auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Henriette Roland Holst-van der Schalk

geboren: 24 december 1869 te Noordwijk
overleden: 21 november 1952 te Amsterdam


Biografie(ën) over Henriette Roland Holst-van der Schalk

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953 (1952-1953)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Henriette Roland Holst-van der Schalk

Sonnetten en verzen in terzinen geschreven, 1896
De nieuwe geboort, 1902
Kapitaal en arbeid in Nederland, 1902
Opwaartsche wegen, 1907
Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd, 1909
De opstandelingen, 1910
De vrouw in het woud (alleen scans beschikbaar) , 1912
Jean Jacques Rousseau, 1912
Thomas More, 1912
Sonnetten en verzen in terzinen geschreven, 1913 (2de druk)
Het feest der gedachtenis, 1915
De revolutionaire massa-aktie, 1918
Verzonken grenzen, 1918
De held en de schare, 1920
Opwaartsche wegen, 1920 (3de druk)
Het offer, 1921
Uit Sowjet-Rusland, 1921
De kinderen, 1922
Tusschen twee werelden, 1923
De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst, 1924
Communisme en moraal, 1925
Over leven en schoonheid, 1925
Heldensage, 1927
Verworvenheden, 1927
De nieuwe geboort, 1928 (5de druk)
De weg tot eenheid, 1928
Kultuur en wetenschap in het nieuwe Rusland, 1928
Vernieuwingen, 1929
Tolstoi, zijn wezen en zijn werk, 1930
De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme, 1931
Guido Gezelle, 1931
Gustaaf Landauer, 1931
Kinderen van dezen tijd, 1931
Wij willen niet, 1931
De moeder, 1932
Grondslagen en problemen der nieuwe kultuur in Rusland, 1932
De roep der stad, 1933
Der vrouwen weg, 1933
Herman Gorter, 1933
Tusschen tijd en eeuwigheid, 1934
Poëzie en maatschappelijke vernieuwing, 1935
Rosa Luxemburg, 1935
De stem die roept, 1936
Clara Meijer-Wichmann herdacht, 1937
Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst, 1940
De loop is bijna volbracht, 1944
Een overgang tot het socialisme, 1945
Lyriek, 1945
Belijdenis voor jonge menschen die God zoeken, 1946
Uit de diepte, 1946
Gandhi, 1947
In de webbe der tijden, 1947
Over den dichter A. Roland Holst, 1948
Romain Rolland, 1948
Het vuur brandde voort, 1949
Wordingen. Een cyclus van liefde en vertrouwen, 1949
Lyriek, 1963 (3de druk)
Herman Gorter, 1973 (?)
Kapitaal en arbeid in Nederland, 1977 (reprint van de 4de, verb. en verm. druk)
Het vuur brandde voort, 1979 (3de druk)
Het vuur brandde voort. Levensherinneringen, 1979 (4de druk)
Sonnetten en verzen in terzinen geschreven, 1983 (4de druk)

Uitgaven van Henriette Roland Holst-van der Schalk

Keur uit de gedichten van Henriette Roland Holst-van der Schalk, 1928
Bloemlezing uit de gedichten van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, 1951
Vrienden ter gedachtenis, 1955
Het rijkere leven, 1960
Jeugdwerk 1884-1892, 1969
Briefwisseling met Richard en Henriëtte Roland Holst, 1990

Werken in een editie van Henriette Roland Holst-van der Schalk

Vrouw en maatschappij (1936)

