Vaderlandsche Letteroefeningen
Jaargang 1829


Inhoudsopgave

Boekbeschouwing. Leerredenen ter verklaring van het Evangelie van Johannes; door N. Messchaert, Predikant der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam. IIde Deel. Te Delft , bij de Wed. J. Allart. 1827. In gr. 8 vo. 484 Bl. f 4-50.

De Godsdienst der Rede. Aanleiding tot de kennis eener echte Godsdienstwijsbegeerte. Door Frederik Bouterwek. Uit het Hoogduitsch. Te Delft , bij de Wed. J. Allart. 1827. In gr. 8 vo. XVI , 419 Bl. f 3-90.

Brief over den grooten Visch van den Propheet Jona , aan een liefhebber van Gods woord , tot bevestiging zijns geloofs , door Abraham Capadose, M.D. Te Amsterdam , bij J.H. den Ouden. 1828. In gr. 8 vo. 19 Bl. f :-25.

Geschiedkundige Verhandeling over de Operatie tot vorming van een' kunstigen Oogappel ( Pupilla artificialis ); benevens de beschrijving eener nieuwe en zekerder manier , om dezelve door eene tweevoudige of dubbele Schaar te bewerkstelligen. Door W. Men- sert, Ridder , Chir. Doct. , Oculist van Z.M. , Stads Operateur van de Cataract te Amsterdam , enz Met twee Platen. Te Amsterdam , bij L. van Es. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 56 Bl. f :-75.

Beleuchtung des Kampfes über Handelsfreiheit und Verbotsystem in den Niederlanden, gegründet auf eine Darstellung des Getreidehandels und der allgemeinen Handelsverhältnisse. Amsterdam, bei Gebr. Diederichs; Leipzig, bei F.C.W. Vogel. 1828. Gr. 8vo. 265 S. f 3-:

Liefde en Hoop. Tijdschrift over Gevangenen en Gevangenissen. Iste Deel. Te Amsterdam , bij G.J.A. Beijerinck. In gr. 8 vo. f 3-60.

Al de Werken over het Onderwijs en de Opvoeding van H. Pestalozzi, naar het Hoogduitsch bewerkt onder opzigt van P.J. Prinsen, Directeur en Onderwijzer van het Koninklijk Instituut tot aankweeking van Schoolonderwijzers , te Haarlem. IIde , IIIde en IVde Deel. Te Zutphen , bij W.C. Wansleven. In gr. 8 vo. f 14-66.

Tegen-gift op het Liberalisme van den Heer Baron Van Zuilen van Nyeveld, Ridder en Thesaurier van de Orde van de ( n ) Nederlandsche ( n ) Leeuw. Door V.N. Te Utrecht , bij J. Altheer. 1828. In gr. 8 vo. 23 Bl. f :-25.

Nederlandsche Muzen-Almanak . 1829. Elfde Jaar. Te 's Gravenhage , bij J. Immerzeel, Jun. In 16 mo. 265 Bl. Met Portretten , Platen en Muzijk. f 3-50 Almanak voor het Schoone en Goede , voor 1829. Te Amsterdam , bij G.J.A. Beijerinck. In 16 mo. 180 Bl. Met Platen en Portret. f 1-80.

Tafereelen voor jeugdige Echtgenooten , ter bevordering van huisselijk geluk. Door Mejufvr . C.M.D.E. Te Amsterdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1828. In gr. 8 vo . 294 Bl. f 3-:

1. Leerschooltje voor Kleinen , die een weinig beginnen te lezen; met een aantal Plaatjes; door R.G. Rijkens, Onderwijzer te Groningen. Te Grouingen , bij R.J. Schierbeek. 1828. In kl. 8 vo. 72 Bl. f :-30. 2. Deugd en Dwaling , geschetst in Voorbeelden voor de Jeugd. Met Plaatjes. Te Amsterdam , bij M. Westerman. 1828. In 12 mo. 72 Bl. f :-70. 3. Nuttig en leerzaam Onderhoud , in fraaije Verhalen , voor de lieve Jeugd; door J.H. Campe. Tweede Druk. Met Platen. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. 1827. In kl. 8 vo. 96 Bl. f :-70. 4. Ernstige en luimige Verhalen , in Tafereelen voor het opkomende Geslacht. Door C.M.D.E. Met Platen. Te Amsterdam , bij G. Portielje. 1828. In kl. 8 vo . 169 Bl. f 1-90. 5. God beproeft en beschermt de Onschuld. Een Geschenk voor godvruchtige Kinderen. Door den Schrijver van Genovefa. Uit het Hoogduitsch. Te Deventer , bij A.J. van den Sigtenhorst. In kl. 8 vo. 83 Bl. f :-35. 6. De Kersavond. Een Verhaal voor Kinderen. Door H.C. Schmid. Met Platen. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. 1826. In kl. 8 vo. 105 Bl. f :-90. 7. De waarde der Kleinigheden , in zedelijke Verhalen , voor de Jeugd en derzelver Vrienden. Door H.C. Schmid. Met Platen. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. 1827. In kl. 8 vo. 186 Bl. f 1-50. 8. Roza van Tannenburg. Een Verhaal voor jonge lieden. Door H.C. Schmid. Uit het Hoogduitsch. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1827. In kl. 8 vo. 190 Bl. f 1-80. 9. Het Bloemkorfje. Een Verhaal voor de ontluikende Jeugd. Door H.C. Schmid. Uit het Hoogduitsch. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1828. In kl. 8 vo. 165 Bl. f 1-70. 10. Neladir , of de jonge Herder van Bassora. Een Oostersch Verhaal voor de Jeugd. Naar het Fransch door J.v.G. Jr. Te Amsterdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1828. In kl. 8 vo. 148 Bl. f 1-: 11. Letterlooveren , gestrooid voor mijne jonge Landgenooten , door P. Moens. Met gekleurde Platen. Tweede Uitgave. Te Zwolle , bij D. van Stégeren. 1827. In kl. 8 vo. 184 Bl. f 1-50. 12. Gedichtjes en nuttige Gesprekken voor Kinderen. Door P. Moens. Met Platen. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. 1826. In kl. 8 vo. 110 Bl. f 1-25. 13. Tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis , dichterlijk geschetst voor de Jeugd ; door P. Moens. Met Platen. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. In kl. 8 vo. 156 Bl. f 1-30. 14. Merkwaardige Bijbelsche Tafereelen , om de meer gevorderde Jeugd Gods wijsheid en liefde in het bestuur der menschelijke lotgevallen te doen opmerken. Door P. Moens. Met Platen. Te Amsterdam , bij G. Portielje. 1828. In 8 vo. 210 Bl. f 2-40. 15. Lotgevallen van eenen Reiziger in Afrika. Naar het Fransch van P. Blanchard. Met Platen. Te Deventer , bij A.J. van den Sigtenhorst. In kl. 8 vo. 263 Bl. f 1-40. 16. G.A. Olivier's Reis door het Turksche Rijk , Egypte en Perzië , voor de meergevorderde Jeugd bewerkt. Uit het Hoogduitsch. Met Platen. Te Deventer , bij A.J. van den Sigtenhorst. In kl. 8 vo. 228 Bl. f 1-40. 17. Beschouwingen van het Dierenrijk , voor jonge lieden , ter veredeling van verstand en hart. Door W m . van Haarst, Onderwijzer in de Stads Burgerschool te Sneek. Met gekleurde Platen. Te Amsterdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1828. In 8 vo. 304 Bl. f 3-75. 18. Legaat aan Helene , van haren Vader G.F. Niemeijer. Tweede Druk. Op nieuws nagezien en verbeterd naar de laatste Hoogduitsche Uitgave. Met Platen. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. 1826. In 8 vo. 204 Bl. f 1-80.

Almanak der Akademie van Groningen , voor 1829. XVIIde Jaar. Te Groningen , bij J. Oomkens. In kl. 8 vo. 168 Bl. f 1-:

Landhuishoudkundige Almanak , ten vervolge op de ( n ) Almanak van wijlen Prof. J.A. Uilkens. Voor 1829. Te Groningen , bij J. Oomkens. f :-30. Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak , voor 1829. Tweede Jaargang. Uitgegeven door het Departement Leens , der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Te Groningen , bij M. Smit. f :-35. Tijdkorter in ledige oogenblikken , voor 1829. Door A. Hazelhoff. XVIIde Jaargang. Te Groningen , bij A. Hazelhoff. f :-25.

Berigt aan V.L., naar aanleiding van eene dusgenoemde Antikritiek , in den Recensent , ook der Recensenten , XXIste D. bl. 457.

Boekbeschouwing. Woordenboek der Kerkelijke Geschiedenis. Door L.G. Bredie. IIIde Deel. Te Amsterdam , bij C.G. Sulpke. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 339 bl. f 2-80.

De Godsdienst naar den Bijbel. Voor Lezers van verstand en gevoel. Uit het Hoogduitsch. Te Leeuwarden , bij H.C. Schetsberg. 1827. In gr. 8 vo. XVI en 196 Bl. f 1-80.

Adnotatio ad locum Gaji institutionum caet. auctore J.V. Westrik. Lugd. Bat. apud J.C. Cijfveer . Disputatio Literaria de AEschyli Choephoris, deque Electra cum Sophoelis tum Euripidis, auctore J.V. Westrik. Lugd. Bat. apud J.C. Cijfveer . A. Hirschig, L. Annaei Senecae libellus de tranquillitate animi explicatus. Lugd. Bat. apud Viduam M. Cijfveer .

Lexicon Latino-Graeco-Belgicum. Latijnsch-Grieksch-Nederduitsch Woordenboek. Door den Abt Olinger, Baccalaureus , enz. Te Brussel , bij H. Remy. 1828. In 8 vo. VIII , 1113 bl.

Het Leven van Julius Agricola, geschetst door C.C. Tacitus. Uithet Latijn vertaald en met Aanmerkingen voorzien , door Mr. P.S. Schull, Advocaat te Dordrecht. Te Dordrecht , bij J. de Vos en Comp. 1828. In gr. 8 vo. IV , 93 bl. f :-90.

Gezondheidsleer , Hygiene , voor het Volk; bevattende eene beknopte en duidelijke aanwijzing van hetgeen men hier te lande , ten opzigte van het voedsel , de kleeding en de geheele leefwijze , moet doen en laten , om , zoo veel mogelijk , eene duurzame gezondheid te behouden. Door Izaäk de Koning, Stads Med. Doctor , Heel- en Vroedmeester te Zaltbommel , enz. Te Amersfoord en te Amslerdam , bij B. Blankenberg en Zoon en J.C. van Kesteren. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 150 bl. f 1-25.

Dagboek , gehouden op eene Reize langs de kusten van Chili , Perù en Mexico , gedurende de jaren 1820, 1821, 1822, door Basil Hall, Kapitein der Koninklijke Zeemagt. Uit het Engelsch. Met eene Kaart van die gewesten. II Deelen. Te Delft , bij de Wed. J. Allart. In gr. 8 vo. Te zamen 524 Bl. f 5-55. Mexiko in 1823, of Beschrijving eener Reis in Nieuw-Spanje , door M. Beulloch, Eigenaar van het Mexikaansch Museum te Londen , voorafgegaan door eene Inleiding van Sir J. Byerley, en verrijkt met historische Bescheiden en Aanteekeningen , zoo van den Vertaler als van den Schrijver. II Deelen. Te Delft , bij de Wed. J. Allart. In gr. 8 vo. Te zamen 620 bl. f 6-60.

