap. In gr. 8vo. 120 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1787 (1787)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jozephus; of de Zegepraal des Bygeloofs en der Aristocratie. Nationaal Tooneelspel, door Gerrit Pape. Te Duinkerke by J. Hardy. In gr. octavo, 120 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1790 (1790)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Hollandsche Wysgeer in Braband. [Iets meer dan een Roman.] Door G. Paape.Vier Deelen. Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1790. In gr. Octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1791 (1791)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Wysgeer. Tooneelspel. Door G. Paape. Te Rotterdam by J. Meyer, 1792. In gr. 8vo, 114 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1792 (1792)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lucifer en Beelsebub, of het Drommelsche Committé van Raadgeeving. Klugtig Blyspel, door J.A. Schasz, in leven Med. Doctor. Zynde dit het tweede van 's Mans nagelaten Schriften. In den haag, by J. Plaat, 1796. In 8vo. 94 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1796 (1796)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Verantwoording van den Burger G. Paape, Lid van de geweezene Commissie tot Onderzoek van het Politiek en Finantieel Gedrag der voorgaande Regeering, aan zyne Committenten de Burgers van Dordrecht, behelzende de Handelingen der gemelde Commissie en derzelver Ontdekkingen. In den Haag, by J. Plaat, 1796. In gr. 8vo. 282 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1796 (1796)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Verwoesting van de Stad Graave: of de verschriklyke Uitwerkzels der Dwinglandy. Republikeinsch Treurspel in één Bedryf. Door den Burger G. Paape. Te 's Hertogenbosch, by de Wed. C.A. Vieweg en Zoon. Te Tilburg, by J.C. Vieweg, 1795. In 8vo. 31 bl. De Edelmoedige Overwinnaars, of de Zege der Vryheid; Tooneelspel, naar het Fransche van de Burgeresse Molé, door P.G. Witsen Geysbeek. Te Amsterdam, by de Erven C.N. Guerin, 1795. In 8vo. 44 bl. Het Vryheidsfeest, Divertissement, naar het Hoogduitsch van den Burger J.H. Dessaur, door P.G. Witsen Geysbeek. Te Amsterdam, by dezelfden, 1795. In 8vo. 27 bl. De ware Heldenmoed, Tooneelspel. Gevolgd naar het Fransch van Duval en Picard, door P.J. Uylenbroek. Te Amsterdam, by P.J. Uylenbroek, 1796. In 8vo. 54 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1796 (1796)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Geest van Doctor Schasz, in de Kerk, in de Raadzaal, en in de Kroeg. Klugtig Blyspel. Door J.A. Schasz, in leeven Med. Doctor. - Zynde dit het eerste Stuk van 's Mans nagelaaten Schriften. In den Haage, by J. Plaat, 1796. In gr. 8vo. 66 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1796 (1796)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Kwakzalver van Staat, of de Dood van Hansworst. Klugtig Blyspel, door J.A. Schasz; in leeven Med. Doctor Zynde dit het derde Stuk van 's Mans nagelaaten Schriften. In 's Hage, by J. Plaat, 1796. In 8vo. 68 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1797 (1797)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Leeven en Sterven van een hedendaagsch Aristocraat, behelzende veele Satyres en Waarheden, die het Volk weeten moet om tot regte kennis van zaaken te komen. Het Fransch vry naagevolgd, door Gerrit Paape. Alom, in gr. 8vo. 149 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798 (1798)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vrolyke Characterschetsen en Satirique Leevensbeschryvingen van de belangrykste Personaadjen, die hun rol op het tegenwoordig Staatstoneel speelen, of gespeeld hebben. De Natuur gevolgd. Door Gerrit Paape. Alom, 1797. In gr. 8vo. 180 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798 (1798)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Willem en Kees, op een Mosselparty; of de zeeven Zoonen en het Hoerenkind. Klugtspel en Pantomime. Door J.A. Schasz, in leeven Med. Doctor. Zynde dit het 5de Stuk van 's Mans nagelaaten Schriften. In den Haag, by J. Plaat, 1797, In 8vo. 31 bl. Het Staats-Spook; of de eene Duivel 'er uit, en de andere in zyn plaats. Klugtspel. Door J.A. Schasz. 6de Stuk. By denzelven, 72 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798 (1798)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Knorrepot, en de Menschenvriend; of vrolyke Wandeling, in en buiten de Bataafsche Republiek behelzende Satirique Schetzen, van veragtlyke, gevaarlyke, belachlyke en goede Characters van voornaame Staatsmannen De Natuur gevolgd. Door Gerrit Paape. Alom door de geheele Bataafsche Republiek. In gr. 8vo. 168 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798 (1798)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De onverbloemde Geschiedenis van het Bataafsche Patriottismus van deszelfs begin tot den 12 Juny 1798 toe. Door Gerret Paape. Te Delft, by M. Roelosswaert. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1799 (1799)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nog één staaltje van Fransche razernij. (Figaro, 6 Jan. 1831.)’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1831 (1831)