Primaire teksten van Henriette Roland Holst-van der Schalk elders in de dbnl

Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Verzen, van Henriëtte van der Schalk.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 8 (1893)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Geleiders door Henriëtte van der Schalk.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 1 (1894-1895)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Verzen door Henriëtte Roland Holst.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 6 (1900)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Amor inspirator.’ In: De Gids. Jaargang 85 (1921)
Jan Bruna, Jan Campert, Dirk Coster, J. Eigenhuis, Jan Engelman, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle, Henriette Roland Holst-van der Schalk, Herman Teirlinck en Bernard Verhoeven, ‘Boekbespreking’ In: Gemeenschap. Jaargang 1 (1925)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘De afgezant’ In: Gemeenschap. Jaargang 2 (1926)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Henriëtte Roland Holst: ‘Bevrijding’ fragment (Ben socialistisch oratorium)’ In: Gemeenschap. Jaargang 3 (1927)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Over Tolstoi.’ In: De Gids. Jaargang 93 (1929)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Over Tolstoi.’ In: De Gids. Jaargang 93 (1929)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Over Tolstoi.’ In: De Gids. Jaargang 93 (1929)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Zeven sonnetten. door Henriette Roland-Holst.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Over Tolstoi.’ In: De Gids. Jaargang 94 (1930)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Over Tolstoi’ In: De Gids. Jaargang 94 (1930)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Over Tolstoi’ In: De Gids. Jaargang 94 (1930)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Liefdes geur in de dingen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 32 (1932)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Clara Meyer-Wichmann herdacht’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘De schoonheid van Herman Gorters poëzie’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Clara Meyer-Wichmann herdacht’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘De Schoonheid van Herman Gorters poëzie, Door H. Roland Holst-van der Schalk, buitenlandsch eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1932 (1932)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Henriette Roland-Holst.’ In: Links Richten (1932-1933)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Twee Fragmenten door Henriette Roland-Holst.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1933 (1933)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘De namenlooze door H. Roland-Holst’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1939 (1939)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Henriette Roland Holst Zelfzekerheid’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 45 (1945)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Henriette Roland Holst En zoo het dan een waan is’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 45 (1945)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Libertinage Januari-December 1951’, ‘[Henriëtte Roland Holst: Lof der duisternis]’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘H. Roland Holst Onbestendigheid’, ‘[Nummer 8]’ In: Roeping. Jaargang 29 (1953)
P.C. Boutens, Menno ter Braak, Dirk Coster, Lodewijk van Deyssel, P.N. van Eyck, W.Gs Hellinga, Johan Huizinga, Willem Kloos, J.H. Leopold, H. Marsman, Martinus Nijhoff, E. du Perron, Israël Querido, Joannes Reddingius, Richard Roland Holst, Henriette Roland Holst-van der Schalk, A. van der Schalk, Carel Scharten, Arthur van Schendel, J. Slauerhoff, Jan Toorop en Charley Toorop, ‘Vijf-en-twintig brieven aan A. Roland Holst 1908-1951 Ingeleid en toegelicht door W. Gs Hellinga in samenwerking met G.H. 's-Gravesande’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Antoon Vander Plaetse als declamator’ In: Vlaanderen. Jaargang 22 (1973)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘De vrouwen van Holland klagen aan!’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Henriëtte Roland Holst Twee brieven’ In: Maatstaf. Jaargang 24 (1976)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Henriëtte Roland Holst In memoriam’ In: Maatstaf. Jaargang 24 (1976)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘H. Roland Holst Trotsky's laatste geschriften’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘H. Roland Holst Trotsky's laatste geschriften (Slot)’ In: Internationale Revue i 10 1927-1929 (1978)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘A Poem by Henriette Roland Holst’ In: The Low Countries. Jaargang 9 (2001)