Stukken bij gelegenheid der viering van het vijftigjarig bestaan der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij , op den 4 den Junij 1828. Te Haarlem , bij V. Loosjes. In gr. 8 vo. 37 Bl.

De Fakkel , of Bijdragen tot de kennis van het ware , schoone en goede , verzameld door J.P. Sprenger van Eyk, Predikant te Rotterdam. Derde Jaargang. Te Rotterdam , bij Mensing en van Westreenen. 1827. In gr. 8 vo. VIII en 369 bl. f 3-60.

De Goddelijke Voorzienigheid blijkbaar in de ontmoetingen en omstandigheden van sommige menschen en gebeurde daadzaken , door J.L. Ewald. Uit het Hoogduitsch. Te Amsterdam , bij C.L. Schleijer. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 263 bladz. f 2-90.

Levensgeschiedenissen van merkwaardige Zelfmoordenaars. Met eene inleidende Verhandeling , over de oorzaken van den weêrzin in het leven en de middelen tegen denzelven , door H.G. Tzschirner, Superïntendent en Hoogleeraar te Leipzig. Door Steenbergen van Goor. Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Goor. 1828. In gr. 8 vo. 32 en 219 bladz. f 2-40.

Almanak voor Militairen . 1829. Tweede Jaar. Koevorden , bij D.H. van der Scheer. 190 Bl. f 1-20.

Belgische Muzen-Almanak . 1829. Vierde Jaar. Gent , bij A.B. Stéven. XXII en 243 bl. f 3-:

Waarheid en Verdichting. Door Petronella Moens en W.H. Warnsinck, bz. Te Amsterdam , bij G.J.A. Beijerinck. 1828. In gr. 8 vo. X en 192 Bl. f 1-80.

Groote wegen en Binnen-wegen; of Ontmoetingen van een' Voetreiziger in de zuidelijke Provinciën van Frankrijk . ‘Ik haat den man, die van Dan tot Berseba kan reizen, en zeggen: 't is alles woest!’ Sterne. Uit het Engelsch volgens de vierde Uitgaaf. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 1827. In gr. 8 vo. II en 404 Bl. f 3-60.

Charles, Nouvelle Helvetienne, suivie de Poésies diverses, par L.F. Verenet. à Amsterdam et Bruxelles, chez S. Delachaux et Brest van Kempen . 1828. 8vo. IV, 121 pag. f 1-25.

De Ontkoming van Hugo de Groot , en de Erfenis , of het onverwacht Geluk. Twee Tomeelstukjes , geschikt ter uitspanning van (voor) jonge lieden van 14 à 15 jaren. Te Leeuwarden , bij J.W. Brouwer. 1828. In 12 mo. f :-50.

Boekbeschouwing. Nagelatene Leerredenen , van wijlen den Wel-eerw. Heer M. Stuart, in leven Christen-Leeraar bij de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam. IIIde Deel. Te 's Gravenhage en te Amsterdam , bij de Gebr. van Cleef. 1828. In gr . 8 vo. 463 Bl. f 5-:

Bijbelsche Geschiedenissen en Karakters , tot een Godsdienstig Leesboek behandeld door W.G. Reddingius, Superintendent en Predikant te Midlum , in Reiderland. Iste Stuk. Te Groningen , bij J. Römelingh. 1828. In gr. 8 vo. VIII , 227 bl. f 1-80.

Verhandeling over de Caturacta congenita , of aangeboren Staat; met aanmerkingen en waarnemingen over de vordering van het gezigt bij blindgeborenen , welke met goed gevolg geopereerd zijn , en met drie Platen voorzien. Door C.M. Lusardi, Oogarts , Doctor in de Heelkunde van de Universiteit van Duisburg , de Genceskundige Faculteit van Montpellier , het Koninklijke Collegie van Genees- en Heelkunde te Barcelona , Lid van de Koninklijke Akademiën van Madrid en Barcelona , Correspondent van de Geneesen Heelkundige Genootschappen te Douai , Evreux , Tours , en verscheidene andere Medico-Chirurgicale Genootschappen , Honorair Oogarts van H.M. de Keizerlijke Aartshertogin Maria Louisa, Hertogin van Parma , enz. enz. Uit het Fransch vertaald , naar de derde uitgave , door P.J. van Wageninge, Operateur , Heel- en Vroedmeester te Rotterdam. Te Rotterdam , bij T.J. Wijnhoven Hendriksen. 1828. In gr. 8 vo. XVI en 102 bl. f 1-50.

Specimen medicum de Dentitione sana et morbosa, quod - pro gradu doctoratus in Acad. Rheno-Trajectina publico et solemni examini submittit J. van Lier, El. F., Rheno-Trajectinus , die XVI Decembris 1828. 8vo. pp. VIII, 120.

Verslag van de Commissie tot ondersteuning van personen of huisgezinnen , ten gevolge der heerschende Ziekte onvermogend zijnde , en welke door geene Diaconie bedeeld worden , te Groningen. Aldaar , bij J. Oomkens. 1828. In gr. 8 vo. 115 Bl. f 1-:

Vrijmoedige Gedachten op het Rapport aan Z.M. den Koning , uitgebragt door de Commissie tot onderzoek der beste Rivierafleidingen ; door C. de Beer, Ingenieur van den Waterstaat. Met eene Kaart. Te Dordrecht , bij Blussé en van Braam. 1828. In gr. 8 vo. 141 Bl. f 1-80.

Brieven over Engeland. Uit het Fransch van den Baron Van Stael. Met Aanmerkingen van Prof . H.W. Tijdeman. Te Dordrecht , bij J. de Vos en Comp. 1827. In gr. 8 vo. 340 Bl. f 2-90.

Verhandeling over de Verantwoordelijkheid der Ministers , volgens het Nederlandsche Staatsregt. Te 's Gravenhage , bij A. van Hoogstraten, Jun. 1828. In gr. 8 vo. 36 Bl. f :-50.

Hulde aan de nagedachtenis van Gerbrand Bakker, Hoogleeraar in de Geneeskunde te Groningen. Door J. Baart de la Faille, A.L.M. Phil. Med. et Art. Obst. Doctor , Lid enz. enz. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1828. In gr. 8 vo. 65 Bl. f :-75. Proeve van Navolging. Te Leyden , bij H.W. Hazenberg. 1829. In gr. 8 vo. 15 Bl. f :-25.

Griekenland. Dichtstukjes van Wilhelm Müller, door J.W. Ijntema. Tweede of laatste Twaalftal. Te Amsterdam , bij G S. Leeneman van der Kroe en J.W. IJntema. 1829. In gr. 8 vo. 16 Bl. f :-30.

Tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis , dichterlijk geschetst voor de Jeugd ; door Petronella Moens. Met Platen. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 1827. In kl. 8 vo. 156 Bl. f 1-30.

Hebreeuwsche Vertellingen , verzameld en vertaald uit de Schriften der aloude Hebreeuwsche Wijzen ; benevens eene Verhandeling , over de ongewijde Letterkunde der Hebreërs. Door Hijman Hurwitz.

Merkwaardigheden uit het Leven van beroemde Fransche Letterkundigen. Naar het Fransch van J.N. Bouilly. Volgens den vijfden Druk. II Deelen. Met Platen. Te Leeuwarden , bij G.T.N. Suringar. In kl. 8 vo. Te zamen VIII en 409 Bl. f 3-60.

Quintijn Messijs , of de Smid in een' Schilder herschapen. Een oud-Nederlandsch Tafereel. Door Carolina Pichler. Uit het Hoogduitsch. Te Nijmegen , bij J.F. Thieme. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 127 Bl. f 1-50.

Boekbeschouwing. De Mensch beschouwd in zijnen aanleg als een denkend , zedelijk , en daarbij gevoelig wezen: ter ontwikkeling der grondbeginsden van alle voor hem mogelijke kennis , in verband met zijne ware bestemming. Door J.J. le Roy, Predikant te Oude Tonge. Te Delft , bij de Wed. J. Allart. 1827. In gr. 8 vo. XIV , 322 Bl. f 3-: Bescheidene Bedenkingen , briefswijze voorgedragen aan den Hoogleeraar Mr. J. Kinker, wegens eene , in zijne Brieven over het Natuurregt, voorgeslagene nadere wijziging der Critische Wijsbegeerte. Door J.J. le Roy, Predikant te Oude Tonge. Te Delft , bij de Wed. J. Allart. 1827. In gr. 8 vo. VIII , 91 Bl. f 1-:

Toespraak aan Christenen van alle Geloofsbelijdenissen , na mijnen overgang uit de Roomsche tot de Euangelische Kerk , van Jozef Fell, voorheen Pastoor te Bamberg , vervolgens Cooperator aan de Leonardskerk , Inspector der Selecten-Jongensschool , en Leeraar in de Godsdienst bij de vier bovenste klassen aan het Gymnasium der vrije stad Frankfort aan den Mein. Uit het Hoogduitsch vertaald , door J.C.A. Sander. Te Arnhem , bij C.A. Thieme. 1828. In gr. 8 vo. VIII , 212 Bl. f 2-:

Godsdienstige Redevoeringen , door Sir Walter Scott. Uit het Engelsch. Te Rotterdam , bij L. Vermeer. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 56 Bl. f :-80.

Onderzoek nopens de Gele Koorts. Eene , door de Hertoglijke Regering van Oldenburg in 1822 uitgeschrevene , en door de Geneeskundige Faculteit te Berlijn der bekrooning waardig gekeurde , Verhandeling. Naar het Hoogduitsch van C.C. Matthaei, gevolgd en medegedeeld door H.S. Hijmans, Doctor in de Wijsbegeerte , Genees- en Heelkunde , enz. en praktiserend Geneesheer te Rotterdam. Te Rotterdam , bij J. Hendriksen. 1828. In gr. 8 vo. 466 Bl. f 5-:

Artemidorus in het Romeinsche Rijk , door C. Kuffner. Uit het Hoogduitsch , met Aanmerkingen , door Steenbergen van Goor. IIde en IIIde Deel. Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Goor. 1827. In gr. 8 vo. Te zamen 835 Bl. f 8-95.

Filips Willem, Prins van Oranje. Door J.P. van Cappelle. Te Haarlem , bij V. Loosjes. 1828. In gr. 8 vo. 263 Bl. f 3-:

De Aeneis van Publius Virgilius Maro, uit het Latijn in Nederduitsche Verzen nagevolgd , door Mr. A.W. Engelen. Iste Deel. Te Groningen , bij W. van Boekeren. 1828. In gr. 8 vo. 189 Bladz. f 2-80.

Regten van den Vorst op het Publiek Onderwijs. Uit het Fransch vertaald. Te Amsterdam , bij J.C. Sepp en Zoon. 1828. In gr. 8 vo. XVI en 190 bl. f 1-50.

Don Carlos, Prins van Spanje , een Onderzoek naar de oorzaak van deszelfs gevangenneming en dood. Door J.P. Arend, Lector in de Hoogduitsche en Engelsche Talen en Letterkunde aan de Doorluchtige School te Deventer. Te Deventer , bij A.J. van den Sigtenhorst. 1828. In gr. 8 vo. 79 Bl. f :-75.

Mijn verblijf op het Kasteel Bracebridge. Naar het Engelsch van Washington Irving. Door Steenbergen van Goor. II Deelen. Te Amsterdam , bij C.L. Schleijer. 1828. In gr. 8 vo. Te zamen 661 Bl. f 7-20.

