De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 151]

965 Aen den Heere Professor Barlaeus.

1Mijn' Heere,

 

2De blaeden van mijn' rooze zijn genoeghzaem verwelkt en2 3 afgevallen; maer nap en naevel staen er noch, al wat trotsjens en oft3 4 zij mij dreighden op nieuw te bloeijen. Om daer voor te wezen 5 houd' ik ze ujt de lucht. Deze quel schijnt een' rest van mijn' herfst-5 6 ziekte, ende noode te willen schejden; gelijk die van U.E. vinger.6 7 Haer komt noch dankhebt toe, dat zij 't niet ergher maekt: dewijl7 8 de bijspreuk lujdt, dat men 't als 't lijdelijk is, looven moet. Jae laet8 9 zij zich, viellicht, voorstaen, dat ik hooghlijk in haer gehouden ben,9 10 om dat mij, door haer toedoen, die zoete vanding van vrienden,10 11 gebeurt is. In welke goeddunkenhejt ik haer niet al ongelijk zouw11 12 kunnen geeven. Want zeker, zonder haer, geen' kans voor mij, om 13 dat smaeklijk onderhoudt van U.E. zoo vol op te genieten. Met 14 welke trouwhartighejt U.E. al de plichten, gepleeght door mijn'14 15 Hujsvrouw en mij ten tijde van U.E. krankhejt en betering, ten15 16 afgronde geplonst heeft. Nu komt UE. daerenboven haer beschen-17ken met dat kostelijk boek: een' eere, waermeê zij zulx vermaekt is17 18 dat de koningin misschien ujt het zelve en den ganschen toestel der18 19 Amsterdamsche ontfankenis geen grooter vreughd geraept heeft: 20 hoewel zoodaenighe persoonaedjen, die gemeenlijk andre genuch-21ten, als daeghelijksch broodt, luttel achten, hunn' opperste lust in21 22 eenen dagh van gloorije, en in de vermaering hunner groothejt en22 23 heerlijkhejt scheppen. Met de zelfste gifte zijn de dochters niet min23 24 verkujst, dan oft ze aen haer gericht quaeme: gemerkt het gebrujk24 25 haer eeven nae als der moeder is. Als mijn Heer ende Neef van25 26 Wikkevoordt ujt Westfalen zal gekeert zijn, verwacht ik des kund-27schap van U.E. doch ondertussen U.E. jeghenwoordighejt alhier, in27 28 gezelschap van Mê Joffren u.E. dochters, t'haerer beste geleghen-29hejt. Zoo de Heer Mostaert mede komt, het spel zal te volmaekter29 30 zijn. Ik verblij me met de Franchojzen, om 't verovren van Hesdin. 31 Hebben zij noch ijet goeds in den zin; de tijdt biedt zijnen dienst31 32 aen: hoewel hun weêrwerk beschooren is. De beslechting van 't32 33 hejligh krakkeel in Engelandt is mij lief, zoo zij ons maer tot geen33 34 onhejl gedijdt. Mijn' hujsvrouw en onze kindren gebieden zich wel 35 danklijk en dienstelijk aen u.E. en al de haeren, ende met geen' 35 koeler geneghenhejt,

[p. 152]

36Mijn' Heere,

37Uwer E.

38Onderdaene, Toegedaene

39dienaer,

40P.C. Hóóft.

38Van den Hujze te Mujde,

39den 10en van Hoojmaent.

401639.

 

Vervolg en antwoord.