Secundaire literatuur over Henriette Roland Holst-van der Schalk in de dbnl

Henricus Anastasius Viotta, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 60 (1896)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
Albert Verwey, ‘Dichteres en Partijleidster’ In: Luide toernooien (1903)
Albert Verwey, ‘Boeken, Menschen en Stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 1 (1905)
Alex Gutteling, Maurits Uyldert en Is.P. de Vooys, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 2 (1906)
P. Bakker Schut, Albert Verwey en Is.P. de Vooys, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 4 (1908)
Is.P. de Vooys, ‘Scheuring of eenheid door Is. P. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
Is.P. de Vooys, ‘Scheuring of eenheid Door Is. P. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
[tijdschrift] Onze Eeuw, ‘Economische varia.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 9 (1909)
Albert Verwey, ‘Boeken, Menschen en Stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
[tijdschrift] Beweging, De, ‘Tooneelkritiek Door E.v.G.’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
M.H. van Campen, ‘Het historisch-materialisme in de litteraire critiek.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
H.W.Ph.E. van den Bergh van Eysinga, Albertine Draaijer-de Haas, P.L. van Eck jr., J.H. François en H.E.H. van Loon, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 12 (1913)
Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 9 (1913)
P.J. Blok, G.F. Haspels, E.B. Kielstra, K. Kuiper, Henri Smissaert en J.D. van der Waals, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 13 (1913)
M.H. van Campen, ‘Het historisch-materialisme in de litteraire critiek.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
J. van den Bergh van Eysinga-Elias, ‘Vrouwenstrijd.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Gerard van Eckeren, ‘[Idee en Leven]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 14 (1915)
J. van den Bergh van Eysinga-Elias en H.E.H. van Loon, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 14 (1915)
G.F. Haspels, E.B. Kielstra, K. Kuiper, Henri Smissaert en Johannes de Zwaan, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 15 (1915)
A.C.S. de Koe, ‘Over Henriette Roland Holst-van der Schalk Door Dr. A.C.S. de Koe.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 16 (1916)
Ellen Forest, G.H. 's- Gravesande, Ernst Groenevelt, Ida Haakman en Marie Schmitz, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 17 (1918)
A. van Collem, ‘Vrede’ In: Liederen. Deel 3 (1919)
Paul Colin, Dirk Coster, Douglas Goldring, Romano Nobile Guarnieri en Friedrich M. Huebner, ‘De ontwikkeling der moderne Nederlandsche litteratuur Door Dirk Coster’ In: De nieuwe Europeesche geest in kunst en letteren (1920)
Jules Persyn, ‘Dante in de nederlandsche letterkunde, vóór het huidige zesde eeuwfeest.’, ‘[1921/9-10]’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1921 (1921)
D. van Blom, J.W. Marmelstein en H. Marsman, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 86 (1922)
Herman van den Bergh, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 21 (1922)
J.D. Bierens de Haan, A. van Haersolte-van Holthe tot Echten, Ph. Kohnstamm, J.C. van Oven, Marie Schmitz, Paul Scholten en Henri Smissaert, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 22 (1922)
G.P.M. Knuvelder, ‘Henriette Roland Holst van der Schalk.’ In: Roeping. Jaargang 1 (1922-1923)
K.C. Boxman-Winkler, ‘Het latere werk van Henriette Roland Holst.’ In: De Gids. Jaargang 87 (1923)
Martien Beversluis, P.L. van Eck jr., Ida Haakman, H.E.H. van Loon, Marie Schmitz en Karel Vos, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
Albert Helman, ‘Op 't podium van 1950’ In: Gemeenschap. Jaargang 1 (1925)
Jan P.M.L. de Vries, ‘Kroniek der kritiek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 24 (1925)
Raymond Herreman, ‘Kroniek der poezie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