Briefwisseling tusschen jonge lieden uit den beschaafden stand , gehouden vóór en ná hun huwelijk. Door J.E. de W...... Te Delft , bij de Wed. J. Allart. 1827. In gr. 8 vo. VIII en 270 Bl. f 3-:

Letterschoof , of landelijke vruchten voor verstand en hart. Te Amsterdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1828. In gr. 8 ov. VI , 183 Bl. f 2-40.

Eduard en Louize , of de Hand der Voorzienigheid. Een Nederlandsch Tafereel , door G. van Maarseveen. Te Dordrecht , bij F. Boekee. In gr. 8 vo. 288 Bl. f 2-40.

Boekbeschouwing. Christendom en Regtzinnigheid. Door J.C.A. Sander en J.G. Liernur. Iste Stukje. Te Arnhem , bij C.A. Thieme. 1828. In kl. 8 vo. 86 Bl. f :-60.

Redevoering over 2 Chron. XXIII : 11 b . Uitgesproken op den 24 Aug. 1828, den 56 sten verjaardag des Konings , door C. van Epen, Leeraar bij de Nederduitsche Protestantsche Gemeente te Maastricht. Te Maatstricht , bij J. Straatmans. 1828. In gr. 8 vo IV en 23 Bl. f :-30. Leerrede , ter godsdienstige viering van den verjaardag van Z.M. den Koning der Nederlanden; uitgesproken den 24 Aug. 1828, door H.G. van den Es, Theol. Doct. en Predikant te Sassenheym. Te Amsterdam , bij W. Brave, Jun. 1828. In gr. 8 vo. IV en 34 Bl. f :-40.

Redevoering , naar aanleiding van Joh. XIV: 6. behelzende eenige nuttige wenken in den tegenwoordige ( n ) Kerkstaat; van een Lidmaat der Hervormde Godsdienst belijdenis. Door F.C. Meijer. Te Amsterdam , bij J.B. Julio. 1828. In gr. 8 vo. 24 Bl. f :-40.

Apothekers-Handboek , of Beginselen der Artsenijmengkunde; door A. Chevallier en P. Idt, Apothekers en Leden van verschillende geleerde Genootschappen. Uit het Fransch. II Deelen. Te Deventer , bij A.J. van den Sigtenhorst. In gr. 8 vo. Te zamen XXII , 884 Bl. Buiten Inteek. f 10-:

Afrika en deszelfs Bewoners , volgens de nieuwste Ontdekkingen , een Werk ter bevordering der kennis van Landen en Volken en van derzelver voortbrengsels en handel , door N.G. van Kampen. Met Platen. Iste Deel. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 1828. In gr. 8 vo. XVI , 348 Bl. f 3-60.

De Vereenigde Staten van Noord-Amerika , in hunne staatkundige , godsdienstige en maatschappelijke betrekkingen beschouwd , door C. Sidons, Burger der Vereenigde Staten van Noord-Amerika . Spreek over mij, zoo als ik ben! Shakespeare. Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Goor. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 236 Bl. f 2-40.

Schetsen uit mijne Javaansche Portefeuille , door G.H. Nagel, Ambtenaar bij het Gouvernement in Nederlandsch Indië. Te Amsterdam , bij C.G. Sulpke. 1828. In gr. 8 vo. VI en 116 Bl. f 1-80.

Nieuwe Oprakeling van Mr. Willem Bilderdijk.

Anna en Antje , of de belangrijkste winter van mijn leven. Te Dordrecht , bij J. de Vos en Comp. 1828. In gr. 8 vo. 201 Bl. f 2-50.

Paaschgeschenkje voor de aankomende Jeugd. Te Nijmegen , bij J.F. Thieme. 1828. In kl. 12 mo. 52 Bl. f :-30.

Boekbeschouwing. Handboek der Christelijke Godsdienst en Kerkgeschiedenis , door Herman Muntinghe; vertaald door J. Muntendam, Predikant te Uithuizen. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1828. In gr. 8 vo. XII en 523 Bl. f 4-30.

Akademische Leerrede ter gedachtenis van wijlen den Hoogleeraar T.A. Clarisse, uitgesproken den 12 van Wijnmaand 1828, door A. Ypeij. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1829. In gr. 8 vo. IV en 35 Bl. f :-40. ( Met de Afbeelding f :-55.) De Nagedachtenis van T.A. Clarisse plegtig ge vierd , op den 12 November 1828, in eene openlijke Vergadering van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen , door G.H. van Senden, Predikant te Middelbert , enz. Met de Afbeelding. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 48 Bl. f :-75. Hulde aan T.A. Clarisse, Theol. Doct. en Prof. te Groningen , door P. Hofstede de Groot, Theol. Doct. en Predikant te Ulrum. Te Groningen , bij W. Zuidema. 1828. In gr. 8 vo. VI en 40 Bl. f :-50.

Gronden der Sterrekunde , door A. Quetelet, Hoogleeraar in de Wis -, Natuur- en Sterrekunde aan het Koninklijke Atheneum te Brussel. Met Platen. Uit het Fransch vertaald en met Aanteekeningen verrijkt door R. Lobatto. Iste Stuk. Te Amsterdam , bij G. Portielje. 1827. In kl. 8 vo. VIII , 203 Bl. f 1-90.

Volks-Sterrekunde door A. Quetelet. Uit het Fransch door Ch. Meerts. Met Platen. Te Brussel , bij Brest van Kempen. 1827. In 12 mo. XVI , 110 Bl. f :-60.

Het Leven en de Reizen van Christoffel Columbus, door Washington Irving. Uit het Engelsch. Iste en IIde Deel. Met eene Kaart. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1828. In gr. 8 vo. XXI , 359 Bl. f 7-20.

De vruchten mijner werkzaamheden , gedurrende mijne Reize , over de Kaap de Goede Hoop , naar Java , en terug , over St. Helena , naar de Nederlanden; door M.D. Teenstra. Iste Deel. Te Groningen , bij H. Eekhoff, Hz. 1828. In gr. 8 vo. XII en 430 bl. f 4-80. Reizen en Ontmoetingen in het Zuiden van Afrika , beschreven door George Thompson, Schildknaap , gedurende acht jaren bewoner van de Kaap ; behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier Kolonie , benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch vertaald. Iste Deel. Met Platen. Te Groningen , bij W. van Boekeren. 1828. In gr. 8 vo. XX en 439 bl. f 4-50.

Nederlandsche Legenden in rijm gebracht door Mr. J. van Lennep. Iste en IIde Deel. Te Amsterdam , bij P. Meijer Warnars. 1828. In gr. 8 vo. 153 en 197 Bl. f 6-:

Mijne Krijgsgevangenschap in Frankrijk , gedurende de jaren der Omwenteling , onder het Schrikbewind van Robespierre; door den gepensionneerden Kolonel W.M. von Schmidt; thans Militie-Commissaris te Haarlem. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1828. In kl. 8 vo. 95 Bl. f :-90.

Ridder Peveril van den Bergtop. Uit het Engelsch van Walter Scott. In IV Deelen. Te Amsterdam , bij J. Radink. 1827. In gr. 8 vo. Te zamen 1150 bl. f 11-60.

Gravin Henriette , of de Groote Wereld. Door Michiel Adriaan. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1827. In gr. 8 vo. 279 Bl. f 2-90.

J.C. Wattier Ziesenis, eerste Tooneelkunstenaresse van Nederland , in eene Redevoering geschetst door Matthijs Siegenbeek. Gevolgd van Aanteekeningen , eenige Dichtstukken tot hare eer , en een Vertoog over de middelen ter vorming van een Nationaal Nederlandsch Tooneel. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 1828. In gr. 8 vo 100 Bl. f 1-25.

Dichterlijke Verscheidenheden voor jonge lieden uit den beschaafden stand , ter beoefening van uiterlijke welsprekendheid; bijeenverzameld door J. de Breet. Met Platen. Te Amsterdam , bij C. Schaares. 1829. In kl. 8 vo. 172 Bl. f 1-80.

Anekdoten van Napoleon, ter regte beoordeeling van zijne denkwijze , zijn karakter en zijne daden. II Stukjes. Te Groningen , bij W. Zuidema. In kl. 3 vo. 260 Bl. f 2-20.

Studenten Almanak , 1829. Te Leyden , bij L. Herdingh en Zoon. In kl. 8 vo. 148 Bl. f 1-30.

Boekbeschouwing. Nagelaten Leerredenen door Theodorus Adrianus Clarisse, Theol. Doct. en Prof. te Groningen. Te Groningen , bij W. van Boekeren. 1829. In gr. 8 vo. IV , 342 Bl. f 3-:

Hugonis Grotii Annotationes in Novum Testamentum, denuo emendatius editae. Vol. III, IV, V. Groningae, apud W. Zuidema . 1827, 28. 8vo. 1067 pag. f 9-90.

De Nagedachtenis van Jo. Herm. Krom, gehuldigd op den 15 Januarij 1828, in het Goudasche Departement Tot Nut van 't Algemeen , door Joh. la, Lau, Predikant te Gouda. Te Delft , bij de Wed. J. Allart. 1828. In gr. 8 vo. 39 Bl. f :-60.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. XVden Deels 2 de Stuk en XVIden Deels 1 ste Stuk. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1826-28. In gr. 8 vo. 343, en LXXII , 137 Bl. f 5-40.

Onderrigting voor hen , welke door het magnetisch Somnambulismus hunne reeds lang verlorene gezondheid wenschen te herkrijgen of de onbekende oorzaken hunner ziekelijke kwijning wenschen te leeren kennen , en indien het mogelijk is , te doen ophouden , door P.J. van Wageninge, Operateur , Heel- en Vroedmeester te Rotterdam. Te Rotterdam , bij T.J. Wijnhoven Hendriksen. 1829. In gr. 8 vo. 28 Bl. f :-50.

Europa's Toekomst , door den Schrijver van de Revue politique de l'Europe en 1825. Uit het Fransch vertaald. Te Brussel , bij Brest van Kempen. 1828. In gr. 8 vo. 319 Bl. f 3-:

Nieuwe Leerwijze , om vreemde Talen , volgens den gang der natuur , werktuigelijk aan te leeren. Door G.H. Roggen, Onderwijzer en Kostschoolhouder te 's Gravenhage. Te 's Gravenhage , bij J. Immerzeel, Jun. 1829. In gr. 8 vo. 59 Bl. f :-75.

Ernstige Beschouwing en Beoordeeling van P. Vreede's Proeve over de vrijheid des Zeehandels en de waarde der Nationale Nijverheid , ten betooge van het misleidende en gevaarlijke van de daarin voorgedragene stellingen , door A. Elink Sterk, jr. Commies bij de generale Directie der Ontvangsten. Te Delft en Amsterdam , bij B. Bruins en T.B. Groebe. 1828. In gr. 8 vo. 64 Bl. f :-80.

Krijgskundige Aardrijksbeschrijving , ingerigt voor het eerste onderwijs in Militaire Scholen , door J.C. Beijer, Leeraar voor de Nederlandsche Taal en Letterkunde enz. aan de Koninklijke Akademie te Breda. Iste Deel. Te Zutphen , bij H.C.A. Thieme. 1828. In gr. 8 vo. 447 Bl. f 3-60.

Gedenkschriften van Vidocq, Chef der Veiligheids-Politie , tot in 1827. Uit het Fransch. Iste , IIde en IIIde Deel. Te Amsterdam , bij de Gebr. Diederichs. 1828. In gr. 8 vo. 897 Bl. f 5-80.