G. Kalff, ‘Paape en Van Woensel.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 (1910)
P. Geyl, ‘4. De Bataafse Republiek op zoek naar een constitutie (mei '95-aug. '97)’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
Adèle Nieuweboer, ‘Een verlichtingsroman in brieven De zegepraal der menschlievenheid Adele Nieuweboer’ In: Spektator. Jaargang 8 (1978-1979)
P.J. Buijnsters, ‘Gerrit Paape (1752-1803), de stem des volks P.J. Buijnsters’ In: Literatuur. Jaargang 1 (1984)
P.J. Buijnsters, ‘P.J. Buijnsters Doctor Schasz en zijn ‘Reize door het Aapenland’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 102 (1986)
P.J. Buijnsters, ‘Literatuur in de ban van de politiek: Gevallen van een Keeshond’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 80 (1987)
Peter Altena, 'De autobiografie van een Delfts patriot. Over Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (1792) van Gerrit Paape' (1990)
Peter Altena, 'Van boekenhaat en "bibliomania". De verbeelding van de bibliotheek in Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw' (1992)
Peter Altena, ‘Kees is t'huis en loon na werk Over De Belegering van 's Hertogenbosch (1795) van Gerrit Paape Peter Altena’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 17 (1994)
S.R.E. Klein, ‘III Aristocraten en democraten (1784-1787)’, ‘7 De aristocratie ‘ontmomd’’ In: Patriots Republikanisme (1995)
Joost Rosendaal, ‘Joost Rosendaal Een vrolijke wijsgeer en braaf sansculot. Gerrit Paape in ballingschap (1787-1795)’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 1997 (1997)
A.J. Hanou, ‘Urk of Babel Revolutionairen in Paapes De knorrepot en de menschenvriend (1797) A.J. Hanou’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 20 (1997)
Adèle Nieuweboer, ‘De Vrolijke reis van Gerrit Paape Een uitstapje naar de achttiende-eeuwse vertaalpraktijk Adèle Nieuweboer’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 20 (1997)
Liesbeth Lichtendahl, Jan Noordegraaf, Olf Praamstra en Jos van Waterschoot, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113 (1997)
Sophie Cerutti, ‘Sofie Cerutti Illegale handel in boeken rond 1791. Paapes Biografie van Willem V of hoe een boekhandelaar in het rasphuis belandde’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 1998 (1998)
A.J. Hanou, Jos Leenes, Marco de Niet en Paulo van Vliet, ‘Signaleringen’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 21 (1998)
Anne de Vries, ‘‘Kinderpligten, gebeden en samenspraaken’ door Gerrit Paape en Maria van Schie’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 17 (1999)
Peter Altena, ‘Gerrit Paape en de vereeuwiging van zijn ‘moedige vriendin’’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 17 (1999)
Christien Dohmen, Lotte Jensen, Annelies de Jeu, Jos Joosten en J. Schuffel, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 115 (1999)
K.J. Bostoen, A.J. Hanou, Jos Leenes, F.H.C. Schreuder, Rietje van Vliet en Simon Vuyk, ‘Boekbesprekingen en signaleringen’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 23 (2000)
Karina van Dalen-Oskam, Christien Dohmen, Annelies de Jeu, Gert-Jan Johannes, Joke Kardux, Jacomine Nortier, S.D. Post, Olf Praamstra, Simone Veld, Jos van Waterschoot en Roel Zemel, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 116 (2000)
Anna de Haas, P.J. Verkruijsse en Adrienne M. Zuiderweg, ‘literatuur-signalementen’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
J.J. Kloek, ‘De onkenbare werkelijkheid van Doctor Schasz of: De Enigma-variaties van Gerrit Paape Joost Kloek’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24 (2001)
P. Theeuwen, ‘Een fictieve broodschrijver Pieter 't Hoen en het vroege oeuvre van J.A. Schasz M.D. Peet Theeuwen’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 24 (2001)
J.J. Kloek, 'De onkenbare werkelijkheid van Doctor Schasz. Of: de Enigma-variaties van Gerrit Paape' (2001)
Jacques Baartmans, ‘Gerrit Paape en Magdalena Verhaast’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 20 (2002)
A.J. Hanou, 'Verlichte vrijheid. Iets over een denkbeeld in imaginaire reizen' (2002)
Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, ‘Hoofdstuk 10. Kinderen van de toekomst’ In: Kind van de toekomst (2005)
Peter Altena, ‘Bijzondere brieven aan ‘Weleerwaarde’ Over De aristocraat en de burger (1785) en De gewapende burgercorpsen en de antipatriottische geestlyken (1785) van Gerrit Paape Peter Altena’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 29 (2006)
[tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn, ‘Gemengde berichten’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29 (2011)


Terug naar overzicht