Raymond Herreman, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Raymond Herreman, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Pieter Jelles Troelstra, ‘IX. Een strijd om de leiding’ In: Gedenkschriften. Deel II. Groei (1928)
Pieter Jelles Troelstra, ‘VII. Geestelijke groei van persoon en beweging’ In: Gedenkschriften. Deel II. Groei (1928)
P.H. Muller, ‘Bibliografie.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 6 (1928-1929)
Juliette Louise Cohen, ‘Hoofdstuk III Dichters die door Dante geïnspireerd werden’ In: Dante in de Nederlandsche letterkunde (1929)
Pieter Jelles Troelstra, ‘VII. In de branding van den kiesrechtstrijd’ In: Gedenkschriften. Deel III. Branding (1929)
Jacob Haantjes, Jo van Ham en Laura Olivier, ‘Boekbespreking.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 7 (1929-1930)
Johan Huizinga, ‘[Eerste deel]’, ‘Bij het derde deel der Werken van Vondel.’ In: De Gids. Jaargang 94 (1930)
Clemens Daenen, ‘[1930/3]’, ‘Dante en Henr. Roland Holst-Van der Schalk door Dr. C. Daenen. Hunne persoonlijkheid’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1930 (1930)
Clemens Daenen, ‘Dante en Henr. Roland Holst-Van der Schalk Hunne kunst’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1930 (1930)
S.M. Noach, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Anton van Duinkerken, Gemeenschap. Jaargang 10 (1934)
Anton van Duinkerken, ‘Kroniek der Nederlandsche letteren’ In: De Gids. Jaargang 98 (1934)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘Bijlage VII Verslag der commissie voor schoone letteren’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934 (1934)
Anton van Duinkerken, ‘Henriëtte Roland Holst van der Schalk: Tusschen tijd en eeuwigheid door Anton van Duinkerken.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934 (1934)
Hans Barendregt, ‘De lyriek van Henr. Roland Holstvan der Schalk H. Barendregt’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 13 (1935-1936)
L. Arts, K. du Bois de Vroylande, H. Bruders, A. Darquennes, J. Donceel, Ad. Jansen, Emiel Jan Janssen, L. Vander Kerken, Jan van Kilsdonk, Jozef van Mierlo, L. Moereels, Louis H.M. Monden, R. van Ooteghem, F. De Raedemaeker, L. De Sousberghe, E. van Stratum, Hugo Vandeperre en L. Verelst, ‘Boekbespreking’ In: Streven. Jaargang 5 (1937-1938)
Garmt Stuiveling, ‘H. Roland Holst: poëzie en politiek.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 32 (1938)
J.C. Brandt Corstius en W.A.P. Smit, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 37 (1943)
A.G. van Hamel, J. Karsemeijer en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 37 (1943)
Jan L. Walch, ‘De ‘Tachtigers’’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
Honoratius Sengers, ‘De herhaling bij Henr. Roland Holst.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 41 (1948)
Herman Gorter, ‘Aan Henriette Roland Holst’ In: Verzamelde werken. Deel 2. De school der poëzie (1948)
Maurits Uyldert, ‘Tiende hoofdstuk Het huis op de helling van het duin’ In: De jeugd van een dichter (1948)
Menno ter Braak, ‘Revolutionnaire poëzie’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘Nieuwe poëzie’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Karel van de Woestijne, ‘Proletarische poëzie en mevrouw Roland Holst’ In: Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst (1949)
Anton van der Boom, Gerard Brom, E.J. Dijksterhuis, B.A. van Groningen en Jaap Romijn, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 113 (1950)
Menno ter Braak, ‘De vrouw in het woud’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Menno ter Braak, ‘Vernieuwing?’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
A. Boone, L. de Borman, L. Bruyns, J. De Fraine, Pieter Frans Fransen, J. Gerver, F. De Graeve, J. Groenewoud, Joh. Heesterbeek, Jan van Heugten, R. Hostie, Paul Wilhelmus Hubertus Kerkhofs, Bernhard van Meurs, J. Noë, W. Peters, F. De Raedemaeker, Jac. de Rooy, Piet Schoonenberg, M.J.H.A. Schrijnemakers, P. Smulders, W.P. Theunissen, Dan. Vandenbunder, E. Vandenbussche en H.P.J.M. van Waesberghe, ‘Boekbespreking’ In: Streven. Jaargang 4 (1950-1951)