Het Eiland der Hoop en de Reis. Twee Gelijkenissen van Johann Jacob Hesz. Naar de laatste , verbeterde uitgave vertaald door J. Prins, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. 1828. In kl 8 vo. VIII , 69 en 90 Bl. f 1-:

Naklank. Gedichten van Mr. Willem Bilderdijk. Finem posuere labori. Ovidius. Te Dordrecht , bij J. de Vos en Comp. 1828. In gr. 8 vo. 196 Bl. f 3-60.

Oude en nieuwe Zeden , Blijspel in vijf Bedrijven , door C.W. Thöne. Te Amsterdam , bij M. Westerman en C. van Hulst. 1828. In kl. 8 vo. 117 Bl. f :-60.

Friesch Jierboeckje foar it jier 1829. Trog it Friesch Genootschip foar Schijd-, Adheyte- in Teal-kinde. Iste Jiergong. To Lieauwerd, by G.T.N. Suringar . In kl. 8vo. behalve Tydwyser en Foar-wird, XVIII, 65 Bl f 1-:

D. Justiniani Institutionum libri IV, ex recensione D. Caroli Bucheri. Lugd. Batav. apud J.C. Cijfveer . 1827. 8vo. pp. IV, 289.

Grieksche Chrestomathie. Ten dienste der Nederlandsche Jeugd , uit het Hoogduitsch bewerkt , om gebruikt te worden bij de Grieksche Spraakkunst van G. Dorn Seiffen. Te Leyden , bij J.C. Cijfveer. 1828. In 8 vo . 51 Bl. f :-65.

Gezelschapsliederen voor den beschaafden stand. Te Amsterdum , bij M. Westerman. 1828. In 16 mo . 140 Bl. f :-60.

Boekbeschouwing. De Apostelen en eerste Belijders van Jezus , of de Geschiedenis der Apostelen en hunne Brieven in zamenhang en opvolging van tijd , ter bevordering van een rein Christendom , grondigere Bijbelkennis en huisselijke Godsdienst , geschetst , door Karl Wilhelmi, Evangelisch-Protestantsch Predikant te Sinsheim. Gevolgd naar het Hoogduitsch. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. In gr . 8 vo. X en 220 Bl. f 2-20.

Bibliotheek van Hoogduitsche Kanselwelsprekendheid. Iste Deel. Te Groningen , bij J. Römelingh. 1828. In gr. 8 vo. XVI en 284 Bl. f 2-40.

Apothekers-Handboek , of Beginselen der Artsenijmengkunde; door A. Chevallier en P. Idt, Uit het Fransch. II Deelen .

Geschiedenis van Egypte , onder de Regering van Mohammed Ali, of Verhaal van de slaatkundige en militaire gebeurtenissen , sedert het vertrek der Franschen tot in 1823. Door F. Mengin. Verrijkt met Aanteekeningen , door de Heeren Langlès en Jomard, en voorasgegaan door eene geschiedkundige Inleiding , door M. Agoub. Naar het Fransch. Iste Deel. Met Platen en eene Kaart. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1828. In gr. 8 vo. XL en 462 bl. f 4-80.

Zwitserland , in drie Zangen. Door Hendrik Harmen Klijn, Lid van het Koninklijk Instituut , van de Koninklijke Akademie van beeldende Kunsten te Amsterdam , enz. Te Amsterdam , bij J. van der Hey en Zoon. 1828. In gr. 8 vo. XII en 99 bl. f 2-40.

Zes maanden in Rusland. Brieven bij gelegenheid der krooning van Z.M. den Keizer in 1826. Aan X.B. Saintines, door M. Ancelot. Uit het Fransch . Forsan et haec olim meminisse juvabit! Te Breda , bij F.B. Hollingerus Pijpers. 1828. In gr. 8 vo. XIV en 304 Bl. f 1-80.

Oostindische Oorlogen , of listen , hinderlagen en verdedigingswijze der inlandsche Volkeren , waargenomen in onderscheidene Oorlogen op de Moluksche Eilanden , Cheribonsche , Bantamsche en Malakkasche Landen , in de jaren 1817 tot 1820. Ten dienste der Officieren en Onder-officieren , dienstdoende in de Indische Armee. Met 6 Platen , door den Majoor P.F. Vermeulen Krieger, Ridder der M.W. Orde 3 de klasse , thans gepensioneerd. Te Breda , bij Broese en Comp. 1829. In gr. 8 vo. VIII en 81 bl. f 1-25.

Proeve van een Onderzoek , wegens de gevolgen van gepleegde valschheid in Wisselbrieven; door Mr. F.A. van Hall, Advocaat te Amsterdam. Te Amsterdam , bij de Erven H. Gartman. 1828. In gr. 8 vo. 77 Bl. f 1-25.

Bijdragen tot de Numismatick van het Koningrijk der Nederlanden , verzameld en uitgegeven door G. van Orden, Correspondent van de tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Kunsten en Wetenschappen , enz. Iste Cahier. Met Platen. Te Zaandam , bij J. Groot en Comp. 1829. In gr. 8 vo. 23 Bl. f 1-50.

Habrokomes en Anthia. Een Roman van Xenophon den Ephesier. Uit het Grieksch vertaald en met ophelderende Aanteekeningen voor den Nederlandschen Lezer ingerigt. Te Groningen , bij M. Smit. 1829. In gr. 8 vo. XVIII , 216 en 20 bl. f 2-40.

Jeanne d'Arc , of de Maagd van Orleans , Treurspel , in vijf Bedrijven , naar het Fransch van A. Soumet, door Mr. J. Brand van Cabauw. Te Amsterdam , bij M. Westerman en C. van Hulst. 1828. In kl. 8 vo. 96 Bl. f :-60.

De Inneming van Saragossa , of de Zegepraal der Liefde op Staats- en Inquisitiedwang. Een Historisch-Romantisch Tafercel uit den Spaanschen Oorlog. Naar het Hoogduitsch , door Otto van Deppen. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1828. In gr. 8 vo. XVI en 232 bl. f 2-40.

De Barbier van Parijs , een Tafereel der Fransche Zeden in de eerste helft der XVIIde Eeuw. Door Ch. Paul de Kock. II Deelen. Te Dordrecht , bij Blussé en van Braam. 1827. In gr. 8 vo. Te zamen 721 bl. f 4-80.

Het sieraad der Jeugd. Een Handboek voor allen , die de schoone deugd der Kuischheid liefhebben. Uit het Hoogduitsch vertaald , en met Aanteekeningen vermeerderd door F.A. Bramink, R.K. Priester en Kapellaan te Amsterdam. Te Amsterdam , bij C.C. Schievenbus. In kl. 8 vo. VIII en 270 bl. f 2-:

Boekbeschouwing. Nieuwe Verhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst tegen deszelfs hedendaagsche Bestrijders , voor het jaar 1827. In 's Gravenhage , bij de Erve(n) J. Thierrij en C. Mensing en Zoon. 1828. In gr. 8 vo. Behalve het voorwerk , 116 en 301 bl. f 2-50.

Overdenkingen voor Gevangenen door een Gevangene. Te 's Gravenhage , bij A. Kloots. 1828. In gr. 8 vo. VIII , 96 bl. f :-90.

Beknopte Handleiding voor de operative Heelkunde , bevattende de voornaamste Operatiën , zoo als zij door de beroemdste Heelkundigen van Europa thans verrigt worden. Naar Carl Averill. Vrij vertaald en met vele Bijvoegselen en Aanmerkingen vermeerderd door G.J. van Epen, Heel- en Vroedmeester te Amsterdam. Te Amsterdam , bij C.G. Sulpke. 1829. In kl. 8 vo. 386 Bl. f 2-80.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. XVIden Deels 2 de Stuk. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1828. In gr. 8 vo. 303 Bl. f 3-:

Parijs in opstand , of Zamenzwering tegen Hendrik III, Hendrik IV, en tot verdelging der Protestanten in Frankrijk , in verband met den oorlog voor de Nederlandsche vrijheid , tegen Spanje. In geschiedkundige Tafereelen. II Stukken. Uit het Fransch , naar den tweeden Druk. In 's Gravenhage , bij A. Kloots en Comp. 1827. In gr. 8 vo. CLXIV en 428 bl. f 4-70.

Reis van Konstantinopel , door Turkije , Walachije , Transitvanie en Hongarije , naar Duitschland. Door R. Walsh. Uit het Engelsch vertaald. Met Kaarten en Platen. Te Amsterdam , bij G.J.A. Beijerinck. 1829. In gr. 8 vo. 330 Bl. f 4-20.

Proeve van bevrediging der oude godgeleerde en staatkundige geschillen , welke herlevendigd zijn geworden door onderscheidene , sinds eenigen tijd in het licht verschenen geschriften , door Jonkh r . Frans Beelaerts van Blokland, Raadsheer in het Hoog Geregtshof , zitting houdende in 's Gravenhage. In 's Gravenhage , bij S. de Visser. 1829. In gr. 8 vo. X en 92 bl. f 1-:

Ernst en Luim , door Mr. P.S. Schull, Advokaat te Dordrecht , enz. Ernst wil getemperd zijn. Hooft. Te Dordrecht , bij Blussé en van Braam. 1829. In gr. 8 vo. XIV , 211 Bl. f 1-80.

Wederlegging der Verhandeling over de Verantwoordelijkheid der Ministers volgens het Nederlandsche Staatsregt. Te Arnhem , bij C.A. Thieme. 1829. In gr. 8 vo. 56 Bl. f :-75.

Bedenkingen over de Vrijheid der Drukpers , in twee Verhandelingen , voorgelezen in het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg , door Mr. J. Bal Snijders, practiserend Advokaat aldaar. Te Middelburg , bij de Gebroeders Abrahams, enz. 1829. In gr. 8 vo. 41 Bl. f :-45.

In Auspicia Athenaei Bredani, Militiae consecrati, D. XXIV Novembris CIƆIƆCCCXXVIII. Bij de opening der Koninklijke Militaire Akademie te Breda , den 24 November 1828. Te Breda , bij Broese en Comp. In 8 vo. 13 Bl. f :-30.

Karakterschetsende Tafereelen uit het begin der Negentiende Eeuw. II Deelen. Door Pieter Vreede. Te Breda , bij F.B. Hollingerus Pijpers. 1827. In gr. 8 vo. Te zamen 744 bl. f 6-20.

Nieuwe Gedichten van A.C.W. Staring. In 's Gravenhage , bij J. Immerzeel, Jun. 1827. In kl. 8 vo. 156 Bl. f 1-50.

Kerst- en Nieuwjaarsintree-zangen; door Mr. I. da Costa. Te Amsterdam , bij J.H. den Ouden. 1829. In gr. 8 vo. f :-60.

Ter nagedachtenis van Neêrlands eersten Tooneelkunstenaar , Andries Snoek, enz. ( Ten voordeele der Armen .) Te Breda , bij Broese en Comp. f :-25.

Physiognomiek en Chiromantie , of duidelijke aanwijzing hoe men uit het uiterlijke voorkomen van eenen mensch opzigtelijk zijn karakter besluiten kan. Naar oudere en nieuwere ervaringen. Het Hoogduitsch van Dr. H. gevolgd door D. Batouwenaar. Met eene Plaat. Te 's Gravenhage , bij A. Kloots. 1828. In kl. 8 vo. XXIV en 131 bl. f 1-50.

Boekbeschouwing. Leerredenen over verschillende onderwerpen. Door D. Molenaar, Hervormd Leeraar te 's Gravenhage. Tweede Druk. Te Amsterdam , bij J.H. den Ouden. 1829. In gr. 8 vo. VIII , 382 Bl. f 2-50.

Tiental Leerredenen van C. Fransen van Eck. Te Deventer , bij A.J. van den Sigtenhorst. 1829. In gr. 8 vo. VIII , 282 Bl. f 2-50.

A. Adriani, Predikant te Dokkum , Bijdragen tot zijne Opheldering van eenige Bijbelplaatsen. Te Hoorn , bij J. Vermande. 1829. In gr. 8 vo. IV en 98 bl. f :-80.

Verslag van de in het jaar 1826 te Groningen waargenomene Ziekten , gegeven door de plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt aan de Regering der Stad: met bijgevoegde Aanteekeningen en Tabellen van de Ed. Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouderen der Stad Groningen. Te Groningen , bij J. Oomkens. 1828. In gr. 8 vo. 138 Bl. f 1-80.

Brieven van John Bowring, geschreven op eene Reize door Holland , Friesland en Groningen , voorafgegaan door iets over de Friesche Letterkunde van denzelfden. Uit het Engelsch. Iste Stukje. Te Leeuwarden , bij G.T.N. Suringar. 1829. In gr. 8 vo. X , 82 bl. f :-90.

Korte Schets van den voortgang der Boekdrukkunst in Nederland , in de XVde , en hare verdere volmaking in de XVIde en XVIIde Eeuw ; door W.H.J. Baron van Westreenen van Tiellandt. 's Gravenhage en Amsterdam , bij de Gebr. van Cleef. 1829. In gr. 8 vo. 37 Bl. f :-60.

Nieuwe Tafereelen uit de Geschiedenis der Lijfstraffelijke Regtspleging , door J.B. Christemeijer. Te Amsterdam , bij G.J.A. Beijerinck. 1828. In gr. 8 vo. VII , 280 bl. f 3-25.

Gedenkzuil voor Neêrlands hoogverdienstelijken Tooneelkunstenaar Andries Snoek; aan deszelfs nagedachtenisse toegewijd door A.L. Barbaz. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1829. In gr. 8 vo. 75 Bl. f 1-25.

De Bastaard; een zedekundig Tafereel uit de tijden van Keizer Rudolf den II. Naar het Hoogduitsch van C. Spindler. In III Deelen. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 1828. In gr. 8 vo. Te zamen 1073 bl. f 8-90.

Huisselijke Tafereelen in Romantische Verhalen. Oorspronkelijk Nederlandsch. Te Rotterdam , bij Mensing en van Westreenen. 1827. In gr. 8 vo. 324 Bl. f 2-90.

De deugdzame Man , of de Onnoozele; door L.B. Picard, Lid der Fransche Akademie. Uit het Fransch vertaald. II Deelen. In 's Gravenhage , bij J. Immerzeel, Jun. 1826. In gr. 8 vo. 541 Bl. f 6-:

De Kolonel Duvar, natuurlijke Zoon van Napoleon. Eene Levensgeschiedenis door hem zelven beschreven. Naar het Fransch. II Deelen. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1829. In gr. 8 vo. 404 Bl. f 3-60.

De Waarheid in een Narrenkleed , of de ernstige studie der Romeinsche Geschiedenis op eene luchtige en schertsende wijze behandeld , in den geest van Fokke's Boertige Reis door Europa. In twee Deelen. Iste Deel. Bevattende de Geschiedenis der Koninklijke Regering en der Republiek. Te 's Gravenhage , bij A. Kloots. 1828. In kl. 8 vo. VIII , 276 bl. f 1-80.

P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. In usum scholarum ad optimorum librorum sidem castigati. Groningae apud J. Römelingh . 2mo. pag. 434 f 1-:

Eereprijs voor de Jeugd; ter bevordering van vlijt , deugd en kennis. Naar het Hoogduitsch , van F.P. Wilmsen. Met Platen. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. 1828. In kl. 8 vo. VIII en 216 bl. f 1-80.

C.F. Gellert's Fabelen en Vertelsels , in Nederduitsche verzen gevolgd. Nieuwe Uitgave. Met Platen. In Carton. Te Dordrecht , bij J. de Vos en Comp. 1829. In kl. 8 vo. 302 Bl. f 1-50. Belangrijke Karaktertrekken uit den jeugdigen leeftijd , enz. Naar het Hoogduitsch , door G. Engelberts Gerrits. Met Platen. Tweede Uitgave. Te Amsterdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1829. In kl. 8 vo. 140 Bl. f 1-25. Bloemkorfje voor de Nederlandsche Jeugd. Met gekleurde Platen. Derde Druk. Te Amsterdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1828. In kl. 8 vo. 124 Bl. f 1-10. De kleine Jack. Eene Geschiedenis voor het Algemeen. Naar het Engelsch. Te Amsterdam , bij Schalekamp en van de Grampel en M.H. Helmig. 1828. In 12 mo. 108 Bl. f :-45. Gesprekken tusschen Moeder Braafhart en hare Kinderen. Door eene Kindervriendin. Met Platen. Derde Druk. Te Amsterdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1829. In 12 mo. 83 Bl. f :-60. Iets voor jonge Kinderen , of het eerste onderrigt , verbonden met het lezen leeren. II Stukjes. Vijfde Druk. Te Groningen , bij J. Römelingh. In 12 mo. 68 Bl. f :-20. Het aandenken aan Jezus, belangrijk voor Kinderen. Een Boekje voor de lieve Jeugd. Te Groningen , bij I.I. Homkes. 1829. In kl. 8 vo. 32 Bl. f :-20. Leerzame Uitspanning voor de Nederlandsche Jeugd. Met 12 Platen. Te Amsterdam , bij Schalekamp en van de Grampel. 1829. In klein form . 31 Bl. f :-80.

Boekbeschouwing. Nagelatene Leerredenen , van wijlen den Wel-eerw. Heer M. Stuart, in leven Christen-Leeraar bij de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam. IVde Deel. Te 's Gravenhage en te Amsterdam , bij de Gebr. van Cleef. 1828. In gr. 8 vo. 494 Bl. f 5-:

Leesboek over de Bijbelsche Geschiedenissen , vooral voor meest geoefenden Door Isaäc Prins, Predikant te Amsterdam. Iste en IIde Stuk. Te Amsterdam , bij W. Brave. 1827. In gr. 8 vo. 676 Bl. f 3-60.

Spreuken van Salomo voor de Jeugd. Door N. Swart. Iste Stuk. Te Delft , bij B. Bruins. In kl. 8 vo. IV , 155 Bl. f 1-20.

Recueil de figures des vers intestinaux etc., rédigé par Th.G. van Lidth de Jeude, Phil. Nat. Doct., Professeur de Zoologie et d'Anatomie comparée à l'Université d'Utrecht, et d'Anatomie, Physiologie et Botanique à l'École vétérinaire du Royaume des Pays-Bas, etc. A Leide, chez S. et J. Luchtmans . 1829. fol. f 12-50.

Commentarius Geographicus in Arrianum de Expeditione Alexandri , auctore P.A. van der Chijs, Philos. Theor. Mag. Litt. Hum. Doct. Cum tabula aeri incisâ. Lugd. Bat. apud J.C. Cijfveer . 1828. 4to. XVI et 135 pag. f 4-:

Over Volksgeest en Burgerzin. Te Leyden , bij C.C. van der Hoek. April 1829. In gr. 8 vo. 50 Bl. f :-50.

Bijdragen tot de geschiedenis der vorming van den kunstigen Oogappel in het algemeen , en tot die voor Nederland in het bijzonder , inzonderheid om deze kunstbewerking volgens geheel nieuwe methoden , en daartoe uitgedachte zeer eenvoudige instrumenten , te verrigten , gestaafd door praktische gevallen. Door A.G. van Onsenoort, Med. et Chirurg. Doctor , Eerste Officier van Gezondheid bij de Armée , enz. enz. te Utrecht. Met Platen. Te Utrecht , bij N. van der Monde. 1829. In gr. 8 vo. XVI en 108 Bl. f 2-40.

Schoonheden uit de Zede -, Natuur- en Aardrijkskunde , vervat in de nagelatene Schriften , meest Verhandelingen , van den Heer Hendrik Paul Kretschmer, in leven Leeraar in de Wis -, Natuur- en Aardrijkskunde te Zutphen , Voorzitter van het aldaar gevestigd Departement der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen , enz. Verzameld en in orde gebragt door Jan Provily, openbaar Onder - wijzer en Kostschoolhouder te Moerdijk. Te Breda , bij Broese en Comp. 1829. In gr. 8 vo. XX , 276 bl. f 2-60.

Gedichten van L. van den Broek. Te Rotterdam , bij de Wed. J. Allart. 1828. In gr. 8 vo. 216 Bladz. f 2-50.

Brieven van S. , aan den Heer Z.; over het menigvuldig gebruik van Fransche woorden in de Nederduitsche taal , bijzonder in zwang in de aanzienlijke kringen van Amsterdam en den Haag , gevolgd van een schrijven aan de edele jonge dochters van gemelde Hollandsche steden. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1829. In gr. 8 vo. 62 Bl. f :-60.

Galerij van Menschelijke Lotgevallen. Iste en IIde Deel. Te Amsterdam , bij H. Frijlink. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 544 Bl. f 5-20.

Vriendschappelijke Brieven over belangrijke onderwerpen , inzonderheid voor Vrouwen en Meisjes uit den beschaafden stand. Naar het Hoogduitsch van Carolina Pichler. door C. ten Hoet, Jz. Te Nijmegen , bij J.F. Thieme. 1828. In gr. 8 vo. VI en 179 bl. f 1-70.

Nieuwjaarswenschen van Thomasvaer op de Bruiloft van Kloris en Roosje; in den Amsterdamschen Schouwburg uitgesproken van den 1 Januarij 1802 tot den 1 Januarij 1809; vervaardigd door A. Fokke, Simonsz. Derde Druk. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1829. In 8 vo. f :-75.

Boekbeschouwing. Nieuwe Verhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst tegen deszelfs hedendaagsche Bestrijders , voor het jaar 1827.

Nicolai Christiani Kist, Oratio, de Ecclesia Graeca, Divinae Providentiae teste, habita a.d. XV Decembris anni MDCCCXXVII. quum in Academia Lugduno-Batava ordinariam Theologiae Professionem publice susciperet. Formâ 4tâ. Pag. 20.

Tweetal Leerredenen van J. Nieuwenhuis en H.J. Matthes, gehouden te Leyden op den 9 November 1828, bij gelegenheid der bevestiging en intrede des laatstgenoemden , als Predikant der Evangelisch-Luthersche Gemeente aldaar. Te Leyden , bij H.W. Hazenberg, Jun. 1828. In gr. 8 vo. 54 Bl. f :-60.

Handboek der algemeene Ziektekunde. Naar de vierde verbeterde Uitgave van Dr. J.W.H. Conradi, gewoon Hoogleeraar te Goettingen , door Dr. J.J. Gaaswijck, practizerenden Geneesheer te Amsterdam. Te Amsterdam , bij S. de Grebber, 1828. In gr. 8 vo. XXIV en 438 Bl. f 3-75.