Anton van Duinkerken, ‘II. Henriette Roland Holst van der Schalk (Noordwijk, 24 December 1869)’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 9 (1951)
Gabriël Smit, Lambert Tegenbosch en Bernard Verhoeven, ‘Kroniek’ In: Roeping. Jaargang 28 (1951-1952)
Julien Jozef Kuypers, ‘HenriËtte Roland Holst-van der Schalk (1869-1952) door J. Kuypers Onderbestuurder van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1952 (1952)
M. van Gijsegem, ‘Henriëtte Roland Hoist te Brussel herdacht’ In: Neerlandia. Jaargang 57 (1953)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘IV. De kwarteeuw der ontluiking’, ‘1 Omwenteling’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
K. Schilder, ‘Uit de ‘Kroniek’.’ In: Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. Deel 4 (1953)
Martinus Nijhoff, ‘Martinus Nijhoff Henriëtte Roland Holst’ In: Maatstaf. Jaargang 1 (1953-1954)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘H.R.H. 1869-1952’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘van der Schalk 1869-1952’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘In liefde bloeiende 1869-1952’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Roland Holst-Van der Schalk 1869-1952’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
P.N. van Eyck, ‘P.N. van Eyck Herinneringen aan Gorter en Verwey’ In: Maatstaf. Jaargang 5 (1957-1958)
Garmt Stuiveling, ‘V [De kunst van het verlangen der eenzelvige ziel]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Victor E. van Vriesland, ‘Over het Joodse lied’ In: Onderzoek en vertoog 1 (1958)
J.J. Buskes, ‘Henriëtte Roland Holst’ In: Hoera voor het Leven (1959)
Martinus Nijhoff, ‘H. Roland Holst-van der Schalk ‘Der vrouwen weg’. Een spreekkoor’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Kroniek der Nederlandse letteren II Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: ‘ Kinderen van dezen tijd’. Lekenspel in drie bedrijven Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: ‘ De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme’ L. Ragaz: ‘Van Christus tot Marx - van Marx tot Christus’. Vertaald door E. Brouwer en ingeleid door Henriëtte Roland Holst - van der Schalk. Menno ter Braak: ‘ Afscheid van domineesland’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Henriëtte Roland Holst ‘Herman Gorter’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Henriëtte Roland Holst’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Henriëtte Roland Holst ‘De held en de schare, een verbeelding van Garibaldi en de Italiaansche vrijheidsbeweging’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Vrouwenspiegel A.H.M. Romein-Verschoor: ‘Vrouwenspiegel’. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster Henr. Roland Holst: ‘De stem die roept’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Henriëtte Roland Holst - v.d. Schalk ‘Het offer’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Garmt Stuiveling, ‘Het vroegste werk van Henriette Roland Holst door Garmt Stuiveling Buitenlands erelid der Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1963 (1963)
Herman Gorter, Herman Gorter Documentatie 1864-1897 (1964)
Huib Riethof, ‘Huib Riethof De vrouw in het woud en de man in de storm De briefwisseling Henriëtte Roland Holst - Henk Sneevliet (1902-1942)’ In: De Gids. Jaargang 130 (1967)
P.J. Meertens, ‘Henriëtte Roland Holst door P.J. Meertens’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1969 (1969)
Eugène van Itterbeek, ‘internationale impulsen in de nederlandse letteren henriëtte roland holst over jean-jacques rousseau’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 13 (1969-1970)
Garmt Stuiveling, Henriette Roland Holst (1970)
Joos Florquin, ‘Prof. dr. Garmt Stuiveling Diependaalselaan 114, Hilversum (Nederland)’ In: Ten huize van... 8 (1972)
Eugène van Itterbeek, ‘internationale impulsen de betekenis van péguy in de nederlandse letteren’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 17 (1974)