Het Leven van Napoleon Bonaparte, door Sir W. Scott. Uit het Engelsch vertaald , door J.G. Swaving. Vde , VIde en VIIde Deel ( in 2 Stukken ). Te Dordrecht , bij Blussé en van Braam. 1827, 1828. In gr. 8 vo. Te zamen 1658 bl. f 11-20.

De staatkundige verlichting der Nederlanderen , in een wijsgeerig-historisch Tafereel geschetst , door Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius. Een Geschrift van den jare 1793. Tweede Druk. Te Brussel , bij Brest van Kempen. 1828. In gr. 8 vo. XVII en 354 Bl. f 3-60. Met dit Motto: ‘Quis nescit, primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat: deinde, ne quid veri non audeat; ne qua suspicio gratiae sit in scribendo, ne qua simultatis.’ Cicero.

De verdienstelijke Onderwijzer Welmoed , een werkje ten dienste van aankomende Onderwijzers , door J. Pietersz, Hoofdonderwijzer van 's Rijks lagere School te Brussel. Te Brussel , bij Brest van Kempen. In gr. 12 mo. IX , 164 bl. f :-90.

De Wederdoopers , of Alf en Clara op de puinhoopen van dweeperij en bijgeloof. Naar het Hoogduitsch van C.F. van der Velde. Nieuwe Uitgave. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1829. In gr. 8 vo. 156 Bl. f 1-50.

Waarheid en Verdichting , door Petronella Moens en W.H. Warnsinck, bz. IIde Stukje. Te Amsterdam , bij G.J.A. Beijerinck. 1828. In gr. 8 vo. IV en 378 Bladz. f 1-80.

Eustachius, of de Zegepraal van het Christendom; eene Geschiedenis der vroegere Christelijke Eeuw , door H.C. Schmid. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. 1828. In kl. 8 vo. IV en 153 Bladz. f 1-40.

Emilia van Rozenheim , of Famielietafereelen uit het einde der achttiende en het begin der negentiende Eeuw; een oorspronkelijke Nederlandsche Roman , door A.B. van Meer- ten, geb. Schilperoort. In III Deelen. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1828. In gr. 8 vo. Te zamen VIII , 906 Bladz. f 9-:

De Doode en zijne Bruid , en: Alles zal goed afloopen. Twee Verhalen. Naar het Hoogduitsch van C. Spindler. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 1829. In gr. 8 vo. 218 Bl. f 2-40.

Rotsgalmende Rekelzang , of Minneklagt , uitgeboezemd door eenen Ridder van den Domper .

Boekbeschouwing. De Leer der Godzaligheid , of wijsgeerige Religieleer. Uit het Hoogduitsch , van W.T. Krug, Hoogleeraar te Leipzig. Te Amsterdam , bij Gebroeders Diederichs. 1829. In gr. 8 vo. X , 291 bl. f 2-90.

Onderzoek wegens het Leerstuk van 's Menschen Verdorvenheid en Erfzonde. Uit het Fransch . Gij alle zijt moeijelijke vertroosters. Job XVI:2. Te Amsterdam , bij Gebroeders Diederichs. 1829. In gr. 8 vo. 59 Bl. f :-50.

Rapport aan Z.M. den Koning , uitgebragt door de Commissie tot onderzoek der beste Rivier-afleidingen , ingesteld bij 's Konings besluit van den 15 Maart 1821. No. 105. 's Gravenhage , ter algemeene Landsdrukkerij . 1827. In 4 to . 430 Bl. met de Bijlagen. Met een Atlas van Kaarten in Steendruk. f 40-: Memorie van het Kollegie van den Lekdijk bovendams , over het Rapport van de Commissie tot onderzoek der beste Rivier-afleidingen. Te Utrecht , bij de Wed. P. Muntendam en Zoon. 1828. In 4 to . 42 Bl. f 1-: Antwoord van G. Moll, Lid der gewezene Commissie tot onderzoek der beste Rivier-afleidingen , aan den Wel Ed. Gestr. Heer J.G. van Nes, Hoog-Heemraad van het Collegie van den Lekdijk bovendams , wegens eene Memorie , enz. Te Amsterdam , bij J. van der Hey en Zoon. 1829. In 4 to. 146 Bl. f 2-90.

Geschiedenis der Heksenprocessen , eene bijdrage tot den roem des Vaderlands , door Mr. J. Scheltema. Te Haarlem , bij V. Loosjes. 1828. In gr. 8 vo. XVI , 312 en 101 bl. f 4-80.

Geschiedenis van Griekenland , uit oude en latere Schrijvers zamengesteld , door N.G. van Kampen. IIde Deel. Grootheid en Bloei van Athene. Te Rotterdam , bij de Wed. J. Allart; te Dordrecht , bij J. de Vos en Comp. 1828. In gr. 8 vo. XXVI , 547 Bl. f 4-50.

Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes Vaderlands; waarbij gevoegd zijn eenige Analecta , tot dezelve betrekkelijk. Door een Genootschap te Groningen: Pro excolendo jure patrio. Vde Deel. Te Groningen , bij W. Zuidema. 1828. In gr. 8 vo. Behalve de Voorrede , enz. 224 en 320 bl. f 5-:

Geschiedenis der vroegere Volken , die onze Aarde bewoond hebben en nog bewoonden bij de geboorte van Jezus Christus. In Zamenspraken. II Stukjes. Te Schagerbrug , bij J.C. Honigh. 1827, 1828. In 8 vo. Te zamen XIV , 276 bl. f 1-80.

Reistogten in het Zuiden van Frankrijk; waarin Karakterschilderingen over de oude en hedendaagsche Franschen , met een' staatkundigen en wijsgeerigen blik op den tegenwoordigen toestand der verlichting in de Zuid-Europesche Staten en de herleving van Griekenland. Door Willibald Alexis. Uit het Hoogduitsch. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren 1829. In gr. 8 vo. X , 224 Bl. f 2-20.

Beschouwing der beginselen , waarop het voeren van den Oorlog is gegrond. Te Zutphen , bij W.C. Wansleven. 1829. In gr. 8 vo. 54 Bl. f :-60.

Reize door den weinig bekenden Zuidelijken Molukschen Archipel en langs de geheel onbekende Zuidwestkust van Nieuw-Guinea , gedaan in de jaren 1825 en 1826. Door D.H. Kolff, jr., Luitenant ter Zee , Iste Klasse , en Ridder van de Militaire Willems Orde. Met eene Kaart. Te Amsterdam , bij G.J.A. Beijerinck 1828. In gr. 8 vo. XIV en 398 Bl. f 4-50.

Verhandeling over de Stoombooten , door G.M. Röntgen, Luitenant ter zee der eerste klasse , te Rotterdam. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Te Utrecht , bij J. Altheer. In gr. 8 vo. 70 Bl. f 1-50.

De Goddelijke Voorzienigheid blijkbaar in de ontmoetingen en omstandigheden van sommige menschen en gebeurde daadzaken , door J.L. Ewald. Uit het Hoogduitsch. IIde Deel. Te Amsterdam , bij C.L. Schleijer. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 260 bl. f 2-90.

De IJstroom van Joannes Antonides, met ophelderende kritische , philologische en historische Aanteekeningen van P.G. Witsen Geysbeex. Te Amsterdam , bij Gebroeders Diederichs. 1828. In kl. 8 vo. 249 Bl. Met Portret en Titelvignet. f 1-25.

Een woord aan X. IJ. Z.

Boekbeschouwing. Brieven aan de Heeren Chateaubriand, De la Mennais en Montlosier over Godsdienst en Staatkunde , geschreven door Tzschirner, uitgegeven door Krug. Te Deventer , bij A.J. van den Sigtenhorst. 1829. In gr. 8 vo. VIII en 228 bl. f 2-25.

Algemeene Geschiedenis , door K.F. Becker. Naar den vijfden verbeterden Druk , uit het Hoogduitsch vertaald. Iste tot VIde Deel. Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. In gr. 8 vo. Te zamen 1931 bl. f 14-90.

P.A. Béclard's Grondbeginselen der algemeene Ontleedkunde , enz. Naar den tweeden Druk uit het Fransch door G.J. van Epen, Heel- en Vroedmeester te Amsterdam. Met eene Voorrede van H. Bosscha, Hoogleeraar aan het Athenaeum illustre te Amsterdam , enz. enz. In twee Deelen. Iste Deel. Te Amsterdam , bij C.L. Schleijer. 1828. In gr. 8 vo. VIII en 458 bl. f 4-30.

Reintje de Vos , van Hendrik van Alkmaar, Naar den Lubeckschen druk van 1498, vertaald en uitgegeven door Mr. J. Scheltema. Te Haarlem , bij V. Loosjes. In gr. 8 vo. LXXII en 468 bladz. f 5-25.

Geschiedenis van Egypte , onder de Regering van Mohammed Ali, of Verhaal van de staatkundige en militaire gebeurtenissen , sedert het vertrek der Franschen tot in 1823. Door F. Mengin. Naar het Fransch. IIde Deel. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1828. In gr. 8 vo. 516 Bl. f 4-80.

Handboekje op eene Reis den Rijn opwaarts tot Spiers , en langs de Bergstrasze en de voornaamste Baden van den Taunus terug. Met Platen. Te Amsterdam , bij J. van der Hey en Zoon. 1829. In kl. 8 vo. 30 Bl. f 2-40.

Poëzij van Mr. A.W. Engelen. Te Groningen , bij W. van Boekeren. 1829. In kl. 8 vo. 220 Bl. f 1-50.

Hassar , of de Negers. Dichtstuk , door E.W. van Dam van Isselt. Te Tiel , bij D.R. van Wermeskerken. 1829. In gr. 8 vo. 35 Bl. f 1-25.

Reizen in West-Indië , en door een gedeelte van Zuid- en Noord Amerika. Door G.B. Bosch, Predikant te Curaçao. Iste Deel. Te Utrecht , bij N. van der Monde. 1829. In gr. 8 vo. VIII en 377 bladz. f 3-75.

Reis in Polen en Rusland , door een Krijgsgevangene van het Garnizoen van Dantzig , in 1813 en 1814. Naar het Fransch. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1829. In gr. 8 vo. 198 bl. f 1-80.

Het Leven van Paul Jones, uit oorspronkelijke stukken opgemaakt , in bezit van John Henry Sherburne, Secretaris der Marine van de Staten. Uit het Engelsch. Te Groningen , bij W. van Boekeren. 1829. In gr . 8 vo. XII en 282 bl. f 2-40.

Wandelingen in en om Amsterdam; door C. van der Vijver. Met Platen. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1829. In kl. 8 vo. VI en 416 bl. f 3-75.

Vruchten van Geheugen en Verbeelding , of Tafereelen uit het Menschelijke Leven. Door Petronella Moens. II Deelen. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. 1829. In gr. 8 vo. Te zamen 586 bl. f 5-90.

Verhalen en Schakeringen. Medegedeeld door M.C.L. Te Groningen , bij G. Wouters. 1828. In gr. 8 vo. 407 Bl. f 3-60.

De Wachtmeester Aarhus , of liefde zoekt list. Door C. Bok. Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1828. In gr. 8 vo. 216 Bl. f 2-20. Het Heidensche Bosch , of het gestolen Kind Door C. Bok Te Amsterdam , bij J.C. van Kesteren. 1829. In gr. 8 vo. 288 Bl. f 2-90.

Palmbladen , of uitgelezene Oostersche Vertellingen voor de Jeugd. Door J.G. Herder en A.J. Liebeskind. Op nieuw nagezien door F.A. Krummacher. Derde Druk. Met Platen. Te Amsterdam , bij ten Brink en de Vries. 1827. In kl. 8 vo. XVI , 284 bl. f 2-:

Nederduitsch Rijmwoordenboek , waarin de bruikbare rijmwoorden uit de beste Noord- en Zuidnederlandsche Dichters bijeenverzameld en , naar vokaalorde , onder derzelver natuurlijke klanken gerangschikt zijn , tot gemak bij de praktische beoefening der Dichtkunst. Door P.G. Witsen geysbeek. La rime est une esclave et ne doit qu'obéir. Boileau. Te Amsterdam , bij de Gebroeders Diederichs. 1829. Bastaard-formaat. XVIII en 176 bl. f 1-80.

Boekbeschouwing. Oratio de indole Religionis Christianae in qualibet formae varietate perpetuo spectabili neque unquam peritura, quam habuit Gisbertus Joannes Rooijens. a.d. XII Novembris 1827, cum in Illustri Athenaeo Amstelodamensi, Theologiae et Historiae Ecclesiasticae Professionem auspicaretur. Amstelodami, ex Typographia civitatis publica. 1828. Forma 4ta. Pagg. 51.

Zestal Leerredenen , door K. van Rinteln, Predikant te Ossendrecht. Te Rotterdam , bij de Wed. J. Allart. 1828. In gr. 8 vo. X en 148 bl. f 1-40.

Tweede Viertal Leerredenen , door A. Radijs, Predikant te Doesborg. Alleen ten voordeele van ongelukkige Kinderen. Te 's Hertogenbosch , bij H. Palier en Zoon. 1828. In gr. 8 vo. XIV en 144 bl. f 1-50.

Organon der Geneeskunde. Door Samuel Hahnemann. Naar de derde verbeterde Uitgave. Te Amsterdam , bij Gebroeders Diederichs. 1827. In gr. 8 vo LII en 318 Bl. f 2-90.

Tafereel van het Heel-Al , of bevattelijke en onderhoudende Beschouwing van het Uitspansel en van den Aardbol. Uit de beste bronnen en volgens de jongste ontdekkingen zamengesteld door J.G. Sommer, Hoogleeraar te Praag. Iste Deel: Het Wereldstelsel in het algemeen. Met Platen. Uit het Hoogduitsch vrij vertaald. Te Amsterdam , bij Gebroeders Diederichs 1829. In gr. 8 vo. XIV en 543 bl. f 4-70.

Wat is te denken en te verwachten van eene geheele vrijstelling tot het openen van bijzondere scholen ten platten lande en in steden door ranghebbende? (Met het motto: Experientia optima Magistra .) Te Leyden , bij D. du Mortier en Zoon. 1829. In gr. 8 vo. 40 Bl. f :-30.

Over het Bestuur van het Onderwijs , in betrekking tot eene aanstaande Wetgeving. Te Zutphen , bij W.C. Wansleven. 1829. In gr. 8 vo. 42 Bl. f :-60.

Gedachten van Jan de Schreeuwer over het Hooger Onderwijs . ( Eene kleine bijdrage en weêrklank tot en op het veelvuldig geschrijf over dat onderwerp in de nieuwspapieren van onzen tegenwoordigen tijd .)

Levensberigten van Arjen Roelofs Roelofs, in leven Broeder der Orde van den Nederlandschen Leeuw en Landbouwer te Hyum , door W. van Peyma, Lid van den Raad der Grietenije en Landbouwer te Ternaard. Te Franeker , bij G. IJpma. 1829. In gr. 8 vo. VIII en 159 bl. f 1-80.

De Hemel op Aarde , door C.G. Salzmann. Derde verbeterde Druk. Te Leeuwarden , bij G.T.N. Suringar. 1827. In gr. 8 vo. XII , 390 bl. f 3-:

De Kluizenaar in St. Petersburg , een Tafereel in den smaak van Jouy, door J.C.V. Thiele, Keizerl. Russisch Raad. Uit het Hoogduitsch door M. Martens. Te Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1827. In gr. 8 vo. VI en 163 Bl. f 1-80.

De Oude Vrijster en de Getrouwde Vrouw , of het voor en tegen des Huwelijks. Voorgesteld in Huisselijke Tafereelen. Door Miss Ross. Naar het Fransch II Deelen. Te Leyden , bij C.C. van der Hoek. 1828. In gr . 8 vo. Te zamen 693 bl. f 6-:

De Troonbeklimming van Noureddin, Schach van Perzië. Een Oostersch Verhaal door Jean Léonard Ver Mehr. Te Amsterdam , bij J. van der Hey en Zoon. 1829. In gr. 8 vo. VIII en 187 bl. f 1-80.

Zoë , of de ligtzinnige Vrouw. Gevolgd door den Pastoor van Bérilès. Door de Schrijfster van Eudolië. Uit het Fransch vertaald. Te Amsterdam , bij J.A. Koning. 1828. In gr . 8 vo. IV , 255 bl. f 2-50.

Le Tombeau, Poème en IV Chants, traduit de Feith, deuxième Edition, suivi de l'Espérance de se revoir, Poème en II Chants, traduit de De Kruyff, et d'une traduction de quelques Poésies de Feith; par Auguste Clavareau. Amsterdam, Diederichs Frères . 1829. pet. oct. 225 pag. f 1-80. Les Harmonies de la Nature, Poème en cinq Chants, traduit librement de Mr. H. van Loghem, et augmenté d'une Invocation et d'un Episode; suivi de l'Amour de la Patrie, Poème; par Auguste Clavareau. Nouvelle Edition. Amsterdam, Diederichs Frères . 1829. gr. oct. 204 pag. f 1-80.

Friesch Blom-koerke, aef: Grymanck sen ytlycke Rymkes, in hette oare Kôterye, trog R. Windsma. To Snits, by F. Holtkamp . In kl. 8vo. 56 Bl. f :-30.

Lectiones Latinae editae in usum Scholarum. Lugduni Batavorum, apud J.C. Cijfveer . 1829. In 12mo. VIII, 136 pagg. f :-65.

Euphrosina. Zes driestemmige Kinderliederen , voor de Nederlandsche Jeugd. f :-75. Gumal en Lina , of het Vermogen van het Christendom. Tooneelspel. Door Mevr . A.B. van Meerten, geb. Schilperoort. In 8 vo. 76 Bl. f :-75. Merkwaardigheden uit alle bekende Landen van Amerika , enz. Door I. Taylor. Met 84 Vignetten. In kl. 8 vo. 140 Bl. f 3-: Fabelen uit de Kinderkamer. Met 19 Prentjes. f 1-25. Allen te Amsterdam , bij G.J.A. Beijerinck. 1829.

Boekbeschouwing. Jezus Christus, in de Bergrede beschouwd als een Voorbeeld voor den Kanselredenaar. Door C.H. van Herwerden, C.H.z., Theol. Doct. en Predikant te Houtenisse , beroepen te Deventer. Te Groningen , bij W. van Boekeren. 1829. In gr. 8 vo. VI en 70 bl. f 1-20.

Leerrede , uitgesproken den 11 Jan. 1829, op den 250 sten verjaardag van de stichting der Deventersche Hervormde Gemeente , den 11 Jan. 1579. Met eenige historische Aanteekeningen. Te Deventer , bij A.J. van den Sigtenhorst. 1829. In gr. 8 vo. 80 Bl. f :-75.

Handboek van de Geschiedenis der Letterkundige Beschaving , door Dr. L. Wachler, Hoogleeraar te Breslau. Vrij vertaald door N.G. van Kampen. Iste Deel. Oude Letterkunde . Handboek van de Geschiedenis der Oude Letterkunde , enz . Te Haarlem , bij de Erven F. Bohn. 1829. In gr. 8 vo. 454 Bl. f 3-90.

Consideratiën van Prof. H.W. Tijdeman, te Leyden , over de Punten van Overweging betrekkelijk het Akademisch Onderwijs. Te Leyden , bij S. en J. Luchtmans. 1828. In fol. 44 Bl. f 1-25.

Belangrijke Tafereelen uit de Geschiedenis der Lijfstraffelijke Regtsoefening. Te Nijmegen , bij J.F. Thieme. 1829. In gr. 8 vo. 229 Bl. f 2-40.

Aanmerkingen op het Voorstel van eenige Heeren Leden der Staten-generaal , tot verandering der Wet op de zamenstelling der Regterlijke Magt en het beleid der Justitie , door Mr. François Frets, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw en Advocaat te Rotterdam. Te Rotterdam , bij Krieger en Comp. 1829. In gr. 8 vo. 42 Bl. f :-60.

Schilda. Uit het oorspronkelijke vertaald .

De Waarheid in een Narrenkleed , of de ernstige studie der Romeinsche Geschiedenis op eene luchtige en schertsende wijze behandeld , in den geest van Fokke's Boertige Reis door Europa. In twee Deelen. IIden Deels 1 ste Stuk. Bevattende de Geschiedenis der Keizerlijke Regering. Te 's Gravenhage , bij A. Kloots. 1829. In kl. 8 vo 288 Bl. f 1-80.

Aglaja. Romantische Verhalen. Verzameld uit de Werken van L.M. Fouqué, W. Blumenhagen, Lord Byron en anderen , door M.C.L. Te Groningen , bij G. Wouters. 1828. In gr. 8 vo. 316 Bl. f 3-:

Mengelwerk. Schets eener geschiedenis des slavenhandels.

Iets over de krankzinnigen en de behandeling van dezelve. Door den Heer J. Smits, Jz n ., Rentmeester van het Studs Krankzinnigen- en Beterhuis te Dordrecht .

Bijzonderheden uit een nieuwuitgekomen fransch werk, Holland onder Lodewijk Napoleon betreffende.

De dood van Ali-Pacha van Janina.

De Engelsche opium-eter.

De togt naar Morea.

Den heere mr. s. de Wind, in antwoord op zijne aanmerking, dat hij sedert lang geen vers van mij gezien had.

De hond van Liverpool.

De Portugees aan Don Miguel, bij het ronddeelen van eererruisen.

Mengelwerk. Schets eener geschiedenis des slavenhandels.

De haringtogt.

Nog iets over den Jaculator.

Bouw- en beeldhouwkundige gedenkstukken van het oude Egypte.

Iets, over scheepvaart onder water.

Bijzonderheden uit een nieuwuitgekomen Fransch werk, Holland onder Lodewijk Napoleon betreffende.

De oorsprong der hervorming van het krijgswezen in Turkije.

Verraad van Odysseus. - roemrijke val van Ipsara.

De Chinesche schouwburg.

De stem van het geweten; een voorval uit de geschiedenis van Denemarken.

Iets, rakende den vermaarden fluitspeler Drouet.

Voltaire en de Aartsbisschop van Toul.

Een paar koddige stalen van despotieke liberaliteit.

Ter waarschuwing van pleitzieken.

Opmerkelijke getuigenis, rakende de Jezuiten.

Wie zal keizer zijn?

Ontzettende berekening van fransche ellende.

Ontvangsten der voornaamste Parijsche schouwburgen in slechts twee maanden (nov. en dec. 1828.)

Andwoord aan mijnen vriend n.n., over zeker geschrift van deze onze dagen.

Bij het einde van 1828.

Op een' onwaardigen staatsdienaar.

Mengelwerk. De invloed der huiselijke deugden op het geluk der maatschappij en van de wereld. Door H. van Loghem.

Iets tot karakterkennis van keizer Nicolaas I.

De ondergang der Janitsaren.