A. Roland Holst, ‘A. Roland-Holst Een herinnering aan Henriette Roland Holst’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
G.P.M. Knuvelder, ‘Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk (1869-1952)’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4 (1976)
Gerrit Borgers en H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd (1978)
W. Gobbers, ‘[Nummer 3]’, ‘Jean-Jacques Rousseau aux Pays-Bas’ In: Septentrion. Jaargang 8 (1979)
H. Marsman, ‘Henriette Roland Holst’ In: Critisch proza (1979)
Robert Hennebo, ‘Historische werkelijkheid en literaire waarheid; Henriëtte Roland Holst en de biografie’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 75 (1982)
H.M. de Blauw, Henk Eijssens, Ben van Melick, R.Th. van der Paardt, Henk Pröpper, Mieke B. Smits-Veldt en Gerard Streefkerk, ‘Recensies’ In: Literatuur. Jaargang 3 (1986)
Elsbeth Etty, ‘Henriëtte Roland Holst-van der Schalk 1869-1952’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Margriet van Lith, ‘Verwarrende visies op dichteres en partijleidster Henriëtte Roland Holst ‘Wie in dit verband nog ooit van politiek durft gewagen...’ Margriet van Lith’ In: Literatuur. Jaargang 9 (1992)
A.L. Sötemann, ‘Dichters die nog maar namen lijken Henriette Roland Holst’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 37 (1994)
Ralf Grüttemeier, Karen B. van der Kamp, Lisa Kuitert en Marleen de Vries, ‘Literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 12 (1995)
Margriet van Lith, ‘Margriet van Lith ‘Haat is uit den boze en het begin van alle kwaad’ Over Augusta de Wit (1864-1939)’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 5 (1996)
Lia van Gemert, Ingrid Glorie, Nelleke Moser, Ewoud Sanders, Herman Schaap, Gea Schelhaas, Irene Spijker en Robert Stein, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112 (1996)
Mathijs Smit, ‘De gemeenschapskunst van H.P. Berlage en Henriëtte Roland Holst ‘De gouden droom van groei tot de ware gemeenschap’ Mathijs Smit’ In: Literatuur. Jaargang 13 (1996)
Annette Portegies, ‘‘La peine des hommes m'empêche souvent de dormir’: l'oeuvre d'Henriette Roland Holst’ In: Septentrion. Jaargang 26 (1997)
J.F. de Vlieger, ‘J.F de Vlieger Literaire kritiek als levenskritiek K.H. Miskotte als literair criticus, toegelicht aan de hand van zijn bespreking van de poëzie van Henriëtte Roland Holst’ In: Liter. Jaargang 1 (1998)
Sonja Vanderlinden en Jan Wolkers, ‘Le poids du Verbe dans la littérature ‘hollandaise’’ In: Septentrion. Jaargang 27 (1998)
Mathijs Smit, ‘Mathijs Smit ‘Schoonheid als een absolute macht...’’ In: Literatuur. Jaargang 15 (1998)
Jan Bank en Maarten van Buuren, ‘11 Utopisten en socialisten’ In: 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (2000)
Elsbeth Etty, ‘‘Auntie Yet’ and Humanity The Internationalism of Henriette Roland Holst’ In: The Low Countries. Jaargang 9 (2001)
Elsbeth Etty, ‘Over het niet meer bestaan van Boutens en Henriette Roland Holst als dichteres Elsbeth Etty’ In: Tirade. Jaargang 47 (nrs. 398-401) (2003)
Mary G. Kemperink, ‘[Neerlandica extra Muros - mei 2005]’, ‘Mary Kemperink ........... Utopisme en Schoonheid rond 1900 ‘De tijd die wij beleven is schoon’’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2005 (2005)
S.A.J. van Faassen, ‘Document Sjoerd van Faassen Een aanvulling op de briefwisseling van A. Roland Holst met Richard en Henriette Roland Holst’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 8 (2009)
Menno ter Braak, ‘Revolutionnaire poezie’ In: Vaderlandartikelen 1934 (2009)
Menno ter Braak, ‘Tentoonstelling werken van Henriëtte Roland Holst’ In: Vaderlandartikelen 1934 (2009)
Menno ter Braak, ‘De prijzen van gisteren’ In: Vaderlandartikelen 1934 (2009)
Menno ter Braak, ‘De vrouw in het woud’ In: Vaderlandartikelen 1938 (2009)

Websites over Henriette Roland Holst-van der Schalk

http://www.hum.uva.nl/dsp/ljc/h.roland.holst/midden.html
http://www.hum.uva.nl/dsp/ljc/h.roland.holst/zact.html
http://www.iisg.nl/bwsa/bios/schalk.html


Terug naar overzicht