Göthe's vroegste leeftijd (1749-1765) geschetst door H. Döring.

De aardbeving te Lima.

Bijzonderheden uit een nieuwuitgekomen Fransch werk, Holland onder Lodewijk Napoleon betreffende.

Proeve eener vertaling uit de Cecilia van Ernst Schulze, door W.H. Warnsinck, Bz.

Fransche kloosters.

Oordeel van Catharina de II over de Turken.

Zeldzame aankondiging in de courant van Louisville, in Missouri, voor eenigen tijd, geplaatst.

De proef.

Wreede straf eener schuldige echtgenoote. Eene ware Anekdote .

Afgrijselijk patriotismus.

Vriendschap.

De Indiaansche weduw. Eene Vertelling .

Mengelwerk. Schets eener geschiedenis des slavenhandels.

Uittreksel uit eenen brief, rakende den heer John Bowring.

Göthe's vroegste lfeftijd (1749-1765) geschetst door H. Döring.

Bijzonderheden uit een nieuwuitgekomen Fransch werk, Holland onder Lodewijk Napoleon betreffende.

Schrikkelijke ontdekking, door een' walvischvaarder, in den jare 1775.

Lord Byron op het eiland Grossa.

Bezoek bij een' Turk van aanzien te Orfah, het Ar in den Bijbel.

Voltaire en de pagie van Frederik II.

De varkendief.

Mijn uitstapje naar Madura.

Heldenspraak.

Mengelwerk. Schets eener geschiedenis des slavenhandels.

Beschrijving en afbeelding van een brilvormig werktuig ter verhelping van het scheelzien, uitgedacht door A.G. van Onsenoort, Med. et Chir. Doctor , Eerste Officier van Gezondheid bij de Armee , te Utrecht .

Nog een voorbeeld van verregaande dweeperij in Noord-Amerika.

Göthe's vroegste leeftijd (1749-1765) geschetst door H. Döring.

Iets over Ierland.

Gevangenneming eener rooversbende, ten gevolge van onvrijwilligen doodslag.

Iets wegens het Amsterdamsche schaakgenootschap.

Aan mijnen vader, bij het wederkeeren der lente.

De Pacha en de Mufti.

Vraag en antwoord.

Anekdote, rakende den jongen Napoleon, in Holland overleden.

Roekelooze eerzucht.

Mengelwerk. Het wijze en weldadige onzer onkunde van de toekomst. Eene leerrede, over Pred. VIII:7 Door G.H. Hein, Predikant te Kampen .

Iets over de natuurlijke geschiedenis der krokodillen.

Hugo de Groot. Bilderdijk.

Brieven, over de zoogenoemde verdediging van Prins Maurits van Oranje van mr. C.M. van der Kemp tegen Adr. Stolker, door den laatstgemelden.

Wat staat ons, Nederlanders, thans te doen, nu wij begraafplaatsen hebben in het opene veld?

De vuurspuwende berg op de Sandwich-eilanden.

Generaal Jackson, voorzitter der Vereenigde Staten van Noord-Amerika; naar een uittreksel uit het dagboek eens reizigers.

Kordate godsdienstigheid in Noord-Amerika.

Don Miguel.

Onfeilbaar middel, om zich van zijne crediteuren te ontslaan.

De zon.

Mengelwerk. Levensschets van Mr. Daniel Hermannus Beucker Andreae. Door Mr. J.W. de Crane, Oud-Hoogleeraar te Franeker .

Fragment uit eene onlangs gehoudene predikatie Over Matth. XXVII:15-23.

Brieven, over de zoogenoemde verdediging van Prins Maurits van Oranje van mr. C.M. van der Kemp tegen Adr. Stolker, door den laatstgemelden.

Iets over het aanbelang der luchtinblazing bij schijndood ter wereld komende kinderen.

Bevolking van China.

Belasting op de suiker in Engeland.

Iets uit eenen brief des heeren Champollion uit Nubië.

De octobermaand te Rome.

Gedenkt te sterven!

Eene processie in Florence in 1827, door eene dame, als ooggetuige, medegedeeld.

De schoenmaker van den nieuwen paus.

De beleefde cipier.

Aan Arist.

Vlugtige uitboezeming, ter herinnering aan Miss Smithson.

Don Miguel.

Mengelwerk. Eenige gedachten over den aard, de waarde en strekking der beschrijvende dichtkunst.

Aaron Eerlijk, en zijne schrandere tegenwerping tegen het Christendom.

De vuurspuwende berg op de Sandwich-eilanden.

Drie brieven, tusschen den heer J.F. Willems en den Baron de Stassart onlangs gewisseld.

Op de baden te Karlsbad, in Bohemen.

De tweelingen.

De regtvaardige nooit verlaten.

Bij het lezen van het beklag eens Franschmans, wegens het door de mode te Parijs ingevoerde gebruik der tabakspijp .

Mengelwerk. Redevoering, over de treffende en leerzame overeenkomst, welke er in menigerlei opzigt bestaat, tusschen de wereld der kinderen en die der volwassene menschheid. Door Mr. H.J.H. Modderman, Advocaat te Winschoten .

Iets in antwoord op een fragment eener onlangs gehoudene voorlezing, geplaatst in dit Mengelwerk voor 1829. N o . VI.

Brief van John Bowring aan den redacteur der Vaderlandsche Letteroefeningen.

Drie brieven, tusschen den heer J.F. Willems en den Baron de Stassart onlangs gewisseld.

Verslag van geheime genootschappen in China.

De Fransche policie.

Iets, over het vermogen der vliegen en andere insekten, om hun ligchaam in eene, met de wet der zwaartekracht strijdige, rigting te houden.

Iets wegens den jongen Napoleon aan het hof van Weenen.

Eenige zinsneden uit eenen brief van Gent.

Eensgezindheid.

De uurwerkmaker van den paus.

Middel, om den geur der rozen te versterken.

Hartig woord van Labbey de Pompières.

Vernuftige inval, om een' zakkenroller te ontdekken.

Leverancier-streek.

De beschaamde Engelsche predikant.

Het beste zweetmiddel.

De waardige schoonzoon.

Mengelwerk. Vergelijking van Dionysius den Ouden, tiran van Syrakuse, en Olivier Cromwell.

Ontdekking der bronnen van den Mississipi en de Roode Rivier.

Iets, over de bezwaren, welke, in de felle koude der Poolgewesten, de sterrekundige waarnemingen vergezellen.

De ontkoming van Washington.

Bijlage tot de recensie van het handboek der Christelijke Godsdienst en kerkgeschiedenis, door Herman Muntinghe, vertaald door J. Muntendam, in no. VI, bl. 233 volg., van dit tijdschrift.

Brief uit en over het Oosten.

De olifant van Franconi, te Parijs.

Aan den bevrozen rijn, in februarij 1829.

Kleine ijdelheid in groote mannen.

Bevolking van Ierland.

Bevolking van Frankrijk.

Dr. Swift en Lady Berkeley.

Draagbare huizen in Schotland.

De heiligverklaarde ketter.

Iets van Lord Byron, en iets uit zijnen Don Juan.

Mengelwerk. Redevoering, over den zegenrijken, thans reeds merkbaren, invloed der Fransche omwenteling op beschaving en volksgeluk. Door Mr. A. Boxman.

Brieven, over de zoogenoemde verdediging van Prins Maurits van Oranje van Mr. C.M. van der Kemp tegen Adr. Stolker, door den laatstgemelden.

Brief uit en over het Oosten.

Jakob Morland, de hoevenaar.

De Fransche policie onder De Sartine.

Één man den arbeid verrigtende van hond erdduizend.

De vrouw in loterij.

De onversaagde prediker.

Naïf aanbod.

Galante wending.

Promessen een landsprodukt.

Mengelwerk. De nadeelen eener bekrompene vaderlandsliefde uit onze vroegere geschiedenis geschetst, door H.J. Nassau, Rector te Assen .

De loodsvisch.

Iets, over de vrije opheffing in de lucht, bij kleine, draadtrekkende spinnen.

Iets over Arnold Moonen, bijzonder als latijnsch dichter.

Bouw- en beeldhouwkundige gedenkstukken van het oude Babylonië en Perzië.

Historisch verhaal van een' Griek, behoorende tot de equipagie van het Turksche admiraalschip, tijdens deszelfs verbranding in de haven van Scio.

Hans komt door zijne domheid voort.

De bezoldiging der zonde.

Noodig bescheid op de antikritiek van dr. B.F. Tijdeman, in den Recensent ook der Recensenten, no. VII, 1829.

Vertrouwen op God.

De kleine Savojaards.

Onwillekeurige lofspraak.

Mengelwerk. Iets, over de verschillende oogpunten, waaruit men, in deze dagen, het strafregt beschouwt, en de wijze, waarop dezelve vereenigd kunnen worden.

Dierlijke natuurdrift.

De zonmikroscoop.

Brief uit en over het Oosten.

Hans komt door zijne domheid voort.

De bezoldiging der zonde.

Getal der Joden in verschillende aardstreken.

Iets, over de Engelsche mode - romans.

Ach, ware het bij de Franschen alleen zoo gesteld!

Mijn laatste vriend.

Weldadige kattentrouw.

Mengelwerk. Over den oorsprong der Doopsgezinden van de oude Waldenzen.

Iets over het polsvoelen.

Waarschuwing rakende minnen.

Brief uit en over het oosten.

Napoleon aan zijn hof.

Brieven, over de zoogenoemde verdediging van Prins Maurits van Oranje van mr. C.M. van der Kemp tegen Adr. Stolker, door den laatstgemelden.

Vernuft van eenen olifant.

Dankbaarheid van eene hyena.

Welmeenende waarschuwing aan rijmelaars. Eene Vertelling .

Stoomrijtuig op een ijzerbaan.

Mijn uitstapje door Tenger.

Het geweten.

Mengelwerk. Over den oorsprong der Doopsgezinden van de oude Waldenzen.

Hocuspocus met den koninklijken walvisch te Ostende.

Onderhouding van den zondag.

Brieven, over de zoogenoemde verdediging van Prins Maurits van Oranje van mr. C.M. van der Kemp tegen Adr. Stolker, door den laatstgemelden.

Napoleon aan zijn hof.

Uittreksel uit eene voorlezing, gehouden op den 15 Junij 1829, door den heer Lauts, hooogleeraar in de Nederduitsche taal- en letterkunde te Brussel.

Geldoffers, alleen door Hydriooten, aan de Grieksche omwenteling gebragt.

Iets over de paardenteelt in Engeland, inzonderheid met betrekking tot harddravers.

Het wonderkind van Palermo.

Herinnering aan Marat en Charlotte Corday.

Nog een blik op den Franschen gruweltijd.

Geestelijke liederen op profane zangwijzen.

Grondslag der zegepraal.

Waarom en hoe.

Mengelwerk. Verhandeling, over Balthasar Bekker. Door J.P. Arend, Lector in de Hoogduitsche en Engelsche Talen en Letterkunde aan de Doorluchtige School te Deventer .

Statistiek van Rusland.

Het hof van den tegenwoordigen koning van Zweden. Naar het verhaal van een Engelsch reiziger.

Afgeluisterd gesprek tusschen den heer Kessels en den walvisch te Parijs.

Een tot duslange ongedrukte brief van Bonaparte aan Talma.

Jacovaky Rizo Neroulos, op zich zelven.

Hendrik de IV en zijn kleermaker.

Napoleon's lompheid jegens vrouwen.

Bij het einde des jaars.